Search for the most beautiful word
tone poem
express train

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to enable"

 

"to enable" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 1147

to enable {czasownik}

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to make possible, to facilitate, to make it possible, to make way)

umożliwić {czas.}

These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.

Środki te powinny umożliwić nam uproszczenie zobowiązań nałożonych na rolników.

We have made all the arrangements to enable us to vote the week after next.

Dokonaliśmy wszelkich ustaleń, by umożliwić wam głosowanie za dwa tygodnie.

Secondly, the proposal aims to enable the expansion of rail freight transport services.

Po drugie, wniosek ma na celu umożliwić ekspansję kolejowych przewoźników towarowych.

We also need to enable the gap to be narrowed and the level of payments to be increased.

Musimy także umożliwić zmniejszenie luki i zwiększenie poziomu płatności.

This may enable the whole of European integration to enter a new phase.

Może to umożliwić rozpoczęcie całkiem nowego etapu integracji europejskiej.

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to allow)

Wealth must make for freedom, encourage collective progress and enable every individual to flourish.

Bogactwo musi tworzyć wolność, napędzać wspólny rozwój i umożliwiać rozwój jednostek.

Use RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.

Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.

The External Action Service must enable the EU to implement comprehensive, integrated political strategies and campaigns.

Służba Działań Zewnętrznych musi umożliwiać UE realizację kompleksowych, zintegrowanych strategii i kampanii politycznych.

The 2012 appropriations must enable the accomplishment of EU goals and priorities in relation to the 2020 Strategy.

Środki przewidziane na rok 2012 muszą umożliwiać realizację celów i priorytetów UE w odniesieniu do strategii Europa 2020.

That is precisely why the EIB should have an external mandate, namely to enable us to act in line with the Union's objectives.

Dlatego właśnie EBI powinien dysponować upoważnieniem do działań zewnętrznych - aby umożliwiać nam działanie zgodne z celami Unii.
uzdolnić {czas.}

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to unblock, to unclog, to unlock, to deblock)

odblokować {czas. dk}

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to vivify, to activate)

uaktywniać {czas. ndk}

Below are ad extensions you can enable, reasons why they might not be showing, and what you can do to correct the problems.

Poniżej wymieniono rozszerzenia reklam, jakie możesz uaktywniać, powody, dla których mogą się one nie pojawiać, oraz czynności, jakie możesz podjąć w celu rozwiązania problemów.

to enable [enabled|enabled] {czas.} [komp.] (też: to run, to execute)

uruchamiać [uruchamiam|uruchamiał] {czas. ndk} [komp.]

to enable [enabled|enabled] {czas.} [komp.]

odpalać [odpalam|odpalał] {czas. ndk} [komp.] [pot.]

What I'm running here is a system that enables me to run age-old programs on a modern computer.

Używam emulatora, który pozwala na odpalanie starych programów na nowym komputerze.

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to turn on, to include, to switch on, to run)

włączyć {czas.}

You can enable cookies by following these browser-specific instructions:

Aby włączyć pliki cookie, postępuj według instrukcji specyficznych dla danej przeglądarki:

See the Google Accounts help center to learn how to enable cookies.

Przejdź do Centrum pomocy Kont Google, aby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę plików cookie.

Follow these steps to enable offline access on your computer.

Aby włączyć dostęp w trybie offline na komputerze, wykonaj następujące czynności.

To disable or re-enable this feature in Google Mail:

Aby wyłączyć lub ponownie włączyć tę funkcję w Google Mailu:

You can then re-enable sync with a new passphrase.

Następnie możesz ponownie włączyć synchronizację i użyć nowego hasła.

What I'm running here is a system that enables me to run age-old programs on a modern computer.

Używam emulatora, który pozwala na odpalanie starych programów na nowym komputerze.

They enabled us to to build things that were larger than us, buildings, bridges, one brick at a time.

Pozwalały na tworzenie wielkich konstrukcji, budynków, mostów, cegła po cegle.

This suggestion enables an economy of scale at the level of financial, human and technical resources.

Propozycja ta pozwala na uzyskanie ekonomii skali na poziomie zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.

I feel that proposals enabling a professional career to be combined with family life are worth considering.

Sądzę, iż propozycje pozwalające na łączenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym są godne rozważenia.

It enables you to create a professional environment even in an open seating plan, with its noise-cancelling technology.

Funkcja redukcji szumów pozwala na stworzenie bardziej profesjonalnych warunków pracy nawet w biurze na planie otwartym.

to enable [enabled|enabled] {czas.} (też: to switch, to turn on, to include, to switch on)

Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.

Możesz usunąć w nim tekstowe etykiety przycisków, włączać lub wyłączać funkcje paska narzędzi Toolbar i wiele innych.

Enabling Search with My Location

Włączanie wyszukiwania z funkcją Moja lokalizacja
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to enable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

This will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.

Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.

This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.

Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.

This enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.

To pozwala im pozyskiwać środki i udzielać ich na stosunkowo korzystnych warunkach.

This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.

Ma to pozwolić w przypadku zanieczyszczenia na stosowanie środków prawnokarnych.

This will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process.

Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji.

In addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.

Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.

It will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.

Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.

They will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.

Umożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.

Or better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?

Albo nawet -- co zrobić, by każda wspólnota była się w stanie sama wyżywić?

This is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.

Jedynie dzięki jego wprowadzeniu zdołamy uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków.

This will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.

Dzięki temu w przyszłości będzie można zakończyć negocjacje dużo szybciej.

EU 'pet passports' enable people to take their pets with them when they travel.

Unijny paszport dla zwierząt ułatwia podróżowanie ze zwierzętami domowymi.

Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.

Inna metoda zapewniająca przetrwanie europejskiego rybołówstwa to lepszy marketing.

That is the type of society that I want to live in and work to enable us to have.

Właśnie w takim społeczeństwie chcę żyć i pracuję nad tym, aby takie było.

AZILECT enables increased and sustained levels of dopamine in these areas.

AZILECT powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

And it is a tool that actually enables one to listen to their own innards.

Jest to narzędzie, które pozwala posłuchać tego co podpowiada nam instynkt.

The camera includes various mounting accessories enabling quick and easy installation.

Kamera zawiera wiele akcesoriów do montażu, umożliwiając szybką i łatwą instalację.

It is positive in all senses and enables both parties to make significant gains.

Jest ona pozytywna w każdym sensie i pozwala obydwu stronom odnosić znaczące korzyści.

This procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.

Powyższa procedura ułatwia przylgnięcie gąbki TachoSil do powierzchni rany.
 

Wyniki z forum

"to enable" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

emrentence · EMS · emu · emulation · emulator · emulously · emulsifier · emulsifiers · emulsion · en · enable · enabled · enablement · enabler · enabling · enacting · enactment · enamel · enameled · enamelled · enantiomer

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.