Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "even"

 

"even" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-65 z 4743

even {przysłówek}

even {przysł.}

nawet {przysł.}

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Even with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.

Nawet w świetle tego postępu, różnica ta wciąż jest poważnym źródłem niepokoju.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

We have the treaty, but we need its proper enhancement and even more than that.

Mamy traktat, ale musimy go odpowiednio wzmocnić, a nawet uczynić jeszcze więcej.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

even {przysł.} (też: quits, square)

kwita {przysł.}

so that makes us even

a więc jesteśmy kwita

so now we’re even

a więc jesteśmy kwita

even {partykuła}

even {part.} (też: if only, for instance, say)

chociażby {part.}

The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.

Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.

That is not bad as no one else has tried to do even one apart from us.

Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nikt inny oprócz nas nie próbował wdrożyć chociażby jednego punktu.

Decisions taken at EU level should be felt primarily by the citizens of Belarus, even if it is at the level of visa policy.

Decyzje na unijnym poziomie powinny w pierwszym rzędzie dotyczyć mieszkańców Białorusi, chociażby w sferze polityki wizowej.

The latter are not always clearly defined, however, not even in the Charter of Fundamental Rights debated today, for example.

Nigdzie jednak, jak chociażby w omawianej dzisiaj karcie praw podstawowych, precyzyjnie się ich nie definiuje.

There is no way Albania can even begin to enact the reforms necessary to regain the EU's confidence in the current political environment of instability.

Nie ma mowy, aby Albania mogła chociażby rozpocząć proces reform koniecznych do odzyskania zaufania UE w bieżącym klimacie niestabilności politycznej.

even {part.} (też: if only, for instance)

choćby {kontr.}

This is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.

Nie jest to nawet w pełni wykonalne, czy choćby pożądane w samej Wspólnocie Europejskiej.

How can you have confidence in a government that cannot keep its word for even three days?'

Jak można ufać rządowi, który nie potrafi dotrzymać słowa choćby przez trzy dni?”.

There is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.

Ani śladu jakiejkolwiek poprawki ze strony Parlamentu, choćby w postaci pojedynczego przecinka.

It is, however, preferable to increase quotas even if only by 2% than to make no changes at all.

Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.

And even briefly, you become the storyteller to which the community, the whole community, listens to.

I choćby na chwilę, to Ty opowiadasz historię, którą cała społeczność słucha.

even {przymiotnik}

even {przym.} (też: uniform, homogenous, unrelieved, flat-rate)

jednolity {przym. m.}

Even though the single patent will not cover the entire EU, I do not doubt that it will be a beneficial instrument for development, and for boosting the competitiveness of SMEs.

Choć jednolity system patentowy nie obejmie całej UE, nie mam wątpliwości, że będzie instrumentem służącym rozwojowi i poprawie konkurencyjności MŚP.

However, I can tell you all that there are double standards, the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, prawodawstwo nie jest wdrażane w sposób jednolity, a za te same działania nakładane są różne kary.

However, I can tell you all that there are double standards: the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że występują tu pewne podwójne standardy: ustawodawstwo nie jest stosowane w jednolity sposób, a za te same działania nakładane są nawet różne kary.

After mixing, the insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.

Po zmieszaniu, zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.

Insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.

Zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.

even {przym.} (też: flat, earthbound, slim-line, slimline)

płaski {przym. m.}

even {przym.} (też: equal, level, plain, steady)

równy {przym. m.}

We need to focus on that to provide the right budgetary input to give that kind of impact, so that we get an even input and feed-in into our transatlantic discussions.

Musimy skupić na tym naszą uwagę, zapewnić właściwy impuls budżetowy, aby osiągnąć taki właśnie skutek i mieć równy wkład w transatlantyckie dyskusje.

However, I will try to divide that time fairly and evenly.

Postaram się jednak podzielić dostępny czas sprawiedliwie i po równo.

I, as an academic, would claim that there has to be more justice and evenness.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny twierdziłbym, że niezbędna jest większa sprawiedliwość i równe warunki.

I will do my best and I will try to divide the time evenly and justly, but unfortunately, not everybody will get the floor.

Zrobię, co w mojej mocy i podzielę czas równo i sprawiedliwie, ale niestety nie każdy zabierze głos.

Mr President, the reason for the anger and the noise is because we are not actually applying the rules of this place evenly.

Panie Przewodniczący! Powodem gniewu i hałasu jest fakt, że nie stosujemy reguł obowiązujących w tym miejscu na równych zasadach.

even {przym.} (też: smooth, sleek, pat, glib)

gładki {przym. m.}

even {przym.}

równomierny {przym. m.}

In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.

W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.

A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.

Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.

Nevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.

Mimo to stosowanie działań prewencyjnych czasami nie było równomierne.

