Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "estimated"

 

"estimated" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 248

estimated {przymiotnik}

estimated {przym.} (też: approximate)

szacunkowy {przym. m.}

I should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.

Podkreślam, te 43 % to szacunkowy poziom błędów finansowych.

Estimated renal creatinine clearance < 30 ml/ min.

Szacunkowy klirens kreatyniny < 30 ml/ min.

The estimated total cost of this package is EUR 3.7 million, of which EUR 2.4 million, or 65% of the total cost, was requested from the EGF.

Szacunkowy całkowity koszt tego pakietu wynosi 3,7 miliona euro, z czego 2,4 miliona euro, tj. 65 % całkowitego kosztu, pochodzi z EFG.

The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.

Na rycinie 2 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów podczas badania.

The estimated time to first emesis in the combined analysis is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 1.

Na rycinie 1 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów w analizie zestawienia danych.

estimated {przym.} (też: approximative, approximate, szacowany, proximate)

przybliżony {przym. m.}

' Kisses' 4: 05 estimated time of death?

/ ' Całusy ' 4: 05 Przybliżony czas śmierci?

Estimated time of death?

/ Przybliżony czas śmierci?

estimate {rzeczownik}

estimate {rzecz.}

estimate {rzecz.}

estimate {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, mark)

ocena {f.}

estimate {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, assessment)

estimate {rzecz.} (też: calculation)

estimate {rzecz.} (też: respect, esteem, repute, reverence)

szacunek {m.}

estimate {rzecz.} (też: valuation, pricing, quotation, appraisal)

wycena {f.}

estimate {rzecz.} (też: estimated budget, cost estimate)

kosztorys {m.}

to estimate {czasownik}

to estimate [estimated|estimated] {czas.} (też: to appraise, to rate, to gage, to gauge)

oceniać [oceniam|oceniał] {czas. ndk}

I estimated (Simple past)

ja (m) oceniałem (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (m) oceniałeś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

on oceniał (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (m) ocenialiśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (m) ocenialiście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

oni oceniali (Czas przeszły)

I estimated (Simple past)

ja (f) oceniałam (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (f) oceniałaś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ona oceniała (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (f) oceniałyśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (f) oceniałyście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

one oceniały (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ono oceniało (Czas przeszły)

estimated (Past participle)

oceniany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to estimate [estimated|estimated] {czas.} (też: to appraise, to reckon, to assess)

I estimated (Simple past)

ja (m) szacowałem (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (m) szacowałeś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

on szacował (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (m) szacowaliśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (m) szacowaliście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

oni szacowali (Czas przeszły)

I estimated (Simple past)

ja (f) szacowałam (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (f) szacowałaś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ona szacowała (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (f) szacowałyśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (f) szacowałyście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

one szacowały (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ono szacowało (Czas przeszły)

estimated (Past participle)

szacowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "estimate":

 

Podobne tłumaczenia

"estimated" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "estimated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The elimination half-life was estimated to be 1.2 and 2.4 hours, respectively.

Okres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano odpowiednio na 1, 2 i 2, 4 godziny.

It is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.

Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.

The overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.

Nadmiar zdolności połowowych floty UE szacowano kilka lat temu na około 40 %.

Among imatinib-intolerant patients, the estimated rate of PFS was 98 % (95 % CI:

Dla pacjentów, którzy nie tolerują imatynibu przewidywany PFS wynosił 98 % (95 % CI:

We estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.

Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.

There are now an estimated 1 400 dairy farms left in Scotland - that is all.

Obecnie pozostało około 1400 gospodarstw mlecznych w Szkocji i to wszystko.

The total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.

Całkowite poniesione koszty tej operacji wynosiłyby w okolicach 2 mld euro.

This sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.

Środki te stanowią 2,5% kwoty bezpośrednich szkód oszacowanych na 511,2 milionów euro.

Pregabalin oral bioavailability is estimated to be ≥90% and is independent of dose.

Biodostępność pregabaliny po podaniu doustnym wynosi ≥90 % i jest niezależna od dawki.

The frequency is not known (cannot be estimated from the available data).

Częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

In Poland alone, direct losses have been estimated at nearly EUR 3 billion.

W samej tylko Polsce oszacowane straty bezpośrednie wyniosły niemal trzy miliardy euro.

Distribution The estimated volume of distribution in humans is 0.25 l/ kg.

Dystrybucja Przybliżona objętość dystrybucji pioglitazonu u ludzi wynosi 0, 25 l/ kg mc.

< 0.1 %), very rare (< 0.01 %), not known (cannot be estimated from the data available).

aminotransferaz wą trobowych (patrz punkt 4. 4), wysypka, astenia, zmę czenie i obrzęk.

Last time I estimated, we need 4 million won to fill it up with books.

Ostanio to obliczyłam... że potrzebujemy około 4 milionów na nowe książki.

very rare: < 1/ 10,000, not known (cannot be estimated from the available data.)

bardzo rzadko (< 1/ 10 000) nieznana (niemożliwa do oceny na podstawie dostępnych danych).

In 2005 the overall investment cost was estimated at €850 million at 2005 constant prices.

całkowity koszt inwestycji szacowano na 850 mln euro w ówczesnych cenach stałych.

The damage was estimated at almost EUR 900 million, which is nearly 0.7% of Romania's GDP.

Szkody oszacowano na około 900 milionów euro, co stanowi prawie 0,7 % rumuńskiego PKB.

Last year we had about two million people, which is about 10 times what we ever estimated.

W zeszłym roku mieliśmy prawie 2mln ludzi, 10 razy więcej niż zakładaliśmy.

It is estimated that across the UK one dairy farmer is leaving the industry every day.

Oszacowano, że każdego dnia w Wielkiej Brytanii jeden mleczarz opuszcza przemysł mleczarski.

We also need more money next year than the Commission and the Council have so far estimated.

Na rok następny także potrzebujemy więcej pieniędzy niż założyła Komisja i Rada.
 

Wyniki z forum

"estimated" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.