Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "discrepancy"

 

"discrepancy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 38

discrepancy {rzeczownik}

discrepancy {rzecz.} [form.] (też: slippage, divergence, disparity)

There is something of a discrepancy between scientific findings and political action.

Zachodzi pewna rozbieżność między ustaleniami naukowymi a działaniami politycznymi.

This discrepancy between Polish and European Community laws needs to be clarified.

Ta rozbieżność pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym musi być wyjaśniona.

The other major discrepancy concerns the rights of healthcare personnel.

Druga istotna rozbieżność dotyczy praw personelu służby zdrowia.

Without this correction, there would be a discrepancy between the regulation itself and its title.

Bez tej korekty występowałaby rozbieżność między treścią rozporządzenia a jego tytułem.

This discrepancy, which amounts to 17%, is quite simply unacceptable.

Rozbieżność sięgająca 17 % jest zwyczajnie nie do przyjęcia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "discrepancy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "discrepancy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There's a discrepancy in what's happening today in the emerging economies.

Jest pewne rozdarcie w tym co dzieje się w rozwijających się gospodarkach.

Indeed, major discrepancies still remain between the different asylum systems in Europe.

Te poważne różnice między poszczególnymi systemami azylowymi Europy nadal się utrzymują.

These destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.

Te destruktywne różnice zakłócają konkurencję i cały rynek Unii Europejskiej.

That impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.

Impas ten jest skutkiem niezgodności lub różnic pomiędzy przedkładanymi ofertami.

Still, the available data point to substantial discrepancies between Member States.

Niemniej jednak dostępne dane wskazują na znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi.

We cannot have discrepancies over this definition at European level.

Nie możemy pozwolić sobie na istnienie różnic tej definicji na szczeblu europejskim.

Here are some of the most common discrepancies, and what they mean:

Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące różnice i ich pochodzenie:

This discrepancy is the result of a shortage of organs for transplantation in comparison to need.

Ta różnica jest skutkiem braku organów do przeszczepienia w porównaniu do potrzeb.

Subject: Discrepancies in healthcare in the Member States

Przedmiot: Różnice dotyczące opieki zdrowotnej w państwach członkowskich

Indeed, such discrepancies cannot be made up overnight.

Tak naprawdę wielu takich różnic nie można naprawić z dnia na dzień.

On the contrary, remuneration discrepancies have remained relatively constant in recent years.

Przeciwnie, różnice w wynagrodzeniach przez ostatnie lata pozostawały na relatywnie niezmiennym poziomie.

I think this is an unacceptable discrepancy.

Taka sprzeczność jest moim zdaniem niedopuszczalna.

harmonise penalties in order to prevent discrepancies in the way in which the Member States implement this regulation.

zharmonizowanie kar, aby zapobiegać rozbieżnościom w sposobie wdrażania tych regulacji przez państwa członkowskie.

I would ask all Members for their forbearance with regard to the current discrepancies, as the display is not working.

Chciałbym Państwa prosić o wyrozumiałość w związku z chwilowymi rozbieżnościami, gdyż wyświetlacz wciąż nie działa.

This will eliminate legal uncertainties and discrepancies and will lay down a definition and the means of implementation.

Usunie to niepewności i niespójności prawne oraz wprowadzi definicję i środki wykonawcze.

However, there are large discrepancies in Member States in terms of measures adopted to combat inequalities.

Niemniej jednak w państwach członkowskich występują znaczne różnice w działaniach podjętych w celu zwalczania nierówności.

Indeed, we must reduce these discrepancies via social economic development, more trade and increased investments.

Rzeczywiście musimy zmniejszyć te różnice na drodze rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększonego handlu i większych inwestycji.

Further discrepancies

Dalsze niezgodności

Apart from this, harmonisation of contract law would not prevent the discrepancies in other areas influencing transnational trade within the EU.

Abstrahując od tego, harmonizacja prawa umów nie zapobiegłaby rozbieżnościom w innych obszarach mających wpływ na handel międzynarodowy w UE.

The discrepancies that currently exist between Member States must be addressed, with the introduction of coherent national laws.

Należy zająć się kwestią różnic występujących obecnie pomiędzy państwami członkowskimi, poprzez wprowadzenie spójnych krajowych przepisów prawnych.
 

Wyniki z forum

"discrepancy" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.