Search for the most beautiful word
bursting
experimental stage

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enjoy"

 

"enjoy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 508

enjoy {wykrzyknik}

enjoy {wykrz.} (też: bon appétit, enjoy your meal)

smacznego {wykrz.}

So enjoy your sushi meal later, with the laws of simplicity.

Życzę wam smacznego sushi po wykładzie, wraz z Prawami Prostoty.

So you can try it yourself today, and I would say, enjoy.

Spróbujcie więc owadów już teraz, a ja z mojej strony dodam: smacznego!

to enjoy {czasownik}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to be glad, to rejoice)

Thirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.

Po trzecie, możemy cieszyć się przywilejami, które daje swobodny przepływ osób.

Unfortunately, so far, not all of Europe's citizens can enjoy this freedom.

Niestety jeszcze nie wszyscy obywatele Europy mogą cieszyć się tą wolnością.

I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.

Chciałbym, aby pasażerowie mogli nadal cieszyć się tą możliwością wyboru.

And they allow people in that building to really enjoy the sun, the good part of the sun.

Ludzie wchodzą do tego budynku by cieszyć się słońcem, tą dobrą stroną słońca.

Everyone who works in the European Union must have the opportunity to enjoy full human rights.

Każdy, kto pracuje w Unii Europejskiej, musi mieć możliwość, by cieszyć się pełnią praw człowieka.

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to like, to appreciate, to go for, to care for)

Never enjoyed looking in the mirror.

Nigdy nie lubiłem patrzeć w lustro.

So here, what happened then, you know -- what I really enjoyed the most is that this sculpture is nothing but a trace of myself.

Następnie więc, widzą Państwo, ciało naprawdę lubi być formowane, ta rzeźba jest tak jakby jest niczym więcej, prócz mojego śladu.

In one evening there is often a series of presentations in different languages and the audience enjoys it – understanding sometimes more, sometimes less.

Jednego wieczoru obok siebie wygłaszane są teksty w róznych językach, a publiczność przysłuchuje im się z mniejszym lub większym zrozumieniem.

Anything you do to improve your water quality or air quality, or to understand it or to change it, the benefits are enjoyed by anyone you share that water quality or air quality with.

Cokolwiek zrobisz, aby polepszyć jakość wody lub powietrza, by ją zrozumieć lub zmienić, na efektach skorzystają wszyscy, z którymi dzielisz tę wodę i powietrze.
zażywać (doznać) {czas.}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to jubilate, to be glad, to rejoice, to exult)

radować się {czas. zwr.}
zażyć (doznać) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enjoy":

 

Podobne tłumaczenia

"enjoy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

Our goal is to make it so that you can see this picture and really enjoy that.

Naszym celem było zrobienie tego zdjęcia, tak byście mogli je zobaczyć i podziwiać.

It's time to make space, to share the enjoyment of life in a beloved community."

To czas, aby zrobić miejsce, dzielić radości życia w ukochanej społeczności.'

They enjoy a high standing among European consumers thanks to their prestige.

Dzięki swej renomie cieszą się one dużym uznaniem wśród konsumentów europejskich.

(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.

To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.

For several days now, we have enjoyed brilliant and articulate speakers here at TED.

Już od kilku dni podziwiamy podczas TED znakomitych, elokwentnych prelegentów.

The result is a clear conversation enjoyed by your employees and customers.

To gwarantuje wyraźny dźwięk zarówno po stronie użytkownika, jak i rozmówcy.

And I think you're starting to see that, and it's making our job even more enjoyable.

Zaczyna to już być widoczne, przez co nasza praca staje się jeszcze przyjemniejsza.

However, we do wish for the world around us to enjoy political and economic stability.

Chcemy jednak, by świat wokół nas cieszył się polityczną i gospodarczą stabilnością.

I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.

Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.

These rights are protected by law and ensure that people enjoy a good quality of life.

Te prawa są chronione przepisami i powstały, by zapewnić ludziom dobrą jakość życia.

Thank you very much, Richard; it's been a big, enjoyable part of my life, coming here.

Dziękuję bardzo, Richard. ~~~ Te przyjazdy są przyjemną i ważną częścią mojego życia.

Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.

Mam nadzieję, że spróbujecie sami i że wyszukiwarka dostarczy odpowiedzi.

It's value created by the participants but enjoyed by society as a whole.

Wartością stworzoną przez grupę, z której może czerpać całe społeczeństwo.

They wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.

Noszą oni mundury i cieszą się poparciem byłego ministra rządu węgierskiego.

Our citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.

Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.

Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.

Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.

Panbanisha is enjoying playing her harmonica, until Nyota, now one year old, steals it.

Panbanisha z przyjemnością gra na organkach, aż nagle porywa je jednoroczny Nyota.

Fifthly, journalists' sources must enjoy specific guaranteed protection.

Po piąte, źródła dziennikarskie muszą korzystać ze specjalnie zagwarantowanej ochrony.

They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.
 

Wyniki z forum

"enjoy" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.