"enough" po polsku

EN

"enough" - polskie tłumaczenie

volume_up
enough {przym.}
volume_up
enough {przysł.}

EN enough
volume_up
{przymiotnik}

enough (też: sufficient)
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Oczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
However, just making it available is never enough for this place.
Jednakże, zwykłe udostępnianie nigdy nie jest wystarczające dla tego miejsca.
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
enough (też: sufficient)
I trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Mam nadzieję, że 15% tolerancja w dokładności opisu będzie wystarczająca.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
However, from the EU side, an agreement focusing on tariffs would clearly not be enough.
Jednakże dla UE umowa dotycząca ceł oczywiście nie byłaby wystarczająca.
enough (też: adequate, ample, good enough, sufficient)
Even though it is a step in the right direction, it is not enough.
Jakkolwiek to krok w dobrym kierunku, nie jest on wystarczający.
We support the motion, although we do not think it goes far enough.
Popieramy ten wniosek, mimo że nie uważamy go za wystarczający.
Important progress has been made, but it is still not enough.
Nastąpił istotny postęp, ale wciąż nie jest on wystarczający.

Synonimy (angielski) dla "enough":

enough

Przykłady użycia - "enough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishit was enough to make a cat laugh
Englishthere’s hardly enough room to swing a cat
Englishthere's not enough room to swing a cat
Englishas if this wasn’t bad enough
Englishas if all that weren’t enough
Englishthere’s hardly enough room to swing a cat
EnglishI've heard enough
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishHe said that the package was not enough to restore stability in the euro area.
Stwierdził on, że pakiet nie wystarczy, by przywrócić stabilność w strefie euro.
EnglishMr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.
Pan Morel to wspaniały człowiek, wykonujący świetną pracę, ale to nie wystarczy.
EnglishFirst, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishHowever, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
Nie wystarczy jednak ogłosić zaplanowane działania i otworzyć linie kredytowe.
EnglishI cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
EnglishA letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
Pismo do skarżącego informujące go, że otrzymaliśmy jego skargę, nie wystarczy.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wystarczy już tej politycznej hipokryzji.
EnglishAnd even just a couple of these would be enough to transform the human condition.
Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.
EnglishOf course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
Wsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.