Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "eligible"

 

"eligible" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 134

eligible {przymiotnik}

eligible (marriageable) {przym.} [starom.] (też: free, slow, unoccupied, unrestricted)

wolny {przym. m.}

eligible (marriageable) {przym.} [starom.]

do wzięcia {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"eligible" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "eligible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.

Szkody te szacowane są na 4,6 mld euro, więc kwalifikują się do wynagrodzenia.

Indeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.

W istocie z 34 krajów spełniających warunki tylko 12 jest co roku objętych programem.

Supranational and international institutions are also eligible debtors.

Uprawnionymi dłużnikami są również instytucje ponadnarodowe i międzynarodowe.

The assistance cannot exceed 50% of the maximum amount of the eligible expenditure.

Maksymalna kwota wsparcia na realizację projektu nie może przekroczyć:

Currency of denomination: Only bank loans denominated in euro will be eligible.

Waluta kredytu: kredytami kwalifikowanymi będą wyłącznie kredyty bankowe denominowane w euro.

For the eligible histology population, the efficacy results were similar.

Dla dobranej pod względem histologicznym populacji, wyniki dotyczące skuteczności były podobne.

If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.

Jeśli jesteś nowym reklamodawcą, możliwe, że możesz skorzystać z takiego kodu.

To be eligible, the organisations should pursue activities in at least three EU Member States.

Aby być uprawnionym organizacje powinny działać co najmniej w trzech państwach członkowskich UE.

In addition, local transport services and small-scale infrastructure are eligible for support.

Ponadto do wsparcia kwalifikują się także lokalne usługi transportowe oraz drobna infrastruktura.

New types of costs eligible for a contribution from the ESF (

Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (

For this reason we have not considered other eligible areas.

Dlatego nie wzięliśmy pod uwagę innych kwalifikujących się obszarów.

Most farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.

Większość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów.

The vast majority of eligible countries under the EIB's external mandate are developing countries.

Ogromna większość krajów objętych upoważnieniem EBI do działań zewnętrznych to kraje rozwijające się.

It has been eligible to join since its military regime was overthrown and democracy restored in 1974.

Było to możliwe po obaleniu tam reżimu wojskowego i przywróceniu demokracji w 1974 r.

If your account is disabled, you will not be eligible for further participation in the AdSense program.

Jeśli konto zostanie wyłączone, wydawca nie będzie mógł już uczestniczyć w programie AdSense.

Who is eligible to apply to take part in the programme?

Jakie podmioty mogą się ubiegać o uczestnictwo w programie?

It seems in fact that the number of hectares eligible for grubbing-up has fallen from 200 000 to 175 000.

Wydaje się, że liczba hektarów do wykarczowania spadła z 200 000 do 175 000.

Not all the countries for whom a road map was drawn up are eligible to receive the waiver on 1 January.

Nie wszystkie kraje, dla których przygotowano plany, będą uprawnione do zniesienia wiz z dniem 1 stycznia.

The list of persons eligible to do this in the United Kingdom makes for fairly interesting reading.

W Wielkiej Brytanii lista osób kwalifikujących się do wydawania opinii stanowi całkiem interesującą lekturę.

This is one of the eligible criteria under the ERF.

Jest to jedno z kryteriów kwalifikacji wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

elevated · elevation · elevator · eleven · eleven-year-old · eleventh · elf · elfin · elicitation · eligibility · eligible · Elijah · elimination · eliminativism · Elinor · Elisha · elision · elite · élitism · elitist · elixir

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.