Search for the most beautiful word
changing bag
company secret

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "display"

 

"display" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-106 z 381

display {rzeczownik}

display {rzecz.} (też: show, screening, viewing, sideshow)

pokaz {m.}

So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.

Przez kilka minut robiła pokaz zagrożenia, a później, co niesamowite, całkiem odpuściła.

Kosovo's future is better served by widely accepted domestic compromises than a demonstrative display of power by the European Union.

Przyszłości Kosowa lepiej służą szeroko akceptowane krajowe kompromisy niż demonstracyjny pokaz siły ze trony Unii Europejskiej.

So it's all display.

Chodzi o pokaz.

To display or add these notes below each slide in the new version of Google presentations, go to the View menu, and select Show speaker notes.

Aby wyświetlić lub dodać te notatki pod każdym ze slajdów w nowej wersji prezentacji Google, przejdź do menu Widok i wybierz Pokaż notatki dla prelegenta.

And before I launch into the display of some of the slides and into the preview, I would like to point out this beautiful detail about scientists and design.

Zanim rozpocznę pokaz zdjęć, chciałabym podkreślić, ten piękny szczegół dotyczący nauki i designu.

display {rzecz.} [komp.]

wyświetlacz {m.} [komp.]

reflective liquid-crystal display

odblaskowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.

Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.

This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.

Na następnym slajdzie widzicie – o ile wiem – pierwszy cyfrowy wyświetlacz bitmapowy, rok 1954.

passive matrix display

wyświetlacz z matrycą pasywną

active matrix display

wyświetlacz z matrycą aktywną

display {rzecz.} (też: window, exhibition, expo, exposure)

wystawa {f.}

Mixing games, interactive displays, publications and an exhibition, the "Euro School" is a new concept built on a series of educational tools.

Akademia Euro to nowa inicjatywa edukacyjna wykorzystująca różne narzędzia dydaktyczne, w tym gry komputerowe, interaktywne prezentacje, zestaw publikacji oraz wystawę o euro.

display {rzecz.} (też: expression)

przejaw {m.}

I strongly condemn these displays of extremism.

Zdecydowanie potępiam te przejawy ekstremizmu.

On behalf of all European citizens of good will I call on Hungary's politicians to speedily adopt effective laws to combat displays of fascism and extremism in Hungary.

W imieniu wszystkich europejskich obywateli dobrej woli wzywam polityków węgierskich do szybkiego przyjęcia przepisów pozwalających zwalczać przejawy faszyzmu i ekstremizmu na Węgrzech.

display {rzecz.} (też: show)

popis {m.}

display {rzecz.} [komp.]

obszar wyświetlania {m.} [komp.]

display {rzecz.} (też: imagery)

display {rzecz.}

If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."

Jeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.

PH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.

Pierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.

You can also select different date formats and currencies to correctly display the data in your spreadsheet.

Ponadto możesz wybierać różne formaty dat i walut, aby zapewnić poprawne wyświetlanie danych w arkuszach.

The main feature is the display, on one of the large screens, of the official voting list prepared by the Tabling Desk.

Podstawową cechą tego sytemu jest wyświetlanie na dużych ekranach oficjalnej listy głosowań przygotowanej przez Biuro Składania Dokumentów.

You can improve the user experience by configuring your site to display a custom 404 page when returning a 404 response code.

Możesz zwiększyć wygodę użytkownika, konfigurując w witrynie wyświetlanie niestandardowej strony błędu 404 po zwróceniu kodu odpowiedzi 404.

display {rzecz.} (też: exposure)

  eksponowanie {n.}

Defence of the principle of subsidiarity - Display of religious and cultural symbols in public places (debate)

Obrona zasady pomocniczości - Eksponowanie symboli religijnych i kulturowych w miejscach publicznych (debata)

to display {czasownik}

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlić {czas.} [komp.]

They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.

Będzie można na nich wyświetlić logo, które wkrótce opracuje Komisja Europejska.

You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.

Aby wyświetlić etykietę dotyczącą lokalizacji, do wyszukiwanego hasła dodaj słowa w nawiasach.

You can click on any section number to display a info window with map detail.

Możesz kliknąć numer dowolnej sekcji, aby wyświetlić na mapie okno informacyjne ze szczegółami.

Pause your cursor over the PageRank button to display the importance of the webpage you're viewing, according to Google.

Umieść kursor na przycisku PageRank, aby wyświetlić ocenę ważności danej strony internetowej nadaną przez Google.

To display a hidden left panel, click.

Aby wyświetlić ukryty lewy panel, kliknij przycisk.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazać {czas. dk} [komp.]

Let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.

Przejdźmy tu do innego sposobu, w jaki moglibyśmy pokazać dystrybucję dochodów na świecie.

So this is what I could display here.

Więc to jest coś, co mógłbym pokazać tutaj.

Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.

gdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.

The bottom bar displays the years, the selected time period (light-grey field), the present (green line) and the events (blue lines).

Na dolnym pasku pokazane są: lata, wybrany okres (jasnoszare pole), bieżąca data (zielona linia) i zdarzenia (niebieskie kreski).

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlać [wyświetlam|wyświetlał] {czas. ndk} [komp.]

