Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "drain"

 

"drain" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-139 z 218

drain {rzeczownik}

drain {rzecz.}

drenaż {m.}

An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.

Wniosek o błękitną kartę może zostać odrzucony, jeśli drenaż mózgów stanowi autentyczny problem.

Brain drain is a major problem for many developing countries.

Drenaż mózgów to poważny problem dla wielu krajów rozwijających się.

The next issue is the question of the brain drain, which is an important consideration.

Kolejnym, jakże istotnym zagadnieniem, jest drenaż mózgów.

The brain drain should be something to be taken seriously.

Drenaż mózgów powinien być poważnie brany pod uwagę.

Add to that the brain drain, the problem of free circulation of scientists and limited access to information.

Do tego dochodzi drenaż mózgów, problem ze swobodą przepływu naukowców i ograniczony dostęp do informacji.

drain (of people) {rzecz.}

odpływ {m.} [przen.]

However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.

Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.

Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.

W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.

Then after every episode, I had to go up to the bathtub and swim around the bathtub and look at the drain, because that's all there was to look at.

Potem po każdym odcinku szedłem na górę do łazienki i pływałem w wannie, patrząc na odpływ, ponieważ nie było tam nic innego do obserwowania.

This is a very big problem - not only for Third World countries, but also within the European Union, as there is a very serious brain drain from the east to the west.

To bardzo poważny problem, który dotyczy nie tylko krajów trzeciego świata, ale także samej Unii Europejskiej, gdzie obserwujemy znaczący odpływ umysłów ze wschodu na zachód.

drain {rzecz.} [med.]

dren {m.} [med.]

If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.

Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji, a jeszcze korzystniej w warstwie powyżej miejsca implantacji.

If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.

Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji lub, co jest preferowane, w warstwie powyżej miejsca implantacji.

drain (in sink, tub) {rzecz.}

ściek {rzecz.}

drain (in street) {rzecz.}

studzienka {rzecz.}

drain (of money) {rzecz.}

topnienie {rzecz.} [przen.]

drain {rzecz.} [med.]

sączek {rzecz.} [med.]

drain {rzecz.} (też: sewage, effluent, gutter, effluvium)

ściek {m.}

drain {rzecz.} (też: filter)

sączek {m.}

drain (in sink, tub) {rzecz.}

drain (in street, house) {rzecz.}

drain (in washing machine) {rzecz.}

drain (ditch) {rzecz.}

drain (in street, house) {rzecz.}

drain (ditch) {rzecz.}

to drain {czasownik}

osuszyć {czas.}

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, if you want to drain a bog you do not ask the fattest frogs how they would like it to happen.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jeśli ktoś zamierza osuszyć mokradło, nie pyta się najtłustszych żab, w jaki sposób chciałyby, aby to nastąpiło.

to drain [drained|drained] (out of / from sth) {czas.}

wypłynąć (z czegoś) {czas. dk}

to drain [drained|drained] (out of / from sth) {czas.}

wypływać (z czegoś) {czas. ndk}

BEROMUN, together with melphalan, is given in your affected limb via a catheter in the main artery while the blood is drained via another catheter in the main vein.

BEROMUN, razem z melfalanem, jest podawany do chorej kończyny przez cewnik do głównej tętnicy, podczas gdy krew wypływa przez inny cewnik w głównej żyle.

to drain [drained|drained] (sap) {czas.} (też: to exhaust, to use up, to spend, to deplete)

wyczerpać {czas. dk}

to drain [drained|drained] (sap) {czas.} (też: to spend reserves, to exhaust, to overtax)

Many of us think that compassion drains us, but I promise you it is something that truly enlivens us.

Wielu z nas myśli, że współczucie nas wyczerpuje, ale obiecuję wam, że jest czymś, co nas naprawdę oświeca.

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

odsączyć {czas.} [gastr.]

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

osączyć {czas.} [gastr.]
spuszczać [spuszczam|spuszczał] (wylać, opróżnić) {czas. ndk}

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to drain off, to strain)

odcedzić {czas.}

to drain [drained|drained] (drink) {czas.} (też: to raid, to strip, to pump out)

opróżnić {czas.}
spuścić (wylać, opróżnić) {czas.}

to drain [drained|drained] (drink) {czas.} (też: to clear out, to raid, to strip, to pump out)

to drain [drained|drained] (out of / from sth) {czas.}

wyciec (z czegoś) {czas.}

to drain [drained|drained] (out of / from sth) {czas.}

wycieknąć (z czegoś) {czas. dk}

to drain [drained|drained] (out of / from sth) {czas.}

wyciekać [wyciekam|wyciekał] (z czegoś) {czas. ndk}

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to dry)

osuszać {czas. ndk}

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to drain off, to strain)

odcedzać {czas. ndk}
wydrenować {czas. dk}
wysączyć {czas.}

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

obciec {czas.} [gastr.]

