angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to determine"

EN to determine angielskie tłumaczenie

to determine {czas.}

EN to determine
play_circle_outline
[determined|determined] {czasownik}

to determine (też: to evaluate, to name, to pinpoint, to set down)
You can determine the sex of the individual based on the size of the teeth.
Płeć możemy określić na podstawie rozmiaru zębów.
The job of the EFSA is to determine whether something is dangerous.
Zadaniem EFSA jest określić, czy coś jest niebezpieczne.
LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
to determine (też: to fasten, to fix, to make fast, to set down)
Then they could determine the true view of Parliament.
Swobodne głosowanie pozwoliłoby ustalić prawdziwy pogląd Parlamentu.
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Dlaczego uczestnicy rynku nie mogliby tego ustalić sami?
You can only determine relatedness by looking for similarities.
Pokrewieństwo można ustalić szukając podobieństw.
to determine (też: to appoint, to designate, to outline, to set)
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
to determine (też: to decide)
to determine
to determine (też: to ascertain, to establish, to fix, to set down)
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.
It is up to independent economies in independent Member States to determine their conditions and limitations concerning credit rating.
To niezależne państwa członkowskie i ich niezależne gospodarki powinny ustalać warunki i ograniczenia własnych systemów ratingu.
But I would like to add a rider to that by saying that it is absolutely essential that individual nation states should have the right to determine their own rate of VAT.
Chciałbym jednak dodać tutaj uwagę, iż jest absolutnie konieczne, by poszczególne państwa narodowe miały prawo ustalać własną stawkę podatku od towarów i usług.
to determine (też: to decide, to seal)
These studies should then determine the content of subsequent discussions.
Wyniki tego rodzaju badań powinny zdecydować o kierunku późniejszych dyskusji.
A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.
People use these cues to determine things like how persuasive someone is, how likable, how engaging, how trustworthy.
Szukają wskazówek, by zdecydować czy ktoś jest przekonujący, czy da się go polubić, czy jest zajmujący lub godny zaufania.
to determine (też: to affix, to attach, to fasten, to fix)
to determine (też: to fix)
I think they just have one idea in their mind, which is, where you live in the world should not determine whether you live in the world.
Uważam, że przyświeca im jedna myśl, taka, że to, gdzie żyjesz nie powinno determinować tego, czy żyjesz.
to determine
to determine (też: to appoint, to select)
to determine (też: to select)

Przykłady użycia - "to determine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.
Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishWe must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
Trzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.
EnglishI am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
Staram się znaleźć sposoby, dzięki którym możemy ułatwić te procedury.
EnglishA means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishSocial background must not determine a person's educational opportunities.
Pochodzenie społeczne nie może warunkować możliwości kształcenia jednostki.
EnglishAnd we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
I ten kapitał będzie określał nasz dostęp do współdzielonej konsumpcji.
EnglishThis is what will determine the success of the future common fisheries policy in practice.
To ona de facto warunkuje powodzenie przyszłej Wspólnej Polityki Rybackiej.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishYou will therefore need regular blood tests to determine the correct daily dose.
Pacjenci będą poddawani regularnym badaniom krwi w celu oszacowania odpowiedniej dawki dobowej.
EnglishGoogle uses several factors to determine the similarity of different sites.
Przy ustalaniu stopnia podobieństwa różnych witryn Google bierze pod uwagę wiele czynników.
EnglishIt is ultimately a matter for each EU country to determine which persons are its nationals.
Ostatecznie w gestii każdego państwa leży określenie, jakie osoby są jego obywatelami.
EnglishAs far as I can determine, the oral amendment has the approval of the other groups.
Moim zdaniem ustna poprawka została zatwierdzona przez inne grupy.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia.
EnglishStudies to determine the effect of orbifloxacin on fertility in dogs have not been conducted.
Badania dotyczące wpływu orbifloksacyny na płodność nie były przeprowadzane.
Englishdetermine the structural measures which may be adopted in favour of Ceuta and Melilla;
środki strukturalne, jakie mogą być podjęte na rzecz Ceuty i Melilli,