Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "end-user"

 

"end-user" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 21

end-user {rzeczownik}

end-user {rzecz.} [komp.]

użytkownik końcowy {m.} [komp.]

There are states in which only the end-user pays, and there are others which have a mixed system.

W innych z kolei koszty ponosi wyłącznie użytkownik końcowy, a w jeszcze innych stosuje się system mieszany.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"end-user" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "end-user" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We really tried to understand the end user, in this case, people like Sevitha.

Staraliśmy się w pełni zrozumieć potrzeby użytkowników, w tym wypadku, osób jak Sevitha.

Our aim is to ensure a high-quality, clutter-free experience for our end users.

Naszym celem jest zapewnienie, że treści udostępniane użytkownikom są konkretne i przydatne.

You agree that your license to Google end users will be perpetual.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.

Firstly the appeal to industry that it must be end-user friendly.

Po pierwsze, apeluję do sektora finansowego, że musi on być przyjazny dla użytkowników.

The headset's straightforward design benefits end users as well.

Prosta konstrukcja tego zestawu słuchawkowego oznacza korzyści także dla użytkowników.

End user gains are not demonstrated by the quality-price ratio.

Współczynnik jakości i ceny nie dowodzi zysku nowych konsumentów.

End user training is one of the most important final tasks for the completion of an installation.

Szkolenie użytkownika końcowego jest jednym z najważniejszych zadań niezbędnych do zakończenia instalacji.

The intention is to ensure more informed and responsible citizenship on the part of the end user.

Celem jest zwiększenie liczby gruntownie poinformowanych i odpowiedzialnych obywateli po stronie ostatecznego odbiorcy.

But surely the extra costs - for that is what they are - will simply be passed on to the end user.

Jednak z pewnością dodatkowe koszty - bo podatki są takimi kosztami - zostaną po prostu przerzucone na użytkownika końcowego.

States therefore subsidise coal mining, or purchase the electricity produced at a higher price than the price paid by the end user.

Dlatego państwa dotują górnictwo węglowe lub kupują energię wyprodukowaną za wyższą cenę niż cena płacona przez użytkownika końcowego.

The end-user may remove the medicinal product from refrigeration for storage at a room temperature not above 25°C for one single period of 1 month.

Użytkownik może wyjąć jednorazowo produkt leczniczy z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) przez 1 miesiąc.

To best serve our end users (and your potential customers), we've come up with a list of guidelines for your Google Places account and listings.

Aby najlepiej służyć użytkownikom (i Twoim potencjalnym klientom), opracowaliśmy listę wytycznych dotyczących konta oraz publikowania informacji w usłudze Miejsca Google.

Sites' positions in our search results are determined based on a number of factors designed to provide end-users with helpful, accurate search results.

Pozycja witryn wśród naszych wyników wyszukiwania jest określana na podstawie różnych czynników, których celem jest zapewnienie użytkownikom przydatnych, trafnych wyników wyszukiwania.

And instead of looking at this, I would like to end up by showing the Internet users per 1,000.

I zamiast patrzeć na to, chciałbym zakończyć pokazując użytkowników Internetu na tysiąc.

For instructions on the use of the calendar pack, see “USER INSTRUCTIONS” at the end of the package leaflet.

Instrukcja stosowania opakowania kalendarzykowego znajduje się na końcu niniejszej ulotki, w rozdziale zatytułowanym „ INSTRUKCJA STOSOWANIA ”.

This means that users with a wireless headset can answer and end calls on their softphone up to 150 metres away from their desk.

Oznacza to, że użytkownicy bezprzewodowych zestawów słuchawkowych mogą odbierać i kończyć połączenia za pomocą telefonu programowego, będąc w zasięgu do 150 metrów od biurka.

For example, on pages where users are typically focused on reading an article, ads placed directly below the end of the editorial content tend to perform very well.

Na przykład na stronach, gdzie użytkownicy zazwyczaj koncentrują się na czytaniu artykułu, reklamy umieszczone bezpośrednio pod zakończeniem treści redakcyjnej z reguły są bardzo skuteczne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.