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

obeschnąć {czas. dk} [gastr.]

to drain [drained|drained] (bath, radiator, sink) {czas.}

opróżniać się {czas. zwr.}

to drain [drained|drained] (bath, radiator, sink) {czas.}

opróżnić się {czas. zwr.}

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

odsączać {czas. ndk} [gastr.]

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to flow away)

odciec {czas.}

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

osączać {czas. ndk} [gastr.]

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to wear, to spend, to use sth up, to use up)

to drain [drained|drained] {czas.} (też: to unload, to unburden, to off-load, to defuse)

rozładować {czas. dk}

to drain [drained|drained] {czas.} [gastr.]

obciekać {czas. ndk} [gastr.]

to drain [drained|drained] (drink) {czas.}

wypić do dna {czas.}

to drain [drained|drained] (drink) {czas.}

to drain [drained|drained] {czas.} [med.]

sączkować {czas. ndk} [med.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "drain":

 

Podobne tłumaczenia

"drain" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.

Czas, aby rządowe pijawki przestały wysysać życiodajną krew z przedsiębiorstw.

Medicines should not be disposed of down the drain or with household rubbish.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Medicines should not be disposed of down the drain or in household rubbish.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

As we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.

Jako że nie chcemy wspierać "drenażu mózgów”, głosowaliśmy za tą poprawką.

Combating the brain drain must remain a priority for the European Union.

Zwalczanie zjawiska drenażu mózgów musi pozostać dla Unii Europejskiej priorytetem.

Since joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.

Od czasu przystąpienia do UE Litwa doświadczyła potężnego "drenażu mózgów”.

And they converge into this channel here, which drains into this region.

Śledząc te kanały, widzimy jak zbiegają się w jeden, który wpada w to miejsce.

Therefore his people return hither: And waters of a full [cup] are drained by them.

A przetoż na to przychodzi lud jego, gdy się im wody już wierzchem leją,

Liquid is constantly being drained out of the eye and new liquid is made to replace this.

Płyn jest stale odprowadzany z oka i zastępowany przez wytwarzany nowy płyn.

Re-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.

Ponowne wstrzykiwanie środków w niekontrolowaną gospodarkę to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

If the liquid cannot drain out quickly enough, the pressure inside the eye builds up.

Jeśli płyn nie może być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta.

The proposal states that no brain drain will occur, but rather a brain return - circulation.

Projekt zakłada, że nie dojdzie do drenażu mózgów, a raczej do ich powrotów i cyrkulacji.

This is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.

To całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.

Next, I also need in turn to reply to those who are concerned by the risks of a brain drain.

Oprócz tego muszę odpowiedzieć przedmówcom przejętym zagrożeniami związanymi z drenażem mózgów.

The concern that this may lead to a brain drain is well-founded.

Obawa, że może to doprowadzić do drenażu mózgów jest ma mocne podstawy.

Around 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.

Liczba około 167 ministrów i wszystko, co się z tym wiąże, to największe źródło drenażu państwa.

Liquid is constantly being drained out of the eye and new liquid is made to replace this.

Płyn jest stale odprowadzany z oka, a nowy płyn jest wytwarzany w celu zastąpienia poprzedniego.

If you include all the drain, it takes more than a hundred pints of water to make a pint of beer.

Biorąc pod uwagę odparowywanie, to potrzeba ponad sto litrów wody żeby uwarzyć litr piwa.

The sanctions have had an impact: Gbagbo has been financially drained.

Sankcje odegrały swoją rolę: Gbagbo jest wycieńczony finansowo.

Do not place a drain directly in the implant or fusion site.

Nie umieszczać drenu bezpośrednio w miejscu implantacji ani w miejscu osteosyntezy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

drag · drag-and-drop · dragger · draggy · dragnet · Dragon · dragoness · dragonfly · dragoon · dragster · drain · drainage · draincock · drained · drainer · draining · drainpipe · drainpipes · drake · Dralon · DRAM

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.