Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "display"

 

"display" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-96 z 387

display {rzeczownik}

display {rzecz.} (też: show, screening, viewing, sideshow)

pokaz {m.}

So then she'd get another penguin and try this ballet-like sexy display sliding down this iceberg like this.

Chwyciła kolejnego pingwina i zrobiła baletowy, seksowny pokaz, zjeżdżając po tej górze lodowej, w ten sposób.

So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.

Przez kilka minut robiła pokaz zagrożenia, a później, co niesamowite, całkiem odpuściła.

Kosovo's future is better served by widely accepted domestic compromises than a demonstrative display of power by the European Union.

Przyszłości Kosowa lepiej służą szeroko akceptowane krajowe kompromisy niż demonstracyjny pokaz siły ze trony Unii Europejskiej.

So it's all display.

Chodzi o pokaz.

To display or add these notes below each slide in the new version of Google presentations, go to the View menu, and select Show speaker notes.

Aby wyświetlić lub dodać te notatki pod każdym ze slajdów w nowej wersji prezentacji Google, przejdź do menu Widok i wybierz Pokaż notatki dla prelegenta.

display {rzecz.} [komp.]

wyświetlacz {m.} [komp.] [zł.]

Today we don't need one million light bulbs to create a spherical display.

Dziś nie potrzebujemy miliona żarówek, by stworzyć sferyczny wyświetlacz.

reflective liquid-crystal display

odblaskowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.

Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.

This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.

Na następnym slajdzie widzicie – o ile wiem – pierwszy cyfrowy wyświetlacz bitmapowy, rok 1954.

passive matrix display

wyświetlacz z matrycą pasywną

display {rzecz.} (też: window, exhibition, expo, exposure)

wystawa {f.}

After about 15 seconds, her friend appeared -- she had been hiding behind a display -- and they laughed and hugged each other and ran away.

Po 15 sekundach pojawił się jej znajomy, ona chowała się za wystawą, śmiali się, przytulali i uciekli.

Mixing games, interactive displays, publications and an exhibition, the "Euro School" is a new concept built on a series of educational tools.

Akademia Euro to nowa inicjatywa edukacyjna wykorzystująca różne narzędzia dydaktyczne, w tym gry komputerowe, interaktywne prezentacje, zestaw publikacji oraz wystawę o euro.

display {rzecz.} (też: show)

popis {m.}

display {rzecz.} (też: expression)

przejaw {m.}

This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.

Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.

I strongly condemn these displays of extremism.

Zdecydowanie potępiam te przejawy ekstremizmu.

On behalf of all European citizens of good will I call on Hungary's politicians to speedily adopt effective laws to combat displays of fascism and extremism in Hungary.

W imieniu wszystkich europejskich obywateli dobrej woli wzywam polityków węgierskich do szybkiego przyjęcia przepisów pozwalających zwalczać przejawy faszyzmu i ekstremizmu na Węgrzech.

The Court of Justice of the European Communities has often condemned the Greek authorities over recent years for displays of excessive violence and high-handedness, which have gone unpunished.

W ostatnich latach Trybunał Sprawiedliwości WE często potępiał władze greckie za przejawy nadmiernej przemocy i za arogancję, które pozostawały bezkarne. Panie przewodniczący!

display {rzecz.} [komp.]

obszar wyświetlania {m.} [komp.] [zł.]

to display {czasownik}

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlić {czas.} [komp.]

They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.

Będzie można na nich wyświetlić logo, które wkrótce opracuje Komisja Europejska.

You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.

Aby wyświetlić etykietę dotyczącą lokalizacji, do wyszukiwanego hasła dodaj słowa w nawiasach.

You can click on any section number to display a info window with map detail.

Możesz kliknąć numer dowolnej sekcji, aby wyświetlić na mapie okno informacyjne ze szczegółami.

At any time,click to hide the overview map or click to display it again.

W dowolnej chwili możesz kliknąć przycisk , aby ukryć mapę ogólną, lub przycisk , aby wyświetlić ją ponownie.

Pause your cursor over the PageRank button to display the importance of the webpage you're viewing, according to Google.

Umieść kursor na przycisku PageRank, aby wyświetlić ocenę ważności danej strony internetowej nadaną przez Google.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazać {czas.} [komp.]

Let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.

Przejdźmy tu do innego sposobu, w jaki moglibyśmy pokazać dystrybucję dochodów na świecie.

So this is what I could display here.

Więc to jest coś, co mógłbym pokazać tutaj.

Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.

gdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.

The bottom bar displays the years, the selected time period (light-grey field), the present (green line) and the events (blue lines).

Na dolnym pasku pokazane są: lata, wybrany okres (jasnoszare pole), bieżąca data (zielona linia) i zdarzenia (niebieskie kreski).

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

wyświetlać {czas.} [komp.]

Google has two networks where your ads can run: the Search Network and the Display Network.

Google udostępnia dwie sieci, w których możesz wyświetlać reklamy: sieć wyszukiwania i sieć reklamową.

