Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to determine"

 

"to determine" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-44 z 909

to determine {czasownik}

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to name, to stipulate, to evaluate, to pin down)

określić {czas.}

LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.

LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.

Sometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.

Jeśli nie można dokładnie określić Twojej lokalizacji, informacje o niej nie są wyświetlane.

Determine the number of vials to be diluted based on the individual patient's weight and the

Określić liczbę fiolek, które należy rozcieńczyć na podstawie masy ciała pacjenta i zalecanej

We had already found the money, and we were trying to determine the structure of the programme.

Już znaleźliśmy pieniądze i staraliśmy się określić strukturę programu.

So we can now, in a matter of hours, determine a whole human genome.

Więc możemy teraz w kilka godzin określić cały ludzki genom.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to fasten, to make fast, to fix, to gauge)

ustalić {czas.}

Determine the combined bodyweight (in kg) of all the chickens to be treated.

Ustalić łączną masę wszystkich kur (w kg) w populacji poddawanej leczeniu.

See your healthcare professional to determine which needle size is best for you.

Należy skontaktować się z personelem medycznym, aby ustalić najbardziej odpowiedni rozmiar igły.

However, your doctor may determine an alternative frequency at which to inject Enbrel.

Lekarz może jednak ustalić inny schemat dawkowania leku Enbrel.

It is important to determine what exactly happened in Greece.

Należy koniecznie ustalić, co dokładnie wydarzyło się w Grecji.

When we see these little dips in the light, we can determine a number of things.

Kiedy widzimy te przyćmienia, możemy ustalić kilka rzeczy.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to decide, to seal)

zdecydować {czas. dk}

These studies should then determine the content of subsequent discussions.

Wyniki tego rodzaju badań powinny zdecydować o kierunku późniejszych dyskusji.

A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.

Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.

People use these cues to determine things like how persuasive someone is, how likable, how engaging, how trustworthy.

Szukają wskazówek, by zdecydować czy ktoś jest przekonujący, czy da się go polubić, czy jest zajmujący lub godny zaufania.

Your doctor will monitor your response and condition to determine what CANCIDAS treatment is needed.

Lekarz prowadzący będzie kontrolował odpowiedź organizmu na leczenie i stan zdrowia pacjenta, aby zdecydować o przebiegu leczenia lekiem CANCIDAS.

When you make an investment, what you're really saying is, "I accept that any one of these 100 things could happen to me and determine my wealth."

Podejmując inwestycję tak naprawdę stwierdzasz: „Akceptuję, że każda z tych 100 rzeczy może mnie spotkać i zdecydować o moim majątku”.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to fix, to ascertain, to levy, to pin down)

ustalać [ustalam|ustalał] {czas. ndk}

They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.

Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.

It is up to independent economies in independent Member States to determine their conditions and limitations concerning credit rating.

To niezależne państwa członkowskie i ich niezależne gospodarki powinny ustalać warunki i ograniczenia własnych systemów ratingu.

But I would like to add a rider to that by saying that it is absolutely essential that individual nation states should have the right to determine their own rate of VAT.

Chciałbym jednak dodać tutaj uwagę, iż jest absolutnie konieczne, by poszczególne państwa narodowe miały prawo ustalać własną stawkę podatku od towarów i usług.

Your doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.

Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.

The Council shall adopt European regulations and decisions determining:

    Rada przyjmuje rozporządzenia europejskie i decyzje europejskie ustalające:

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to decide)

zadecydować {czas. dk}

These factors have determined our position in voting on this report.

Te fakty zadecydowały o naszym stanowisku podczas głosowania nad tym sprawozdaniem.

The pace and depth of our rapprochement with Ukraine will be determined by full respect of these values.

O tempie i intensywności naszego zbliżenia z Ukrainą zadecyduje pełne poszanowanie tych wartości.

For the Son of man indeed goeth, as it hath been determined: but woe unto that man through whom he is betrayed!

Synci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada człowiekowi temu, który go wydaje!

And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea:

Tedy uczniowie, każdy z nich według przemożenia swego, postanowili posłać na wspomożenie braci, którzy mieszkali w Judzkiej ziemi.

Instead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.

Zamiast tego chiński rząd najwyraźniej postanowił zamieść pod dywan kwestie dotyczące praw człowieka, aresztując działaczy i protestujących.

I am pleased to see that the Commission, the Council and my fellow Members concerned were determined to come up with a good solution quickly.

Cieszę się widząc, że Komisja, Rada i zainteresowani koledzy posłowie postanowili szybko przedstawić dobre rozwiązanie.

In 2005 the Council of the European Union determined that at least 50% more resources for development aid would be allocated to African countries.

