Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "early"

 

"early" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 1283

early {przysłówek}

early {przysł.} (też: betimes)

wcześnie {przysł.}

If the treatment course is stopped too early the infection may start up again.

Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

It became clear quite early on that opinions in this House are somewhat divided.

Dość wcześnie stało się jasne, że zdania w Parlamencie są nieco podzielone.

It is still too early to quantify the consequences of this crisis on the real economy.

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić konsekwencje tego kryzysu dla gospodarki.

It is far too early to be entering into any kind of normal dialogue with Belarus.

Jest zdecydowanie za wcześnie na wchodzenie w jakikolwiek normalny dialog z Białorusią.

It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.

Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.

early {przysł.} (też: in good time)

zawczasu {przysł.}

early {przymiotnik}

early {przym.}

wczesne {przym.}

Strengthening prevention and early diagnosis could cover nearly 70% of cases.

Wzmocnienie zapobiegania i wczesne diagnozowanie może objąć blisko 70% przypadków.

treatment of early stage Lyme disease (stadium I) and subsequent prevention of late

wczesne stadium boreliozy z Lyme (stadium I) i w konsekwencji zapobieganie późnym

Given the early hour, let us take a serious approach this morning, Mrs Harms.

Pani Poseł Harms! Ze względu na wczesne godziny, podejdźmy do sprawy poważnie.

And divides anew every 12 to 15 hours. ~~~ Early Embryo Yolk sack still feeding Baby.

Wczesne stadium rozwojowe zarodka Pęcherzyk żółtkowy nadal pełni funkcję odżywczą.

Early warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.

Wczesne ostrzeganie może zapobiec nawet wielu tysiącom niepotrzebnych śmierci.

early {przym.}

wczesna {przym. f.}

Parkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:

Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:

The next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards.

Kolejne 34% są wczesną większością, późną większością i spóźnialskimi.

The key to eradicating smallpox was early detection, early response.

Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.

But the key to eradicating polio is early detection, early response.

Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.

We know that early diagnosis of this disease will increase the chances of a successful cure.

Wiemy, że w przypadku tej choroby wczesna diagnoza zwiększy szanse na wyleczenie.

early {przym.}

wczesny {przym. m.}

Parliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.

Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.

If the universe is not a fluctuation, why did the early universe have a low entropy?

Jeśli wszechświat nie jest zaburzeniem, czemu wczesny wszechświat miał niską entropię?

So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.

To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.

The second is insuring that there is systematic early access to counsel.

Po drugie, upewnienie się, że istnieje ciągły wczesny dostęp do prawnika.

Furthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.

Ten wczesny etap leży również u podstaw procesu uczenia się przez całe życie tych dzieci.

early {przym.} (też: aboriginal, initial, original, primary)

początkowy {przym. m.}

The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.

Początkowy sukces, jaki odniosła ta polityka, był wyraźnie widoczny do 2007 roku lub początku 2008 roku.

Well, we can trace things back to the earlier stages of the Big Bang, but we still don't know what banged and why it banged.

Możemy śledzić zmiany aż do początkowych faz Wielkiego Wybuchu, ale nadal nie wiemy co i dlaczego wybuchło.

early {przym.} (też: soon, imminent)

rychły {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "early":

 

Podobne tłumaczenia

"early" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "early" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.

We wczesnych latach 90. zasugerowałem że grzybnia to naturalny Internet Ziemi.

In early 2002, the City of Frankfurt and the ECB signed the purchase agreement.

Na początku 2002 r. władze Frankfurtu i EBC zawarły umowę kupna nieruchomości.

In P01522, improvement in signs and symptoms was also observed as early as week 2.

W badaniu P01522 poprawę kliniczną obserwowano również już w 2. tygodniu leczenia.

I spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.

Spędziłem dużo czasu w tych wczesnych latach cichutko płacząc w przebieralniach.

for your goodness is as a morning cloud, and as the dew that goeth early away.

gdyż miłosierdzie wasze jest jako obłok poranny a jako rosa rano przemijająca.

Such a system was introduced in Romania as early as 2003, with very good results.

Taki system został wprowadzony w Rumunii już w 2003 r., z bardzo dobrymi skutkami.

As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.

Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.

This will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.

Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.

Moreover certain women of our company amazed us, having been early at the tomb;

Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszyły nas, które raniuczko były u grobu;

And there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.

Nie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.

The earlier a woman reaches the menopause, the greater the risk of osteoporosis.

Im wcześniej kobieta wejdzie w okres menopauzy, tym większe jest ryzyko osteoporozy.

No successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.

Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki.

I wish to stress the importance of early diagnosis and making prevention a priority.

Pragnę podkreślić znaczenie wczesnej diagnozy oraz nadania profilaktyce priorytetu.

Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.

Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.

So I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.

Wyszedłem więc z pracy wcześniej i odebrałem Harry'ego spod szkolnej bramy.

Before that, there may be a short break, if we finish the discussion early.

Przed tym, być może, będzie mała przerwa, jeśli wcześniej skończymy dyskusję.

I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.

Z zadowoleniem przyjmuję pragmatyczne podejście widoczne w tych wczesnych kontaktach.

Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.

Parlament już w przyszłym tygodniu będzie miał okazję omówić te propozycje.

I hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.

Mam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.

There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.

W całej Unii Europejskiej istnieje system wczesnego ostrzegania o skażonej żywności.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

eardrum · earflaps · earful · earl · earl’s · earldom · earlier · earliest · earliness · earlobe · early · earmuffs · earner · earnest · earnestly · earning · earnings · earphone · earphones · earpiece · earplate

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.