angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to disappear"

EN to disappear angielskie tłumaczenie

to disappear {czas.}

EN to disappear
volume_up
[disappeared|disappeared] {czasownik}

to disappear (też: to fade away, to vanish, to perish, to dissolve)
volume_up
zniknąć {czas. dk}
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.
Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.
(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
to disappear (też: to lapse, to peter out, to shrink, to sink)
Is the discrimination in the process of disappearing?
The local reactions generally disappear within 4 hours after administration.
Reakcje miejscowe zazwyczaj zanikają w 4 godziny po podaniu preparatu.
The reactions normally disappear after a few hours when you remove the patch.
Odczyny zanikają zwykle w ciągu kilku godzin po usunięciu plastra.
to disappear (też: to fade away, to make off, to dissolve, to evanesce)
The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
These effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.
Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.
Problems become puzzles and obstacles disappear.
Problemy zamieniają się w układanki, zaś przeszkody znikają.
to disappear (też: to lapse, to shrink, to sink, to fade out)
volume_up
zaniknąć {czas. dk}
And just beyond it you can see features that have vanished, things that have disappeared.
A tu dalej, widać cechy terenu, które zanikły.
This was defined as the patient's main tumours having disappeared or having shrunk in size by at least 30 %.
Definiowano to jako zaniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru głównych występujących u pacjentki guzów o co najmniej 30 %.
Historically you see that we got around 200 years ago by canals, and as that system disappeared, were replaced by railroads. ~~~ As that disappeared we came in with highways.
Historycznie przedstawia się to tak - 200 lat temu podróżowaliśmy kanałami, kiedy ten system zanikł, został zastąpiony koleją, która została wyparta przez autostrady.
to disappear (też: to be done for, to be lost, to get lost, to go astray)
volume_up
zginąć {czas. dk} [przen.]
It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.
Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.
Following the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.
Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.
It is not known, today, how many people have died, been seriously injured or have simply disappeared as a result of Morocco's actions.
Nie jest dziś wiadomo, jak wiele osób zginęło, zostało ciężko rannych albo po prostu zaginęło w miejscu działań Maroka.
to disappear (też: to go, to hide, to take shelter, to thrive)
to disappear (też: to go, to hide, to take shelter, to shelter)
volume_up
schować się {czas. zwr.}
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)
volume_up
ulotnić się {czas. zwr.}
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)
volume_up
ulatniać się {czas. zwr.}

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto disappear into thin air
Englishto disappear without trace
Englishto disappear in thin air
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishI simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishThese effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.
Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.
EnglishItching will usually disappear within one day after the patch has been removed.
Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.
EnglishFish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks after the first vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks post primary vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishHowever, those signs disappear within 24 hours of the application.
Jednakże, wspomniane objawy ustępują w przeciągu 24 godz. po zastosowaniu produktu
EnglishThese usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Objawy te są zwykle przemijające i ustępują w ciągu kilku tygodni leczenia insuliną.
EnglishThese reactions are usually transitory and normally they disappear during continued treatment.
Reakcje te są zwykle przemijające i najczęściej ustępują w trakcie dalszego leczenia.
EnglishWe are talking about vulnerable and often abandoned children who sometimes disappear from sight.
Mowa tu o bezbronnych i często porzuconych dzieciach, które czasami tracimy z oczu.
EnglishThese side effects usually disappear when treatment with VISTIDE is stopped.
Te działania niepożądane zwykle ustępują po przerwaniu leczenia.
EnglishThe most common ones are usually mild and will probably disappear after a short time.
Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.