Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "display"

 

"display" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-94 z 355

display {rzeczownik}

display {rzecz.} (też: show, screening, viewing, sideshow)

pokaz {m.}

Okay, so this next one is from the webcam, and it's going to be this pinwheel display.

Ok, więc następne nagranie jest z kamery, i będzie to pokaz kolisty.

So then she'd get another penguin and try this ballet-like sexy display sliding down this iceberg like this.

Chwyciła kolejnego pingwina i zrobiła baletowy, seksowny pokaz, zjeżdżając po tej górze lodowej, w ten sposób.

So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.

Przez kilka minut robiła pokaz zagrożenia, a później, co niesamowite, całkiem odpuściła.

Over the next minute, you're going to see a bit like a conceptual fireworks display of all the dots that went on in my head.

W ciągu następnej minuty zobaczycie coś jakby pokaz fajerwerków z pomysłów, które przyszły mi do głowy.

Kosovo's future is better served by widely accepted domestic compromises than a demonstrative display of power by the European Union.

Przyszłości Kosowa lepiej służą szeroko akceptowane krajowe kompromisy niż demonstracyjny pokaz siły ze trony Unii Europejskiej.

display {rzecz.} [komp.]

wyświetlacz {m.} [komp.] [zł.]

Today we don't need one million light bulbs to create a spherical display.

Dziś nie potrzebujemy miliona żarówek, by stworzyć sferyczny wyświetlacz.

reflective liquid-crystal display

odblaskowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.

Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.

This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.

Na następnym slajdzie widzicie – o ile wiem – pierwszy cyfrowy wyświetlacz bitmapowy, rok 1954.

passive matrix display

wyświetlacz z matrycą pasywną

display {rzecz.} (też: window, exhibition, expo, exposure)

wystawa {f.}

And this is a window display.

A to jest wystawa sklepowa.

After about 15 seconds, her friend appeared -- she had been hiding behind a display -- and they laughed and hugged each other and ran away.

Po 15 sekundach pojawił się jej znajomy, ona chowała się za wystawą, śmiali się, przytulali i uciekli.

Mixing games, interactive displays, publications and an exhibition, the "Euro School" is a new concept built on a series of educational tools.

Akademia Euro to nowa inicjatywa edukacyjna wykorzystująca różne narzędzia dydaktyczne, w tym gry komputerowe, interaktywne prezentacje, zestaw publikacji oraz wystawę o euro.

display {rzecz.} (też: show)

popis {m.}

display {rzecz.} (też: expression)

przejaw {m.}

This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.

Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.

display {rzecz.} [komp.]

obszar wyświetlania {m.} [komp.] [zł.]

to display {czasownik}

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlić {czas.} [komp.]

They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.

Będzie można na nich wyświetlić logo, które wkrótce opracuje Komisja Europejska.

You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.

Aby wyświetlić etykietę dotyczącą lokalizacji, do wyszukiwanego hasła dodaj słowa w nawiasach.

You can click on any section number to display a info window with map detail.

Możesz kliknąć numer dowolnej sekcji, aby wyświetlić na mapie okno informacyjne ze szczegółami.

At any time,click to hide the overview map or click to display it again.

W dowolnej chwili możesz kliknąć przycisk , aby ukryć mapę ogólną, lub przycisk , aby wyświetlić ją ponownie.

Pause your cursor over the PageRank button to display the importance of the webpage you're viewing, according to Google.

Umieść kursor na przycisku PageRank, aby wyświetlić ocenę ważności danej strony internetowej nadaną przez Google.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazać {czas.} [komp.]

Let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.

Przejdźmy tu do innego sposobu, w jaki moglibyśmy pokazać dystrybucję dochodów na świecie.

So this is what I could display here.

Więc to jest coś, co mógłbym pokazać tutaj.

Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.

gdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.

This is a little spot that we filmed there that's to be displayed on the large JumboTrons in Singapore.

Oto krótki film, który pokażemy na wielkich JumboTronach w Singapurze.

