Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "empowerment"

 

"empowerment" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 45

empowerment {rzeczownik}

empowerment {rzecz.} (też: authorization, mandate, enablement, letter of authority)

First is the training, empowerment, and connection of defenders worldwide.

Po pierwsze, szkolenie, upoważnienie i światowa siatka obrońców.

The first step was just empowerment.

Pierwszy krok to tylko upoważnienie.

empowerment {rzecz.} [prawn.]

plenipotencje {tylko l.mn.} [prawn.] [form.]

to empower {czasownik}

to empower [empowered|empowered] {czas.} (też: to qualify)

upoważnić {czas.}

And both owner and architect alike are empowered to critique those manifestations based on the positions that you've taken.

jak te stanowiska architektonicznie wyrazić. ~~~ I tak właściciel, jak i architekt są upoważnieni do ich krytyki, przyjąwszy te stanowiska.

Moreover, basic respect for the policies and guidelines set out by the democratic bodies and those legally empowered to do so is at issue here.

Ponadto chodzi tu również o podstawowy szacunek dla polityki i wytycznych przyjętych przez organy demokratyczne i upoważnione do tego prawem podmioty.

Simply put, when the impulse is to change the world, the academy is more likely to engender a learned helplessness than to create a sense of empowerment.

Ujmując to prosto, kiedy nadchodzi impuls do zmiany świata akademia bardziej prawdopodobnie zapewni wyuczoną bezsilność niż wytworzy poczucie upoważnienia.

to empower [empowered|empowered] {czas.} (też: to grant full privileges to)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "empowerment":

Synonimy (angielski) dla "empower":

 

Podobne tłumaczenia

"empowerment" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "empowerment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So this empowerment of the underclass is the real result of India being connected.

Te wzmocnienie klasy robotniczej jest prawdziwym rezultatem zintegrowania Indii.

Gender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (debate)

Równość płci i równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)

Gender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (

Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (

The broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence.

Szersza kampania mająca na celu promowanie równouprawnienia kobiet pomaga walczyć z przemocą.

We sympathise with the will of nations who want a better life, empowerment and a better tomorrow.

Solidaryzujemy się z wolą narodów, które chcą lepszego życia, podmiotowości i lepszego jutra.

Devoting more attention to youth empowerment in EU policies (written declaration): see Minutes

Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży (pisemne oświadczenie): Patrz protokół

Mr President, this is a report on gender equality and women's empowerment in developing cooperation.

Panie przewodniczący! Sprawozdanie to dotyczy równości płci i umacniania kobiet w rozwijaniu współpracy.

I see the issue of consumer education as a key issue for consumer empowerment.

Kwestię edukacji konsumentów postrzegam jako mającą kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji konsumentów.

Point 9 of the Beijing Platform for Action, however, declares as its goal the empowerment of all women.

Wszak punkt 9 pekińskiej platformy działania jako swój główny cel deklaruje upodmiotowienie wszystkich kobiet.

in writing. - (DE) I vote for gender equality and the empowerment of women in development cooperation.

na piśmie, - (DE) Głosuję za równością płci i równouprawnieniem kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju.

Mr President, we are discussing gender equality and women's empowerment and development cooperation.

Panie przewodniczący! Rozmawiamy o równości płci i równouprawnieniu kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju.

I agree with all the points in Mrs Uca's report, which states that education is the key to women's empowerment.

Zgadzam się w całości ze sprawozdaniem pani Uca, która stwierdziła, że edukacja to klucz do równouprawnienia kobiet.

In today's world, promoting gender equality and women's empowerment in the developing countries is not an easy task.

W dzisiejszym świecie, promowanie równości płci i umacniania kobiet w krajach rozwijających się nie jest łatwym zadaniem.

It is http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm, and it is really very interesting to browse around.

Adres strony to: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm, i naprawdę warto ją odwiedzić.

I am particularly glad that micro-credits are being named as one means of empowerment, of liberating women.

Cieszę się zwłaszcza z tego, iż uznano, że mikropożyczki to jeden ze sposobów realizacji równouprawnienia, wyzwolenia kobiet.

And it's economic empowerment and the ability for a woman to say, "I am as much contributing to this family, or more, than you are."

Rzecz w ekonomicznym usamodzielnieniu i zdolności powiedzenia przez kobietę: Mam taki sam wkład w tą rodzinę, a może większy niż ty.

But it was a film that starred Charlize Theron and it was about women's rights, women's empowerment, domestic violence and so on.

Jednak w filmie tym grała Charlize Theron i opowiadał on o prawach kobiet i ich uprawomocnieniu, przemocy domowej i innych problemach.

It seems to me that very little attention is being paid to locally generated energy and, yet, that is key to our citizens' empowerment.

Wydaje mi się, że zbyt mało uwagi poświęcamy energii wytwarzanej lokalnie, a to klucz do uprawnień naszych obywateli.

It was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.

Ten właśnie pogląd wyszczególnił się z prac Alberta Bendury, który badał czy ludzie mogą przyswoić sobie poczucie możności osiągnięcia celu.

So the other face of Yemen is actually one that lies behind the veil, and it's economic empowerment mostly that allows the woman to just uncover it.

Zatem to inne oblicze Jemenu to takie, które kryje się za chustami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

employable · employee · employees · employer · employers · employment · emporium · empoverished · empowered · empowering · empowerment · empress · emptiness · empty · empty-handed · empyema · empyreal · empyrean · emrentence · EMS · emu

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.