Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enterprise"

 

"enterprise" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 171

enterprise {rzeczownik}

enterprise {rzecz.} (też: company, firm, corporation)

We all understand that at this rate, no private enterprise could survive such criticism.

Wszyscy rozumiemy, że takiej krytyki nie przetrwałoby żadne przedsiębiorstwo prywatne.

Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?

Czy środki dotyczące pracowników mogą być dotowane w tym samym czasie, co przedsiębiorstwo?

The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.

Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym trudniejszy dostęp ma do niego UE.

Yes, it's an enterprise. ~~~ This is by a local Ghanaian entrepreneur, using his own capital.

Tak, to przedsiębiorstwo stworzone przez ghańskiego przedsiębiorcę założone ze środków własnych.

To which judge can an EU citizen or an EU enterprise go in the case of criminal prosecution?

Do jakiego sędziego może się zwrócić obywatel UE lub przedsiębiorstwo z UE w przypadku dochodzenia karnego?

enterprise {rzecz.} (też: affair, undertaking, endeavour)

So far that has proved to be - hardly surprising, one might say - a somewhat difficult enterprise.

Nie jest zaskakujące, że było to do jak dotąd dość trudne przedsięwzięcie.

This is a social enterprise, not-for-profit cooperative supermarket.

To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non-profit.

In any case it will be a long-term enterprise.

W każdym razie będzie to długoterminowe przedsięwzięcie.

It needs to be a shared enterprise with full buy-in of all the EU institutions and the Member States from the very start.

Musi być to wspólne przedsięwzięcie, które od początku zaakceptują wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie.

Finally, I would like to stress the fact that the integration of refugees is one of the keys to the success of this enterprise.

Na koniec chciałabym dodać, że integracja uchodźców jest jednym z kluczowych elementów, aby przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enterprise":

 

Podobne tłumaczenia

"enterprise" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enterprise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.

Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.

On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.

Wręcz przeciwnie - powinniśmy wpierać wysiłki Indii w tym poważnym zadaniu.

They are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.

Będą je tworzyć prywatne przedsiębiorstwa inwestycyjne i nowo otwierane firmy.

And this is because hackers are only one element in a cybercriminal enterprise.

A to dlatego, że hakerzy są tylko jednym elementem w cyberprzestępczym przedsięwzięciu.

A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.

To wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.

It must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.

Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.

Budgets at this level do not represent the scale of ambition of the European enterprise.

Budżet na tym poziomie nie odpowiada rozmiarom ambicji europejskiego przedsięwzięcia.

Now I come back to the idea of the new social enterprise that I'm exploring.

Teraz chciałbym powrócić do idei nowej przedsiębiorczości społecznej, którą właśnie badam.

Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) (

Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (

However, the European Neighbourhood Policy does not create partners in a common enterprise.

Europejska polityka sąsiedztwa nie tworzy jednak partnerów we wspólnym przedsięwzięciu.

This is particularly important, especially for the small and medium-sized enterprise sector.

Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

I've explored, experienced, and experimented enterprise and capitalism to my heart's content.

Zbudowałem, wraz z moimi braćmi, wiodącą agencję nieruchomości w moim stanie, Kerala.

And it's not just governments, of course -- it's enterprises as well.

I nie dotyczy to tylko rządów oczywiście – z firmami jest tak samo.

They have gone on to talk about investment, tourism and enterprise.

Następnie zwracali uwagę na inwestycje, turystykę, przedsiębiorczość.

He frustrateth the devices of the crafty, So that their hands cannot perform their enterprise.

Który w niwecz obraca myśli chytrych, tak, iż ręce ich nie sprawią nic skutecznego;

We thereby gave a European dimension to research and enterprise.

Nadaliśmy Europie wymiar konieczny do badań naukowych i przedsiębiorczości.

For this reason, the European Enterprise Network must be strengthened.

Z tego względu należy usprawnić europejską sieć przedsiębiorstw.

The DG ENTERPRISE has the institutional knowledge used to exercise control over these processes.

DG ma wiedzę instytucjonalną przydatną w sprawowaniu kontroli nad tymi procesami.

Because we're starting to see these enterprises reach hundreds of thousands of people.

Dzięki niemu przedsiębiorstwa docierają do setek tysięcy ludzi.

What is it then that a small or medium-sized enterprise in the European Union is concerned about?

Co zatem niepokoi małe lub średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.