angielsko-polskie tłumaczenie słowa "early"

EN early angielskie tłumaczenie

early {przym.}
early {przysł.}

EN early
volume_up
{przymiotnik}

early
volume_up
wczesne {przym.}
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
But the key to eradicating polio is early detection, early response.
Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
HIV/AIDS: early diagnosis and early care (vote)
Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie HIV/AIDS (głosowanie)
early
volume_up
wczesna {przym. f.}
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
But the key to eradicating polio is early detection, early response.
Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
Parkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:
Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:
early
volume_up
wczesny {przym. m.}
So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.
To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.
Parliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
We need to systematically implement early access to counsel.
Musimy systematycznie wdrażać wczesny dostęp do obrońców.
early (też: aboriginal, initial, initiatory, original)
volume_up
początkowy {przym. m.}
The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.
Początkowy sukces, jaki odniosła ta polityka, był wyraźnie widoczny do 2007 roku lub początku 2008 roku.
However, diabetic women should be carefully observed, particularly in the early stage of EVRA use.
Niemniej kobiety z cukrzycą powinny być starannie obserwowane, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania produktu EVRA.
Early years learning (
early (też: prompt, soon, imminent)
volume_up
rychły {przym. m.}
The Presidency believes that the proposal can, and should, be the subject of an early agreement between Parliament and the Council on a basis acceptable to both institutions.
Zdaniem Prezydencjimoże i powinno dojść do rychłego porozumienia między Parlamentem a Radą w sprawie wniosku, na warunkach do przyjęcia przez obie strony.

Synonimy (angielski) dla "early":

early

Przykłady użycia - "early" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthe early bird gets the worm
Englishthe early bird gets the worm
Englishto have an early night
Englishthe early bird catches the worm
Englishearly years teacher
Englishearly childhood education teacher
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
We wczesnych latach 90. zasugerowałem że grzybnia to naturalny Internet Ziemi.
Englishfor your goodness is as a morning cloud, and as the dew that goeth early away.
gdyż miłosierdzie wasze jest jako obłok poranny a jako rosa rano przemijająca.
EnglishNot like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
EnglishAnd there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.
Nie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Mam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Z zadowoleniem przyjmuję pragmatyczne podejście widoczne w tych wczesnych kontaktach.
EnglishParliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
Parlament już w przyszłym tygodniu będzie miał okazję omówić te propozycje.
EnglishThen the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;
EnglishIn ASSERT, improvement in signs and symptoms was observed as early as week 2.
W badaniu ASSERT poprawę kliniczną obserwowano już w 2. tygodniu leczenia.
EnglishWe shall certainly be able to make an evaluation at the end of the year or in early 2009.
Powinniśmy z pewnością móc dokonać oceny na koniec roku, albo na początku 2009 r.
EnglishWe hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year.
Mamy nadzieję, że negocjacje z Chorwacją zakończą się najwcześniej w przyszłym roku.
EnglishIf a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.
W razie wykrycia sfałszowanego produktu leczniczego można teraz wysłać ostrzeżenie.
EnglishIf, however, we held the debate as early as 10 October, it might not prove possible.
Jeśli jednak przeprowadzimy debatę już 10 października, może okazać się to niemożliwe.