Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "even"

 

"even" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-71 z 3539

even {przysłówek}

even {przysł.}

nawet {przysł.}

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

even the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,

nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami

I even knew the differential diagnosis in how to classify renal tubular acidosis.

Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.

The re-establishment of internal border controls is not even being considered.

Nie rozważa się nawet ponownego wprowadzenia wewnętrznych kontroli granicznych.

even {przysł.} (też: quits, square)

kwita {przysł.}

so that makes us even

a więc jesteśmy kwita

so now we’re even

a więc jesteśmy kwita

even {przysł.} (też: only, as early as, as far back as)

jeszcze {part.}

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.

Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.

Pewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.

Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.

It would be good to have a task force but it would be even better without it.

Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.

even {partykuła}

even {part.} (też: if only, for instance, say)

chociażby {part.}

The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.

Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.

That is not bad as no one else has tried to do even one apart from us.

Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nikt inny oprócz nas nie próbował wdrożyć chociażby jednego punktu.

Decisions taken at EU level should be felt primarily by the citizens of Belarus, even if it is at the level of visa policy.

Decyzje na unijnym poziomie powinny w pierwszym rzędzie dotyczyć mieszkańców Białorusi, chociażby w sferze polityki wizowej.

The latter are not always clearly defined, however, not even in the Charter of Fundamental Rights debated today, for example.

Nigdzie jednak, jak chociażby w omawianej dzisiaj karcie praw podstawowych, precyzyjnie się ich nie definiuje.

There is no way Albania can even begin to enact the reforms necessary to regain the EU's confidence in the current political environment of instability.

Nie ma mowy, aby Albania mogła chociażby rozpocząć proces reform koniecznych do odzyskania zaufania UE w bieżącym klimacie niestabilności politycznej.

even {part.} (też: if only, for instance)

choćby {kontr.}

This is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.

Nie jest to nawet w pełni wykonalne, czy choćby pożądane w samej Wspólnocie Europejskiej.

How can you have confidence in a government that cannot keep its word for even three days?'

Jak można ufać rządowi, który nie potrafi dotrzymać słowa choćby przez trzy dni?”.

It is, however, preferable to increase quotas even if only by 2% than to make no changes at all.

Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.

And even briefly, you become the storyteller to which the community, the whole community, listens to.

I choćby na chwilę, to Ty opowiadasz historię, którą cała społeczność słucha.

Nobody is stopping states from offering good public services, even in the framework of liberalisation.

Nikt nie powstrzymuje państw od oferowania dobrych usług publicznych, choćby w ramach liberalizacji.

even {przymiotnik}

even {przym.} (też: uniform, homogenous, unrelieved, flat-rate)

jednolity {przym. m.}

However, I can tell you all that there are double standards, the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, prawodawstwo nie jest wdrażane w sposób jednolity, a za te same działania nakładane są różne kary.

However, I can tell you all that there are double standards: the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.

Mogę jednakże państwu powiedzieć, że występują tu pewne podwójne standardy: ustawodawstwo nie jest stosowane w jednolity sposób, a za te same działania nakładane są nawet różne kary.

Insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.

Zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.

The real problem, as is pointed out in the report, is that there is fragmentation and uneven transposition of European law.

Rzeczywistym problemem jest, jak zostało podkreślone w sprawozdaniu, fragmentaryzacja i niejednolita transpozycja prawa wspólnotowego.

even {przym.} (też: flat, earthbound, slim-line, slimline)

płaski {przym. m.}

even {przym.} (też: equal, level, plain, steady)

równy {przym. m.}

We need to focus on that to provide the right budgetary input to give that kind of impact, so that we get an even input and feed-in into our transatlantic discussions.

Musimy skupić na tym naszą uwagę, zapewnić właściwy impuls budżetowy, aby osiągnąć taki właśnie skutek i mieć równy wkład w transatlantyckie dyskusje.

However, I will try to divide that time fairly and evenly.

Postaram się jednak podzielić dostępny czas sprawiedliwie i po równo.

I, as an academic, would claim that there has to be more justice and evenness.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny twierdziłbym, że niezbędna jest większa sprawiedliwość i równe warunki.

I will do my best and I will try to divide the time evenly and justly, but unfortunately, not everybody will get the floor.

Zrobię, co w mojej mocy i podzielę czas równo i sprawiedliwie, ale niestety nie każdy zabierze głos.

Mr President, the reason for the anger and the noise is because we are not actually applying the rules of this place evenly.

Panie Przewodniczący! Powodem gniewu i hałasu jest fakt, że nie stosujemy reguł obowiązujących w tym miejscu na równych zasadach.

even {przym.} (też: smooth, sleek, pat, glib)

gładki {przym. m.}

even {przym.}

równomierny {przym. m.}

In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.