Please note that these policies also apply to any third-party ads you choose to display in players with Google ads.

Pamiętaj, że zasady te dotyczą również reklam innych firm, które możesz wyświetlać w odtwarzaczach razem z reklamami Google.

To request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:

Aby można było zgłosić żądanie reklam Google i je wyświetlać, odtwarzacze wideo Flash muszą spełniać poniższe podstawowe wymagania:

If you choose to always display images from a particular sender, you can disable this functionality at any time by following these steps:

Jeśli postanowisz zawsze wyświetlać obrazy od danego nadawcy, możesz w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję, wykonując następujące kroki:

With AdWords, you can also show your text, image, and video ads on Display Network websites to specific groups of people:

Dzięki programowi AdWords możesz również wyświetlać reklamy tekstowe, graficzne i wideo w witrynach sieci reklamowej określonym grupom osób:

Advertisers use placement targeting to display ads on specific sites and pages in the AdSense network.

Reklamodawcy korzystają z kierowania na miejsca docelowe, aby wyświetlać reklamy w konkretnych witrynach i na stronach internetowych w sieci AdSense.

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

They were displayed first at Stux Gallery in 1983.

Na początku w 1983 roku były wystawione w Stux Gallery.

And with this image, I'm going to be displaying it in the Victoria and Albert Museum as a light box, which is actually attached to the car.

A owoc mojej pracy wystawi Victoria and Albert Museum, jako negatoskop przyczepiony do samochodu.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawić {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to show, to demonstrate, to exhibit)

okazać {czas. dk}

We must, of course, give our full support to the peace initiatives by displaying a continued, rather than a sometimes indefinite, political interest

Musimy oczywiście udzielić naszego pełnego poparcia inicjatywom pokojowym poprzez okazanie trwałego, a nie, jak to czasem bywa, nieokreślonego, zainteresowania politycznego.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazywać [pokazuję|pokazywał] {czas. ndk} [komp.]

The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.

Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.

We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.

Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.

The green and red bars show that same signal displayed by frequency, with lower frequencies here and higher frequencies up here.

Czerwone i zielone słupki pokazują częstotliwość tego samego sygnału z niższymi częstotliwościami tu i wyższymi tam.

Chart 1 displays the rise in the value – the red dotted line – of euro banknotes in circulation since they were introduced in January 2002.

Wykres 1 pokazuje, jak rosła wartość banknotów euro w obiegu (czerwona linia przerywana) od momentu ich wprowadzenia w styczniu 2002 r.

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wyłożyć {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to expose, to take out, to put up)

I therefore ask Members please to remove immediately the T-shirts that are being displayed as if they were posters.

Dlatego też proszę posłów o natychmiastowe usunięcie koszulek, które są wystawiane na pokaz, jakby były plakatami.

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawiać [wystawiam|wystawiał] {czas. ndk} [handl.]

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to prove)

dowieść {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to two-time, to rat, to let out)

zdradzić {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to betray, to cheat, to be unfaithful to, to give away)

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to exhibit)

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wykładać [wykładam|wykładał] {czas. ndk} [handl.]

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywiesić {czas.} [handl.]

I am very pleased, meanwhile, that, on the 50th anniversary of China's occupation of Tibet, many of us have managed to display Tibetan flags.

Jednocześnie z dużym zadowoleniem przyjmuję, że w 50. rocznicę chińskiej okupacji Tybetu, wielu z nas postanowiło wywiesić flagę tybetańską.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to lead, to evidence)

Blood diamonds are proof of the cynicism displayed by governing circles lacking scruples and respect for their own citizens.

Krwawe diamenty dowodzą cynizmu kręgów rządowych, które nie mają żadnych skrupułów i nie szanują swoich własnych obywateli.

That he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.

Uczynił to bez gniewu, urazy ani goryczy, dowodząc, że jest mężem stanu przerastającym o całą głowę i ramiona wielu innych.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to evince)

przejawiać {czas. ndk}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

wyeksponować {czas. dk}

I am referring, of course, to Aung san Suu Kyi, the opposition leader and Nobel laureate, whose picture is displayed prominently on Parliament's premises in both Brussels and Strasbourg.

Nawiązuję tu oczywiście do Aung san Suu Kyi, liderki pozycji i laureatki nagrody Nobla, której portrety są wyeksponowane w siedzibach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu.

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

eksponować {czas. ndk}

It is important that we find the best way of displaying the label.

Ważne jest, abyśmy znaleźli najlepszy sposób eksponowania etykiet.

We are dealing with something quite different here: displaying a crucifix is not just a matter of faith in our culture, but something much more important, something with a universal value.

Mamy tu do czynienia z czymś zgoła innym: eksponowanie krzyża to w naszej kulturze nie tylko kwestia wiary, lecz coś o wiele ważniejszego - coś, co ma wartość uniwersalną.

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisywać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to demonstrate)

zademonstrować {czas. dk}

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

chwalić się [chwalę się|chwalił się] (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywieszać {czas. ndk} [handl.]

It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.

