Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to dwell"

 

"to dwell" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 170

to dwell {czasownik}

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to live, to reside, to hang out)

But whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.

Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.

It is better to dwell in a desert land, Than with a contentious and fretful woman.

Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i gniewliwą.

And men shall dwell therein, and there shall be no more curse; but Jerusalem shall dwell safely.

I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcej przeklęstwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie.

Then spake Solomon, Jehovah hath said that he would dwell in the thick darkness.

Tedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż mieszkać miał we mgle.

It is better to dwell in the corner of the housetop, Than with a contentious woman in a wide house.

Lepiej mieszkać w kącie pod dachem, niżeli z żoną swarliwą w domu przestronnym.

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to continue, to endure, to keep on, to last)

trwać [trwam|trwał] {czas. ndk}

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to abide)

I want to dwell in that light with you and with everyone.

Chcę przebywać w jego blasku z wami, z wszystkimi.

Of Benjamin he said, The beloved of Jehovah shall dwell in safety by him; He covereth him all the day long, And he dwelleth between his shoulders.

A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony jego przebywać będzie.

whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was food for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the birds of the heavens had their habitation:

Którego gałąź piękna, a owoc jego obfity, a pokarm dla wszystkich na niem, pod którem mieszkał zwierz polny, a na gałęziach jego przebywało ptastwo niebieskie,

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to last, to withstand, to abide, to endure)

wytrzymać {czas. dk}

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to abide, to endure, to forbear, to stand)

wytrzymywać {czas. ndk}

to dwell [dwelt; dwelled|dwelt; dwelled] {czas.} (też: to pull in, to stop over, to draw up, to pause)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dwell":

 

Podobne tłumaczenia

"to dwell" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to dwell" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

An in-dwelling compassionate presence, underpinning and sustaining all things.

Zamieszkująca tutaj współczująca obecność, podpierająca i podtrzymująca wszystko.

It dwells in the Grove of Titans on the north coast, and was discovered in 1998.

To Zaginiony Monarcha na północnym wybrzeżu, odkryty w 1998 w Grove of Titans.

Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended, see section 4.4.

Zaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego, patrz punkt 4. 4.

And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying,

I miszkali w niej, i zbudowali tobie w niej świątnicę dla imienia twego, mówiąc:

I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.

Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.

I will dwell in thy tabernacle for ever: I will take refuge in the covert of thy wings.

Albowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela.

This is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.

To najważniejszy slajd mojego wykładu, więc zamierzam się na niim skupić.

The patency of the in-dwelling cannula should be tested before injection.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy sprawdzić drożność kaniuli założonej do żyły.

Build ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.

Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;

So that's it's official scientific name, in reference to its deep-dwelling habits.

To oficjalna nazwa naukowa, która podkreśla ich głębinowy styl życia.

May I dwell a while on the real facts of this superfluous conference?

Czy mogę przez chwilę zatrzymać się nad realnymi faktami związanymi z tą zbędną konferencją?

Everyone knows the facts all too well, so I will not dwell on that.

Wszyscy znają fakty aż nazbyt dobrze, więc nie będę się nad nimi rozwodził.

I would like to dwell on the basic messages conveyed in this report.

Chciałbym pochylić się nad zasadniczymi przesłaniami, zawartymi w przedmiotowym sprawozdaniu.

He hath made me to dwell in dark places, as those that have been long dead.

W ciemnych miejscach posadził mię, jako tych, którzy dawno pomarli.

His soul shall dwell at ease; And his seed shall inherit the land.

Dusza jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie jego odziedziczy ziemię.

Go and tell David my servant, Thus saith Jehovah, Thou shalt not build me a house to dwell in:

Idź, a mów do Dawida, sługi mego: Tak mówi Pan: Nie ty mi będziesz budował domu do mieszkania;

And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.

I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.

And Isaac departed thence, and encamped in the valley of Gerar, and dwelt there.

I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.

Let their habitation be desolate; Let none dwell in their tents.

Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu twego niech ich ogarnie.

Then justice shall dwell in the wilderness; and righteousness shall abide in the fruitful field.

I będzie sąd przemieszkiwał na puszczy, a sprawiedliwość pole urodzajne osiądzie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

duty · duty-free · duvet · DVD · dwarf · dwarfish · dwarfism · dwarfs · dwarves · dweeb · dwell · dweller · dwelling · dwellings · dwuspadowy · dyad · dyadic · dye · dyed · dyeing · dyer

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.