Search for the most beautiful word
trouser
casual clothes

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to determine"

 

"to determine" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 636

to determine {czasownik}

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to name, to delimit, to circumscribe, to conceptualize)

określić {czas.}

Determine the dose and the number of ORENCIA vials needed (see section 4.2).

Określić dawkę i potrzebną ilość fiolek produktu ORENCIA (patrz punkt 4. 2).

Members, like citizens, must be able to determine the precise identity of these actors.

Posłowie, tak jak obywatele, muszą być w stanie określić dokładną tożsamość tych osób.

LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.

LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.

Sometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.

Jeśli nie można dokładnie określić Twojej lokalizacji, informacje o niej nie są wyświetlane.

Determine the number of vials to be diluted based on the individual patient's weight and the

Określić liczbę fiolek, które należy rozcieńczyć na podstawie masy ciała pacjenta i zalecanej

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {czas.}

Specialists are still unable to determine the number of deaths caused by the disaster.

Specjaliści wciąż nie potrafią ustalić, ile było śmiertelnych ofiar katastrofy.

Determine the combined bodyweight (in kg) of all the chickens to be treated.

Ustalić łączną masę wszystkich kur (w kg) w populacji poddawanej leczeniu.

See your healthcare professional to determine which needle size is best for you.

Należy skontaktować się z personelem medycznym, aby ustalić najbardziej odpowiedni rozmiar igły.

However, your doctor may determine an alternative frequency at which to inject Enbrel.

Lekarz może jednak ustalić inny schemat dawkowania leku Enbrel.

It is important to determine what exactly happened in Greece.

Należy koniecznie ustalić, co dokładnie wydarzyło się w Grecji.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to decide, to seal)

zdecydować {czas.}

These studies should then determine the content of subsequent discussions.

Wyniki tego rodzaju badań powinny zdecydować o kierunku późniejszych dyskusji.

A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.

Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.

People use these cues to determine things like how persuasive someone is, how likable, how engaging, how trustworthy.

Szukają wskazówek, by zdecydować czy ktoś jest przekonujący, czy da się go polubić, czy jest zajmujący lub godny zaufania.

Your doctor will monitor your response and condition to determine what CANCIDAS treatment is needed.

Lekarz prowadzący będzie kontrolował odpowiedź organizmu na leczenie i stan zdrowia pacjenta, aby zdecydować o przebiegu leczenia lekiem CANCIDAS.

When you make an investment, what you're really saying is, "I accept that any one of these 100 things could happen to me and determine my wealth."

Podejmując inwestycję tak naprawdę stwierdzasz: „Akceptuję, że każda z tych 100 rzeczy może mnie spotkać i zdecydować o moim majątku”.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to fix, to ascertain, to levy, to pin down)

They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.

Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.

It is up to independent economies in independent Member States to determine their conditions and limitations concerning credit rating.

To niezależne państwa członkowskie i ich niezależne gospodarki powinny ustalać warunki i ograniczenia własnych systemów ratingu.

But I would like to add a rider to that by saying that it is absolutely essential that individual nation states should have the right to determine their own rate of VAT.

Chciałbym jednak dodać tutaj uwagę, iż jest absolutnie konieczne, by poszczególne państwa narodowe miały prawo ustalać własną stawkę podatku od towarów i usług.

Your doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.

Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.

Your doctor has determined the correct dose of Rebetol based on your weight.

Właściwą dawkę leku Rebetol ustala lekarz prowadzący na podstawie masy ciała pacjenta.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to decide)

zadecydować {czas.}

Acquired experience should determine the future.

Nabyte doświadczenia powinny zadecydować o przyszłości.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to outline, to map out, to set, to appoint)

wyznaczać {czas.}

The power of human capital and human resources will determine the winner.

Siła kapitału ludzkiego i zasobów lidzkich będzie wyznaczać zwycięzcę.

It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.

Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.

