Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "even"

 

"even" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-65 z 4620

even {przysłówek}

even {przysł.}

nawet {przysł.}

Mountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.

Górskie drogi, w dzień i w nocy, nawet zakręcona Lombard Street w San Francisco.

Sometimes they don't even have enough food, and they live below the poverty line.

Czasami nie mają nawet wystarczająco jedzenia. ~~~ Żyją poniżej granicy ubóstwa.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Even with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.

Nawet w świetle tego postępu, różnica ta wciąż jest poważnym źródłem niepokoju.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

even {przysł.} (też: quits, square)

kwita {przysł.}

so that makes us even

a więc jesteśmy kwita

so now we’re even

a więc jesteśmy kwita

even {partykuła}

even {part.} (też: if only, for instance, say)

chociażby {part.}

The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.

Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.

That is not bad as no one else has tried to do even one apart from us.

Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nikt inny oprócz nas nie próbował wdrożyć chociażby jednego punktu.

Decisions taken at EU level should be felt primarily by the citizens of Belarus, even if it is at the level of visa policy.

Decyzje na unijnym poziomie powinny w pierwszym rzędzie dotyczyć mieszkańców Białorusi, chociażby w sferze polityki wizowej.

The latter are not always clearly defined, however, not even in the Charter of Fundamental Rights debated today, for example.

Nigdzie jednak, jak chociażby w omawianej dzisiaj karcie praw podstawowych, precyzyjnie się ich nie definiuje.

There is no way Albania can even begin to enact the reforms necessary to regain the EU's confidence in the current political environment of instability.

Nie ma mowy, aby Albania mogła chociażby rozpocząć proces reform koniecznych do odzyskania zaufania UE w bieżącym klimacie niestabilności politycznej.

even {part.} (też: if only, for instance)

choćby {kontr.}

This is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.

Nie jest to nawet w pełni wykonalne, czy choćby pożądane w samej Wspólnocie Europejskiej.

How can you have confidence in a government that cannot keep its word for even three days?'

Jak można ufać rządowi, który nie potrafi dotrzymać słowa choćby przez trzy dni?”.

Is cooperation taking place with Israel, even if only on this issue?

Czy ma miejsce współpraca z Izraelem, choćby tylko w tej kwestii?

There is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.

Ani śladu jakiejkolwiek poprawki ze strony Parlamentu, choćby w postaci pojedynczego przecinka.

It is, however, preferable to increase quotas even if only by 2% than to make no changes at all.

Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.

even {przymiotnik}

even {przym.} (też: uniform, homogenous, unrelieved, flat-rate)

jednolity {przym. m.}

So you had social complexity spanning the whole continent, even if no polity did similarly.

Złożoność społeczna objęła cały kontynent, nawet jeśli nie uczynił tak żaden jednolity ustrój.

Even though the single patent will not cover the entire EU, I do not doubt that it will be a beneficial instrument for development, and for boosting the competitiveness of SMEs.

Choć jednolity system patentowy nie obejmie całej UE, nie mam wątpliwości, że będzie instrumentem służącym rozwojowi i poprawie konkurencyjności MŚP.

However, I can tell you all that there are double standards, the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, prawodawstwo nie jest wdrażane w sposób jednolity, a za te same działania nakładane są różne kary.

However, I can tell you all that there are double standards: the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że występują tu pewne podwójne standardy: ustawodawstwo nie jest stosowane w jednolity sposób, a za te same działania nakładane są nawet różne kary.

After mixing, the insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.

Po zmieszaniu, zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.

even {przym.} (też: flat, earthbound, slim-line, slimline)

płaski {przym. m.}

Some people still think that the world is flat, but even in the United States that is not taken seriously any more.

Niektórzy ludzie wciąż myślą, że świat jest płaski, ale nawet w Stanach Zjednoczonych już nie bierze się tego poważnie.

You start looking at how the global plane flights move, and you suddenly discover that the world isn't even close to flat.

Patrzycie na trasę globalnych lotów samolotem i nagle odkrywacie, że świat nie jest nawet płaski.

even {przym.} (też: equal, level, plain, steady)

równy {przym. m.}

Could we have an even application of the Rules please?

Mam prośbę: czy moglibyśmy stosować zasady regulaminu w sposób równy?

We need to focus on that to provide the right budgetary input to give that kind of impact, so that we get an even input and feed-in into our transatlantic discussions.

Musimy skupić na tym naszą uwagę, zapewnić właściwy impuls budżetowy, aby osiągnąć taki właśnie skutek i mieć równy wkład w transatlantyckie dyskusje.

It should be taken twice daily with water in the morning and in the evening, in two equally divided doses.

Tabletki Inovelon należy przyjmować dwa razy na dobę, popijając wodą, rano i wieczorem, w dwóch równych dawkach.

And so we, in the mixing process, have to develop the gluten, we have to activate the leaven or the yeast, and we have to essentially distribute all the ingredients evenly.

W procesie mieszania, musi powstać gluten, zaczyn i drożdże muszą się uaktywnić i zasadniczo musimy równo rozprowadzić wszystkie składniki.

