angielsko-polskie tłumaczenie słowa "even"

EN even angielskie tłumaczenie

even {przym.}
even {przysł.}
to even {czas.}
even {part.}

EN even
play_circle_outline
{przymiotnik}

  1. ogólne
  2. Matematyka

1. ogólne

even (też: straight-line)
A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.
Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.
In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.
W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.
even (też: glib, plain, sleek, slick)
even (też: flat, insipid, slimline, earthbound)
even (też: homogenous, uniform, unitary, indiscrete)
However, I can tell you all that there are double standards, the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.
Mogę jednakże państwu powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, prawodawstwo nie jest wdrażane w sposób jednolity, a za te same działania nakładane są różne kary.
However, I can tell you all that there are double standards: the legislation is not applied in a uniform manner and there are even different penalties for the same activities.
Mogę jednakże państwu powiedzieć, że występują tu pewne podwójne standardy: ustawodawstwo nie jest stosowane w jednolity sposób, a za te same działania nakładane są nawet różne kary.
even (też: equal, level, plain, steady)
We need to focus on that to provide the right budgetary input to give that kind of impact, so that we get an even input and feed-in into our transatlantic discussions.
Musimy skupić na tym naszą uwagę, zapewnić właściwy impuls budżetowy, aby osiągnąć taki właśnie skutek i mieć równy wkład w transatlantyckie dyskusje.
even (też: changeless, unvarying, tame)
even (też: orderly, regular, smooth)
Change the rhythm, so it's even.

2. Matematyka

even
play_circle_outline
parzysty {przym. m.} [mat.]
Even plus even gives you even.
Odd plus odd gives you even.
Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

Synonimy (angielski) dla "even":

even

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto be on an even keel
Englishto get even with sb
Englishto get even with sb
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even lift a finger
Englishnot to even raise a finger
Englishnot to even raise a finger
Englishnot to even raise a finger
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.
EnglishA true financial perspective has to look even further forward than seven years.
Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.
EnglishIf the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
EnglishNevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.
Niemniej do dziś nie możemy mówić o pozytywnym rozwoju sytuacji w tej dziedzinie.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
EnglishFor he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.
Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
EnglishBut not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Teraz do Laâyoune powrócił spokój, lecz napięcia będące przyczyną tragedii pozostały.