The potency is determined by measuring the ability of etanercept to neutralise the TNF -mediated growth inhibition of A375 cells.

Siłę działania etanerceptu wyznacza się określając jego, zależną od TNFα, zdolność do hamowania wzrostu komórek A375.

But I determined this for myself, that I would not come again to you with sorrow.

A postanowiłem to u siebie, abym znowu nie przyszedł z zasmuceniem do was.

For the Son of man indeed goeth, as it hath been determined: but woe unto that man through whom he is betrayed!

Synci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada człowiekowi temu, który go wydaje!

And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea:

Tedy uczniowie, każdy z nich według przemożenia swego, postanowili posłać na wspomożenie braci, którzy mieszkali w Judzkiej ziemi.

I think they just have one idea in their mind, which is, where you live in the world should not determine whether you live in the world.

Uważam, że przyświeca im jedna myśl, taka, że to, gdzie żyjesz nie powinno determinować tego, czy żyjesz.

If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.

Skoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.

The reason is that the interface fundamentally determines the behavior.

Powodem jest to, że interfejs zasadniczo determinuje zachowanie.

And that proportion is primarily genetically determined.

Proporcja ta jest determinowana głównie genetycznie.

And the pattern of these interactions determines whether the ant comes back out, and what it does when it comes back out.

A wzór tych interakcji determinuje decyzję mrówki o wyjściu na zewnątrz i podjęciu jakiegoś zadania.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {czas.}

The everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.

Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.

TR: If you don't have the money, but you're creative and determined enough, you find the way.

TR: Jeśli nie masz pieniędzy, ale jesteś kreatywny, i odpowiednio zdeterminowany, znajdziesz sposób.

So what that means is that the history of the universe is not determined just by the fundamental law.

A to znaczy że historia wszechświata nie jest zdeterminowana tylko przez prawo podstawowe.

Leadership needs to be capable, determined and visionary in its commitment to peace.

Przywództwo musi być w stanie działać, być zdeterminowane i wizjonerskie w swojej pracy na rzecz pokoju.

They were self-confident and determined.

Były pewne siebie i zdeterminowane.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "determine":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to determine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The highest dose (20 mg/ kg body weight) was determined to be the most efficient.

Wykazano, że najbardziej skuteczną dawką jest największa dawka (20 mg/ kg m. c.).

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.

Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.

The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.

Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.

In the report we also state that the Member States themselves determine this area.

W sprawozdaniu stwierdzamy także, iż państwa członkowskie same określają ten obszar.

These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.

Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.

Social background must not determine a person's educational opportunities.

Pochodzenie społeczne nie może warunkować możliwości kształcenia jednostki.

The physician determines whether one or several daily injections are necessary.

Lekarz okre la, czy potrzebne jest jedno czy kilka wstrzykni w ci gu dnia.

The default view that Google Maps displays is determined by your location.

Widok domyślny w serwisie Mapy Google jest określany na podstawie Twojej lokalizacji.

A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.

It is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

Dosage Dosage is individual and determined in accordance with the needs of the patient.

Dawkowanie Dawkowanie jest indywidualne i okre lane według zapotrzebowania pacjenta.

Dosage Dosage is individual and determined in accordance with the needs of the patient.

Dawkowanie Dawkowanie jest indywidualne i określane według zapotrzebowania pacjenta.

She was the most determined advocate for women's rights I had ever heard.

Była najbardziej stanowczym adwokatem praw kobiet o jakim kiedykolwiek słyszałam.

It is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

We must determine who was responsible and these people must be named and shamed.

Trzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.

It should be determined by transparent and effective trigger mechanisms.

System ten powinien zawierać przejrzyste i skuteczne mechanizmy uruchamiające procedurę.

And this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.

I ten kapitał będzie określał nasz dostęp do współdzielonej konsumpcji.

And we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.

Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.

The dose is determined by the doctor considering the following factors.

Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.