Dosages above 60 mg once daily, up to a maximum dose of 120 mg per day administered in evenly divided doses, have been evaluated from a safety perspective in clinical trials.

W badaniach klinicznych oceniano bezpieczeństwo stosowania większych dawek niż 60 mg na dobę, aż do maksymalnej dawki do 120 mg na dobę, w równych dawkach podzielonych.

even {przym.} (też: smooth, sleek, pat, glib)

gładki {przym. m.}

even {przym.}

równomierny {przym. m.}

In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.

W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.

A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.

Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.

Patients were evenly distributed between Zometa-treated and placebo groups.

Dokonano równomiernego przydziału pacjentek do grupy produktu Zometa lub do grupy placebo.

Gently turn the pen up and down 10 times until the insulin is evenly mixed.

Delikatnie obrócić wstrzykiwacz w górę i w dół 10 razy do równomiernego wymieszania insuliny.

Overall, the recovery is expected to remain rather uneven.

Ogólnie oczekuje się, że ożywienie gospodarcze będzie przebiegać dość nierównomiernie.

even {przym.} [mat.]

parzysty {przym. m.} [mat.]

So even plus odd gives you odd.

Parzysty i nieparzysty daje nieparzysty.

Even plus even gives you even.

Parzysty plus parzysty daje parzysty.

Odd plus even gives you odd.

Nieparzysty i parzysty daje nieparzysty.

Odd plus odd gives you even.

Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

even {przym.} (też: unvarying, changeless)

jednostajny {przym. m.}

to even {czasownik}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównać (się) {czas.}

to get even with sb

wyrównać z kimś rachunki

If you've selected three or more objects, you'll be able to evenly distribute the space between them horizontally or vertically by selecting Align > Distribute.

Jeśli zaznaczysz co najmniej trzy obiekty, zyskasz także możliwość równego rozłożenia wolnej przestrzeni między nimi w pionie lub poziomie, wybierając opcję Wyrównaj > Rozłóż.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzać (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównywać (się) {czas.}

We will even out these differences, this is our hope and it is an opportunity for us, but let us now speak of a Community and also of our responsibility. I wanted to stress this very strongly.

Będziemy je wyrównywać, jest to naszą nadzieją i szansą, ale mówmy już o Wspólnocie i także o naszej odpowiedzialności; chciałem to bardzo mocno podkreślić.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównać (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzić (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównywać (się) {czas.}

Nor should we even out incomes between successful and less successful clubs.

Nie powinniśmy też zrównywać dochodów skutecznych i mniej skutecznych klubów.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "even":

 

Podobne tłumaczenia

"even" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You can even accept payment on the spot, using an integrated card reader option.

Karty chipowe stanowią przydatne i nowoczesne narzędzie dla służb parkingowych.

Therefore seeing we have this ministry, even as we obtained mercy, we faint not:

Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy.

but they shall not go in to see the sanctuary even for a moment, lest they die.

Ale niech nie wchodzą patrzyć, gdy będą uwijane rzeczy święte, aby nie pomarli.

A true financial perspective has to look even further forward than seven years.

Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.

W gruncie rzeczy wracamy do NATO, mimo że zimna wojna zakończyła się w 1990 roku.

In fact, we no longer even have a choice: we need women for economic development.

Na dobrą sprawę nie mamy wyboru: kobiety są potrzebne dla rozwoju gospodarczego.

Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.

Gatunki mogą wyginąć, zanim naukowcy będą mieli szansę na ich zidentyfikowanie.

Democracies make even more of a mess of these resource booms than autocracies.

Demokracja robi jeszcze większy bałagan z koniunktury surowcowej niż autokracja.

In fact, you might have even seen some cavitation going up the edge of the limb.

W zasadzie mogliście nazwet zauważyć kawitację wędrującą w górę krawędzi kończyny.

When we look at the population growth in terms of cars, it becomes even clearer.

Jeśli spojrzymy na wzrost populacji z perspektywy aut, widać to jeszcze wyraźniej.

So Joshua burnt Ai, and made it a heap for ever, even a desolation, unto this day.

Tedy zapalił Jozue Haj, i uczynił je mogiłą wieczną, i pustynią aż do dnia tego.

It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.

Kosztuje to trzy razy więcej, a mimo to liczba pacjentów wciąż jest ograniczona.

I can only say, Mr President, that we hope that next year will be even better.

Mogę tylko powiedzieć, że mamy nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy.

I expect measures that provide an even greater impetus to personal initiative.

Oczekuję środków, które nadadzą osobistej inicjatywie jeszcze większego rozmachu.

Nevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.

Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.

Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

It is even more important, however, that we take sensible action on the logistics.

Jeszcze ważniejsze jest jednak podjęcie rozsądnych działań w zakresie logistyki.

Some hotels exploit the opportunity to put even more memes with a little sticker.

Niektóre hotele korzystając z okazji dodają jeszcze memów, używając małej naklejki.
 

Wyniki z forum

"even" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.