Search for the most beautiful word
treaty port
confoundedly

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "driven by"

Tłumaczenie

"driven by" tłumaczenie polskie

Wyślij prośbę o dodanie tego tłumaczenia. Staramy się uzupełniać słownik o nowe hasła w ciągu 24 godzin.
Jeśli szukasz tłumaczenia całego zwrotu lub zdania, możesz zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"driven by" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "driven by" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I wanted this film to be driven by emotions, and really to follow my journey.

A ja chciałem, by mój film odwoływał się do emocji, by był zapisem podróży.

The benefit is mostly driven by the presence of a low pain intensity score.

Korzyść ta jest szczególnie silnie skorelowana z małym nasileniem bólu.

The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.

Różnica polegała na tym, że Orville i Wilbur kierowali się wiarą w to co robią.

The development of the media system is increasingly driven by the profit motive.

Rozwój systemu mediów jest coraz bardziej stymulowany chęcią zysków.

It is important that these powers should not be driven from their positions by violent means.

Ważne, żeby do zmian tego rodzaju władz politycznych nie stosować przemocy.

The getting of treasures by a lying tongue Is a vapor driven to and fro by them that seek death.

Zebrane skarby językiem kłamliwym są marnością pomijającą tych, którzy szukają śmierci.

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the European governments are being driven by the markets.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Rządy europejskie znalazły się pod presją rynków.

This should be politically driven by the UN Security Council.

Polityczne przywództwo powinna nad tym objąć Rada Bezpieczeństwa ONZ.

We cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.

Nie możemy udać się na konferencję w Meksyku z tym niesprecyzowanym i zniechęcającym porozumieniem.

The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.

Sektor energetyczny podlega prawu popytu i podaży, jak również kwestiom oddziaływania na środowisko.

Public finance is driven by empiricism, and not by dogmatism.

Finanse publiczne podlegają empiryzmowi, nie dogmatyzmowi.

It is an industry driven by lobbyists and especially NGOs.

Jest to branża, na którą największy wpływ mają lobbyści a w szczególności organizacje pozarządowe.

We cannot go and oust presidents who are driven by crime.

Nie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.

The Presidency is driven by the same will as Parliament.

Prezydencja kieruje się takim samym zapałem jak Parlament.

The G20 was united in favour of the fiscal rescue two years ago, but its unanimity was driven by fear.

Dwa lata temu grupa G-20 jednogłośnie popierała pomoc budżetową, ale to strach napędzał jej jednomyślność.

That relationship is not mainly driven by more crime.

Ten związek wcale nie jest podyktowany głównie większą przestępczością.

We are seeing more and more demand for agricultural products driven by demographics and biofuels.

Widzimy coraz większy popyt na produkty rolne, napędzany przez demograficzne dane statystyczne i biopaliwa.

We also have the world's very first vehicle that can be driven by the blind.

Mamy też pierwszy na świecie pojazd dla niewidomych.

Some are driven by compassion, feel it's perhaps one of the fundamental acts of humanity.

Niektórzy kierują się współczuciem, które prawdopodobnie jest jednym z podstawowych odruchów człowieczeństwa.

We are glad to see that a careful impact-assessment-driven process is endorsed by Parliament.

Z zadowoleniem obserwujemy poparcie Parlamentu dla ostrożnego procesu, prowadzonego w oparciu o ocenę wpływu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

drips · dripstone · drivable · drive · drive-through · drive-thru · driveable · drivel · driveline · driven · driven-by · driver · driverless · drivers · drivetrain · driveway · driving · drizzle · drizzling · drizzly · droger

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.