angielsko-polskie tłumaczenie słowa "driven by"

EN driven by angielskie tłumaczenie

driven by
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "driven by" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Stało się to przyczyną bankructwa wielu rolników z mojego okręgu wyborczego.
EnglishThis has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
To postawiło wiele innych linii lotniczych w sytuacji niezdrowej konkurencji.
EnglishAnd I wanted this film to be driven by emotions, and really to follow my journey.
A ja chciałem, by mój film odwoływał się do emocji, by był zapisem podróży.
EnglishDesertec is also an industry-driven initiative that is currently at an initial stage.
Desertec jest także inicjatywą przemysłu, obecnie będącą na etapie wstępnym.
EnglishThe difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.
Różnica polegała na tym, że Orville i Wilbur kierowali się wiarą w to co robią.
EnglishIt is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society.
W związku z tym bardzo ważne jest, aby położyć nacisk na społeczeństwo oparte na wiedzy.
EnglishBut there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
EnglishThe development of the media system is increasingly driven by the profit motive.
Rozwój systemu mediów jest coraz bardziej stymulowany chęcią zysków.
EnglishMany Kenyans have been driven out of their family homes, which have then been burned down.
Wielu Kenijczyków wypędzono z ich rodzinnych domów, które następnie spalono.
EnglishThe benefit is mostly driven by the presence of a low pain intensity score.
Korzyść ta jest szczególnie silnie skorelowana z małym nasileniem bólu.
EnglishMany are driven to suicide in order to put an end to their nightmare.
Wiele spośród nich usiłuje popełnić samobójstwo, aby zakończyć swój koszmar.
EnglishAnd it's by a guy named Pastor Rick Warren, and it's called "The Porpoise Driven Life."
Napisał ją pastor Rick Warren, a jej tytuł to: "Żyj Celowo i Niech Morświn Cię Prowadzi".
EnglishThe TACs have been driven so low that massive discards are being produced.
TAC zaniżono do tego stopnia, że odrzuty stosuje się na masową skalę.
EnglishIt is important that these powers should not be driven from their positions by violent means.
Ważne, żeby do zmian tego rodzaju władz politycznych nie stosować przemocy.
EnglishEurope is no match for the Chinese, and slowly but surely we are being driven out of Africa.
Europa nie może się równać z Chinami i powoli, ale pewnie jesteśmy wypychani z Afryki.
EnglishThey are driven forth from the midst [of men]; They cry after them as after a thief;
Z pośrodku ludzi wyganiano ich; wołano za nimi jako za złodziejem,
Englishand when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.
A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.
EnglishLittle wonder we have driven so much manufacturing to the Far East!
Nic dziwnego, że przenieśliśmy na Daleki Wschód tak dużą część produkcji!
EnglishLiners, destroyers, they're all the same, oil-driven steam turbine.
Liniowce, niszczyciele, wszystkie są takie same, napędzane ropą prądnice.
EnglishHe shall be driven from light into darkness, And chased out of the world.
Wypędzą go z światłości do ciemności, a z okręgu świata wyrzucą go.