Doszły do mnie jednak słuchy, że Prezydium oświadczyło wcześniej, że niektórych flag nie wolno wywieszać, co oznacza, że posłowie PE nie mogą nosić tych flag w tak ważnym dniu.

Provisions were introduced on issuing and displaying energy performance certificates.

Wprowadzono przepisy dotyczące wydawania i wywieszania świadectw charakterystyki energetycznej.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to manifest, to evince)

przejawić {czas.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to present, to show)

  sprezentować {czas. dk}

to display [displayed|displayed] (male) {czas. nieprzech.} [zool.]

wabić samicę {czas.} [zool.]

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.] (też: to parade)

obnosić się z (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to show, to present, to parade, to screen)

We refuse to clearly condemn the United States for the criminal attitude it is displaying at Guantánamo.

Odmawiamy wyraźnego potępienia Stanów Zjednoczonych za przestępczą postawę, którą prezentują w Guantánamo.

I would ask those displaying them to now take them down.

Proszę, aby ci, którzy je prezentują, usunęli je.

Ever since then its permanent exhibition has been displayed in various provisional huts and pavilions in alternating places all over the site.

Związana z nim ekspozycja stała była prezentowana od tego czasu w różnych prowizorycznych barakach i pawilonach rozmieszczonych na tym terenie.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to visualize, to depict, to illustrate, to give an idea of)

zobrazować {czas. dk}

play {rzeczownik}

play {rzecz.} (też: act, game, sport)

gra {f.}

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

It is not just a play on words but a real hope that must materialise.

To nie jest tylko gra słów, ale prawdziwa nadzieja, która musi się zmaterializować.

It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.

Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.

And rough-and-tumble play is a great learning medium for all of us.

Ostra gra jest dla wszystkich świetnym sposobem na uczenie się.

I like to think of this as the Atari Pong of this blended-reality play.

To jak Atari Pong To jak Atari Pong gra wymieszana z realem.

play {rzecz.} (też: amusement, game, jollity, junket)

zabawa {f.}

So before you start thinking of play as just not serious, play doesn't mean frivolous.

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o zabawie jako o czymś niepoważnym, zabawa nie jest bezmyślna.

In times when it seems least appropriate to play, it might be the times when it is most urgent.

Gdy zabawa wydaje się nieodpowiednia, może być najbardziej potrzebna.

Your own personal play history is unique, and often is not something we think about particularly.

Wasze osobiste, unikatowe wspomnienia z zabawą, rzadko są czymś o czym konkretnie rozmyślamy.

Spectator play, ritual play -- we're involved in some of that.

Zabawa przez obserwację, rytuały -- w tym też bierzemy udział.

And a final really interesting study -- it's been shown, a correlation between play and brain size.

I ostatnie ciekawe badanie, które ukazuje związek między zabawą i rozmiarem mózgu.

play {rzecz.} [techn.] (też: slack)

luz (odcinek, kąt) {m.} [techn.]

play {rzecz.} (też: theatre play)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "display":

Synonimy (angielski) dla "play":

© Princeton Universitytoy · act · act as · dally · trifle · meet · encounter · take on · bet · wager · fiddle · diddle · bring · work · wreak · make for · run · represent · roleplay · playact

 

Podobne tłumaczenia

"display" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "display" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Both are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.

Niestety obydwie te wady są w pełni widoczne w dwóch dyskutowanych tu środkach.

The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.

Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.

Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.

Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.

Mirtazapine displays linear pharmacokinetics within the recommended dose range.

Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową.

The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.

Populacja Romów wykazuje ponadto typowe znamiona rozwoju demograficznego.

Your results will be displayed with your search terms highlighted in yellow.

W wyświetlonych wynikach wyszukiwania szukane wyrażenia będą wyróżnione żółtym kolorem.

And of course there're multiple displays, to get the information to the diver.

Jest także zapasowe zasilanie oraz liczne wyświetlacze dostarczające informacji nurkowi.

Practical recommendations deriving from this study are displayed below.

Praktyczne zalecenia wynikające z tego badania zostały przedstawione poniżej.

relatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.

mają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties.

Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

This jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.

Ta oto meduza posiada na przykład imponujący zestaw bioluminescencji.

On the second tab, you can see the role that display ads are playing.

Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.

In healthy subjects, bosentan displays dose- and time-dependent pharmacokinetics.

U zdrowych ochotników, właściwości farmakokinetyczne bozentanu są zależne od dawki i czasu.

Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.

Szczerze mówiąc, była to odrażająca manifestacja; był to policzek dla demokracji.

Depressed patients display a number of symptoms that are associated with the illness itself.

Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą.

They display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.

Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.

The plasma concentration of duloxetine displays large inter-individual variability (see 5.2).

Stężenie duloksetyny w osoczu wykazuje dużą zmienność osobniczą (patrz 5. 2).

The plasma concentration of duloxetine displays large inter-individual variability (see 5.2).

Stężenie duloksetyny w osoczu wykazuje dużą zmienność osobniczą (patrz punkt 5. 2).

Vaccinated animals can also be carriers of the disease without displaying a symptom.

Zaszczepione zwierzęta mogą być również nosicielami choroby bez występowania żadnych objawów.
 

Wyniki z forum

"display" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.