Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "discrepancy"

 

"discrepancy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 24

discrepancy {rzeczownik}

discrepancy {rzecz.} [form.] (też: slippage, divergence, disparity)

There is something of a discrepancy between scientific findings and political action.

Zachodzi pewna rozbieżność między ustaleniami naukowymi a działaniami politycznymi.

This discrepancy between Polish and European Community laws needs to be clarified.

Ta rozbieżność pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym musi być wyjaśniona.

The other major discrepancy concerns the rights of healthcare personnel.

Druga istotna rozbieżność dotyczy praw personelu służby zdrowia.

Without this correction, there would be a discrepancy between the regulation itself and its title.

Bez tej korekty występowałaby rozbieżność między treścią rozporządzenia a jego tytułem.

This discrepancy, which amounts to 17%, is quite simply unacceptable.

Rozbieżność sięgająca 17 % jest zwyczajnie nie do przyjęcia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "discrepancy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "discrepancy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There's a discrepancy in what's happening today in the emerging economies.

Jest pewne rozdarcie w tym co dzieje się w rozwijających się gospodarkach.

The discrepancy is even greater if we compare the everyday lives of the people affected.

Różnice te są jeszcze większe, jeśli porównamy codzienne życie takich osób.

That impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.

Impas ten jest skutkiem niezgodności lub różnic pomiędzy przedkładanymi ofertami.

Here are some of the most common discrepancies, and what they mean:

Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące różnice i ich pochodzenie:

This discrepancy is the result of a shortage of organs for transplantation in comparison to need.

Ta różnica jest skutkiem braku organów do przeszczepienia w porównaniu do potrzeb.

There is no discrepancy if Copenhagen is a success.

Nie ma rozbieżności, jeżeli szczyt w Kopenhadze zakończy się sukcesem.

This discrepancy has grave consequences for the proper functioning of the internal market.

Istnienie takiej rozbieżności praktyk i przepisów ma poważny wpływ na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

I think this is an unacceptable discrepancy.

Taka sprzeczność jest moim zdaniem niedopuszczalna.

Unfortunately, we can find similar examples of a discrepancy between the law and daily practice in EU Member States as well.

Niestety podobne przykłady rozbieżności między prawem a codzienną praktyką możemy znaleźć również w państwach członkowskich UE.

I hope Mr Frattini will use all his influence to aim to eliminate this discrepancy between Polish and European Community laws.

Mam nadzieję, ze pan Frattini użyje swoich wpływów w celu wyeliminowania tej rozbieżności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym.

Further discrepancies

Dalsze niezgodności

See a comparison between the two tools, how to link goals from Analytics to Conversion tracking, and understand discrepancies in data between the two.

Zobacz porównanie obu narzędzi i dowiedz się, jak połączyć cele Analytics ze śledzeniem konwersji i z czego wynikają różnice w raportowanych danych.

There is, however, a considerable discrepancy between the number of patients waiting for a transplant and the number of patients who actually receive one.

Istnieje jednak znaczna różnica pomiędzy liczbą pacjentów czekających na przeszczep a liczbą pacjentów, którzy faktycznie go otrzymują.

Car dealers, in my country as in others, are worried about the glaring discrepancy between their scope for action and that of manufacturers.

W moim kraju, podobnie jak w innych krajach, dealerzy są zaniepokojeni rażącą rozbieżnością między ich zakresem działania, a zakresem działania producentów.

Since a discrepancy of this magnitude cannot be explained or defended objectively, this discrimination cannot, and indeed must not, be sustained any longer.

Z uwagi na fakt, że tak dużej różnicy nie da się ani wyjaśnić, ani obiektywnie obronić, dyskryminacji tej nie należy i nie wolno dłużej utrzymywać.

Therefore, if there is a measure whereby this discrepancy is removed, then there would be an incentive for vessels to make use of the electricity grid imports.

A zatem gdyby istniał środek zlikwidowania tych rozbieżności, istniałaby zachęta dla statków, aby pobierały prąd z sieci elektrycznej.

In some countries the discrepancy between jurisdiction and practice is so great that the task of amending the directive really requires a huge amount of attention.

W niektórych krajach rozziew między prawem a praktyką jest tak wielki, że zadanie poprawienia dyrektywy wymaga naprawdę wielkiej ostrożności.

(DE) Mr President, Commissioner, I disagree with you in that there would be no discrepancy between strong social protection of employees and a strong internal market.

(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Nie zgadzam co do tego, że nie byłoby rozbieżności pomiędzy silną ochroną społeczną pracowników i silnym rynkiem wewnętrznym.

We in the Group of the Greens/European Free Alliance see a very large discrepancy between the policies pursued in Europe and those pursued in the Member States right now.

My, w grupie Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego widzimy ogromną przepaść między polityką Europy, a politykami państw członkowskich.

in writing. - (FR) I would like to use this vote to underline the permanent discrepancy that exists between the words and actions of the European Union in certain areas.

na piśmie. -(FR) Chciałbym skorzystać z tego głosowania, aby podkreślić stale występującą niezgodność pomiędzy słowami a działaniami Unii Europejskiej w określonych obszarach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.