The bottom bar displays the years, the selected time period (light-grey field), the present (green line) and the events (blue lines).

Na dolnym pasku pokazane są: lata, wybrany okres (jasnoszare pole), bieżąca data (zielona linia) i zdarzenia (niebieskie kreski).

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlać {czas.} [komp.]

Google has two networks where your ads can run: the Search Network and the Display Network.

Google udostępnia dwie sieci, w których możesz wyświetlać reklamy: sieć wyszukiwania i sieć reklamową.

Please note that these policies also apply to any third-party ads you choose to display in players with Google ads.

Pamiętaj, że zasady te dotyczą również reklam innych firm, które możesz wyświetlać w odtwarzaczach razem z reklamami Google.

To request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:

Aby można było zgłosić żądanie reklam Google i je wyświetlać, odtwarzacze wideo Flash muszą spełniać poniższe podstawowe wymagania:

If you choose to always display images from a particular sender, you can disable this functionality at any time by following these steps:

Jeśli postanowisz zawsze wyświetlać obrazy od danego nadawcy, możesz w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję, wykonując następujące kroki:

With AdWords, you can also show your text, image, and video ads on Display Network websites to specific groups of people:

Dzięki programowi AdWords możesz również wyświetlać reklamy tekstowe, graficzne i wideo w witrynach sieci reklamowej określonym grupom osób:

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawić {czas.} [handl.]

They were displayed first at Stux Gallery in 1983.

Na początku w 1983 roku były wystawione w Stux Gallery.

And with this image, I'm going to be displaying it in the Victoria and Albert Museum as a light box, which is actually attached to the car.

A owoc mojej pracy wystawi Victoria and Albert Museum, jako negatoskop przyczepiony do samochodu.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to show, to demonstrate, to exhibit)

okazać {czas.}

A few weeks later, the department received a letter from the homeowner thanking us for the valiant effort displayed in saving her home.

Po kilku tygodniach departament otrzymał od właścicielki list z podziękowaniem za okazaną waleczność przy ratowaniu domu.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazywać {czas.} [komp.]

We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.

Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.

The green and red bars show that same signal displayed by frequency, with lower frequencies here and higher frequencies up here.

Czerwone i zielone słupki pokazują częstotliwość tego samego sygnału z niższymi częstotliwościami tu i wyższymi tam.

Chart 1 displays the rise in the value – the red dotted line – of euro banknotes in circulation since they were introduced in January 2002.

Wykres 1 pokazuje, jak rosła wartość banknotów euro w obiegu (czerwona linia przerywana) od momentu ich wprowadzenia w styczniu 2002 r.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to betray, to blurt, to blurt out, to two-time)

zdradzić {czas.}

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to expose, to take out, to put up)

wystawiać {czas.}

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wyłożyć {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawiać {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to exhibit)

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to prove)

dowieść {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to betray, to cheat, to be unfaithful to, to give away)

zdradzać {czas.}

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

wyeksponować {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to evince)

przejawiać {czas.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

eksponować {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to argue, to lead, to evidence)

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.] (też: to boast about, to boast of)

chwalić się [chwalę się|chwalił się] (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywiesić {czas.} [handl.]

I am very pleased, meanwhile, that, on the 50th anniversary of China's occupation of Tibet, many of us have managed to display Tibetan flags.

Jednocześnie z dużym zadowoleniem przyjmuję, że w 50. rocznicę chińskiej okupacji Tybetu, wielu z nas postanowiło wywiesić flagę tybetańską.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to demonstrate)

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisywać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wykładać {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywieszać {czas.} [handl.]

It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.

Doszły do mnie jednak słuchy, że Prezydium oświadczyło wcześniej, że niektórych flag nie wolno wywieszać, co oznacza, że posłowie PE nie mogą nosić tych flag w tak ważnym dniu.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to manifest, to evince)

przejawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.] (też: to parade)

obnosić się z (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (male) {czas. nieprzech.} [zool.]

wabić samicę {czas.} [zool.]

play {rzeczownik}

play {rzecz.} (też: act, game, sport)

gra {f.}

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.