Please note that these policies also apply to any third-party ads you choose to display in players with Google ads.

Pamiętaj, że zasady te dotyczą również reklam innych firm, które możesz wyświetlać w odtwarzaczach razem z reklamami Google.

To request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:

Aby można było zgłosić żądanie reklam Google i je wyświetlać, odtwarzacze wideo Flash muszą spełniać poniższe podstawowe wymagania:

If you choose to always display images from a particular sender, you can disable this functionality at any time by following these steps:

Jeśli postanowisz zawsze wyświetlać obrazy od danego nadawcy, możesz w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję, wykonując następujące kroki:

With AdWords, you can also show your text, image, and video ads on Display Network websites to specific groups of people:

Dzięki programowi AdWords możesz również wyświetlać reklamy tekstowe, graficzne i wideo w witrynach sieci reklamowej określonym grupom osób:

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawić {czas.} [handl.]

They were displayed first at Stux Gallery in 1983.

Na początku w 1983 roku były wystawione w Stux Gallery.

And with this image, I'm going to be displaying it in the Victoria and Albert Museum as a light box, which is actually attached to the car.

A owoc mojej pracy wystawi Victoria and Albert Museum, jako negatoskop przyczepiony do samochodu.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to stick out, to take out, to display, to put up)

wystawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to show, to demonstrate, to exhibit)

okazać {czas.}

A few weeks later, the department received a letter from the homeowner thanking us for the valiant effort displayed in saving her home.

Po kilku tygodniach departament otrzymał od właścicielki list z podziękowaniem za okazaną waleczność przy ratowaniu domu.

We must, of course, give our full support to the peace initiatives by displaying a continued, rather than a sometimes indefinite, political interest

Musimy oczywiście udzielić naszego pełnego poparcia inicjatywom pokojowym poprzez okazanie trwałego, a nie, jak to czasem bywa, nieokreślonego, zainteresowania politycznego.

to display [displayed|displayed] {czas. przech.} [komp.]

pokazywać {czas.} [komp.]

The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.

Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.

We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.

Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.

The green and red bars show that same signal displayed by frequency, with lower frequencies here and higher frequencies up here.

Czerwone i zielone słupki pokazują częstotliwość tego samego sygnału z niższymi częstotliwościami tu i wyższymi tam.

Chart 1 displays the rise in the value – the red dotted line – of euro banknotes in circulation since they were introduced in January 2002.

Wykres 1 pokazuje, jak rosła wartość banknotów euro w obiegu (czerwona linia przerywana) od momentu ich wprowadzenia w styczniu 2002 r.

to display [displayed|displayed] (exhibit) {czas. przech.} (też: to expose, to take out, to put up)

wystawiać {czas.}

I therefore ask Members please to remove immediately the T-shirts that are being displayed as if they were posters.

Dlatego też proszę posłów o natychmiastowe usunięcie koszulek, które są wystawiane na pokaz, jakby były plakatami.

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wyłożyć {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wystawiać {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to exhibit)

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to prove)

dowieść {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to betray, to cheat, to be unfaithful to, to give away)

zdradzać {czas.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to betray, to blurt, to blurt out, to two-time)

zdradzić {czas.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to demonstrate)

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to evince)

przejawiać {czas.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

wyeksponować {czas.}

I am referring, of course, to Aung san Suu Kyi, the opposition leader and Nobel laureate, whose picture is displayed prominently on Parliament's premises in both Brussels and Strasbourg.

Nawiązuję tu oczywiście do Aung san Suu Kyi, liderki pozycji i laureatki nagrody Nobla, której portrety są wyeksponowane w siedzibach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to argue, to lead, to evidence)

Blood diamonds are proof of the cynicism displayed by governing circles lacking scruples and respect for their own citizens.

Krwawe diamenty dowodzą cynizmu kręgów rządowych, które nie mają żadnych skrupułów i nie szanują swoich własnych obywateli.

That he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.

Uczynił to bez gniewu, urazy ani goryczy, dowodząc, że jest mężem stanu przerastającym o całą głowę i ramiona wielu innych.

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to exhibit, to show off, to emphasize)

eksponować {czas.}

It is important that we find the best way of displaying the label.

Ważne jest, abyśmy znaleźli najlepszy sposób eksponowania etykiet.

We are dealing with something quite different here: displaying a crucifix is not just a matter of faith in our culture, but something much more important, something with a universal value.

Mamy tu do czynienia z czymś zgoła innym: eksponowanie krzyża to w naszej kulturze nie tylko kwestia wiary, lecz coś o wiele ważniejszego - coś, co ma wartość uniwersalną.

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.] (też: to boast about, to boast of)

chwalić się [chwalę się|chwalił się] (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywiesić {czas.} [handl.]

I am very pleased, meanwhile, that, on the 50th anniversary of China's occupation of Tibet, many of us have managed to display Tibetan flags.

Jednocześnie z dużym zadowoleniem przyjmuję, że w 50. rocznicę chińskiej okupacji Tybetu, wielu z nas postanowiło wywiesić flagę tybetańską.

