Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to disappear"

 

"to disappear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 349

to disappear {czasownik}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to perish, to go blank, to wander off)

zniknąć {czas. dk}

(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.

(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.

Naukowcy szacują, że do końca XXI w. może ich zniknąć od 15 do 40 %.

So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.

Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.

You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.

Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to shrink, to sink, to evanesce, to peter out)

zanikać [zanikam|zanikał] {czas. ndk}

And you notice something which might strike you as a little bit interesting, which is the yellow seems to disappear, get through the blue, and then get through the red.

Możecie też zauważyć coś, co powinno was zainteresować. ~~~ Żółty wydaje się zanikać, przechodząc w niebieski, a potem w czerwony.

The artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.

Ten artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.

It shows that even at a time of crisis European solidarity has not completely disappeared.

Pokazuje bowiem, że nawet w czasie kryzysu europejska solidarność nie zanika.

In my South-East region in England, farming is disappearing as a meaningful part of the economy.

W południowo-wschodnim regionie Anglii, skąd pochodzę, rolnictwo jako istotna część gospodarki zanika.

They would mainly be: swelling (up to 5 cm2 on average), which disappears within 1 or 2 weeks at most.

Jest to głównie obrzęk (średnio do 5 cm2), zanikający w większości przypadków w ciągu 1 lub 2 tygodni.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to get lost, to go astray, to vanish, to go missing)

zginąć {czas. dk} [przen.]

It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.

Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.

Following the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.

Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.

It is not known, today, how many people have died, been seriously injured or have simply disappeared as a result of Morocco's actions.

Nie jest dziś wiadomo, jak wiele osób zginęło, zostało ciężko rannych albo po prostu zaginęło w miejscu działań Maroka.

Albert Einstein predicted that man would only have four years of life left if the bees disappeared from the Earth, so we need to take this very seriously.

Albert Einstein przepowiadał, że jeśli na ziemi zginą pszczoły, człowiekowi pozostaną zaledwie cztery lata życia, dlatego musimy bardzo poważnie zająć się tą sprawą.

(RO) The figure of 35 000 deaths caused by road accidents is equivalent to the population of a small European town disappearing every year, which I regard as an extremely serious matter.

(RO) Liczba 35 tysięcy osób, które zginęły w wypadkach na drogach odpowiada ginącej co roku liczbie mieszkańców małego europejskiego miasta i dla mnie jest to niezwykle poważna sprawa.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to fade away, to evanesce, to wander off, to make off)

znikać [znikam|znikał] {czas. ndk}

Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.

Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.

I have also seen the undergrowth into which they subsequently disappeared, those solemn signatories!

Ale widziałem również, jak ci uroczyści sygnatariusze znikali następnie z pola widzenia.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

At the same time, tens of thousands of jobs are disappearing.

Jednocześnie znikają dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Symptoms of this include mass deforestation, shrinking fish stocks and the disappearance of yet more species.

Jego przejawami są m.in. lawinowe wylesianie, zmniejszanie się zasobów ryb, znikanie kolejnych gatunków.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to sink, to shrink, to fade out, to trail off)

zaniknąć {czas. dk}

And just beyond it you can see features that have vanished, things that have disappeared.

A tu dalej, widać cechy terenu, które zanikły.

This was defined as the patient's main tumours having disappeared or having shrunk in size by at least 30 %.

Definiowano to jako zaniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru głównych występujących u pacjentki guzów o co najmniej 30 %.

Historically you see that we got around 200 years ago by canals, and as that system disappeared, were replaced by railroads. ~~~ As that disappeared we came in with highways.

Historycznie przedstawia się to tak - 200 lat temu podróżowaliśmy kanałami, kiedy ten system zanikł, został zastąpiony koleją, która została wyparta przez autostrady.

I often remember the games we played as children, that complicity that brought us together, our quarrels, our enthusiasm and that brotherly love that has disappeared and which I miss so much.

Często wspominam jak się bawiliśmy jako dzieci, tą naszą poufałość która nas łączyła, nasze kłótnie, nasz entuzjazm, i tą rodzinną miłość która zanikła i której tak mi brakuję.

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to go, to take shelter, to shelter, to hide)

schować się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulotnić się {czas. zwr.}

to disappear [disappeared|disappeared] {czas.} (też: to leak, to escape, to waft, to evaporate)

ulatniać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "disappear":

 

Podobne tłumaczenia

"to disappear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

These side effects usually disappear within one to two days without treatment.

Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.

I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.

Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.

For example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.

Przykładowo, 30% wody we francuskich sieciach wodociągowych po prostu znika.

Forty-two people died and 13 disappeared in the disaster that struck Madeira.

W wyniku katastrofy, która dotknęła Maderę, śmierć poniosły 42 osoby, a 13 zaginęło.

The sponge is left in the body, where it dissolves and disappears completely.

Gąbkę pozostawia się w ciele, gdzie się ona rozpuszcza i całkowicie znika.

In most cases, the pain disappeared while patients continued taking Ferriprox.

W większości przypadków ból ustępował w miarę kontynuowania stosowania leku Ferriprox.

You are right, the people who disappeared at sea are not illegal migrants;

Macie rację, ludzie, którzy zaginęli na morzu, nie są nielegalnymi migrantami;

My wife sent me a message, "Whoa, earthquake," and then disappeared for 25 minutes.

Żona wysłała mi wiadomość, "Ła, trzęsienie ziemii" i zniknęła na 25 minut.

Combating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.

Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.

These effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.

Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.

If sugar production is restricted, competition automatically disappears.

Jeżeli limituje się produkcję cukru, to automatycznie nie ma konkurencji.

When border controls disappeared, the scope for organised crime increased enormously.

Po zniknięciu kontroli granicznych ogromnie wzrósł zakres przestępczości zorganizowanej.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.

Most reactions are transitory and disappear during continued treatment.

Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.

Fish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.

Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.

This has resulted in the disappearance of one of the main sources of national income.

Doprowadziło to do zaniku jednego z głównych źródeł dochodu narodowego.

No, they didn't demolish it, just when it goes down, the architecture almost disappears.

Po prostu, gdy opuszczają dach, architektura niemalże całkowicie znika.

Itching will usually disappear within one day after the patch has been removed.

Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.

I think it was not so much that the EU disappeared from the world stage.

Uważam, że nic się nie stało, że UE zniknęła ze sceny międzynarodowej.

The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.

Dodatkowa część, która zniknęła w zeszłym roku równa była tej części.
 

Wyniki z forum

"to disappear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.