Rada Unii Europejskiej postanowiła w 2005 roku, że co najmniej 50% dodatkowych środków na pomoc rozwojową będzie skierowana do państw afrykańskich.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to outline, to map out, to set, to appoint)

It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.

Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.

The report further stresses the necessity of defining and determining national minority status.

Następnie w sprawozdaniu podkreśla się konieczność określania i wyznaczania statusu mniejszości narodowej.

There the price of all electric power is determined by the most expensive production cost of the most expensive product.

Cena energii elektrycznej jest tu wyznaczana przez najwyższy koszt wytworzenia najdroższego produktu.

The potency is determined by measuring the ability of etanercept to neutralise the TNF -mediated growth inhibition of A375 cells.

Siłę działania etanerceptu wyznacza się określając jego, zależną od TNFα, zdolność do hamowania wzrostu komórek A375.

For it is the EU that determines our laws, and it is sad to have experienced an election battle where the formulation of laws is simply not debated.

Bo to Unia Europejska wyznacza nasze prawa i smutnym jest doświadczenie bitwy wyborczej, w której ustanawianie prawa po prostu nie jest przedmiotem debat.

I think they just have one idea in their mind, which is, where you live in the world should not determine whether you live in the world.

Uważam, że przyświeca im jedna myśl, taka, że to, gdzie żyjesz nie powinno determinować tego, czy żyjesz.

If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.

Skoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.

The reason is that the interface fundamentally determines the behavior.

Powodem jest to, że interfejs zasadniczo determinuje zachowanie.

This is our basic principle; it determines every policy we make and each step we take.

To nasza podstawowa zasada; determinuje ona każdą naszą politykę i każdy podejmowany przez nas krok.

The internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia.

Wewnętrzną sytuację w Erytrei częściowo determinuje impas w sporze granicznym z Etiopią.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {czas. dk}

The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.

Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.

We are determined to achieve our targets in order to control the tuberculosis disease.

Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasze cele w zakresie ograniczania gruźlicy.

It is now up to us to show that we are equally determined to take action.

Teraz my musimy pokazać, że jesteśmy równie zdeterminowani do działania.

Europeans are determined to prevent such killing and destruction ever happening again.

Europejczycy są zdeterminowani, aby na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom.

In the ALDE Group, we are determined to achieve a conclusion to Doha.

Grupa ALDE jest zdeterminowana, by zakończyć dauhańską rundę rozwojową.

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to appoint, to select)

to determine [determined|determined] {czas.} (też: to select)

wyłonić {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "determine":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to determine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The highest dose (20 mg/ kg body weight) was determined to be the most efficient.

Wykazano, że najbardziej skuteczną dawką jest największa dawka (20 mg/ kg m. c.).

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

However, we believe these decisions are best determined by the Member States.

Uważamy jednak, że najlepiej te decyzje są podejmowane przez państwa członkowskie.

We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.

Nie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację

The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.

Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.

These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.

Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.

Everything points in the direction of determined and united European action.

Wszystko prowadzi w kierunku zdecydowanych i zgodnych działań europejskich.

Social background must not determine a person's educational opportunities.

Pochodzenie społeczne nie może warunkować możliwości kształcenia jednostki.

Trade determines a large portion of the economic growth of some countries.

Handel odpowiada za znaczną część wzrostu gospodarczego niektórych krajów.

The physician determines whether one or several daily injections are necessary.

Lekarz okre la, czy potrzebne jest jedno czy kilka wstrzykni w ci gu dnia.

A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.

It is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

Determining a person's identity is a precondition for many of these policies.

Określenie tożsamości osoby jest warunkiem wstępnym wielu z tych polityk.

Therefore Europe's policy response must be comprehensive, consistent and determined.

Dlatego też odpowiedź polityczna Europy musi być kompleksowa, konsekwentna i stanowcza.

Dosage Dosage is individual and determined in accordance with the needs of the patient.

Dawkowanie Dawkowanie jest indywidualne i określane według zapotrzebowania pacjenta.

Whether or not globalisation takes place is not determined in Brussels or Strasbourg.

To, czy globalizacja będzie postępować, nie rozstrzygnie się w Brukseli lub Strasburgu.

She was the most determined advocate for women's rights I had ever heard.

Była najbardziej stanowczym adwokatem praw kobiet o jakim kiedykolwiek słyszałam.

We must determine who was responsible and these people must be named and shamed.

Trzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.

It is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.

Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.

It should be determined by transparent and effective trigger mechanisms.

System ten powinien zawierać przejrzyste i skuteczne mechanizmy uruchamiające procedurę.
 

Wyniki z forum

"to determine" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.