Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "empty"

 

"empty" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 295

empty {przymiotnik}

empty {przym.} (też: vacant, inane, hollow)

pusty {przym. m.}

SUSTIVA is recommended to be taken on an empty stomach preferably at bedtime.

Zalecane jest, aby SUSTIVA przyjmowany był na pusty żołądek, najlepiej przed snem.

It is recommended that SUSTIVA be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.

Zalecane jest, aby preparat SUSTIVA przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.

If you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.

Jeżeli zażywa się ją na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.

It is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.

Zaleca się przyjmowanie preparatu Atripla na pusty żołądek, najlepiej przed snem.

If taken on an empty stomach, the active substance is absorbed more rapidly.

Substancja czynna wchłania się szybciej, jeśli lek jest przyjmowany na pusty żołądek.

empty {przym.}

pusta {przym. f.}

However, there is also a special budget line for this strategy which is still empty.

Jednak specjalna linia budżetowa stworzona dla tej strategii wciąż jest pusta.

If we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.

Gdybyśmy ewoluowali, nasze mózgi pewnie postrzegałyby skały jako pustą przestrzeń.

The empty, sterile vial is intended to be used for mixing the concentrate and solvent.

Do mieszania koncentratu z rozcieńczalnikiem przeznaczona jest pusta, sterylna fiolka.

I If you use a vial adapter, unscrew the vial adapter with the empty vial.

I W przypadku użycia łącznika, należy go odkręcić wraz z pustą fiolką od strzykawki.

The facts reveal, however, that those words are just an empty promise.

Rzeczywistość pokazuje jednak, że słowa te pozostają jedynie pustą obietnicą.

empty {przym.}

puste {przym.}

Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.

Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.

Always take the outer carton or the vial of medicine with you, even if it is empty.

Zawsze należy ze sobą zabrać opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.

Always have the outer carton of the medicine with you, even if it is empty.

Należy zawsze mieć przy sobie opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.

Otherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.

Inaczej będziemy ciągle tylko przekazywali sobie puste słowa bez pokrycia.

All those empty words, but he has not said how we are supposed to do this.

To są tylko puste słowa, nie powiedział bowiem, w jaki sposób mamy to zrobić.

empty {przym.} (też: vain, unavailing)

próżny {przym. m.}

Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

Tedy mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł; a przyszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochędożony.

Then set it empty upon the coals thereof, that it may be hot, and the brass thereof may burn, and that the filthiness of it may be molten in it, that the rust of it may be consumed.

A postawię ten garniec na węgle jego próżny, aby się zagrzała i rozpaliła miedź jego, a żeby się rozpłynęły w pośród jego plugastwa jego, a iżby zniesiona była przywara jego.

empty {przym.} (też: arid, jejune, waste (land), counterproductive)

jałowy {przym. m.}

to empty {czasownik}

to empty [emptied|emptied] {czas.} (też: to evacuate, to dump)

opróżnić {czas.}

Push down on the plunger of the syringe, to empty its entire contents into a second bowl.

Naciskając tłok strzykawki do dołu należy opróżnić całą zawartość strzykawki do drugiej miseczki.

Preparing the 13Carbon-urea solution Open the tablet sachet and empty the tablet into the mixer vial.

Otworzyć torebkę z tabletką i opróżnić do fiolki do rozpuszczania.

Do not use this solution but empty the syringe in a sink.

Nie używać roztworu ze strzykawki, lecz opróżnić strzykawkę do zlewu.

Empty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.

Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.

Sir, you want to empty your pockets.

Czy może Pan opróżnić kieszenie?

to empty [emptied|emptied] {czas.} (też: to become deserted)

opustoszeć {czas.}

to empty [emptied|emptied] {czas.} (też: to be empty, to become deserted)

pustoszeć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "empty":

 

Podobne tłumaczenia

"empty" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "empty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.

Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.

If the eye fills up faster than it empties, the pressure inside the eye builds up.

Jeżeli oko wypełnia się płynem szybciej niż się opróżnia, ciśnienie w oku narasta.

The needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.

Zabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.

A social Europe cannot be an empty slogan, not even in times of economic difficulties.

Europa socjalna nie może być pustym sloganem, nawet w czasach trudności gospodarczych.

Shall he therefore empty his net, and spare not to slay the nations continually?

Izali dlatego będzie zapuszczał niewód swój, a ustawicznie zabijał narody bez litości?

In spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.

Mam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.

Liquid is always emptying out of the eye, and more liquid is always being produced.

Płyn ten stale wypływa z oka i jest uzupełniany płynem nowo wytwarzanym.

To enter content in an empty cell, click the cell and add your content.

Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.

but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men;

Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;

By pushing the plunger in empty the contents of the syringe onto the food.

Naciskając na tłok, wycisnąć zawartość strzykawki do miski z pokarmem.

Draw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.

Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.

Wilzin should be taken on an empty stomach, separated from mealtimes.

Lek Wilzin należy zażywać na czczo, nie należy zażywać w czasie posiłków.

He stretcheth out the north over empty space, And hangeth the earth upon nothing.

Rozciągnął północy nad miejscem próżnem, a ziemię zawiesił na niczem.

The political hobby of the eurocrats may well cost money but it will leave us empty-handed.

To polityczne hobby eurokratów może być kosztowne, ale sprawi, że pójdziemy z torbami.

It's now an empty, six-acre lot waiting for a shopping mall right across from the new Ikea.

Teraz to 6 akrów pustki, czekające na budowę nowego centrum handlowego.

BYETTA slows stomach emptying so food passes more slowly through your stomach.

BYETTA hamuje opróżnianie żołądka, co powoduje, że pokarm wolniej przechodzi przez żołądek.

Fatah Party Member: We must empty our minds of traditional thinking.

Członek Partii Fatah: Musimy oczyścić nasze umysły z tradycyjnego myślenia.

Or you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,

Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy

Taking Ziagen with food and drink Ziagen can be taken with food or on an empty stomach.

Stosowanie leku Ziagen z jedzeniem i piciem Ziagen można przyjmować z pokarmem lub na czczo.

If you have severe problems with your stomach emptying (including gastroparesis) or food

w przypadku ciężkich zaburzeń opróżniania żołądka (w tym gastroparezą) lub ciężkich zaburzeń
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.