W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.

A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.

Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.

Nevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.

Mimo to stosowanie działań prewencyjnych czasami nie było równomierne.

Patients were evenly distributed between Zometa-treated and placebo groups.

Dokonano równomiernego przydziału pacjentek do grupy produktu Zometa lub do grupy placebo.

Gently turn the pen up and down 10 times until the insulin is evenly mixed.

Delikatnie obrócić wstrzykiwacz w górę i w dół 10 razy do równomiernego wymieszania insuliny.

even {przym.} [mat.]

parzysty {przym. m.} [mat.]

Even plus even gives you even.

Parzysty plus parzysty daje parzysty.

Odd plus odd gives you even.

Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

even {przym.} (też: unvarying, changeless, tame)

jednostajny {przym. m.}

even {przym.} (też: regular, smooth, orderly)

regularny {przym. m.}

OK? Change the rhythm, so it's even.

Możecie zmienić rytm na regularny.

to even {czasownik}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównać (się) {czas. dk}

to get even with sb

wyrównać z kimś rachunki

Does the Commission envisage an evening out of the imbalance in milk production between the old and the new Member States?

Czy Komisja przewiduje wyrównanie dysproporcji w produkcji mleka między starymi i nowymi krajami członkowskimi?

The participation of people working in the cultural sector in plans is relatively evenly distributed across the Member States.

Udział pracowników sektora kultury w projektach w poszczególnych państwach członkowskich jest mniej więcej wyrównany.

I also have a question: you, Commissioner, promised Latvian farmers that direct payments would be evened out with this budget.

Panie Komisarzu! Obiecał Pan łotewskim rolnikom, że w ramach bieżącego budżetu wyrównane zostaną płatności bezpośrednie.

In the EU, significant differences remain, and until they are evened out, the problem-free implementation of the idea of free movement of services or capital is unthinkable.

W UE nadal utrzymują się znaczące różnice i dopóki nie ich wyrównamy, bezproblemowa realizacja idei swobodnego przepływu usług lub kapitału nie będzie do pomyślenia.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzić (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzać [wygładzam|wygładzał] (się) {czas. ndk}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

We will even out these differences, this is our hope and it is an opportunity for us, but let us now speak of a Community and also of our responsibility. I wanted to stress this very strongly.

Będziemy je wyrównywać, jest to naszą nadzieją i szansą, ale mówmy już o Wspólnocie i także o naszej odpowiedzialności; chciałem to bardzo mocno podkreślić.

Secondly, a much more rapid evening out of support for farmers in old and new Member States is needed.

Po drugie, konieczne jest znacznie szybsze wyrównywanie wsparcia rolników w starych i nowych krajach członkowskich.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównać (się) {czas. dk}

in writing. - (HU) The new regulation for borderless television has had uneven success.

na piśmie. - (HU) Nowe przepisy dotyczące telewizji bez granic osiągnęły niezrównany sukces.

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównywać (się) {czas. ndk}

Nor should we even out incomes between successful and less successful clubs.

Nie powinniśmy też zrównywać dochodów skutecznych i mniej skutecznych klubów.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "even":

 

Podobne tłumaczenia

"even" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

A true financial perspective has to look even further forward than seven years.

Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.

Nevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.

Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening.

Na szczęście sprawozdawcy podnieśli niektóre z tych kwestii dzisiejszego wieczoru.

For he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.

Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?

So through microblogging, we are able to understand Chinese youth even better.

Poprzez mikroblogi jesteśmy w stanie zrozumieć chińską młodzież nieco lepiej.

But not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:

Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,

It's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.

To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.

And I would only pay $99,:,50 -- so stay even below a hundred dollars for it.

I kosztowałoby mnie to tylko 99,:,50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.

These professions have often even been regulated in federal or regional laws.

Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.

If the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.

Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

Rivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.

This becomes even more significant in the light of advancing climate change.

Ich znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

In some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.

W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.

Regarding commitments, it is even, in real terms, a reduction of the budget.

Co do zobowiązań - w ujęciu realnym nastąpiło wręcz zmniejszenie wielkości budżetu.

In Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.

Na przykład we Włoszech dwaj funkcjonariusze policji finansowej zostali zamordowani.

They cried, but there was none to save; Even unto Jehovah, but he answered them not.

Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.

The wicked shall be turned back unto Sheol, Even all the nations that forget God.

Oznajmił się Pan, gdy uczynił sąd; w sprawie rąk swoich się złośnik usidlił.

They said unto him, We were not born of fornication; we have one Father, [even] God.

Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.