Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "estimated"

 

"estimated" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 507

estimated {przymiotnik}

estimated {przym.} (też: approximate)

szacunkowy {przym. m.}

I should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.

Podkreślam, te 43 % to szacunkowy poziom błędów finansowych.

Estimated renal creatinine clearance < 30 ml/ min.

Szacunkowy klirens kreatyniny < 30 ml/ min.

The estimated total cost of this package is EUR 3.7 million, of which EUR 2.4 million, or 65% of the total cost, was requested from the EGF.

Szacunkowy całkowity koszt tego pakietu wynosi 3,7 miliona euro, z czego 2,4 miliona euro, tj. 65 % całkowitego kosztu, pochodzi z EFG.

The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.

Na rycinie 2 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów podczas badania.

The estimated time to first emesis in the combined analysis is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 1.

Na rycinie 1 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów w analizie zestawienia danych.

estimated {przym.} (też: approximative, approximate, szacowany, proximate)

przybliżony {przym. m.}

' Kisses' 4: 05 estimated time of death?

/ ' Całusy ' 4: 05 Przybliżony czas śmierci?

Estimated time of death?

/ Przybliżony czas śmierci?

estimate {rzeczownik}

estimate {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, mark)

ocena {f.}

estimate {rzecz.} (też: estimated budget)

kosztorys {m.}

estimate {rzecz.} (też: valuation, pricing, quotation)

wycena {f.}

estimate {rzecz.} (też: respect, esteem, repute, reverence)

szacunek {m.}

estimate {rzecz.} (też: calculation)

estimate {rzecz.}

estimate {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, assessment)

estimate {rzecz.}

to estimate {czasownik}

to estimate [estimated|estimated] {czas.} (też: to appraise, to rate, to gage, to gauge)

I estimated (Simple past)

ja (m) oceniałem (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (m) oceniałeś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

on oceniał (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (m) ocenialiśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (m) ocenialiście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

oni oceniali (Czas przeszły)

I estimated (Simple past)

ja (f) oceniałam (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

ty (f) oceniałaś (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ona oceniała (Czas przeszły)

we estimated (Simple past)

my (f) oceniałyśmy (Czas przeszły)

you estimated (Simple past)

wy (f) oceniałyście (Czas przeszły)

they estimated (Simple past)

one oceniały (Czas przeszły)

he/she/it estimated (Simple past)

ono oceniało (Czas przeszły)

estimated (Past participle)

oceniany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to estimate [estimated|estimated] {czas.} (też: to appraise, to reckon, to assess)

szacować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "estimate":

 

Podobne tłumaczenia

"estimated" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "estimated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The elimination half-life was estimated to be 1.3 and 2.4 hours, respectively.

Okres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano odpowiednio na 1, 3 i 2, 4 godziny.

The elimination half-life was estimated to be 1.2 and 2.4 hours, respectively.

Okres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano odpowiednio na 1, 2 i 2, 4 godziny.

It is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.

Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.

The overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.

Nadmiar zdolności połowowych floty UE szacowano kilka lat temu na około 40 %.

The costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.

Ocenia się, że do 2050 roku koszty bezczynności przekroczą 4 biliony dolarów.

Among imatinib-intolerant patients, the estimated rate of PFS was 98 % (95 % CI:

Dla pacjentów, którzy nie tolerują imatynibu przewidywany PFS wynosił 98 % (95 % CI:

We estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.

Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.

It is estimated that cattle rearing is responsible for 80% of illegal deforestation.

Szacuje się, że za 80 % nielegalnego wylesienia odpowiedzialna jest hodowla bydła.

It is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.

Szacuje się, że likwidacja banku inwestycyjnego zajmie około dziesięciu lat.

Among imatinib-resistant patients, the estimated rate of PFS was 88 % (95 % CI:

Dla pacjentów opornych na imatynib, przewidywany PFS wynosił 88 % (95 % CI:

There are now an estimated 1 400 dairy farms left in Scotland - that is all.

Obecnie pozostało około 1400 gospodarstw mlecznych w Szkocji i to wszystko.

The total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.

Całkowite poniesione koszty tej operacji wynosiłyby w okolicach 2 mld euro.

An estimated 40% of fish were caught without licences or in violation of regulations.

Szacuje się, że 40% ryb łowionych było bez licencji lub z naruszeniem prawa.

The volume of WEEE items is estimated to grow to 12.3 million tonnes by 2020.

Szacuje się, że do roku 2020 wynikające stąd ilości WEEE wzrosną do 12,3 miliona ton.

Pregabalin oral bioavailability is estimated to be ≥90% and is independent of dose.

Biodostępność pregabaliny po podaniu doustnym wynosi ≥90 % i jest niezależna od dawki.

The Commission has estimated the trade benefits at EUR 160 billion a year.

Komisja Europejska szacuje takie korzyści handlowe na 160 miliardów euro rocznie.

Total GDP growth for all ASEAN member countries is estimated at around 6%.

Całkowity wzrost PKB wszystkich państw należących do ASEAN-u szacuje się na około 6%.

This sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.

Środki te stanowią 2,5% kwoty bezpośrednich szkód oszacowanych na 511,2 milionów euro.

The frequency is not known (cannot be estimated from the available data).

Częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

For Germany the additional costs are estimated at around EUR 1.7 billion.

W przypadku Niemiec te dodatkowe koszty szacuje się na około 1,7 miliarda euro.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.