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.]

popisywać się (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] (food, goods, clothes) {czas. przech.} [handl.]

wykładać {czas.} [handl.]

to display [displayed|displayed] (notice, poster, advertisement) {czas. przech.} [handl.]

wywieszać {czas.} [handl.]

It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.

Doszły do mnie jednak słuchy, że Prezydium oświadczyło wcześniej, że niektórych flag nie wolno wywieszać, co oznacza, że posłowie PE nie mogą nosić tych flag w tak ważnym dniu.

Provisions were introduced on issuing and displaying energy performance certificates.

Wprowadzono przepisy dotyczące wydawania i wywieszania świadectw charakterystyki energetycznej.

to display [displayed|displayed] (reveal) {czas. przech.} (też: to manifest, to evince)

przejawić {czas.}

to display [displayed|displayed] (flaunt) {czas. przech.} [pej.] (też: to parade)

obnosić się z (czymś) {czas. zwr.}

to display [displayed|displayed] {czas.} (też: to present, to show)

  sprezentować {czas.}

to display [displayed|displayed] (male) {czas. nieprzech.} [zool.]

wabić samicę {czas.} [zool.]

play {rzeczownik}

play {rzecz.} (też: act, game, sport)

gra {f.}

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.

Przecież rozgrywamy tę grę, ponieważ dla naszych obywateli nie jest to żadna gra.

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

There you go. ~~~ Yes! ~~~ The robots track and they team play amongst themselves.

Proszę bardzo. Tak! Roboty obserwują i grają, gra drużynowa pomiędzy nimi.

Just as England invented cricket, and made the rest of the world play it.

Tak jak wymyślili sam krykiet i sprawili, że gra w niego reszta świata.

play {rzecz.} (też: amusement, game, jollity, junket)

zabawa {f.}

If its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.

Jeśli cel jest ważniejszy niż sama czynność -- to prawdopodobnie nie jest to zabawa.

For us and them, play is foundational for bonding relationships and fostering tolerance.

Dla nich jak i dla nas zabawa to podstawa budowania związków i rozwijania tolerancji.

In case some of you forgot what play is, this is what play looks like.

W razie gdyby część z was zapomniała, czym jest zabawa, oto jak zabawa wygląda.

So before you start thinking of play as just not serious, play doesn't mean frivolous.

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o zabawie jako o czymś niepoważnym, zabawa nie jest bezmyślna.

In times when it seems least appropriate to play, it might be the times when it is most urgent.

Gdy zabawa wydaje się nieodpowiednia, może być najbardziej potrzebna.

play {rzecz.} [techn.] (też: slack)

luz (odcinek, kąt) {m.} [techn.]

play {rzecz.} (też: theatre play)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "display":

Synonimy (angielski) dla "play":

© Princeton Universitytoy · act · act as · dally · trifle · meet · encounter · take on · bet · wager · fiddle · diddle · bring · work · wreak · make for · run · represent · roleplay · playact

 

Podobne tłumaczenia

"display" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "display" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.

Przy setkach dostępnych rodzajów dżinsów, nie ma usprawiedliwienia dla porażki.

Both are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.

Niestety obydwie te wady są w pełni widoczne w dwóch dyskutowanych tu środkach.

The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.

Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.

I would like to know where the building's energy performance certificate is displayed.

Chciałabym wiedzieć, gdzie jest wywieszone świadectwo energetyczne budynku.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.

Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.

Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.

Mirtazapine displays linear pharmacokinetics within the recommended dose range.

Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową.

The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.

Populacja Romów wykazuje ponadto typowe znamiona rozwoju demograficznego.

Your results will be displayed with your search terms highlighted in yellow.

W wyświetlonych wynikach wyszukiwania szukane wyrażenia będą wyróżnione żółtym kolorem.

My fellow Member, Mrs Kinga Göncz, also has the name Tabajdi displayed on the card.

Mojej koleżance pani poseł Kindze Göncz również pojawia się na karcie nazwisko Tabajdi.

And of course there're multiple displays, to get the information to the diver.

Jest także zapasowe zasilanie oraz liczne wyświetlacze dostarczające informacji nurkowi.

Practical recommendations deriving from this study are displayed below.

Praktyczne zalecenia wynikające z tego badania zostały przedstawione poniżej.

relatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.

mają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties.

Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

This jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.

Ta oto meduza posiada na przykład imponujący zestaw bioluminescencji.

On the second tab, you can see the role that display ads are playing.

Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.

Now the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.

Ekran laptopa kosztuje w przybliżeniu 10 dolarów za 1 cal przekątnej.

Dendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.

Są nimi komórki dendrytyczne lub makrofagi, które łapią wirusa i prezentują jego fragmenty.

In healthy subjects, bosentan displays dose- and time-dependent pharmacokinetics.

U zdrowych ochotników, właściwości farmakokinetyczne bozentanu są zależne od dawki i czasu.

Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.

Szczerze mówiąc, była to odrażająca manifestacja; był to policzek dla demokracji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.