Search for the most beautiful word
outpouring
compressive stress

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "detected"

 

"detected" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 112

detected {przymiotnik}

detected {przym.}

wykryty {przym. m.}

Rosiglitazone has been detected in the milk of experimental animals.

Rozyglitazon został wykryty w mleku zwierząt eksperymentalnych.

It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.

Został on wykryty w portugalskim regionie Sétubal i rozprzestrzenił się już na inne obszary Portugalii i Hiszpanii.

This metabolite has not been detected in plasma.

Ten metabolit nie został wykryty w osoczu.

Lactation Sitaxentan sodium was detected in the plasma of breast fed pups from female rats treated with sitaxentan sodium, indicating that sitaxentan sodium was present in the breast milk.

Laktacja Sitaksentanu sodu został wykryty w osoczu szczurzych osesków, karmionych mlekiem matek, którym podawano sitaksentanu sodu, co wskazuje na obecność sitaksentanu sodu w mleku.

to detect {czasownik}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to uncover)

wykryć {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to find)

wykrywać {czas. ndk}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to sense, to intuit, to psych)

wyczuć {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to discern)

doszukać się (dopatrzyć się) {czas. zwr.}

I detected (Simple past)

ja (m) doszukałem się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) doszukałeś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on doszukał się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) doszukaliśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) doszukaliście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni doszukali się (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) doszukałam się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) doszukałaś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona doszukała się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) doszukałyśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) doszukałyście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one doszukały się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono doszukało się (Czas przeszły)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to discern)

doszukiwać się [doszukuję się|doszukiwał się] (dopatrzyć się) {czas. zwr.}

I detected (Simple past)

ja (m) doszukiwałem się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) doszukiwałeś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on doszukiwał się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) doszukiwaliśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) doszukiwaliście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni doszukiwali się (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) doszukiwałam się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) doszukiwałaś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona doszukiwała się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) doszukiwałyśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) doszukiwałyście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one doszukiwały się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono doszukiwało się (Czas przeszły)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwycić (błędy, wady) {czas.}
wyczuwać {czas. ndk}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwytywać [wychwytuję|wychwytywał] (błędy, wady) {czas. ndk}

I detected (Simple past)

ja (m) wychwytywałem (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) wychwytywałeś (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on wychwytywał (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) wychwytywaliśmy (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) wychwytywaliście (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni wychwytywali (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) wychwytywałam (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) wychwytywałaś (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona wychwytywała (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) wychwytywałyśmy (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) wychwytywałyście (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one wychwytywały (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono wychwytywało (Czas przeszły)

detected (Past participle)

wychwytywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwytać (błędy, wady) {czas. dk}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to find, to work out, to gain)

znaleźć {czas.}

I detected (Simple past)

ja (m) znalazłem (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) znalazłeś (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on znalazł (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) znaleźliśmy (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) znaleźliście (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni znaleźli (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) znalazłam (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) znalazłaś (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona znalazła (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) znalazłyśmy (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) znalazłyście (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one znalazły (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono znalazło (Czas przeszły)

detected (Past participle)

znaleziony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to ascertain)

stwierdzić {czas. dk}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to track down)

wyśledzić {czas. dk}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to track down)

wyłapać {czas. dk} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "detect":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "detected" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Anidulafungin crossed the placental barrier in rats and was detected in foetal plasma.

Anidulafungina przenikała przez łożysko u szczurów i była wykrywalna w osoczu płodu.

Desloratadine plasma concentrations can be detected within 30 minutes of administration.

Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.

Cytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.

możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.

Both rosiglitazone and glimepiride have been detected in the milk of experimental animals.

Zarówno rozyglitazon, jak i glimepiryd wykrywano w mleku badanych zwierząt.

Metabolism Prasugrel is not detected in plasma following oral administration.

Metabolizm Po podaniu doustnym prasugrel nie jest wykrywany w osoczu.

It diffuses across the placenta and has been detected in breast milk.

Cefuroksym przechodzi przez barierę łożyska i jest wykrywany w mleku matki.

* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”

* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako „ nieznana ”.

The metabolites, which could not be detected in plasma, are devoid of anticonvulsant activity.

Metabolity niewykrywalne w osoczu nie mają aktywności przeciwdrgawkowej.

* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”

* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako “ nieznana ”.

Can you tell me more about the invalid click activity you detected?

Czy mogę dowiedzieć się więcej o wykrytej działalności związanej z nieprawidłowymi kliknięciami?

Cytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.

Nie było możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.

Now in the pre-industrial ocean, as we were mentioning, this whale call could be easily detected.

Tutaj głośność zawołania wieloryba. ~~~ Gdy się oddalamy, dźwięk jest coraz cichszy.

because hepatitis B infection can go undetected for a long period of time, it is possible that an

ponieważ zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B może przebiegać nierozpoznane przez

The only plasma-radiolabelled metabolite detected was A771726.

Jedynym wykrywanym metabolitem był znakowany radioaktywnie A771726.

Following intravitreal administration, no signs of systemic toxicity were detected.

Po podaniu ranibizumabu do ciała szklistego nie odnotowano żadnych objawów toksyczności układowej.

It is also advisable to have oxygen readily available, should hypoxaemia be detected or suspected.

Zaleca się także, aby dostępny był tlen – na wypadek rozpoznanej lub spodziewanej hipoksemii.

Repaglinide is detected in the milk of experimental animals.

Obecność repaglinidu została wykazana w mleku zwierząt poddanych badaniom.

Anti-hirudin antibodies have been detected upon re-exposure

Po ponownym podaniu wykrywano obecność przeciwciał przeciwhirudynowych.

Olopatadine has been detected in the milk of nursing rats following oral administration.

Obecność olopatadyny stwierdzano w mleku karmiących samic szczurów, którym olopoatadynę podawano doustnie.

At steady-state, timolol is detected in human plasma for up to 12 hours after administration of AZARGA.

W stanie stacjonarnym tymolol można oznaczyć u ludzi w osoczu w ciągu 12 godzin od podania preparatu AZARGA.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.