Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "download"

 

"download" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 118

download {czasownik}

download (imperative) {czas.} [komp.] (też: fetch)

pobierz (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

Order your printed copy of the Treaty of Lisbon or download the PDF version of the text

Zamów traktat lizboński w wersji drukowanej lub pobierz tekst traktatu w formacie PDF

Simply download the app and enter the code on the leaflet in the product package.

Po prostu pobierz aplikację i wpisz kod w broszurze znajdującej się w opakowaniu produktu.

Download the EU logo and access information on the correct way to reproduce it

Pobierz logo UE i sprawdź informacje o zasadach jego wykorzystywania

Please download dedicated installation guide for Cisco CUPC here.

Pobierz tutaj dedykowaną instrukcję instalacji dla Cisco CUPC.

Order your printed copy or download the PDF version of the consolidated text

Zamów traktat lizboński w wersji drukowanej lub pobierz skonsolidowany tekst traktatu w formacie PDF

download {rzeczownik}

download {rzecz.} [komp.] (też: downloading)

pobieranie {n.} [komp.]

This feature lets you upload new versions of a file, as well as download previous versions of it, and delete older versions.

Ta funkcja umożliwia przesyłanie nowych wersji pliku, a także pobieranie wcześniejszych jego wersji oraz usuwanie starszych.

If you're downloading an executable file (such as files with.exe, ~~~.dll, ~~~ or.bat ~~~ extensions), first confirm the download by clicking Save on the downloads bar.

W przypadku pobierania plików wykonywalnych (na przykład z rozszerzeniem.exe,.dll lub.bat) najpierw zaakceptuj pobieranie, klikając Zapisz na pasku pobranych plików.

to download {czasownik}

to download {czas.} [komp.]

pobierać {czas.} [komp.]

When browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.

Kiedy przeglądasz jako gość, możesz normalnie przeglądać internet i pobierać pliki.

However, a few clients will download all of your mail by default.

Jest jednak kilka klientów, które domyślnie będą pobierać całą pocztę.

You can also download previous versions of the file, but you can’t view these versions in the player.

Można także pobierać wcześniejsze wersje pliku, ale nie można wyświetlać ich w odtwarzaczu.

It's open access; you can all go in and download data as you wish.

Jest ogólnodostępna, więc można z niej pobierać dane.

If a collaborator has edit access to the video, they'll also be able to upload and download captions for the video.

Współpracownik, który ma prawa do edycji filmu, będzie mógł także przesyłać i pobierać napisy do tego filmu.

to download {czas.} (też: to knit, to plagiarize, to draft in, to levy)

ściągnąć {czas.}

You can go on the website, download all the design files, make them yourself.

Można wejść na naszą stronę, ściągnąć projekty i samemu je wykonać.

You can today download a product with software like this, view the product in 3D.

Możecie dziś ściągnąć produkt z sieci przy pomocy takiego jak ten programu, obejrzeć produkt w 3D.

Girl 2: And then you can download onto your iPod.

Można je ściągnąć na iPod'a.

There's a YouTube video that you can download and look at this, if you want to convey the information to other people about virtual autopsies.

Istnieje również video na YouTube, które możecie ściągnąć jeśli chcecie pokazać i opowiedzieć komuś o wirtualnych autopsjach.

We just downloaded these pictures a couple weeks ago, as you can see.

Ściągnęliśmy te zdjęcia kilka tygodni temu, jak widzicie.

to download {czas.} (też: to pull down, to pull off, to knit, to shrink)

Babies are born to interpenetrate into Mom's mind and to download what they find -- their models of how to understand reality.

Niemowlęcia się rodzą by przenikać w umysł mamy i sciągać to co tam znajdują -- swoje modele rozumienia rzeczywistości.

U.N. opened their statistic databases, and we have a new version of the software up working as a beta on the net, so you don't have to download it any longer.

ONZ otworzyła swoje bazy danych, a my mamy nową wersję programu działającą w Internecie, zatem nie będziecie musieli już go ściągać.

So today, you can download products from the Web -- anything you would have on your desktop, like pens, whistles, lemon squeezers.

Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, wszystko co można postawić na biurku, np. długopisy, gwizdki, wyciskarki do soku z cytryny.

However, I would like to say clearly that citizens cannot have an unlimited right to unrestricted illegal downloading!

Chciałabym jednak wyraźnie powiedzieć, że obywatele nie mogą mieć nieograniczonego prawa do bezprawnego ściągania danych bez ograniczeń!
 

Podobne tłumaczenia

"download" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "download" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So this guy wants to live forever, he downloads himself into his environment.

Czyli ten facet chce żyć wiecznie, zapisuje siebie samego w swoim otoczeniu.

The same applies if you want to download a film legally on the Internet.

To samo dotyczy sytuacji, w której chcemy zgodnie z prawem pobrać film z Internetu.

This could be an item of software or a piece of music that we download.

Może nim być program komputerowy lub utwór muzyczny, który można pobrać z Internetu.

This type of software is often bundled with other free downloads without your knowledge.

Bywa ono często dodawane do innych bezpłatnych pobieranych plików bez wiedzy użytkownika.

You need to begin by downloading the Google IMA SDK SWC or MXP library.

Należy zacząć od pobrania biblioteki SWC lub MXP z pakietu Google IMA SDK.

In the end, it was one of the top downloads on a whole bunch of music streaming services.

W końcu była jedną z najczęściej ściąganych utworów na różnych serwisach muzycznych.

All the files you've ever downloaded are listed on the Downloads page.

Wszystkie kiedykolwiek pobrane pliki są wymienione na stronie Pobrane pliki.

And you can download these things, and look around them in new and different ways.

Można takie czytniki pobrać z internetu i używać je na różne sposoby.

You can select one or more files or Google Docs to download to your computer:

Możesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:

file by downloading the file or copying the contents to a text file and saving as robots.txt.

pobierając go lub kopiując treść do pliku tekstowego i zapisując pod nazwą robots.txt.

A PDF of your spreadsheet will download, which you can then print.

Zostanie pobrany dokument PDF z arkuszem kalkulacyjnym, który można następnie wydrukować.

Google Analytics provides an easy way to track clicks on links that lead to file downloads.

Google Analytics umożliwia łatwe śledzenie kliknięć linków prowadzących do plików do pobrania.

Some of them are downloadable as low-resolution files. For further information, please contact

Część z nich jest dostępna do pobrania w formie plików o niskiej rozdzielczości.

Error 7 means the update was downloaded successfully, but it failed to install properly.

Błąd 7 oznacza, że aktualizacja została pobrana, ale nie udało się jej prawidłowo zainstalować.

You can remove some or all your downloads from the download list maintained by Google Chrome.

Możesz usunąć niektóre lub wszystkie elementy z listy pobranych plików zapisanej w Google Chrome.

This step helps prevent malicious software from automatically downloading to your computer.

Ten krok pozwala zapobiegać automatycznemu pobieraniu złośliwego oprogramowania na dysk komputera.

If you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.

Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć.

The image or video will download in its original file format.

Zdjęcie lub film zostanie pobrany w oryginalnym formacie pliku.

So, he figures out a way to download himself into his environment, actually into a series of books.

Odkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.

Learn how to clear some or all items from the Downloads page.

Więcej informacji na temat usuwania niektórych lub wszystkich elementów ze strony Pobrane pliki ~~~
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: z myślą, przetestować ponownie, przebadać ponownie, przeszkoda nie pozwalająca stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami, krasnoludek

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.