Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dream"

 

"dream" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 273

dream {rzeczownik}

dream {rzecz.} (też: sleep)

sen {m.}

William Shakespeare "A Midsummer Night's Dream"2006, Munich Volkstheater

William Szekspir "Ein Sommernachtstraum" („Sen nocy letniej“)2006, Volkstheater, Monachium

I said, "Is this like a dream?" ~~~ And she said, "No, it's not like a dream.

Spytałem: "Czy to przypomina sen?" Odpowiedziała: "Nie, raczej film.

At the beginning of the show, for example, Zero deejays dream and reality.

Na początku przedstawienia Zero miksuje jak DJ sen i rzeczywistość.

Anyway, I have this dream where I go upstairs... and I shoot my dad in the back of the head.

W każdym razie, miałem ten sen kiedy szedłem na górę... i strzeliłem mojemu ojcu w tył głowy.

And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit is troubled to know the dream.

I rzekł król do nich: Miałem sen, i strwożył się duch mój, tak, że nie wiem, co mi się śniło.

dream {rzecz.} (też: daydream, fantasy)

marzenie {n.}

So this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.

Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.

The European project is about the dream of solving people's problems together.

Projekt europejski to marzenie o wspólnym rozwiązywaniu ludzkich problemów.

The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.

Europejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.

And the young women in the village spoke up and said, "We've changed our dream.

I młode kobiety z tej wsi odważyły się odezwać i powiedzieć: „Zmieniłyśmy nasze marzenie.

Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.

Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.

dream {rzecz.} (też: vision)

mara (przywidzenie senne) {f.}

The people are simply dreaming of a better life, and a better life does not necessarily mean democracy.

Ludzie marzą po prostu o lepszym życiu, a lepszego życia nie muszą wiązać z demokracją.

That Claudia, who is presented as a bra burner, nevertheless dreams of marriage to Frank may seem somewhat odd to the reader.

Wydaje się nieco dziwne, że przedstawiona jako emancypantka Claudia mimo wszystko marzy o ślubie z Frankiem.

He's still dreaming about it.

Wciąż o tym marzy.

In short, this is about transposing to the entire euro area all those German policies of which Mr Sarkozy dreams so much.

Krótko mówiąc, chodzi o przetransponowanie na całą strefę euro wszystkich tych niemieckich polityk, o których tak bardzo marzy prezydent Sarkozy.

to dream {czasownik}

You show that even in the dark days of recession, one can dream of Utopia.

Dowodzi pan, że nawet w ponurym czasie recesji można marzyć o Utopii.

It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.

Było to tak pozbawione realizmu, że nawet nie śmiałem o tym marzyć.

At the 2007 spring summit, the EU27 was still free to dream of an ideal world.

Na wiosennym szczycie w 2007 r., 27 państw członkowskich UE wciąż mogło marzyć o idealnym świecie.

to dare to dream

śmieć o czymś marzyć

to dare to dream

odważyć się marzyć

to dream about sth

śnić o czymś

to dream of sth

śnić o czymś

My sin is something you can only dream about.

Moim grzechem jest coś o czym ty możesz tylko śnić.

Dream about bullshit.

Każesz im śnić o gównie.

And it shall come to pass afterward, that I will pour out my Spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:

A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dream":

 

Podobne tłumaczenia

"dream" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dream" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.

Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.

I am afraid that everybody will go back to Nice and not to illusory dreams.

Obawiam się, że wszyscy będą chcieli zachować system nicejski, a nie złudne marzenia.

Our citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.

Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.

All that is left are the dreams of thousands of people, many of whom died as refugees.

Pozostały jedynie marzenia tysięcy ludzi, z których wielu straciło życie na uchodźstwie.

Literature makes one sensitive, sensitive to people, to their dreams and to their ideas."

Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”

It's great to have companies in Italy who support this way of dreaming.

To wspaniałe, że we Włoszech są firmy, które podzielają nasze marzenia.

And I believe you'll get to the next step, the real dream of listeners.

Mam nadzieję że pójdziecie o krok dalej w stronę prawdziwego marzenia.

In the Europe we dream about, freedom of expression is a fundamental value.

Europa, o jakiej marzymy, to miejsce, w którym fundamentalną wartością jest wolność słowa.

(ES) Mr President, this Parliament is the palace of the imagination, the palace of dreams.

(ES) Panie przewodniczący! Ten parlament jest pałacem wyobrażeń, pałacem marzeń.

It is not appropriate for the Europe that we need, of which we dream.

Nie jest to stosowne dla Europy, jakiej potrzebujemy, o jakiej marzymy.

Regrettably, many of them pay for their European dream with their lives.

Niestety, wielu z nich płaci za te swoje nadzieje, które pokładają w Europie, swoim życiem.

On the other hand, Slovak children in Hungary can only dream of having Slovak schools.

Z drugiej strony, dzieci słowackie na Węgrzech mogą jedynie pomarzyć o słowackich szkołach.

altered mood, abnormal dreams, decrease in sexual drive, restlessness

zmiany nastroju, dziwne sny, osłabienie popędu płciowego, niepokój ruchowy

Confusion and disorientation Anxiety reaction Abnormal dreams Depression Hallucinations

Splątanie i dezorientacja Reakcje lękowe Niezwykłe sny Depresja Omamy

confusion, disorientation, anxiety reactions, strange dreams, depression, or hallucinations

splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy

When these were first described, it was thought that they could be interpreted like dreams.

Gdy odkryto istnienie tych omamów, sądzono, że można poddać je interpretacji, jak sny.

Security and stability must not remain a pipe dream for Sri Lankans.

Bezpieczeństwo i stabilizacja nie mogą pozostać dla lankijczyków tylko mrzonką.

People are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.

Ludzie mówią, że jest to przejście z idei wymarzonego domu do wymarzonego sąsiedztwa.

Hallucinations, confusion, anxiety, nervousness, abnormal thinking, abnormal dreams Uncommon:

Omamy, dezorientacja, napięcie, nerwowość, niezwykłe myśli, niezwykłe sny Niezbyt często:

Because I think we really need the Internet to be that thing that we all dreamed of it being.

Ponieważ myślę, że potrzebujemy by Internet był tym czymś o czym marzyliśmy, że będzie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.