Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to exhort"

 

"to exhort" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 34

to exhort {czasownik}

to exhort sb to do sth

nawoływać kogoś, żeby coś zrobił

to exhort [exhorted|exhorted] {czas.} (też: to set, to coax, to dispose, to impel)

to exhort sb to do sth

nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś

to exhort [exhorted|exhorted] {czas.} (też: to bid, to page, to buzz, to call in)

wzywać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "exhort":

 

Podobne tłumaczenia

"to exhort" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to exhort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For our exhortation [is] not of error, nor of uncleanness, nor in guile:

Albowiem napominanie nasze nie było z oszukania, ani z nieczystości, ani z zdrady;

I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind in the Lord.

Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w Panu.

But he that prophesieth speaketh unto men edification, and exhortation, and consolation.

Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechę.

For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted;

Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.

And when he had gone through those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece.

A przeszedłszy one strony i napomniawszy je szerokiemi słowy, przyszedł do Grecyi.

With many other exhortations therefore preached he good tidings unto the people;

A tak wiele i innych rzeczy napominając, odpowiadał ludowi.

We exhort them to meet the benchmarks as soon as possible.

Usilnie namawiamy je, aby możliwie jak najszybciej spełniły obowiązujące kryteria.

And now I exhort you to be of good cheer; for there shall be no loss of life among you, but [only] of the ship.

Lecz i teraz napominam was, abyście byli dobrej myśli; boć nie zginie z was żadna dusza, oprócz okrętu.

And Judas and Silas, being themselves also prophets, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

A Judas i Sylas, będąc i oni prorokami, długiemi słowy napominali braci i utwierdzali je.

And with many other words he testified, and exhorted them, saying, Save yourselves from this crooked generation.

I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego.

For he accepted indeed our exhortation; but being himself very earnest, he went forth unto you of his own accord.

Iż ono napomnienie przyjął, a stawszy się pilniejszym, dobrowolnie poszedł do was.

I exhorted Titus, and I sent the brother with him.

Uprosiłem Tytusa i posłałem z nim brata tego.

Insomuch that we exhorted Titus, that as he made a beginning before, so he would also complete in you this grace also.

Tak, żeśmy musieli napomnieć Tytusa, aby jako przedtem począł, tak aby też dokonał u was tegoż dobrodziejstwa.

I would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.

Pani przewodnicząca! Zwracam się z prośbą o zapewnienie ciszy na sali obrad oraz żeby ci, co nie słuchają, opuścili salę.

as ye know how we [dealt with] each one of you, as a father with his own children, exhorting you, and encouraging [you], and testifying,

Jakoż wiecie, żeśmy każdego z was, jako ojciec dziatki swoje, napominali i cieszyli,

And after the uproar ceased, Paul having sent for the disciples and exhorted them, took leave of them, and departed to go into Macedonia.

A gdy się on rozruch uciszył, zwoławszy Paweł uczniów i z nimi się pożegnawszy, wyszedł stamtąd, aby szedł do Macedonii.

And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas (which is, being interpreted, Son of exhortation), a Levite, a man of Cyprus by race,

Tedy Jozes, który nazwany był od Apostołów Barnabaszem, (co się wykłada: syn pociechy), Lewita, z Cypru rodem,

On the other hand, it is not the job of the EU to condemn and exhort other countries to put pressure on Burma to open its borders.

Z drugiej jednak strony potępianie i wywieranie presji na inne kraje, by namówiły Birmę do otwarcia swych granic nie leży w kompetencjach UE.

who, when he was come, and had seen the grace of God, was glad; and he exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord:

Który tam przyszedłszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu.

confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God.

Utwierdzając dusze uczniów i napominając, aby trwali w wierze, i mówiąc: Że przez wiele ucisków musimy wnijść do królestwa Bożego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.