Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enough"

 

"enough" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 1858

enough {przysłówek}

enough {przysł.} (też: rather, quite, fairly, kind of)

dość {przysł.}

The special interests of the tobacco industry have prevailed for long enough.

Interesy reprezentowane przez przemysł tytoniowy były i tak dość długo tolerowane.

The decision concerning the so-called transparency register is not ambitious enough.

Decyzja w sprawie tzw. rejestru służącego przezroczystości nie jest dość ambitna.

We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.

Naszymi dotychczasowymi interwencjami narobiliśmy sobie już dość problemów.

Now, funnily enough, this is also Joseph after six months on antiretroviral treatment.

Dość zabawne, że to również Joseph po sześciu miesiącach kuracji antyretrowirusowej.

We cannot repeat often enough that there is no justification whatsoever for terrorism.

Nigdy nie dość często powtarzać, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla terroryzmu.

enough {przysł.} (też: adequately, sufficiently)

wystarczająco {przysł.}

The EU is not doing enough to eliminate sexism and discrimination in the media.

UE nie robi wystarczająco dużo, aby wyeliminować seksizm i dyskryminację w mediach.

I would like to ask you if you believe that enough is being done on this issue.

Pragnę zapytać, czy uważa pan, że wystarczająco dużo robi się w tym zakresie.

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.

Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.

And if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.

A jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.

enough {przysł.}

na tyle {przysł.}

Europe is enough of a draw for journalists not to have to be given a subsistence allowance.

Europa jest tematem na tyle interesującym, że nie muszą oni otrzymywać diet.

However, some might not be able to survive long enough to see the results of these measures.

Jednakże niektóre z nich mogą nie być na tyle trwałe, aby doczekać się swoich rezultatów.

I asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"

Poprosiłem ją, żeby nauczyła ich biotechnologii na tyle, by zdali.

I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.

Oczekiwałam, że jest to temat na tyle ważny, by zainteresować więcej osób.

Nobody else would be stupid enough to give you a gun, but I did.

Nikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby dać ci pistolet, ale ci go dałem.

enough {przysł.} (też: rather, fairly, kinda, kind of)

dosyć {przysł.}

There are three things that are never satisfied, [Yea], four that say not, Enough:.

Trzy rzeczy są, które nie bywają nasycone, owszem cztery, które nie mówią: Dosyć.

But it turns out the exiting temperature was 650 degrees F, hot enough to melt lead.

Okazuje się, że temperatura u ujścia wynosiła 343 °C, dosyć, by stopić ołów.

When I read Amendment 28 it made me realise why I have had enough of all this nonsense.

Kiedy przeczytałem poprawkę 28, zrozumiałem, dlaczego miałem dosyć tego nonsensu.

I've seen enough TV to know... the FBl doesn't investigate teen suicides.

Naoglądałam się dosyć telewizji, by wiedzieć...... że FBl nie interesuje samobójstwo.

It's by definition dimensionless, like an electron, oddly enough.

Jest on bezwymiarowy z definicji, jak elektron, co jest dosyć osobliwe.

enough {przymiotnik}

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczające {przym.}

A privileged partnership with Turkey, instead of full membership, will be quite enough.

Wystarczające będzie uprzywilejowane partnerstwo z Turcją, nie zaś pełne członkostwo.

For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.

Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.

On this page you have enough information to find your way through the country.

Na poniższych stronach znajdziesz wystarczające informacje, aby odnaleźć się w tym kraju.

We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?

Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?

I have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.

Muszę przyznać, że nie było to wystarczające i nie usatysfakcjonowało francuskich rybaków.

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczająca {przym. f.}

This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.

Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.

However, from the EU side, an agreement focusing on tariffs would clearly not be enough.

Jednakże dla UE umowa dotycząca ceł oczywiście nie byłaby wystarczająca.

This agreement, although not enough, is a step in the right direction.

Umowa ta, choć nie jest wystarczająca, jest krokiem w dobrym kierunku.

I trust that the 15% margin in description precision will be enough.

Mam nadzieję, że 15% tolerancja w dokładności opisu będzie wystarczająca.

One sachet contains enough cream to cover an area of 25 cm2 (approx.

Jedna saszetka zawiera ilość kremu wystarczającą do pokrycia powierzchni odpowiadającej 25 cm2.

enough {przym.} (też: adequate, ample, sufficient)

wystarczający {przym. m.}

Therefore, the step we have taken is not enough, but it is significant.

Tak więc podjęty przez nas krok jest znaczący, choć nie jest wystarczający.

So as far as I am concerned, the extended timetable of Basel is enough slippage: no more.

Póki co rozszerzony harmonogram Bazylei ma już wystarczający poślizg: oby nie większy.

This alone would be reason enough for us not to support the report.

Już sam ten fakt mógłby stanowić dla nas wystarczający powód, by nie poprzeć tego sprawozdania.

Even though it is a step in the right direction, it is not enough.

Jakkolwiek to krok w dobrym kierunku, nie jest on wystarczający.

We support the motion, although we do not think it goes far enough.

Popieramy ten wniosek, mimo że nie uważamy go za wystarczający.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enough":

 

Podobne tłumaczenia

"enough" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.

Nie wystarczy przeprowadzić oceny skutków społecznych prawodawstwa europejskiego.

We want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.

Chcemy jednej inspekcji w jednym gospodarstwie; to powinno wszędzie wystarczyć.

He said that the package was not enough to restore stability in the euro area.

Stwierdził on, że pakiet nie wystarczy, by przywrócić stabilność w strefie euro.

I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.

Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.

In such cases, legislative action and political declarations alone are not enough.

W tym przypadku nie wystarczą działania legislacyjne czy polityczne deklaracje.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

It is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.

Nie wystarczy, by UE ustaliła ostre przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla.

However, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.

Nie wystarczy jednak ogłosić zaplanowane działania i otworzyć linie kredytowe.

I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.

Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.

In fact, I'm afraid all of the best policies we have are not going to be enough.

Właściwie, obawiam się że wszystkie najlepsze zarządzenia to i tak będzie za mało.

Vague declarations of probable future support from the Commission are not enough.

Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.

So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.

W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.

Boy. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.

Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.

First, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.

Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.

Mr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.

Pan Morel to wspaniały człowiek, wykonujący świetną pracę, ale to nie wystarczy.

I don't think the solutions that I proposed are good enough or smart enough.

Nie sądzę, by rozwiązania, które zaproponowałem, były dostatecznie dobre, czy mądre.

I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.

Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.

Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.

The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.

Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len

Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.

Panie komisarzu! Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
 

Wyniki z forum

"enough" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.