EN to determine
volume_up
[determined|determined] {czasownik}

to determine (też: to evaluate, to name, to pinpoint, to set down)
Determine the point of injection and prepare antiseptically 14.
Określić miejsce wstrzyknięcia i je zdezynfekować.
The job of the EFSA is to determine whether something is dangerous.
Zadaniem EFSA jest określić, czy coś jest niebezpieczne.
LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
to determine (też: to fasten, to fix, to make fast, to set down)
Then they could determine the true view of Parliament.
Swobodne głosowanie pozwoliłoby ustalić prawdziwy pogląd Parlamentu.
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Dlaczego uczestnicy rynku nie mogliby tego ustalić sami?
Determine the combined bodyweight (in kg) of all the chickens to be treated.
Ustalić łączną masę wszystkich kur (w kg) w populacji poddawanej leczeniu.
to determine (też: to decide, to seal)
volume_up
zdecydować {czas. dk}
These studies should then determine the content of subsequent discussions.
Wyniki tego rodzaju badań powinny zdecydować o kierunku późniejszych dyskusji.
A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.
People use these cues to determine things like how persuasive someone is, how likable, how engaging, how trustworthy.
Szukają wskazówek, by zdecydować czy ktoś jest przekonujący, czy da się go polubić, czy jest zajmujący lub godny zaufania.
to determine (też: to ascertain, to establish, to fix, to set down)
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.
The scope of the interventions will be determined by the Governing Council.
Zakres interwencji będzie ustalać Rada Prezesów.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
Dawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenie aktywności białka C.
to determine (też: to decide)
volume_up
zadecydować {czas. dk}
Your doctor will determine if preventive treatment for chickenpox is appropriate.
Lekarz zadecyduje czy należy stosować leczenie zapobiegawcze.
Your doctor will determine if Enbrel is an appropriate treatment.  Congestive heart failure:
Lekarz zadecyduje czy leczenie lekiem Enbrel jest w tych przypadkach wskazane.
Yes, they are hard decisions, but these decisions will determine the future or the failure of the euro zone.
Tak, są to trudne decyzje, które jednak zadecydują o przyszłości lub upadku strefy euro.
to determine
The first is that we need to determine whether or not the idea of definite arrangements based on the country of origin is still the aim of the European Union.
Po pierwsze, potrzebujemy określić, czy idea definitywnych postanowień opartych na kraju pochodzenia jest nadal celem Unii Europejskiej.
For the Son of man indeed goeth, as it hath been determined: but woe unto that man through whom he is betrayed!
Synci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada człowiekowi temu, który go wydaje!
And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea:
Tedy uczniowie, każdy z nich według przemożenia swego, postanowili posłać na wspomożenie braci, którzy mieszkali w Judzkiej ziemi.
to determine (też: to appoint, to designate, to outline, to set)
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
So that's one way in which we think place cells determine where the animal is as it's exploring around.
To jeden ze sposobów na pojęcie tego jak komórki miejsca wyznaczają, gdzie znajduje się zwierzę.
They also determine the substantive rules defining the scope of policies and the activities of the institutions within each policy area.
Opisują także zasady materialne, wyznaczające zakres poszczególnych polityk, oraz organizujące działania każdej instytucji.
to determine (też: to affix, to attach, to fasten, to fix)
volume_up
umocować {czas. dk}
to determine (też: to fix)
I think they just have one idea in their mind, which is, where you live in the world should not determine whether you live in the world.
Uważam, że przyświeca im jedna myśl, taka, że to, gdzie żyjesz nie powinno determinować tego, czy żyjesz.
If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.
Skoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.
The reason is that the interface fundamentally determines the behavior.
Powodem jest to, że interfejs zasadniczo determinuje zachowanie.
to determine
We are determined to achieve our targets in order to control the tuberculosis disease.
Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasze cele w zakresie ograniczania gruźlicy.
In the ALDE Group, we are determined to achieve a conclusion to Doha.
Grupa ALDE jest zdeterminowana, by zakończyć dauhańską rundę rozwojową.
It is now up to us to show that we are equally determined to take action.
Teraz my musimy pokazać, że jesteśmy równie zdeterminowani do działania.
to determine (też: to select)
to determine (też: to appoint, to select)

Przykłady użycia - "to determine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.
Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishWe must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
Trzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.
EnglishI am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
Staram się znaleźć sposoby, dzięki którym możemy ułatwić te procedury.
EnglishA means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishSocial background must not determine a person's educational opportunities.
Pochodzenie społeczne nie może warunkować możliwości kształcenia jednostki.
EnglishAnd we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
I ten kapitał będzie określał nasz dostęp do współdzielonej konsumpcji.
EnglishThis is what will determine the success of the future common fisheries policy in practice.
To ona de facto warunkuje powodzenie przyszłej Wspólnej Polityki Rybackiej.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishYou will therefore need regular blood tests to determine the correct daily dose.
Pacjenci będą poddawani regularnym badaniom krwi w celu oszacowania odpowiedniej dawki dobowej.
EnglishGoogle uses several factors to determine the similarity of different sites.
Przy ustalaniu stopnia podobieństwa różnych witryn Google bierze pod uwagę wiele czynników.
EnglishIt is ultimately a matter for each EU country to determine which persons are its nationals.
Ostatecznie w gestii każdego państwa leży określenie, jakie osoby są jego obywatelami.
EnglishAs far as I can determine, the oral amendment has the approval of the other groups.
Moim zdaniem ustna poprawka została zatwierdzona przez inne grupy.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia.
EnglishStudies to determine the effect of orbifloxacin on fertility in dogs have not been conducted.
Badania dotyczące wpływu orbifloksacyny na płodność nie były przeprowadzane.
Englishdetermine the structural measures which may be adopted in favour of Ceuta and Melilla;
środki strukturalne, jakie mogą być podjęte na rzecz Ceuty i Melilli,