Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to exaggerate"

 

"to exaggerate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 71

to exaggerate {czasownik}

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo, to hyperbolize, to lay it on thick, to be paranoid)

And I'm not exaggerating, it is just -- and sometimes they don't eat them, it's just spiteful.

Wcale nie przesadzam, to po prostu - czasem nawet ich nie jedzą, to czysta złośliwość.

I am not exaggerating when I say it was a relief when all preparations were finalised on 1 December.

Nie przesadzam jeśli powiem, że z ulgą przyjęliśmy zakończenie wszystkich przygotowań z dniem 1 grudnia.

(Laughter) I'm not exaggerating.

(Śmiech). ~~~ Nie przesadzam.

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to move too far, to overdo, to hyperbolize)

przesadzić {czas.}

Everything that is exaggerated is insignificant.

Wszystko, co jest przesadzone - jest nieistotne.

Firstly, the outcomes of the IPCC Panel are exaggerated.

Po pierwsze, wyniki panelu IPCC są przesadzone.

This begs the question as to whether our concern with security in airports is exaggerated.

W tym kontekście aż się prosi, by zadać pytanie, czy nasza troska o bezpieczeństwo na lotniskach nie jest aby przesadzona.

(DA) Mr President, the American writer Mark Twain once said 'rumours of my death have been greatly exaggerated'.

(DA) Panie Przewodniczący! Swego czasu amerykański pisarz Mark Twain powiedział: "plotki o mojej śmierci były mocno przesadzone”.

It is well known that the reaction to the spread of H1N1 influenza was exaggerated in comparison to the real scale of the problem.

Powszechnie wiadomo, że reakcja na rozprzestrzenianie się grypy H1N1 była przesadzona w porównaniu do faktycznej skali problemu.

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overplay, to overstate, to bump, to bump up)

wyolbrzymiać {czas. ndk}

Nonetheless, I should like to say very clearly that we should not exaggerate the importance of summit scenarios.

Mimo to, chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie powinniśmy wyolbrzymiać znaczenia szczytu.

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo)

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "exaggerate":

 

Podobne tłumaczenia

"to exaggerate" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to exaggerate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.

U pacjentów otrzymujących dawki terapeutyczne może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.

The Democratic Republic of the Congo exaggerates and concentrates the tragedy of Africa.

W Demokratycznej Republice Konga kumuluje się i koncentruje cały dramat Afryki.

Mr President, the importance of appropriate accounting standards cannot be exaggerated.

Panie przewodniczący! Nie wyolbrzymiajmy znaczenia odpowiednich standardów rachunkowości.

You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.

Jest się przerażonym możliwością porażki. ~~~ Czy można temu zaradzić?

However, it is clear that the casualty figures claimed by the LTTE have been exaggerated.

Wiadomo jednak, że liczba ofiar podawana przez LTTE jest zawyżona.

The role of the EU institutions in this connection must not therefore be exaggerated.

Rola instytucji UE w tym zakresie nie może być zatem przeceniana.

We must reduce the exaggerated number of administrative duties.

Musimy obniżyć nadmierną liczbę administracyjnych obowiązków.

However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.

Chociaż jest to być może określenie nieco na wyrost.

The issue of electronic waste is not about implementing exaggerated environmental standards.

Kwestia złomu elektronicznego nie polega na wdrażaniu wygórowanych standardów w zakresie ochrony środowiska.

In type 1 Gaucher disease, these tremors were described as an exaggerated physiological tremor of the hands.

Tego rodzaju drżenie w przypadku choroby Gauchera typu I opisano jako nadmierne drżenie fizjologiczne rąk.

It is clearly a problem that has been over-exaggerated.

To wyraźnie problem, który został przesadzony.

After decades of civil war, I do not think I am exaggerating when I say that this is a historic moment for Africa.

Po całych dekadach wojny domowej, chyba nie przesadzę mówiąc, że jest to historyczna chwila dla Afryki.

Some of those concerns may be easy to exaggerate.

Niektóre z tych obaw można łatwo wyolbrzymić.

It actually exaggerates their separateness of representation, in multi-dimensional neuronal representational terms.

Podkreśla on wyodrębnienie wyobrażenia tego dźwięku w kontekście wielowymiarowych wyobrażeń neuronalnych.

Now, if you think I'm exaggerating at all in this, all you have to do is substitute something else, like "Indonesian."

Ale jeżeli sądzicie, że wszystko wyolbrzymiam, to spróbujcie, zamienić to słowo na coś innego, np. Indonezyjczyk.

The study showed that food companies exaggerated typically seven times more than an independent study.

Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa żywnościowe wyolbrzymiały siedmiokrotnie częściej niż autorzy niezależnych badań.

An exaggerated threat will trigger policy measures which lead to a skewed view of political priorities.

Wyolbrzymienie groźby da początek działaniom politycznym, które doprowadzą do wypaczonej wizji priorytetów politycznych.

Madam President, exaggerated claims have been made and fears expressed by all sides on this report.

Pani przewodnicząca! Wszystkie strony wysuwały przesadne zarzuty oraz wyrażały przesadne obawy w stosunku do sprawozdania.

So let us not exaggerate the situation.

Tak więc nie wyolbrzymiajmy problemu.

The importance of this can hardly be exaggerated.

Znaczenie tej kwestii jest bezsporne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.