Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dominant"

 

"dominant" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 50

dominant {przymiotnik}

dominant {przym.} (też: dominating, predominant, pervasive, overpowering)

dominujący {przym. m.}

Therefore our present dominant economic model has a systemic fault.

W związku z tym nasz obecny dominujący model gospodarczy ma wadę systemową.

The dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery.

A dominujący rodzaj snobizmu w dzisiejszych czasach dotyczy pracy.

In other patients, one or the other effect may be dominant.

W przypadku innych pacjentów, jeden lub drugi wpływ może być dominujący.

Up until now, the United States has been the dominant feature of our world.

Do tej pory USA stanowiły na świecie element dominujący.

However, I think that we should know whether there is, in fact, a real threat that Apple will become dominant on the European market.

Natomiast ja myślę, że powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście istnieje groźba realna, że stanie się to dominujący podmiot na europejskim rynku.

dominant {przym.} (też: ascendant, ascendent, prevailing, reigning)

panujący {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dominant":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dominant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They're the dominant builders and to a large extent, the dominant designers.

To oni są najważniejszymi budowniczymi, i w wielkim stopniu, projektantami.

This is the view encouraged by the dominant federalist tendency in the EU institutions.

Skłonność ku federalizmowi w instytucjach unijnych sprzyja temu poglądowi.

By producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.

Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.

That is a positive point and means that footwear is no longer so dominant.

Jest to dobra wiadomość; oznacza to również, że obuwie nie stanowi teraz głównego towaru.

And Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.

A Robin Li, dyrektor generalny Baidu, głównej wyszukiwarki w Chinach, dostał jedną z nagród.

Animal studies suggest that the kidney is the dominant organ of clearance.

Badania na zwierzętach sugerują, że nerki są dominującym narządem odpowiedzialnym za klirens.

While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.

Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.

The dominant things that exist here we know almost nothing about.

Dominujących organizmów, które istnieją tutaj i o których nie wiemy prawie nic.

Unfortunately, we have seen no progress in countries where Islam is dominant - on the contrary.

Niestety, nie zauważyliśmy postępów w krajach, gdzie dominuje islam - wręcz przeciwnie.

Small farmers need to be protected against the development of possible dominant positions on the market.

Drobni rolnicy muszą być chronieni przed wykorzystywaniem ewentualnych dominujących pozycji na rynku.

The dominant demographic event of our time is this screamingly rapid urbanization that we have going on.

Dominującym zjawiskiem demograficznym naszych czasów jest błyskawicznie postępująca urbanizacja.

The economic view is still much too dominant and so in my opinion the strategy is too one-sided.

Widzenie ekonomiczne wciąż zbyt wyraźnie przeważa, toteż moim zdaniem ta strategia jest zbyt jednostronna.

Moreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.

Ponadto jako wybrani przedstawiciele Europejczyków jesteście wyrazicielami dominujących nastrojów w Europie.

Distributors and the dominant food chains are continually counting their blessings here.

Dystrybutorzy i główne sieci zajmujące się sprzedażą żywności nieustannie doceniają dobre strony tej sytuacji.

Bodies and physical expression are dominant.

Dominantami są ciała i przejawy cielesności.

Distribution, rather than excretion or biotransformation, is the dominant mechanism influencing plasma clearance.

Decydującym mechanizmem wpływającym na klirens osoczowy leku jest dystrybucja, a nie wydalanie lub biotransformacja.

The Russians' motives are illustrative of their dominant-power politics.

Motywy Rosji ilustrują jej politykę siły.

There are other pleasures, but this is dominant.

Są i inne przyjemności, ale ta dominuje.

I personally perceive wilderness as areas undisturbed by human activities, where natural processes are dominant.

Dla mnie obszary takie to tereny, na których nie miała miejsca działalność człowieka i gdzie dominują naturalne procesy.

Quite notably, this was the dominant trend in the early 20th century among Islamic thinkers and statesmen and theologians.

W znacznej mierze, to był to główny trend na początku XX wieku pomiędzy islamskimi myślicielami, politykami, teologami.
 

Wyniki z forum

"dominant" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

dom · domain · dome · domed · domestic · domesticated · domestication · domesticity · domicile · dominance · dominant · dominated · dominating · domination · domineering · Dominic · Dominica · dominion · domino · Domitian · domotics

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.