angielsko-polskie tłumaczenie słowa "empty"

EN empty angielskie tłumaczenie

empty {przym.}
to empty {czas.}

EN empty
volume_up
{przymiotnik}

empty (też: hollow, inane, vacant)
volume_up
pusty {przym. m.}
The container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
It is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zaleca się przyjmowanie preparatu Atripla na pusty żołądek, najlepiej przed snem.
It is recommended that SUSTIVA be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby preparat SUSTIVA przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.
empty
volume_up
puste {przym.}
They leave behind empty nurseries and schools and ultimately ageing and empty villages.
Pozostawiają po sobie puste żłobki i szkoły i w końcu starzejące się i puste wsie.
Empty pens must not be re-filled and must be properly discarded.
Puste wstrzykiwacze, odpowiednio zabezpieczone, należy wyrzucić.
The assurances that they will be safe are only empty assurances.
Zapewnienia o ich bezpieczeństwie to puste słowa.
empty
volume_up
pusta {przym. f.}
The facts reveal, however, that those words are just an empty promise.
Rzeczywistość pokazuje jednak, że słowa te pozostają jedynie pustą obietnicą.
The empty, sterile vial is intended to be used for mixing the concentrate and solvent.
Do mieszania koncentratu z rozcieńczalnikiem przeznaczona jest pusta, sterylna fiolka.
They will evaporate, and we will be left with nothing but empty space.
W końcu wyparują, i nie zostanie nic poza pustą przestrzenią.
empty (też: futile, vain, unavailing)
volume_up
próżny {przym. m.}
Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
Tedy mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł; a przyszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochędożony.
Thou hast sent widows away empty, And the arms of the fatherless have been broken.
Wdowy puszczałeś próżne, a sierót ramiona potarłeś.
From the blood of the slain, from the fat of the mighty, The bow of Jonathan turned not back, And the sword of Saul returned not empty.
Od krwi zabitych, i od sadła mocarzów strzała łuku Jonatanowego nie wracała się na wstecz, a miecz Saulowy nie wracał się próżno.
empty (też: arid, counterproductive, futile, jejune)
volume_up
jałowy {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "empty":

empty

Przykłady użycia - "empty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishShall he therefore empty his net, and spare not to slay the nations continually?
Izali dlatego będzie zapuszczał niewód swój, a ustawicznie zabijał narody bez litości?
EnglishThe needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.
Zabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.
EnglishDraw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
EnglishIn spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.
Mam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.
EnglishA social Europe cannot be an empty slogan, not even in times of economic difficulties.
Europa socjalna nie może być pustym sloganem, nawet w czasach trudności gospodarczych.
EnglishHe stretcheth out the north over empty space, And hangeth the earth upon nothing.
Rozciągnął północy nad miejscem próżnem, a ziemię zawiesił na niczem.
EnglishHowever, thousands and thousands of houses are empty with no one living in them.
Równocześnie tysiące domów stoi pustych i nikt w nich nie mieszka.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
EnglishIt is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby produkt Atripla przyjmować na czczo, przed snem.
EnglishBy pushing the plunger in empty the contents of the syringe onto the food.
Naciskając na tłok, wycisnąć zawartość strzykawki do miski z pokarmem.
EnglishTo enter content in an empty cell, click the cell and add your content.
Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.
EnglishFatah Party Member: We must empty our minds of traditional thinking.
Członek Partii Fatah: Musimy oczyścić nasze umysły z tradycyjnego myślenia.
EnglishIndiscriminate trawling and longline fishing empty our seas of marine life.
Niewybredne trałowanie i połowy taklą pozbawiają nasze morza życia.
EnglishWilzin should be taken on an empty stomach, separated from mealtimes.
Lek Wilzin należy zażywać na czczo, nie należy zażywać w czasie posiłków.
EnglishThere are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.
Więcej jest budynków pustych lub w remoncie niż zamieszkałych.
EnglishTaking Ziagen with food and drink Ziagen can be taken with food or on an empty stomach.
Stosowanie leku Ziagen z jedzeniem i piciem Ziagen można przyjmować z pokarmem lub na czczo.
EnglishIt's kind of like architects who show people in their houses, as opposed to them being empty.
To coś jak architekci pokazujący projektowane domy z ludźmi w środku, zamiast pustych.
EnglishIt's now an empty, six-acre lot waiting for a shopping mall right across from the new Ikea.
Teraz to 6 akrów pustki, czekające na budowę nowego centrum handlowego.
EnglishAnd he goes around New York and just puts them, empty as they are, on posters.
A następnie chodząc po Nowym Jorku przyklejał je na plakatach.