EN display
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

display (też: screening, show, spectacle, viewing)
So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.
Przez kilka minut robiła pokaz zagrożenia, a później, co niesamowite, całkiem odpuściła.
Are they real conferences or just a display for the public?
Czy są to rzeczywiste konferencje, czy też tylko pokazy dla opinii publicznej?
display (też: exhibition, exposition, window, expo)
I should stress that it was the display that was considered too shocking, not the actions it illustrated.
Uznano ją za zbyt drastyczną - wystawę, a nie czyny, które dokumentowała.
She has this show right now at MoMA, where some of these early works are here on display at MoMA, on the walls.
Ma ona teraz wystawę w MoMA, gdzie na ścianach wystawione są niektóre z jej wczesnych prac.
President Trichet looking at a display of the euro coins at the € Conference Slovenia on 15 January 2007
15 stycznia 2007 r.: prezes Trichet ogląda wystawę monet euro na konferencji poświęconej euro w Słowenii.
display (też: expression)
The Chechens will not display much in the way of decisiveness either.
Czesi również nie przejawią w tym względzie szczególnego zdecydowania.
I welcome the debate that is taking place in this House today, as it is quite clearly a display of our commitment to a fundamental value of our Union.
Z zadowoleniem przyjmuję debatę toczącą się dzisiaj w tej Izbie, ponieważ jest ona wyraźnym przejawem naszego oddania fundamentalnym wartościom Unii.
I strongly condemn these displays of extremism.
Zdecydowanie potępiam te przejawy ekstremizmu.
display (też: show)
display (też: imagery)
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
Jeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
PH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.
Pierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.
You can also select different date formats and currencies to correctly display the data in your spreadsheet.
Ponadto możesz wybierać różne formaty dat i walut, aby zapewnić poprawne wyświetlanie danych w arkuszach.
display (też: exposure)
Defence of the principle of subsidiarity - Display of religious and cultural symbols in public places (debate)
Obrona zasady pomocniczości - Eksponowanie symboli religijnych i kulturowych w miejscach publicznych (debata)
We are dealing with something quite different here: displaying a crucifix is not just a matter of faith in our culture, but something much more important, something with a universal value.
Mamy tu do czynienia z czymś zgoła innym: eksponowanie krzyża to w naszej kulturze nie tylko kwestia wiary, lecz coś o wiele ważniejszego - coś, co ma wartość uniwersalną.

2. IT

display
The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.
Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.
This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.
Na następnym slajdzie widzicie – o ile wiem – pierwszy cyfrowy wyświetlacz bitmapowy, rok 1954.
You can have a kind of flexible screen or display, like this -- a regular configuration in two dimensions.
Możesz uzyskać swego rodzaju elastyczny ekran lub wyświetlacz, jak ten - zwykłą konfigurację w dwóch wymiarach.

Przykłady użycia - "display" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishdisplay power management signaling
EnglishEnhanced Graphics Display
EnglishMonochrome Display Adapter
EnglishMonochrome Display and Parallel Printer Adapter
karta grafiki monochromatycznej i portu równoległego
EnglishBoth are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.
Niestety obydwie te wady są w pełni widoczne w dwóch dyskutowanych tu środkach.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties.
Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishYour text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.
EnglishFrankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Szczerze mówiąc, była to odrażająca manifestacja; był to policzek dla demokracji.
EnglishThen, you’ll see the toolbar display several formatting options for that object.
Zobaczysz na pasku narzędzi z opcje formatowania dla tego obiektu.
Englishrelatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.
mają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.
EnglishOn the second tab, you can see the role that display ads are playing.
Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.
Englishversus the Google Display Network (content sites like Gmail and the New York Times).
w porównaniu z siecią reklamową Google (witryny w sieci reklamowej typu Gmail i New York Times).
EnglishThis jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.
Ta oto meduza posiada na przykład imponujący zestaw bioluminescencji.
EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
EnglishDepressed patients display a number of symptoms that are associated with the illness itself.
Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą.
EnglishThis is actually only about 1,:,5 percent of what the final display will be in May.
To tylko około 1,5% z wyświetlacza, który powstanie do maja.
EnglishIf you think the display on the left is Swing and the display on the right is Jazz, clap your hands.
Jeśli zgadzacie się, że ta po lewej to Swing, a ta po prawej to Jazz, bijcie brawo.
EnglishAs for Spain and Malta, their display of silence is reprehensible.
Jeśli chodzi o Hiszpanię i Maltę, to ich milczenie jest wręcz naganne.
EnglishThe President of Belarus needs to display clear goodwill as demonstrated by appropriate actions.
Białoruski prezydent musi wykazać rzeczywistą dobrą wolę popartą stosownymi działaniami.