"enough" po polsku

EN

"enough" - polskie tłumaczenie

volume_up
enough {przym.}
volume_up
enough {przysł.}

EN enough
volume_up
{przymiotnik}

enough (też: sufficient)
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Oczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.
enough (też: sufficient)
I trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Mam nadzieję, że 15% tolerancja w dokładności opisu będzie wystarczająca.
This agreement, although not enough, is a step in the right direction.
Umowa ta, choć nie jest wystarczająca, jest krokiem w dobrym kierunku.
The EU grows enough food for its needs and farmers earn well.
UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają.
Important progress has been made, but it is still not enough.
Nastąpił istotny postęp, ale wciąż nie jest on wystarczający.
This alone would be reason enough for us not to support the report.
Już sam ten fakt mógłby stanowić dla nas wystarczający powód, by nie poprzeć tego sprawozdania.
We've got enough altitude as long as the calls are quick.
Mamy wystarczający pułap na krótkie rozmowy.

Synonimy (angielski) dla "enough":

enough

Przykłady użycia - "enough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishFirst, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
EnglishI cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishHowever, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
Nie wystarczy jednak ogłosić zaplanowane działania i otworzyć linie kredytowe.
EnglishThere was enough space. And I had control, which was very important.
Mam tu wszystko, czego potrzebuję: ciszę, przestrzeń i, przede wszystkim, kontrolę.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wystarczy już tej politycznej hipokryzji.
EnglishOf course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
Wsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.
EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
English. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
EnglishBut not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
EnglishSo we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.
W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.
EnglishIt is not enough just to focus cooperation on improving the economic situation.
Nie wystarczy koncentrować się we współpracy tylko na poprawie sytuacji gospodarczej.
EnglishHowever, it is not enough for EU institutions and bodies merely to follow the law.
Nie wystarczy jednak, by instytucje i organy UE jedynie przestrzegały prawa.
EnglishCommissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
Panie komisarzu! Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
EnglishWe are right to demand respect for fundamental rights, but this is still not enough.
Mamy rację, domagając się respektowania podstawowych praw, ale to jeszcze za mało.
EnglishSure enough, I had caught one -- I just completely forgot that I had caught one.
Okazało się, że złapałem ten okaz, ale zupełnie o tym zapomniałem.(śmiech)
EnglishSo, I actually was interested enough in this to put together several groups of people.
Zainteresowało mnie to do tego stopnia, że zgromadziłem kilka różnych grup ludzi.
EnglishWhen we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
Kiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.