Przecież rozgrywamy tę grę, ponieważ dla naszych obywateli nie jest to żadna gra.

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

There you go. ~~~ Yes! ~~~ The robots track and they team play amongst themselves.

Proszę bardzo. Tak! Roboty obserwują i grają, gra drużynowa pomiędzy nimi.

Just as England invented cricket, and made the rest of the world play it.

Tak jak wymyślili sam krykiet i sprawili, że gra w niego reszta świata.

play {rzecz.} (też: amusement, game, jollity, junket)

zabawa {f.}

If its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.

Jeśli cel jest ważniejszy niż sama czynność -- to prawdopodobnie nie jest to zabawa.

For us and them, play is foundational for bonding relationships and fostering tolerance.

Dla nich jak i dla nas zabawa to podstawa budowania związków i rozwijania tolerancji.

In case some of you forgot what play is, this is what play looks like.

W razie gdyby część z was zapomniała, czym jest zabawa, oto jak zabawa wygląda.

So before you start thinking of play as just not serious, play doesn't mean frivolous.

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o zabawie jako o czymś niepoważnym, zabawa nie jest bezmyślna.

In times when it seems least appropriate to play, it might be the times when it is most urgent.

Gdy zabawa wydaje się nieodpowiednia, może być najbardziej potrzebna.

play {rzecz.} [techn.] (też: slack)

luz (odcinek, kąt) {m.} [techn.]

play {rzecz.} (też: theatre play)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "display":

Synonimy (angielski) dla "play":

© Princeton Universitytoy · act · act as · dally · trifle · meet · encounter · take on · bet · wager · fiddle · diddle · bring · work · wreak · make for · run · represent · roleplay · playact

 

Podobne tłumaczenia

"display" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "display" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Go to your profile to manage all your +1’s and toggle the display the +1’s tab.

Odwiedź swój profil, aby włączyć lub wyłączyć tę kartę oraz zarządzać swoimi +1.

Mirtazapine displays linear pharmacokinetics within the recommended dose range.

Mania Agitacja2 Halucynacje Niepokój psychoruchowy (w tym akatyzja, hiperkinezja)

With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.

Przy setkach dostępnych rodzajów dżinsów, nie ma usprawiedliwienia dla porażki.

Both are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.

Niestety obydwie te wady są w pełni widoczne w dwóch dyskutowanych tu środkach.

The Downloads page displays a chronological list of all the files you've downloaded.

Strona Pobrane pliki zawiera chronologiczną listę wszystkich pobranych plików.

You may want to consider other measurements like conversions for Display Network ads.

Dla reklam w sieci reklamowej możesz też brać pod uwagę inne dane, np. konwersje.

The default view that Google Maps displays is determined by your location.

Widok domyślny w serwisie Mapy Google jest określany na podstawie Twojej lokalizacji.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.

Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.

Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.

Mirtazapine displays linear pharmacokinetics within the recommended dose range.

Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową.

Your results will be displayed with your search terms highlighted in yellow.

W wyświetlonych wynikach wyszukiwania szukane wyrażenia będą wyróżnione żółtym kolorem.

And of course there're multiple displays, to get the information to the diver.

Jest także zapasowe zasilanie oraz liczne wyświetlacze dostarczające informacji nurkowi.

Practical recommendations deriving from this study are displayed below.

Praktyczne zalecenia wynikające z tego badania zostały przedstawione poniżej.

relatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.

mają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.

This jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.

Ta oto meduza posiada na przykład imponujący zestaw bioluminescencji.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties.

Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

On the second tab, you can see the role that display ads are playing.

Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.

Now the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.

Ekran laptopa kosztuje w przybliżeniu 10 dolarów za 1 cal przekątnej.

Dendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.

Są nimi komórki dendrytyczne lub makrofagi, które łapią wirusa i prezentują jego fragmenty.

The Chechens will not display much in the way of decisiveness either.

Czesi również nie przejawią w tym względzie szczególnego zdecydowania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.