angielsko-polskie tłumaczenie słowa "even"

EN even angielskie tłumaczenie

even {przym.}
even {przysł.}
to even {czas.}
even {part.}

EN even
volume_up
{przymiotnik}

  1. ogólne
  2. Matematyka

1. ogólne

even (też: homogenous, uniform, unitary, indiscrete)
volume_up
jednolity {przym. m.}
Member of the Commission. - The picture in the European Union is quite uneven.
komisarz - Krajobraz w Unii Europejskiej nie jest jednolity.
It must have an evenly milky white appearance.
Insulina musi mieć jednolity mlecznobiały wygląd.
The appearance of the insulin should be checked: the insulin suspension must have an evenly milky white appearance.
Należy sprawdzić wygląd insuliny: zawiesina insuliny musi mieć jednolity mlecznobiały wygląd.
even (też: flat, insipid, slimline, earthbound)
volume_up
płaski {przym. m.}
These are the people who spent 40,000 dollars on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
To są ci, którzy wydali 40,:,000 dolarów na telewizory z płaskim ekranem, gdy tylko się pojwaiły mimo że technologia była poniżej normy.
But you can see, even just intuit, from this map, that the harbor has dredged and flattened, and went from a rich, three-dimensional mosaic to flat muck in really a matter of years.
Widać jednak, nawet intuicyjnie, że port pogłębiano i wyrównywano, i zmieniono z bogatej, trójwymiarowej, mozaiki w płaskie paskudztwo w raptem kilka lat.
even (też: equal, level, plain, steady)
volume_up
równy {przym. m.}
Even in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Nawet w czasach kryzysu walczmy o równe warunki w równoważnych sytuacjach!
Those lobbyists, though, are representatives of companies that are fighting for an even break.
Ale ci lobbyści, to przecież przedstawiciele spółek, którzy walczą o równe szanse.
The Commission has already confirmed that it is dealing with Croatia and Turkey even-handedly.
Komisja już potwierdziła, że zajmuje się w równym stopniu Chorwacją i Turcją.
even (też: glib, plain, sleek, slick)
volume_up
gładki {przym. m.}
If, however, you stick to the old ways and tread the smooth and well-worn paths, then we reserve the right to disagree with you and even to oppose you.
Jeśli jednak będzie się pan trzymał starych metod i kroczył gładkimi i wydeptanymi ścieżkami, zastrzegamy sobie prawo niezgadzania się z panem, a nawet sprzeciwiania się panu.
even (też: straight-line)
volume_up
równomierny {przym. m.}
Insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.
Zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.
A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.
Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.
In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.
W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.
even (też: changeless, unvarying, tame)
volume_up
jednostajny {przym. m.}
even (też: orderly, regular, smooth)
volume_up
regularny {przym. m.}
Change the rhythm, so it's even.
In the meantime it has emerged that Minister Petkov had been in communication with criminal elements on a regular basis and even met with such individuals.
W międzyczasie okazało się, że minister Petkov utrzymywał regularne kontakty z elementami przestępczymi, a nawet się z nimi spotykał.
Checking your blood sugar levels regularly is especially important if you are taking any of these medicines, even if you are feeling well
Niezwykle istotne jest regularne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

2. Matematyka

even
volume_up
parzysty {przym. m.} [mat.]
Even plus even gives you even.
Odd plus odd gives you even.
Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.
This means that only lines with odd numbers are scanned on the first pass, and the even-numbered lines are scanned on the next.
Oznacza to, że tylko linie nieparzyste są skanowane w pierwszym przebiegu, a parzyste linie są skanowane w kolejnym.

Synonimy (angielski) dla "even":

even

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto be on an even keel
Englishto get even with sb
Englishto get even with sb
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even raise a finger
Englishnot to even raise a finger
Englishnot to even raise a finger
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.
EnglishA true financial perspective has to look even further forward than seven years.
Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.
EnglishIf the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
EnglishNevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.
Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
EnglishFor he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.
Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
EnglishBut not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Teraz do Laâyoune powrócił spokój, lecz napięcia będące przyczyną tragedii pozostały.