Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to exaggerate"

 

"to exaggerate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 39

to exaggerate {czasownik}

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo, to hyperbolize)

przesadzać {czas.}

And I'm not exaggerating, it is just -- and sometimes they don't eat them, it's just spiteful.

Wcale nie przesadzam, to po prostu - czasem nawet ich nie jedzą, to czysta złośliwość.

(Laughter) I'm not exaggerating.

(Śmiech). ~~~ Nie przesadzam.

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to aggrandize, to move too far, to overdo, to hyperbolize)

przesadzić {czas.}

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overplay, to overstate, to bump, to bump up)

wyolbrzymiać {czas.}

Nonetheless, I should like to say very clearly that we should not exaggerate the importance of summit scenarios.

Mimo to, chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie powinniśmy wyolbrzymiać znaczenia szczytu.

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo)

to exaggerate [exaggerated|exaggerated] {czas.} (też: to overdo)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "exaggerate":

 

Podobne tłumaczenia

"to exaggerate" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to exaggerate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Lest you think I exaggerate, here are the beginnings of the A-B-Cs of anthropology.

I tak uczyć się więcej i więcej o rzeczach drobniejszych i drobniejszych.

Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.

U pacjentów otrzymujących dawki terapeutyczne może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.

Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.

Pacjenci leczeni dawkami terapeutycznymi mogą doświadczać nadmiernego osłabienia mięśni.

You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.

Jest się przerażonym możliwością porażki. ~~~ Czy można temu zaradzić?

In type 1 Gaucher disease, these tremors were described as an exaggerated physiological tremor of the hands.

Tego rodzaju drżenie w przypadku choroby Gauchera typu I opisano jako nadmierne drżenie fizjologiczne rąk.

Some of those concerns may be easy to exaggerate.

Niektóre z tych obaw można łatwo wyolbrzymić.

It actually exaggerates their separateness of representation, in multi-dimensional neuronal representational terms.

Podkreśla on wyodrębnienie wyobrażenia tego dźwięku w kontekście wielowymiarowych wyobrażeń neuronalnych.

Now, if you think I'm exaggerating at all in this, all you have to do is substitute something else, like "Indonesian."

Ale jeżeli sądzicie, że wszystko wyolbrzymiam, to spróbujcie, zamienić to słowo na coś innego, np. Indonezyjczyk.

The study showed that food companies exaggerated typically seven times more than an independent study.

Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa żywnościowe wyolbrzymiały siedmiokrotnie częściej niż autorzy niezależnych badań.

So let us not exaggerate the situation.

Tak więc nie wyolbrzymiajmy problemu.

However, an overdose may result in an exaggerated glucose-lowering effect, with the development of hypoglycaemic symptoms.

Jednakże przedawkowanie może prowadzić do pogłębienia działania obniżającego stężenie glukozy z rozwinięciem objawów hipoglikemii.

On the basis of available data, a potential risk of masculinisation as a consequence of an exaggerated hormonal action cannot be excluded.

Na podstawie dostępnych danych nie można wykluczyć ryzyka maskulinizacji płodów żeńskich w następstwie nasilonego oddziaływania hormonów.

She's exaggerating."

Ona wyolbrzymia problem".

I have to say that even if you admire our political capability to get proposals through, please do not exaggerate it.

Muszę powiedzieć, że nawet jeśli podziwia Pan naszą polityczną umiejętność przeforsowywania proponowanych rozwiązań, proszę jej nie przeceniać.

You exaggerate.

Wyolbrzymiasz.

We tend to exaggerate spectacular and rare risks and downplay common risks -- so flying versus driving.

Mamy tendencję do wyolbrzymiania spektakularnego i rzadkiego ryzyka, a umniejszania zwyczajnych zagrożeń, jak latanie kontra prowadzenie samochodu.

If we want to be realistic - and I am not a person who likes to exaggerate - I think it is a stepping stone, not a milestone.

W mojej ocenie, jeśli chcemy być realistami - a nie należę do osób, które mają skłonność do przesady - jest to jedynie kamień pomocny, a nie milowy.

Effects observed in the repeat-dose toxicity studies were due to the exaggerated pharmacodynamic effect of dabigatran.

Skutki stosowania leku obserwowane w badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych wynikały z nasilonego działania farmakodynamicznego dabigatranu.

These effects were defined by exaggerated pharmacological actions of ziconotide and not by neurotoxic lesions or target organ toxicity.

Skutki te zdefiniowano jako zaostrzone działanie farmakologicznego zykonotydu, a nie jako objawy neurotoksyczności lub toksyczności narządu docelowego.

Effects observed in repeat-dose toxicity studies were mainly due to the exaggerated pharmacodynamic activity of rivaroxaban.

Efekty działania obserwowane w badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym wynikały głównie z nasilonej aktywności farmakodynamicznej rywaroksabanu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.