angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to enable"

EN to enable angielskie tłumaczenie

to enable {czas.}

EN to enable
volume_up
[enabled|enabled] {czasownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

to enable (też: to facilitate, to make it possible, to make possible, to make way)
These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.
Środki te powinny umożliwić nam uproszczenie zobowiązań nałożonych na rolników.
Policy makers must enable people to improve and broaden their skills.
Decydenci muszą umożliwić obywatelom doskonalenie i zwiększanie umiejętności.
This is to enable us to identify the reduction potential.
Ma ono umożliwić nam zidentyfikowanie możliwości ograniczenia obciążeń.
to enable (też: to allow)
Wealth must make for freedom, encourage collective progress and enable every individual to flourish.
Bogactwo musi tworzyć wolność, napędzać wspólny rozwój i umożliwiać rozwój jednostek.
Use RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.
Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.
The External Action Service must enable the EU to implement comprehensive, integrated political strategies and campaigns.
Służba Działań Zewnętrznych musi umożliwiać UE realizację kompleksowych, zintegrowanych strategii i kampanii politycznych.
to enable
to enable (też: to include, to incorporate, to run, to switch on)
Follow these steps to enable offline access on your computer.
Aby włączyć dostęp w trybie offline na komputerze, wykonaj następujące czynności.
To enable autofilter, follow these steps:
Aby włączyć automatyczne filtrowanie, wykonaj następujące kroki:
You can then re-enable sync with a new passphrase.
Następnie możesz ponownie włączyć synchronizację i użyć nowego hasła.
to enable
to enable (też: to activate, to include, to incorporate, to launch)
Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.
Możesz usunąć w nim tekstowe etykiety przycisków, włączać lub wyłączać funkcje paska narzędzi Toolbar i wiele innych.
Enabling Search with My Location
Włączanie wyszukiwania z funkcją Moja lokalizacja
to enable (też: to unblock, to unclog, to unlock, to deblock)
volume_up
odblokować {czas. dk}
to enable
to enable (też: to activate, to vivify)
volume_up
uaktywniać {czas. ndk}
Below are ad extensions you can enable, reasons why they might not be showing, and what you can do to correct the problems.
Poniżej wymieniono rozszerzenia reklam, jakie możesz uaktywniać, powody, dla których mogą się one nie pojawiać, oraz czynności, jakie możesz podjąć w celu rozwiązania problemów.

2. IT

to enable (też: to run, to execute)
to enable
volume_up
odpalać [odpalam|odpalałbym] {czas. ndk} [komp.] [pot.]
What I'm running here is a system that enables me to run age-old programs on a modern computer.
Używam emulatora, który pozwala na odpalanie starych programów na nowym komputerze.

Przykłady użycia - "to enable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.
EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishThis is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.
Ma to pozwolić w przypadku zanieczyszczenia na stosowanie środków prawnokarnych.
EnglishThis will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process.
Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji.
EnglishThey will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
Umożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.
EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.
EnglishThat is the type of society that I want to live in and work to enable us to have.
Właśnie w takim społeczeństwie chcę żyć i pracuję nad tym, aby takie było.
EnglishEU 'pet passports' enable people to take their pets with them when they travel.
Unijny paszport dla zwierząt ułatwia podróżowanie ze zwierzętami domowymi.
EnglishThis will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
Dzięki temu w przyszłości będzie można zakończyć negocjacje dużo szybciej.
EnglishOr better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
Albo nawet -- co zrobić, by każda wspólnota była się w stanie sama wyżywić?
EnglishIn addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.
Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.
EnglishAnother way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Inna metoda zapewniająca przetrwanie europejskiego rybołówstwa to lepszy marketing.
EnglishThe Commission's enforcement of the competition rules is essential to enable this.
Konieczne jest w tym zakresie wdrażanie przez Komisję zasad konkurencji.
EnglishThis will enable us to spearhead the reform of the international financial system.
Pozwoli nam to zainicjować reformę międzynarodowego systemu finansowego.
EnglishThis will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Umożliwi ona wszystkim szczegółowe śledzenie postępów każdej metody badawczej.
EnglishSuch a measure will help to eradicate poverty and enable older people to live in dignity.
Środek taki pomoże nam zwalczyć ubóstwo i pozwoli ludziom starszym na godne życie.
EnglishI ask questions about what is this brain doing to enable us to do this.
Zadaję pytania dotyczące tego co robi mózg by być w stanie zrobić coś takiego.
EnglishWe receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
EnglishThis would enable us to work more effectively for the Roma at national level.
Pozwoli to nam skuteczniej działać na rzecz Romów na szczeblu krajowym.
EnglishWe are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Mamy nadzieję, że umożliwi to udzielanie faktycznej pomocy ofiarom.