Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to disappear"

 

"to disappear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 321

to disappear {czasownik}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to perish, to go blank, to wander off)

zniknąć {czas.}

(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.

(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.

Naukowcy szacują, że do końca XXI w. może ich zniknąć od 15 do 40 %.

So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.

Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.

You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.

Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to get lost, to go astray, to vanish, togo missing)

zginąć {czas.} [przen.]

It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.

Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to shrink, to sink, to evanesce, to peter out)

And you notice something which might strike you as a little bit interesting, which is the yellow seems to disappear, get through the blue, and then get through the red.

Możecie też zauważyć coś, co powinno was zainteresować. ~~~ Żółty wydaje się zanikać, przechodząc w niebieski, a potem w czerwony.

The artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.

Ten artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.

They would mainly be: swelling (up to 5 cm2 on average), which disappears within 1 or 2 weeks at most.

Jest to głównie obrzęk (średnio do 5 cm2), zanikający w większości przypadków w ciągu 1 lub 2 tygodni.

This is usually worst with the first morning dose and disappears after the first few days of treatment.

Jest ono najbardziej nasilone przy pierwszej dawce porannej i zanika po pierwszych kilku dniach leczenia.

This usually disappears within one to four weeks.

Zazwyczaj zanika on w ciągu jednego do czterech tygodni.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to evanesce, to wander off)

znikać {czas.}

So, these leaves at the edge would start to disappear.

Boczne liście zaczęłyby znikać.

Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.

Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.

It would seem that the object of desire only comes into its own by disappearing repeatedly.

Wydawać by się mogło, że obiekt pożądania wraca do życia tylko przez znikanie.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

Forests disappearing, deserts where once there was forest.

Lasy znikają, a ich miejsce zajmują pustynie.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to sink, to shrink, to fade out)

zaniknąć {czas.}

The swelling should disappear within three weeks and should have no effect on the horse's appetite, nor cause it any discomfort.

Obrzęk powinien zaniknąć w ciągu trzech tygodni i nie powinien mieć wpływu na apetyt konia, ani też nie powinien sprawiać mu żadnego dyskomfortu.

And just beyond it you can see features that have vanished, things that have disappeared.

A tu dalej, widać cechy terenu, które zanikły.

This was defined as the patient's main tumours having disappeared or having shrunk in size by at least 30 %.

Definiowano to jako zaniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru głównych występujących u pacjentki guzów o co najmniej 30 %.

Historically you see that we got around 200 years ago by canals, and as that system disappeared, were replaced by railroads. ~~~ As that disappeared we came in with highways.

Historycznie przedstawia się to tak - 200 lat temu podróżowaliśmy kanałami, kiedy ten system zanikł, został zastąpiony koleją, która została wyparta przez autostrady.

I often remember the games we played as children, that complicity that brought us together, our quarrels, our enthusiasm and that brotherly love that has disappeared and which I miss so much.

Często wspominam jak się bawiliśmy jako dzieci, tą naszą poufałość która nas łączyła, nasze kłótnie, nasz entuzjazm, i tą rodzinną miłość która zanikła i której tak mi brakuję.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

schować się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulotnić się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulatniać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "disappear":

 

Podobne tłumaczenia

"to disappear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And there'd also be an extinction event -- like fossils would suddenly disappear.

Pomyślałem też, że byłyby tam syntetyczne polimery, plastik osadzony w skałach.

These side effects usually disappear within one to two days without treatment.

Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.

Our producers will disappear, which in Europe is what we call 'restructuring'.

Nasi producenci znikną, a w Europie określa się to mianem "restrukturyzacji”.

I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.

Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.

They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.

Wymierają, ponieważ firmy zajmujące się obróbką drewna wycinają połacie lasów.

These effects are normally mild to moderate and often disappear after a short time.

Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj szybko ustępują.

The reactions normally disappear after a few hours when you remove the patch.

Reakcje te przemijają zazwyczaj w ciągu kilku godzin od usunięcia plastra.

It is about making sure that jobs do not disappear into the black economy.

Ma na celu zagwarantowanie, że miejsca pracy nie znikną w mroku czarnego rynku.

The sponge is left in the body, where it dissolves and disappears completely.

Gąbkę pozostawia się w ciele, gdzie się ona rozpuszcza i całkowicie znika.

In most cases, the pain disappeared while patients continued taking Ferriprox.

W większości przypadków ból ustępował w miarę kontynuowania stosowania leku Ferriprox.

My wife sent me a message, "Whoa, earthquake," and then disappeared for 25 minutes.

Żona wysłała mi wiadomość, "Ła, trzęsienie ziemii" i zniknęła na 25 minut.

Combating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.

Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.

I do not think the Ministers of Finance should be allowed to disappear with this money.

Nie sądzę, aby ministrowie finansów byli upoważnieni do zniknięcia z tymi pieniędzmi.

During the following time the sponge will dissolve and disappear completely.

Po upływie pewnego czasu po zabiegu gąbka rozpuszcza się i ulega całkowitemu rozkładowi.

These effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.

Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.

They have problems which will disappear under the new regulation and the new guidelines.

Mają problemy, które znikną wraz z nowym rozporządzeniem i nowymi wytycznymi.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.

Fish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.

Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.

The amount that disappeared in 2005 was equivalent to everything east of the Mississippi.

Część, która zniknęła w roku 2005 była równa całemu obszarowi na wschód od Mississippi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.