Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enough"

 

"enough" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 1819

enough {przysłówek}

enough {przysł.} (też: rather, quite, fairly, kind of)

dość {przysł.}

The decision concerning the so-called transparency register is not ambitious enough.

Decyzja w sprawie tzw. rejestru służącego przezroczystości nie jest dość ambitna.

We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.

Naszymi dotychczasowymi interwencjami narobiliśmy sobie już dość problemów.

Now, funnily enough, this is also Joseph after six months on antiretroviral treatment.

Dość zabawne, że to również Joseph po sześciu miesiącach kuracji antyretrowirusowej.

We cannot repeat often enough that there is no justification whatsoever for terrorism.

Nigdy nie dość często powtarzać, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla terroryzmu.

Our doctors don't know who the hell we are, and they don't have enough time for us.

Lekarze nie wiedzą kim do cholery jesteśmy i nie mają dla nas dość czasu.

enough {przysł.} (też: adequately, sufficiently)

wystarczająco {przysł.}

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.

Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.

And if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.

A jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.

We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.

Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.

And if we can change enough communities, we can change national attitudes.

A jeśli zmienimy wystarczająco dużo społeczności, możemy zmienić cały naród.

enough {przysł.}

na tyle {przysł.}

However, some might not be able to survive long enough to see the results of these measures.

Jednakże niektóre z nich mogą nie być na tyle trwałe, aby doczekać się swoich rezultatów.

I asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"

Poprosiłem ją, żeby nauczyła ich biotechnologii na tyle, by zdali.

I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.

Oczekiwałam, że jest to temat na tyle ważny, by zainteresować więcej osób.

Nobody else would be stupid enough to give you a gun, but I did.

Nikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby dać ci pistolet, ale ci go dałem.

The instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.

Instrumenty są na tyle głośne że nie potrzeba wzmocnienia, itd.

enough {przysł.} (też: rather, fairly, kinda, kind of)

dosyć {przysł.}

When I read Amendment 28 it made me realise why I have had enough of all this nonsense.

Kiedy przeczytałem poprawkę 28, zrozumiałem, dlaczego miałem dosyć tego nonsensu.

I've seen enough TV to know... the FBl doesn't investigate teen suicides.

Naoglądałam się dosyć telewizji, by wiedzieć...... że FBl nie interesuje samobójstwo.

It's by definition dimensionless, like an electron, oddly enough.

Jest on bezwymiarowy z definicji, jak elektron, co jest dosyć osobliwe.

Do I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?

Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?

And in the first wave we had enough healthcare workers.

Podczas pierwszej fali było dosyć pracowników służby zdrowia.

enough {przysł.} (też: rather, quite, fairly, kind of)

dość {przysł.}

enough {przysł.} (też: adequately, sufficiently)

wystarczająco {przysł.}

enough {przysł.}

na tyle {przysł.}

enough {przysł.} (też: rather, fairly, kinda, kind of)

dosyć {przysł.}

enough {przymiotnik}

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczające {przym.}

For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.

Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.

On this page you have enough information to find your way through the country.

Na poniższych stronach znajdziesz wystarczające informacje, aby odnaleźć się w tym kraju.

We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?

Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?

I have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.

Muszę przyznać, że nie było to wystarczające i nie usatysfakcjonowało francuskich rybaków.

Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.

Oczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczająca {przym. f.}

This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.

Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.

However, from the EU side, an agreement focusing on tariffs would clearly not be enough.

Jednakże dla UE umowa dotycząca ceł oczywiście nie byłaby wystarczająca.

This agreement, although not enough, is a step in the right direction.

Umowa ta, choć nie jest wystarczająca, jest krokiem w dobrym kierunku.

I trust that the 15% margin in description precision will be enough.

Mam nadzieję, że 15% tolerancja w dokładności opisu będzie wystarczająca.

I hope that the Council will be granted enough time, as in previous debates.

Mam nadzieję, że tak jak w przypadku poprzednich debat, Rada otrzyma wystarczającą ilość czasu.

enough {przym.} (też: adequate, ample, sufficient, good enough)

wystarczający {przym. m.}

This alone would be reason enough for us not to support the report.

Już sam ten fakt mógłby stanowić dla nas wystarczający powód, by nie poprzeć tego sprawozdania.

Even though it is a step in the right direction, it is not enough.

Jakkolwiek to krok w dobrym kierunku, nie jest on wystarczający.

We support the motion, although we do not think it goes far enough.

Popieramy ten wniosek, mimo że nie uważamy go za wystarczający.

Important progress has been made, but it is still not enough.

Nastąpił istotny postęp, ale wciąż nie jest on wystarczający.

It is not good enough for them simply to be on the list.

Fakt, że znalazły się na tej liście, nie jest wystarczający.

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczające {przym.}

enough {przym.} (też: sufficient)

wystarczająca {przym. f.}

enough {przym.} (też: adequate, ample, sufficient, good enough)

wystarczający {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enough":

 

Podobne tłumaczenia

"enough" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

He said that the package was not enough to restore stability in the euro area.

Stwierdził on, że pakiet nie wystarczy, by przywrócić stabilność w strefie euro.

I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.

Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

However, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.

Nie wystarczy jednak ogłosić zaplanowane działania i otworzyć linie kredytowe.

I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.

Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.

Vague declarations of probable future support from the Commission are not enough.

Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.

So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.

W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.

Boy. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.

Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.

First, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.

Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.

Mr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.

Pan Morel to wspaniały człowiek, wykonujący świetną pracę, ale to nie wystarczy.

I don't think the solutions that I proposed are good enough or smart enough.

Nie sądzę, by rozwiązania, które zaproponowałem, były dostatecznie dobre, czy mądre.

I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.

Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.

Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.

The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.

Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len

Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.

Panie komisarzu! Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.

Of course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.

Wsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.

A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.

Pismo do skarżącego informujące go, że otrzymaliśmy jego skargę, nie wystarczy.

I hear that we spend only 17.4% of our time on legislative work: this is not enough.

Słyszę, że pracom legislacyjnym poświęcamy zaledwie 17,4% naszego czasu: to za mało.

And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.

Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.

However, it is not enough for EU institutions and bodies merely to follow the law.

Nie wystarczy jednak, by instytucje i organy UE jedynie przestrzegały prawa.
 

Wyniki z forum

"enough" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.