Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dominant"

 

"dominant" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 95

dominant {przymiotnik}

dominant {przym.} (też: dominating, predominant, pervasive, overpowering)

dominujący {przym. m.}

Therefore our present dominant economic model has a systemic fault.

W związku z tym nasz obecny dominujący model gospodarczy ma wadę systemową.

The dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery.

A dominujący rodzaj snobizmu w dzisiejszych czasach dotyczy pracy.

In other patients, one or the other effect may be dominant.

W przypadku innych pacjentów, jeden lub drugi wpływ może być dominujący.

Up until now, the United States has been the dominant feature of our world.

Do tej pory USA stanowiły na świecie element dominujący.

However, I think that we should know whether there is, in fact, a real threat that Apple will become dominant on the European market.

Natomiast ja myślę, że powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście istnieje groźba realna, że stanie się to dominujący podmiot na europejskim rynku.

dominant {przym.} (też: ascendant, ascendent, prevailing, reigning)

panujący {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dominant":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dominant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Gaza has become the dominant picture, but the occupation continues every day.

Gaza znalazła się w centrum zainteresowania, ale okupacja ma miejsce każdego dnia.

They're the dominant builders and to a large extent, the dominant designers.

To oni są najważniejszymi budowniczymi, i w wielkim stopniu, projektantami.

The most dominant sound that humans put into the ocean comes from shipping.

Dźwięki wprowadzane do oceanu przez ludzi pochodzą głównie z transportu morskiego.

It requires, inter alia, that Apple holds a dominant position in the relevant market.

Apple musi, między innymi, zachowywać dominującą pozycję na odnośnym rynku.

This is the view encouraged by the dominant federalist tendency in the EU institutions.

Skłonność ku federalizmowi w instytucjach unijnych sprzyja temu poglądowi.

By producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.

Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.

We need to assess what the market is and what a dominant position means in this market.

Musimy sprawdzić, jaki jest rynek i co dominująca pozycja oznacza na tym rynku.

That is a positive point and means that footwear is no longer so dominant.

Jest to dobra wiadomość; oznacza to również, że obuwie nie stanowi teraz głównego towaru.

Moral ambiguity becomes the dominant meme in television from 1990 for the next 20 years.

Moralna dwuznaczność staje się myślą przewodnią w telewizji - od 1990 przez następne 20 lat.

And Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.

A Robin Li, dyrektor generalny Baidu, głównej wyszukiwarki w Chinach, dostał jedną z nagród.

Animal studies suggest that the kidney is the dominant organ of clearance.

Badania na zwierzętach sugerują, że nerki są dominującym narządem odpowiedzialnym za klirens.

While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.

Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.

The dominant things that exist here we know almost nothing about.

Dominujących organizmów, które istnieją tutaj i o których nie wiemy prawie nic.

Unfortunately, we have seen no progress in countries where Islam is dominant - on the contrary.

Niestety, nie zauważyliśmy postępów w krajach, gdzie dominuje islam - wręcz przeciwnie.

Are there players with a simple or collective dominant position?

Czy istnieją podmioty o indywidualnej lub zbiorowej pozycji dominującej?

The dominant demographic event of our time is this screamingly rapid urbanization that we have going on.

Dominującym zjawiskiem demograficznym naszych czasów jest błyskawicznie postępująca urbanizacja.

Small farmers need to be protected against the development of possible dominant positions on the market.

Drobni rolnicy muszą być chronieni przed wykorzystywaniem ewentualnych dominujących pozycji na rynku.

Iran's foreign policy objective is to become the dominant regional power in the Middle East.

Celem irańskiej polityki zagranicznej jest zdobycie dominującej pozycji regionalnej na Bliskim Wschodzie.

The economic view is still much too dominant and so in my opinion the strategy is too one-sided.

Widzenie ekonomiczne wciąż zbyt wyraźnie przeważa, toteż moim zdaniem ta strategia jest zbyt jednostronna.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

doltish · domain · dome · domed · domestic · domesticated · domestication · domesticity · domicile · dominance · dominant · dominated · dominating · domination · domineering · Dominic · Dominica · dominion · domino · Domitian · don

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.