Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enjoy"

 

"enjoy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 624

enjoy {wykrzyknik}

enjoy {wykrz.} (też: bon appétit, enjoy your meal)

smacznego {wykrz.}

to enjoy {czasownik}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to be glad, to rejoice, to be happy)

Unfortunately, so far, not all of Europe's citizens can enjoy this freedom.

Niestety jeszcze nie wszyscy obywatele Europy mogą cieszyć się tą wolnością.

I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.

Chciałbym, aby pasażerowie mogli nadal cieszyć się tą możliwością wyboru.

Everyone who works in the European Union must have the opportunity to enjoy full human rights.

Każdy, kto pracuje w Unii Europejskiej, musi mieć możliwość, by cieszyć się pełnią praw człowieka.

It must enjoy the European perspective in a regional context.

Musi cieszyć się perspektywą europejską w kontekście regionalnym.

to enjoy popularity

cieszyć się wzięciem

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to like, to appreciate, to go for, to care for)

He enjoyed race-going and obviously was a man to place a bet.

Lubił chodzić na wyścigi i niewątpliwie należał do tych, którzy stawiają zakłady.

Never enjoyed looking in the mirror.

Nigdy nie lubiłem patrzeć w lustro.

So here, what happened then, you know -- what I really enjoyed the most is that this sculpture is nothing but a trace of myself.

Następnie więc, widzą Państwo, ciało naprawdę lubi być formowane, ta rzeźba jest tak jakby jest niczym więcej, prócz mojego śladu.

In one evening there is often a series of presentations in different languages and the audience enjoys it – understanding sometimes more, sometimes less.

Jednego wieczoru obok siebie wygłaszane są teksty w róznych językach, a publiczność przysłuchuje im się z mniejszym lub większym zrozumieniem.

Children must learn, for example, that, as well as a hot vegetable, carrots can also be enjoyed in the form of soup, salad, cakes or in baked dishes.

Dzieci muszą się nauczyć na przykład, że prócz tego, że marchew można spożywać na gorąco, można spożywać ją również w postaci zupy, sałatki, ciasta lub potraw pieczonych.
zażywać (doznać) {czas.}
zażyć (doznać) {czas.}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to jubilate, to be glad, to rejoice, to exult)

radować się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enjoy":

 

Podobne tłumaczenia

"enjoy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.

Jest członkiem, z którym współpracuję z ogromną przyjemnością już cztery lata.

(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.

To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.

We really have worked together very constructively and I enjoyed it very much.

Współpracowaliśmy bardzo konstruktywnie i była to dla mnie duża przyjemność.

The result is a clear conversation enjoyed by your employees and customers.

To gwarantuje wyraźny dźwięk zarówno po stronie użytkownika, jak i rozmówcy.

And I think you're starting to see that, and it's making our job even more enjoyable.

Zaczyna to już być widoczne, przez co nasza praca staje się jeszcze przyjemniejsza.

I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.

Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.

These rights are protected by law and ensure that people enjoy a good quality of life.

Te prawa są chronione przepisami i powstały, by zapewnić ludziom dobrą jakość życia.

The banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.

Banki zostały dokapitalizowane, a priorytetem była stabilizacja finansowa.

Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.

Mam nadzieję, że spróbujecie sami i że wyszukiwarka dostarczy odpowiedzi.

Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.

Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.

It's value created by the participants but enjoyed by society as a whole.

Wartością stworzoną przez grupę, z której może czerpać całe społeczeństwo.

Panbanisha is enjoying playing her harmonica, until Nyota, now one year old, steals it.

Panbanisha z przyjemnością gra na organkach, aż nagle porywa je jednoroczny Nyota.

These debates would not be so enjoyable if it were not for Mr Schlyter's contributions.

Te debaty nie byłyby tak przyjemne, gdyby nie wkład ze strony pana Schlytera.

They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

I enjoyed eating food like [unclear] would come and ask me, "Yes ma'am, what you want?"

Kelner podchodził i pytał: "Co mógłbym panience podać?". Uwielbiałam to!

She has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.

Okazała się ona doskonałą sprawozdawczynią i z przyjemnością wspominam naszą współpracę.

This will allow us to enjoy much greater benefits, while easing the environmental impact.

Pomoże to nam uzyskać znacznie większe korzyści oraz zoptymalizować wpływ na środowisko.

That also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.

To była także rozrywkowa część tego wykładu, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.

In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.

Ostatnio Ukraina korzystała ze swobód politycznych na wysokim poziomie.

In short, I enjoyed listening to the debate and I will be happy to answer some questions.

Słowem, z przyjemnością wysłuchałem debaty i z radością odpowiem na niektóre z pytań.
 

Wyniki z forum

"enjoy" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.