Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "exacting"

 

"exacting" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 27

exacting {przymiotnik}

exacting {przym.} (też: demanding, exigent, high-maintenance, challenging)

wymagający {przym. m.}

exacting {przym.} (też: rigourous, strict, rigorous, stringent)

rygorystyczny {przym. m.}

Despite the fact that pre-commercial procurement provides some simplification, the whole process is very exacting.

Pomimo faktu, że zamówienia przedkomercyjne wprowadzają uproszczenia, cały proces jest bardzo rygorystyczny.

exacting {przym.}

exact {przymiotnik}

exact {przym.} (też: accurate, specific, precise)

dokładny {przym. m.}

exact {przym.} (też: concrete, precise, specific, substantive)

konkretny {przym. m.}

exact {przym.} (też: adequate, apposite, appropriate, proper)

właściwy {przym. m.}

exact {przym.} (też: precise, tight, rigorous, abstemious)

ścisły {przym. m.}

to exact {czasownik}

to exact [exacted|exacted] {czas. przech.} (też: to necessitate, to demand, to require, to need)

wymagać {czas.}

to exact [exacted|exacted] {czas. przech.} (też: to enforce)

wyegzekwować {czas.}

to exact [exacted|exacted] {czas. przech.} (też: to carry out)

exacting (Present participle)

egzekwujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "exacting":

Synonimy (angielski) dla "exact":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "exacting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

At the same time, of course, it does mean that we have a very exacting population.

Jednocześnie oznacza to, że oczywiście mamy bardzo wymagających obywateli.

I very much enjoyed, I must say, working with Mr Watson who is a very exacting man.

Przyznam, że bardzo dobrze pracowało mi się z panem Watsonem, który jest człowiekiem bardzo wymagającym.

As with BP, the hole does get plugged, at least temporarily, but not before exacting a tremendous price.

I tak jak przy BP, dziura zostaje zatkana, przynajmniej tymczasowo, ale najpierw trzeba zapłacić ogromną cenę.

However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.

Mimo to, kandydaci muszą spełniać rygorystyczne i wymagające standardy określone w kryteriach kopenhaskich.

These very exacting rules are necessary to restore the confidence of the market in the ratings business in the EU.'

Te bardzo precyzyjne zasady są niezbędne do odbudowania zaufania rynku do sektora ocen wiarygodności kredytowej w UE”.

The High Representative will, I believe, enjoy Parliament's exacting support as she performs her duties.

Wierzę, że oprócz swych wymagań, Parlament zapewni wysokiej przedstawiciel swe wsparcie w pełnionych przez nią obowiązkach.

(SK) I would like to thank the rapporteur, Kurt Lechner, for the exacting work he did when drawing up this report.

(SK) Chciałabym podziękować sprawozdawcy, Kurtowi Lechnerowi, za skrupulatną pracę, jaką wykonał przygotowując to sprawozdanie.

I would therefore like to ask Slovenia, as holder of the Presidency, to be very exacting with France, the leader of this mission.

Dlatego proszę Słowenię, jako przewodniczącego, żeby była bardzo wymagająca wobec Francji, która jest liderem w tej misji.

The consequences of this new food crisis are exacting a heavy toll on the 1.2 billion people in the world who live on less than USD 1.5 a day.

Konsekwencje tego nowego kryzysu żywnościowego dotknęły poważnie 1,2 miliarda ludności świata żyjącej za mniej niż 1,5 dolara na dzień.

Will the Commission say why it did not propose the adoption of a more exacting regulatory framework at the stage preceding the financial crisis?

Czy Komisja może wyjaśnić, dlaczego nie zaproponowała przyjęcia bardziej szczegółowych ram regulacyjnych, zanim nastąpił kryzys finansowy?

Nevertheless, I would like to take this opportunity to remind everyone that granting discharge, exacting responsibility, is fundamental to democracy.

Niemniej jednak skorzystam z tej możliwości, aby przypomnieć wszystkim, że udzielanie absolutorium i wymaganie odpowiedzialności mają dla demokracji zasadnicze znaczenie.

However, the EU should not lay down such exacting requirements that the dialogue, drowning in requirements to report against indicators, forgets to pursue its original objectives.

UE nie powinna jednak narzucać tak ścisłych wymagań, że dialog tonie wśród masy wskaźników, a zapominamy o pierwotnych celach.

This work is long and exacting, because there is a need to convince others who do not necessarily agree on the resources that will have to be invested in this kind of search programme.

To długa i żmudna praca, bo trzeba przekonać wszystkich, którzy niekoniecznie zgadzają się na środki, które będą musiały być zainwestowane w tego rodzaju program.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

EW · ewe · ewer · ewes · ex · ex-wife · exacerbate · exacerbating · exacerbation · exact · exacting · exactitude · exactly · exactness · exaggeratedly · exaggeration · exalted · exam · examination · examinee · examiner

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.