Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "district"

 

"district" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 79

district {rzeczownik}

district {rzecz.} (też: ward, neighbourhood, quarter, section)

dzielnica {f.}

He said, "Well, easy, this is District Eight.

A on na to: „To proste, tutaj jest dzielnica ósma.

Adjusted to the main cityscape, the two office towers joined by the atrium appear to be in dialogue with Frankfurt’s major urban reference points (Alte Oper, Museumsufer, Banking District).

Dwie wieże biurowe spięte atrium wpiszą się w pejzaż miasta, łącząc się z głównymi punktami orientacyjnymi Frankfurtu (Alte Oper, nabrzeżem muzeów i dzielnicą bankową).

Poor districts are also to be found within large conurbations.

W dużych aglomeracjach miejskich mamy także do czynienia z dzielnicami ubóstwa.

Rubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.

Ulice i podwórka tych dzielnic są często zaśmiecone.

district {rzecz.} (też: ambit, circuit, circumference, girt)

obwód {m.}

According to the latest research, the residents of at least two Ukrainian districts are still eating contaminated food.

Według najnowszych badań mieszkańcy co najmniej dwóch ukraińskich obwodów nadal jedzą skażoną żywność.

district {rzecz.} (też: ambit, ward, region, precinct)

okręg {m.}

Central Industrial District

Centralny Okręg Przemysłowy

Do you agree with a State of 45 million inhabitants having only one electoral district for the European Parliament elections?

Czy akceptuje pani to, że czterdziestopięciomilionowe państwo posiada tylko jeden okręg wyborczy na potrzeby wyborów do PE?

It is a small world; Lehmann leaves only reluctantly the narrow precincts of Kreuzberg, and even the neighbouring district of Neukölln is a horror to him.

To mały świat – Lehmann tylko niechętnie opuszcza ciasną dzielnicę Kreuzbergu i nawet sąsiedni okręg Neukölln wywołuje w nim lęk.

The district of Almadén and its people, my compatriots, have lived for centuries from the mercury that was extracted from their mines, which are the largest for this metal in Europe and the world.

Okręg Almadén i jego mieszkańcy, moi rodacy, od wieków żyją z wydobywania rtęci ze swoich kopalń, które są największymi kopalniami rtęci w Europie i na świecie.

The Commissioner is well aware of the critical situation in which some textile districts, such as Prato, find themselves.

Pan komisarz jest w pełni świadomy krytycznej sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre okręgi włókiennicze, takie jak Prato.

district {rzecz.} (też: circumference, circle, orb)

okrąg {m.}

district {rzecz.} (też: precinct)

dystrykt {m.}

It's no longer the poorest district, and there is a huge development of biodiversity.

To już nie jest najbiedniejszy dystrykt i kwitnie tam bioróżnorodność.

This was the poorest district in the whole province and it was a total extinction of wildlife.

To był najbiedniejszy dystrykt w prowincji, a dzika przyroda uległa całkowitej zagładzie.

district {rzecz.} [hist.]

rejencja {f.} [hist.]

district {przymiotnik}

district {przym.} (też: mercantile)

handlowy {przym. m.}

district {przym.} (też: regional)

dzielnicowy {przym. m.}

district {przym.} (też: peripheral, circumferential)

obwodowy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "district":

 

Podobne tłumaczenia

"district" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "district" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The issue of state property in the Brčko district is still unresolved.

Nierozwiązana pozostaje kwestia własności państwowej w dystrykcie Brczko.

There are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.

W Warszawie są jeszcze dzielnice, gdzie nie ma czytelni naukowych z prawdziwego zdarzenia.

The Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.

Centralny Sąd Rejonowy dla Budy wznowił postępowanie 31 marca 2010 r.

The case is being heard next Monday at the Helsinki District Court.

Rozprawa odbędzie się w sądzie okręgowym w Helsinkach w najbliższy poniedziałek.

So what we did is we did a randomized, controlled trial in 134 villages in Udaipur Districts.

Przeprowadziliśmy kontrolowany eksperyment w 134 wioskach w regionie Udaipur.

The locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.

Oto położenie tych oświeconych stanów, myślę że was nie zaskoczę.

And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem.

A podle nich poprawiał Rafajasz, syn Churowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego.

The original proposal of the European Commission did not extend to investments in district heating.

Pierwotny wniosek Komisji Europejskiej nie obejmował nakładów na ciepłownictwo.

Goodness knows what they make of the Lake District weather.

Bóg jeden wie co sobie myślą o pogodzie w Krainie Jezior.

Will the supervisory authority produce regulations suitable for the world's largest financial district?

Czy urząd nadzoru stworzy przepisy regulacyjne odpowiednie dla największego regionu finansowego świata?

District heating is mainly a social question in many new Member States.

Miejska energetyka cieplna to przede wszystkim kwestia socjalna w wielu nowych państwach członkowskich.

After him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.

Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.

First of all, you send the original to the district office. ~~~ So, you send the copy to the main office.

Po pierwsze, wysyłacie oryginał do biura lokalnego, a kopię do biura głównego.

Proceedings by writ of payment based on documents are handled by the appropriate district and regional courts.

Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

Here's Udaipur District, Rajasthan. ~~~ Beautiful.

Oto region Udaipur w Radżastanie, piękne miejsce.

At the top of the international league table according to the latest PISA study, is the Shanghai district of China.

Na czele międzynarodowego zestawienia, wg. ~~~ ostatnich badań PISA, znajduje się chiński Szanghaj.

It was a train loaded with frozen turkeys -- they say, at Thanksgiving -- from the meatpacking district.

Mówi się, że był wypełniony mrożonymi indykami - było to w Święto Dziękczynienia, transport jechał z centrum pakowania.

We must not forget that in new Member States, district heating plays a significant role in serving the population.

Nie wolno zapominać, że w nowych państwach członkowskich centralne ogrzewanie odgrywa znaczącą rolę w obsłudze ludności.

The ECB’s move to the Grossmarkthalle site constitutes one key component in the urban development of the Ostend district.

Przeprowadzka EBC do Grossmarkthalle jest jednym z kluczowych czynników rozwoju urbanistycznego Ostendu.

And next unto him repaired Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters.

A podle niego poprawiał Sallum, syn Hallochesowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego, sam i córki jego.
 

Wyniki z forum

"district" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.