Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "download"

 

"download" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 57

download {czasownik}

download (imperative) {czas.} [komp.] (też: fetch)

pobierz (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

Simply download the app and enter the code on the leaflet in the product package.

Po prostu pobierz aplikację i wpisz kod w broszurze znajdującej się w opakowaniu produktu.

Download the EU logo and access information on the correct way to reproduce it

Pobierz logo UE i sprawdź informacje o zasadach jego wykorzystywania

Please download dedicated installation guide for Cisco CUPC here.

Pobierz tutaj dedykowaną instrukcję instalacji dla Cisco CUPC.

Order your printed copy or download the PDF version of the consolidated text

Zamów traktat lizboński w wersji drukowanej lub pobierz skonsolidowany tekst traktatu w formacie PDF

Choose the File menu and mouse over the Download as option.

Wybierz menu Plik i za pomocą myszy wskaż opcję Pobierz jako.

download {rzeczownik}

download {rzecz.} [komp.] (też: downloading)

pobieranie {n.} [komp.]

If you're downloading an executable file (such as files with.exe, ~~~.dll, ~~~ or.bat ~~~ extensions), first confirm the download by clicking Save on the downloads bar.

W przypadku pobierania plików wykonywalnych (na przykład z rozszerzeniem.exe,.dll lub.bat) najpierw zaakceptuj pobieranie, klikając Zapisz na pasku pobranych plików.

download {rzecz.} [komp.]

pobranie {n.} [komp.]

Chromium is what you get if you download the source code and build the browser yourself, or copy a build from someone who built it from the source.

Chromium to przeglądarka uzyskiwana przez pobranie i samodzielne skompilowanie kodu źródłowego lub skopiowanie kompilacji od użytkownika, który już to zrobił.

If you're printing from another browser like Firefox or Safari, selecting File > Print will download a PDF copy of your document which you can print.

Jeśli drukujesz w innej przeglądarce, takiej jak Firefox czy Safari, wybranie opcji Plik > Drukuj spowoduje pobranie kopii PDF dokumentu, którą można wydrukować.

download {rzecz.} [komp.]

  ściągnięcie {n.} [komp.]

to download {czasownik}

to download {czas.} [komp.]

pobierać [pobieram|pobierał] {czas. ndk} [komp.]

When browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.

Kiedy przeglądasz jako gość, możesz normalnie przeglądać internet i pobierać pliki.

However, a few clients will download all of your mail by default.

Jest jednak kilka klientów, które domyślnie będą pobierać całą pocztę.

You can also download previous versions of the file, but you can’t view these versions in the player.

Można także pobierać wcześniejsze wersje pliku, ale nie można wyświetlać ich w odtwarzaczu.

It's open access; you can all go in and download data as you wish.

Jest ogólnodostępna, więc można z niej pobierać dane.

If you didn't change your default download location, then Google Chrome downloads files to the following locations:

Jeśli nie zmienisz domyślnej lokalizacji pobierania, Google Chrome będzie pobierać pliki do następujących lokalizacji:

to download {czas.} [komp.]

ściągnąć {czas.} [komp.]

You can go on the website, download all the design files, make them yourself.

Można wejść na naszą stronę, ściągnąć projekty i samemu je wykonać.

You can today download a product with software like this, view the product in 3D.

Możecie dziś ściągnąć produkt z sieci przy pomocy takiego jak ten programu, obejrzeć produkt w 3D.

Girl 2: And then you can download onto your iPod.

Można je ściągnąć na iPod'a.

There's a YouTube video that you can download and look at this, if you want to convey the information to other people about virtual autopsies.

Istnieje również video na YouTube, które możecie ściągnąć jeśli chcecie pokazać i opowiedzieć komuś o wirtualnych autopsjach.

We just downloaded these pictures a couple weeks ago, as you can see.

Ściągnęliśmy te zdjęcia kilka tygodni temu, jak widzicie.

to download {czas.} [komp.]

ściągać [ściągam|ściągał] {czas. ndk} [komp.]

U.N. opened their statistic databases, and we have a new version of the software up working as a beta on the net, so you don't have to download it any longer.

ONZ otworzyła swoje bazy danych, a my mamy nową wersję programu działającą w Internecie, zatem nie będziecie musieli już go ściągać.

So today, you can download products from the Web -- anything you would have on your desktop, like pens, whistles, lemon squeezers.

Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, wszystko co można postawić na biurku, np. długopisy, gwizdki, wyciskarki do soku z cytryny.

However, I would like to say clearly that citizens cannot have an unlimited right to unrestricted illegal downloading!

Chciałabym jednak wyraźnie powiedzieć, że obywatele nie mogą mieć nieograniczonego prawa do bezprawnego ściągania danych bez ograniczeń!

to download {czas.} [komp.]

pobrać {czas. dk} [komp.]

The same applies if you want to download a film legally on the Internet.

To samo dotyczy sytuacji, w której chcemy zgodnie z prawem pobrać film z Internetu.

This could be an item of software or a piece of music that we download.

Może nim być program komputerowy lub utwór muzyczny, który można pobrać z Internetu.

And you can download these things, and look around them in new and different ways.

Można takie czytniki pobrać z internetu i używać je na różne sposoby.

To download an image or video to your computer, select the thumbnail.

Aby pobrać zdjęcie lub film na komputer, wybierz miniaturkę.

Please download the public key for the project submission.

W celu złożenia projektu należy najpierw pobrać klucz publiczny.
 

Podobne tłumaczenia

"download" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "download" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This type of software is often bundled with other free downloads without your knowledge.

Bywa ono często dodawane do innych bezpłatnych pobieranych plików bez wiedzy użytkownika.

In the end, it was one of the top downloads on a whole bunch of music streaming services.

W końcu była jedną z najczęściej ściąganych utworów na różnych serwisach muzycznych.

You can select one or more files or Google Docs to download to your computer:

Możesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:

file by downloading the file or copying the contents to a text file and saving as robots.txt.

pobierając go lub kopiując treść do pliku tekstowego i zapisując pod nazwą robots.txt.

This step helps prevent malicious software from automatically downloading to your computer.

Ten krok pozwala zapobiegać automatycznemu pobieraniu złośliwego oprogramowania na dysk komputera.

If you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.

Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć.

So, he figures out a way to download himself into his environment, actually into a series of books.

Odkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.

They allow us to sublimate into the culture of interactive, downloaded, streaming, HD reality.

Pozwalają nam na włączenie się do kultury interaktywnej, pobranej, wysyłanej strumieniem, rzeczywistości w HD.

You can access your Google Wallet by downloading the Google Wallet mobile app or by using Google Wallet online.

Możesz korzystać z Portfela Google w trybie online lub za pomocą aplikacji Portfel Google na komórki.

However, it seems that no deal is currently in place that would allow free downloads of their music catalogues.

Jednak wydaje się, że obecnie nie ma takiej firmy, która by bezpłatnie udostępniała swoje muzyczne katalogi.

Follow these steps to open the Downloads page:

Aby ją otworzyć, wykonaj następujące czynności:

AdWords Editor is a free, downloadable desktop application for managing your AdWords advertising campaigns.

Edytor AdWords to bezpłatna, pobierana na komputer aplikacja służąca do zarządzania kampaniami reklamowymi AdWords.

So you know, you can actually download -- it's hard to remember those.

Trudno je zapamiętać, ale można je skrócić.

In this context, we must regulate all operations associated with the downloading and so-called exchange of information.

W związku z tym musimy uregulować wszelką działalność związaną z pobieraniem plików i tzw. wymianą informacji.

The Centre’s publications and documents can be downloaded free of charge directly from its website (www.cdt.europa.eu).

Publikacje i dokumenty Centrum są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej Centrum (www.cdt.europa.eu).

3D printing can be also used to download spare parts from the Web.

to łatwego tworzenia nowych produktów.

If you're having trouble accessing your digital download, please contact the seller directly with your Google Order number.

Potwierdzenia są dostępne na telefonie komórkowym dla wszystkich kupionych towarów fizycznych i cyfrowych.

If you've applied the Click type segment to your data, you'll see "--" instead of summary totals in your downloaded report.

Jeśli wyświetlasz dane według Typu kliknięcia, w pobranym raporcie zamiast sumy łącznej zobaczysz „–”.

The report can be downloaded from the “Publications” section of the ECB’s website (http://www.ecb.europa.eu/pub).

Wersja elektroniczna raportu jest dostępna na stronach internetowych EBC w dziale „Publications” (http://www.ecb.europa.eu/pub).

Miklos: Must download file contents.

Miklos: Muszę załadować pliki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.