Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "end-user"

 

"end-user" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 29

end-user {rzeczownik}

end-user {rzecz.} [komp.]

użytkownik końcowy {m.} [komp.]

There are states in which only the end-user pays, and there are others which have a mixed system.

W innych z kolei koszty ponosi wyłącznie użytkownik końcowy, a w jeszcze innych stosuje się system mieszany.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"end-user" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "end-user" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We really tried to understand the end user, in this case, people like Sevitha.

Staraliśmy się w pełni zrozumieć potrzeby użytkowników, w tym wypadku, osób jak Sevitha.

Our aim is to ensure a high-quality, clutter-free experience for our end users.

Naszym celem jest zapewnienie, że treści udostępniane użytkownikom są konkretne i przydatne.

You agree that your license to Google end users will be perpetual.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.

Firstly the appeal to industry that it must be end-user friendly.

Po pierwsze, apeluję do sektora finansowego, że musi on być przyjazny dla użytkowników.

The headset's straightforward design benefits end users as well.

Prosta konstrukcja tego zestawu słuchawkowego oznacza korzyści także dla użytkowników.

End user gains are not demonstrated by the quality-price ratio.

Współczynnik jakości i ceny nie dowodzi zysku nowych konsumentów.

End user training is one of the most important final tasks for the completion of an installation.

Szkolenie użytkownika końcowego jest jednym z najważniejszych zadań niezbędnych do zakończenia instalacji.

The intention is to ensure more informed and responsible citizenship on the part of the end user.

Celem jest zwiększenie liczby gruntownie poinformowanych i odpowiedzialnych obywateli po stronie ostatecznego odbiorcy.

But surely the extra costs - for that is what they are - will simply be passed on to the end user.

Jednak z pewnością dodatkowe koszty - bo podatki są takimi kosztami - zostaną po prostu przerzucone na użytkownika końcowego.

States therefore subsidise coal mining, or purchase the electricity produced at a higher price than the price paid by the end user.

Dlatego państwa dotują górnictwo węglowe lub kupują energię wyprodukowaną za wyższą cenę niż cena płacona przez użytkownika końcowego.

This proposal does not go far enough and does not meet the information requirements of interested end users.

Przedmiotowy wniosek nie sięga dostatecznie daleko i nie spełnia wymagań w zakresie informacji, jakie stawiają zainteresowani użytkownicy końcowi.

The end-user may remove the medicinal product from refrigeration for storage at a room temperature not above 25°C for one single period of 1 month.

Użytkownik może wyjąć jednorazowo produkt leczniczy z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) przez 1 miesiąc.

However, farmers will still be able to charge VAT on goods sold to end users (i.e. bakers, other farmers, etc.).

Rolnicy natomiast muszą w dalszym ciągu nakładać podatek VAT na produkty sprzedawane użytkownikom końcowym (tj. producentom chleba, innym rolnikom, itp.).

To best serve our end users (and your potential customers), we've come up with a list of guidelines for your Google Places account and listings.

Aby najlepiej służyć użytkownikom (i Twoim potencjalnym klientom), opracowaliśmy listę wytycznych dotyczących konta oraz publikowania informacji w usłudze Miejsca Google.

I would therefore call on the Commission to improve its communications strategy towards end users so that citizens will be better informed about the benefits of the single market.

W związku z tym wzywam Komisję do usprawnienia strategii komunikacji z odbiorcami końcowymi, aby lepiej informować obywateli o korzyściach płynących z jednolitego rynku.

End users should know what raw materials are used, how these are obtained, where and how they are processed and what social and production standards apply in the relevant countries.

Końcowi użytkownicy powinni wiedzieć, jakich surowców użyto, jak je pozyskano, jak i gdzie przetwarzano oraz jakie standardy socjalne i normy produkcji stosuje się w danych krajach.

Sites' positions in our search results are determined based on a number of factors designed to provide end-users with helpful, accurate search results.

Pozycja witryn wśród naszych wyników wyszukiwania jest określana na podstawie różnych czynników, których celem jest zapewnienie użytkownikom przydatnych, trafnych wyników wyszukiwania.

in writing. - (DE) Liberalisation of railways is not an end in itself; it must serve users and improve efficiency.

na piśmie. - (DE) Liberalizacja kolei nie stanowi sama w sobie zakończenia; musi służyć użytkownikom i zwiększaniu skuteczności.

For instructions on the use of the calendar pack, see “USER INSTRUCTIONS” at the end of the package leaflet.

Instrukcja stosowania opakowania kalendarzykowego znajduje się na końcu niniejszej ulotki, w rozdziale zatytułowanym „ INSTRUKCJA STOSOWANIA ”.

However, as Mrs Lepage said, the compromise we reached is certainly not the be all and end all when it comes to the protection of internet users' rights.

Tak jak powiedziała pani poseł Lepage, osiągnięty przez nas kompromis to jednak nie wszystko, jeśli chodzi o ochronę praw użytkowników Internetu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.