Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to disappear"

 

"to disappear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 360

to disappear {czasownik}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to perish, to go blank, to wander off)

zniknąć {czas.}

(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.

(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.

Naukowcy szacują, że do końca XXI w. może ich zniknąć od 15 do 40 %.

So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.

Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.

You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.

Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to get lost, to go astray, to vanish, togo missing)

zginąć {czas.} [przen.]

It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.

Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.

Following the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.

Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.

It is not known, today, how many people have died, been seriously injured or have simply disappeared as a result of Morocco's actions.

Nie jest dziś wiadomo, jak wiele osób zginęło, zostało ciężko rannych albo po prostu zaginęło w miejscu działań Maroka.

Albert Einstein predicted that man would only have four years of life left if the bees disappeared from the Earth, so we need to take this very seriously.

Albert Einstein przepowiadał, że jeśli na ziemi zginą pszczoły, człowiekowi pozostaną zaledwie cztery lata życia, dlatego musimy bardzo poważnie zająć się tą sprawą.

(RO) The figure of 35 000 deaths caused by road accidents is equivalent to the population of a small European town disappearing every year, which I regard as an extremely serious matter.

(RO) Liczba 35 tysięcy osób, które zginęły w wypadkach na drogach odpowiada ginącej co roku liczbie mieszkańców małego europejskiego miasta i dla mnie jest to niezwykle poważna sprawa.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to shrink, to sink, to evanesce, to peter out)

And you notice something which might strike you as a little bit interesting, which is the yellow seems to disappear, get through the blue, and then get through the red.

Możecie też zauważyć coś, co powinno was zainteresować. ~~~ Żółty wydaje się zanikać, przechodząc w niebieski, a potem w czerwony.

The artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.

Ten artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.

It shows that even at a time of crisis European solidarity has not completely disappeared.

Pokazuje bowiem, że nawet w czasie kryzysu europejska solidarność nie zanika.

In my South-East region in England, farming is disappearing as a meaningful part of the economy.

W południowo-wschodnim regionie Anglii, skąd pochodzę, rolnictwo jako istotna część gospodarki zanika.

They would mainly be: swelling (up to 5 cm2 on average), which disappears within 1 or 2 weeks at most.

Jest to głównie obrzęk (średnio do 5 cm2), zanikający w większości przypadków w ciągu 1 lub 2 tygodni.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to evanesce, to wander off, to make off)

znikać {czas.}

Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.

Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.

Girls no longer go to school and women are disappearing from the political scene.

Dziewczynki nie chodzą już do szkoły, a kobiety znikają ze sceny politycznej.

I have also seen the undergrowth into which they subsequently disappeared, those solemn signatories!

Ale widziałem również, jak ci uroczyści sygnatariusze znikali następnie z pola widzenia.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

At the same time, tens of thousands of jobs are disappearing.

Jednocześnie znikają dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to sink, to shrink, to fade out, to trail off)

zaniknąć {czas.}

The swelling should disappear within three weeks and should have no effect on the horse's appetite, nor cause it any discomfort.

Obrzęk powinien zaniknąć w ciągu trzech tygodni i nie powinien mieć wpływu na apetyt konia, ani też nie powinien sprawiać mu żadnego dyskomfortu.

And just beyond it you can see features that have vanished, things that have disappeared.

A tu dalej, widać cechy terenu, które zanikły.

This was defined as the patient's main tumours having disappeared or having shrunk in size by at least 30 %.

Definiowano to jako zaniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru głównych występujących u pacjentki guzów o co najmniej 30 %.

Historically you see that we got around 200 years ago by canals, and as that system disappeared, were replaced by railroads. ~~~ As that disappeared we came in with highways.

Historycznie przedstawia się to tak - 200 lat temu podróżowaliśmy kanałami, kiedy ten system zanikł, został zastąpiony koleją, która została wyparta przez autostrady.

I often remember the games we played as children, that complicity that brought us together, our quarrels, our enthusiasm and that brotherly love that has disappeared and which I miss so much.

Często wspominam jak się bawiliśmy jako dzieci, tą naszą poufałość która nas łączyła, nasze kłótnie, nasz entuzjazm, i tą rodzinną miłość która zanikła i której tak mi brakuję.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

schować się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulatniać się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulotnić się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "disappear":

 

Podobne tłumaczenia

"to disappear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

These side effects usually disappear within one to two days without treatment.

Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.

I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.

Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.

For example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.

Przykładowo, 30% wody we francuskich sieciach wodociągowych po prostu znika.

They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.

Wymierają, ponieważ firmy zajmujące się obróbką drewna wycinają połacie lasów.

Forty-two people died and 13 disappeared in the disaster that struck Madeira.

W wyniku katastrofy, która dotknęła Maderę, śmierć poniosły 42 osoby, a 13 zaginęło.

These effects are normally mild to moderate and often disappear after a short time.

Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj szybko ustępują.

The reactions normally disappear after a few hours when you remove the patch.

Reakcje te przemijają zazwyczaj w ciągu kilku godzin od usunięcia plastra.

The sponge is left in the body, where it dissolves and disappears completely.

Gąbkę pozostawia się w ciele, gdzie się ona rozpuszcza i całkowicie znika.

In most cases, the pain disappeared while patients continued taking Ferriprox.

W większości przypadków ból ustępował w miarę kontynuowania stosowania leku Ferriprox.

You are right, the people who disappeared at sea are not illegal migrants;

Macie rację, ludzie, którzy zaginęli na morzu, nie są nielegalnymi migrantami;

My wife sent me a message, "Whoa, earthquake," and then disappeared for 25 minutes.

Żona wysłała mi wiadomość, "Ła, trzęsienie ziemii" i zniknęła na 25 minut.

Combating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.

Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.

During the following time the sponge will dissolve and disappear completely.

Po upływie pewnego czasu po zabiegu gąbka rozpuszcza się i ulega całkowitemu rozkładowi.

These effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.

Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.

If sugar production is restricted, competition automatically disappears.

Jeżeli limituje się produkcję cukru, to automatycznie nie ma konkurencji.

When border controls disappeared, the scope for organised crime increased enormously.

Po zniknięciu kontroli granicznych ogromnie wzrósł zakres przestępczości zorganizowanej.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.

Fish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.

Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.

The amount that disappeared in 2005 was equivalent to everything east of the Mississippi.

Część, która zniknęła w roku 2005 była równa całemu obszarowi na wschód od Mississippi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.