angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to disappear"

EN to disappear angielskie tłumaczenie

to disappear {czas.}

EN to disappear
play_circle_outline
[disappeared|disappeared] {czasownik}

to disappear (też: to lapse, to peter out, to shrink, to sink)
And you notice something which might strike you as a little bit interesting, which is the yellow seems to disappear, get through the blue, and then get through the red.
. ~~~ Żółty wydaje się zanikać, przechodząc w niebieski, a potem w czerwony.
to disappear (też: to fade away, to vanish, to perish, to dissolve)
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.
Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.
(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
to disappear (też: to lapse, to shrink, to sink, to fade out)
to disappear (też: to fade away, to make off, to dissolve, to evanesce)
Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.
Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.
to disappear (też: to go, to hide, to take shelter, to shelter)
to disappear (też: to go, to hide, to take shelter, to thrive)
to disappear (też: to be done for, to be lost, to get lost, to go astray)
play_circle_outline
zginąć {czas. dk} [przen.]
It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.
Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto disappear into thin air
Englishto disappear without trace
Englishto disappear in thin air
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishI simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishThese effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.
Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.
EnglishItching will usually disappear within one day after the patch has been removed.
Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.
EnglishFish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks after the first vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks post primary vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishHowever, those signs disappear within 24 hours of the application.
Jednakże, wspomniane objawy ustępują w przeciągu 24 godz. po zastosowaniu produktu
EnglishThese usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Objawy te są zwykle przemijające i ustępują w ciągu kilku tygodni leczenia insuliną.
EnglishThese reactions are usually transitory and normally they disappear during continued treatment.
Reakcje te są zwykle przemijające i najczęściej ustępują w trakcie dalszego leczenia.
EnglishWe are talking about vulnerable and often abandoned children who sometimes disappear from sight.
Mowa tu o bezbronnych i często porzuconych dzieciach, które czasami tracimy z oczu.
EnglishThese side effects usually disappear when treatment with VISTIDE is stopped.
Te działania niepożądane zwykle ustępują po przerwaniu leczenia.
EnglishThe most common ones are usually mild and will probably disappear after a short time.
Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.