Patients were evenly distributed between Zometa-treated and placebo groups.

Dokonano równomiernego przydziału pacjentek do grupy produktu Zometa lub do grupy placebo.

Gently turn the pen up and down 10 times until the insulin is evenly mixed.

Delikatnie obrócić wstrzykiwacz w górę i w dół 10 razy do równomiernego wymieszania insuliny.

even {przym.} [mat.]

parzysty {przym. m.} [mat.]

Even plus even gives you even.

Parzysty plus parzysty daje parzysty.

Odd plus odd gives you even.

Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

even {przym.} (też: unvarying, changeless)

jednostajny {przym. m.}

to even {czasownik}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównać (się) {czas.}

to get even with sb

wyrównać z kimś rachunki

Does the Commission envisage an evening out of the imbalance in milk production between the old and the new Member States?

Czy Komisja przewiduje wyrównanie dysproporcji w produkcji mleka między starymi i nowymi krajami członkowskimi?

The participation of people working in the cultural sector in plans is relatively evenly distributed across the Member States.

Udział pracowników sektora kultury w projektach w poszczególnych państwach członkowskich jest mniej więcej wyrównany.

I also have a question: you, Commissioner, promised Latvian farmers that direct payments would be evened out with this budget.

Panie Komisarzu! Obiecał Pan łotewskim rolnikom, że w ramach bieżącego budżetu wyrównane zostaną płatności bezpośrednie.

In the EU, significant differences remain, and until they are evened out, the problem-free implementation of the idea of free movement of services or capital is unthinkable.

W UE nadal utrzymują się znaczące różnice i dopóki nie ich wyrównamy, bezproblemowa realizacja idei swobodnego przepływu usług lub kapitału nie będzie do pomyślenia.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzać (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównywać (się) {czas.}

We will even out these differences, this is our hope and it is an opportunity for us, but let us now speak of a Community and also of our responsibility. I wanted to stress this very strongly.

Będziemy je wyrównywać, jest to naszą nadzieją i szansą, ale mówmy już o Wspólnocie i także o naszej odpowiedzialności; chciałem to bardzo mocno podkreślić.

Secondly, a much more rapid evening out of support for farmers in old and new Member States is needed.

Po drugie, konieczne jest znacznie szybsze wyrównywanie wsparcia rolników w starych i nowych krajach członkowskich.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównać (się) {czas.}

in writing. - (HU) The new regulation for borderless television has had uneven success.

na piśmie. - (HU) Nowe przepisy dotyczące telewizji bez granic osiągnęły niezrównany sukces.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzić (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównywać (się) {czas.}

Nor should we even out incomes between successful and less successful clubs.

Nie powinniśmy też zrównywać dochodów skutecznych i mniej skutecznych klubów.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "even":

 

Podobne tłumaczenia

"even" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.

Gatunki mogą wyginąć, zanim naukowcy będą mieli szansę na ich zidentyfikowanie.

Therefore seeing we have this ministry, even as we obtained mercy, we faint not:

Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

In fact, we no longer even have a choice: we need women for economic development.

Na dobrą sprawę nie mamy wyboru: kobiety są potrzebne dla rozwoju gospodarczego.

A true financial perspective has to look even further forward than seven years.

Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.

In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.

W gruncie rzeczy wracamy do NATO, mimo że zimna wojna zakończyła się w 1990 roku.

It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.

Kosztuje to trzy razy więcej, a mimo to liczba pacjentów wciąż jest ograniczona.

Democracies make even more of a mess of these resource booms than autocracies.

Demokracja robi jeszcze większy bałagan z koniunktury surowcowej niż autokracja.

I expect measures that provide an even greater impetus to personal initiative.

Oczekuję środków, które nadadzą osobistej inicjatywie jeszcze większego rozmachu.

Nevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.

Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.

Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

It is even more important, however, that we take sensible action on the logistics.

Jeszcze ważniejsze jest jednak podjęcie rozsądnych działań w zakresie logistyki.

I can only say, Mr President, that we hope that next year will be even better.

Mogę tylko powiedzieć, że mamy nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy.

So Joshua burnt Ai, and made it a heap for ever, even a desolation, unto this day.

Tedy zapalił Jozue Haj, i uczynił je mogiłą wieczną, i pustynią aż do dnia tego.

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening.

Na szczęście sprawozdawcy podnieśli niektóre z tych kwestii dzisiejszego wieczoru.

Some hotels exploit the opportunity to put even more memes with a little sticker.

Niektóre hotele korzystając z okazji dodają jeszcze memów, używając małej naklejki.

However, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.

Jednak boję się, że mimo powołania tej komórki, problem będzie się utrzymywał.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

For he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.

Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
 

Wyniki z forum

"even" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.