Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to enable"

 

"to enable" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1109

to enable {czasownik}

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to make possible, to facilitate, to allow, to make it possible)

umożliwić {czas.}

These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.

Środki te powinny umożliwić nam uproszczenie zobowiązań nałożonych na rolników.

Political decision makers must enable people to upgrade and broaden their skills.

Decydenci muszą umożliwić obywatelom doskonalenie i zwiększanie umiejętności.

We have made all the arrangements to enable us to vote the week after next.

Dokonaliśmy wszelkich ustaleń, by umożliwić wam głosowanie za dwa tygodnie.

Secondly, the proposal aims to enable the expansion of rail freight transport services.

Po drugie, wniosek ma na celu umożliwić ekspansję kolejowych przewoźników towarowych.

We also need to enable the gap to be narrowed and the level of payments to be increased.

Musimy także umożliwić zmniejszenie luki i zwiększenie poziomu płatności.

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to allow)

umożliwiać {czas.}

It should enable us to compare our ideas and try to reach a compromise.

Powinna umożliwiać nam porównywanie naszych koncepcji i osiąganie kompromisów.

Development aid must enable the populations concerned to remain in their geographical area.

Pomoc rozwojowa musi umożliwiać zainteresowanym osobom pozostanie na swoim obszarze geograficznym.

Wealth must make for freedom, encourage collective progress and enable every individual to flourish.

Bogactwo musi tworzyć wolność, napędzać wspólny rozwój i umożliwiać rozwój jednostek.

Use RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.

Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.

The External Action Service must enable the EU to implement comprehensive, integrated political strategies and campaigns.

Służba Działań Zewnętrznych musi umożliwiać UE realizację kompleksowych, zintegrowanych strategii i kampanii politycznych.
uzdolnić {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to enable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.

Pozwoliłoby nam to przelać setki miliardów z powrotem w europejskie gospodarki.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

This will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.

Umożliwi on ponad 3 500 studentów wyjazd na wymianę w ramach programu Erasmus.

This will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.

Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.

The Monetize tab in Blogger makes it easy to enable AdSense ads on your blog.

Po włączeniu reklam, Blogger uzyska dane o zarobkach bezpośrednio z usługi AdSense.

This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.

Ma to pozwolić w przypadku zanieczyszczenia na stosowanie środków prawnokarnych.

This was the only possible way to enable the debate to proceed in an orderly manner.

Był to jedyny sposób umożliwiający prowadzenie debaty z zachowaniem porządku.

This will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process.

Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji.

Or better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?

Albo nawet -- co zrobić, by każda wspólnota była się w stanie sama wyżywić?

You may need to refresh the page in order to use extensions you've re-enabled.

Przed użyciem włączonego ponownie rozszerzenia może być konieczne odświeżenie strony.

And he coined this term e-Patients -- equipped, engaged, empowered, enabled.

I nazwał ich e-Pacjentami - wyposażeni, zaangażowani, upoważnieni, aktywni.

The camera include various mounting accessories enabling quick and easy installation.

Kamera zawiera wiele akcesoriów do montażu, umożliwiając szybką i łatwą instalację.

In addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.

Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.

It will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.

Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.

They enable an offender to be identified regardless of where the crime was committed.

Pozwalają na identyfikację sprawcy bez względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

They enable the other political parties to avoid being assessed on their EU policies.

Umożliwiają innym partiom politycznym uniknięcie oceny ich polityki w zakresie UE.

They will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.

Umożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.

AZILECT enables increased and sustained levels of dopamine in these areas.

AZILECT powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

And it is a tool that actually enables one to listen to their own innards.

Jest to narzędzie, które pozwala posłuchać tego co podpowiada nam instynkt.

The camera includes various mounting accessories enabling quick and easy installation.

Kamera zawiera wiele akcesoriów do montażu, umożliwiając szybką i łatwą instalację.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

emrentence · EMS · emu · emulation · emulator · emulously · emulsifier · emulsifiers · emulsion · en · enable · enabled · enablement · enabler · enabling · enacting · enactment · enamel · enameled · enamelled · enantiomer

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.