Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "desire"

 

"desire" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 493

desire {rzeczownik}

desire {rzecz.} (też: wish, want, greeting)

życzenie {n.}

This is a human desire and wish that we must fully respect.

To ludzkie pragnienie i życzenie, które musimy w pełni szanować.

Saying 'no' to vivisection must be an objective of the European Union, since it is a desire of its citizens.

Unia Europejska musi powiedzieć "nie” wiwisekcjom, gdyż takie jest życzenie jej obywateli.

On several occasions, Commissioner, you have expressed a desire to no longer intervene in market regulation in the same way.

Pani komisarz! Przy kilku okazjach wyrażała pani życzenie, aby już dłużej nie interweniować w taki sam sposób w regulację rynku.

The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.

Należy poważnie wziąć pod uwagę wyrażane przez wszystkich życzenie, aby istniała możliwość wykorzystywania wszędzie języka albańskiego.

Of course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.

Oczywiście oznacza to, że jeśli milion europejskich obywateli zechce zrezygnować ze Strasburga, to to życzenie również trzeba będzie rozważyć.

desire {rzecz.} (też: willingness, will)

chęć {f.}

Europe needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.

Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.

This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.

Sprawozdanie to odzwierciedla prawdziwą chęć budowania społeczeństwa wiedzy.

Recently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.

Ostatnio pan Łukaszenka ogłosił chęć kolejnego kandydowania na prezydenta.

You have all shown a desire to move Europe forward, in your own ways.

Wszyscy, choć każdy na swój sposób, pokazaliście państwo chęć pchnięcia Europy do przodu.

Humanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.

Zasady humanitarne i chęć osiągnięcia globalnej równowagi są dla niej odpowiednią podstawą.

desire {rzecz.} (też: want, wish, craving, longing)

I therefore believe that all of us here have a common desire for more openness.

Dlatego uważam, że wszyscy tutaj mamy wspólne pragnienie większej otwartości.

I have taken note of Parliament's desire for a compromise solution to be found.

Odnotowałem pragnienie Parlamentu, żeby znalezione zostało kompromisowe rozwiązanie.

It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.

Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.

How, then, can we help women to fulfil their desire to have children?

Zatem w jaki sposób możemy pomóc kobietom spełnić ich pragnienie posiadania dzieci?

However, I have heard both institutions express a desire to succeed.

Słyszę jednak, że obydwie instytucje wyrażają pragnienie odniesienia sukcesu.

desire {rzecz.} (też: lust)

Desire, suffering -- everything that exists in this imperfect world.

Pożądanie, cierpienie... wszystko co istnieje w tym niedoskonałym świecie.

Existence is a cruel joke... that entices in a form of desire.

Byt jest okrutnym żartem...... który zwabia poprzez pożądanie.

Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.

W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.

Increased sexual desire (e. g. increased libido)

Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)

There are few components of this package that truly reflect people's desire for a progressive European social policy.

Pakiet ten zawiera niewiele elementów, które w rzeczywistości odzwierciedlają pożądanie przez ludzi postępowej europejskiej polityki społecznej.

desire {rzecz.} (też: will)

ochota {f.}

Prominent among them was the desire for food to be as natural as possible.

Wśród nich wyróżnia się ochota spożywania jak najbardziej naturalnej żywności.

desire {rzecz.} (też: appetite, lust)

żądza {f.}

The desire of the righteous is only good; [But] the expectation of the wicked is wrath.

Żądza sprawiedliwych jest zawżdy ku dobremu; ale oczekiwanie niepobożnych, popędliwość.

And so, if we look from our own experience, anger, hatred, jealousy, arrogance, obsessive desire, strong grasping, they don't leave us in such a good state after we have experienced it.

Wiemy z własnego doświadczenia, że złość, nienawiść, zazdrość, arogancja, żądza, zaborczość, nie zostawiają nas w dobrym stanie.

Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.

Ja było złożone z opowieści, żądz, dążeń, pragnień przyszłości.

desire {rzecz.} (też: lust)

chuć {f.}

to desire {czasownik}

to desire [desired|desired] {czas.} (też: to long, to wish, to crave, to covet)

pragnąć {czas.}

But I am in a strait betwixt the two, having the desire to depart and be with Christ; for it is very far better:

Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnąc być rozwiązany, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej:

That is, out of the desire to save itself, each creature is following these rules, and that leads to something that's safe for all of them.

Czyli pragnąc uratować samego siebie, każde stworzenie przestrzega tych zasad, a to zapewnia bezpieczeństwo wszystkim.

What will they desire?

Czego będą pragnąć?

Expressive West Germany expects from its media enlightenment, facts, information; introverted East Germany desires a view turned in on itself.

Ekspresyjny Zachód oczekuje od mediów oświecenia, faktów, informacji. Introwertyczny Wschód pragnie spojrzenia na siebie.

to desire [desired|desired] {czas.} (też: to long for, to seek, to wish)

pożądać {czas.}

That which maketh a man to be desired is his kindness; And a poor man is better than a liar.

Pożądana rzecz człowiekowi dobroczynność jego, ale lepszy jest ubogi, niż mąż kłamliwy.

If you need more than one dose, reconstitute the desired amount of product repeating steps 2. - 9.

Jeśli konieczne są kolejne dawki, rozpuścić pożądaną ilość produktów powtarzając punkty 2. - 9.

For wisdom is better than rubies; And all the things that may be desired are not to be compared unto it.

Albowiem lepsza jest mądrość niż perły, także wszystkie pożądane rzeczy nie porównają z nią.

Your doctor will regularly monitor your condition to check that the treatment is having the desired effect.

Lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta, aby ocenić czy leczenie przynosi pożądane skutki.

At the recommended dose, this is the desired effect.

W dawce zalecanej jest to efekt pożądany.
życzyć [życzę|życzył] (sobie) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "desire":

 

Podobne tłumaczenia

"desire" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "desire" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

If thou hast anything to say, answer me: Speak, for I desire to justify thee.

Wszakże maszli co mówić, a odpowiedzże mi; mów, bobym cię rad usprawiedliwił.

Dose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:

Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:

But he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?

A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

This is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.

Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.

I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.

Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.

I am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.

Zdaję sobie sprawę z jej zaangażowania, jak również dążenia do sukcesu tej propozycji.

My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.

Moim głównym pragnieniem była obrona prerogatyw instytucji parlamentarnej.

Central Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.

W Europie Środkowej żyje znaczna liczba inteligentnych obywateli, którzy chcą tworzyć.

So Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of fir according to all his desire.

A tak Hiram dodawał Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jodłowego, jako wiele chciał.

How many have ever got a goal or desire and thought, is this all there is?

Ilu z Was osiągnęło swój cel czy spełniło marzenie i myślało czy to się naprawdę stało?

Click the Share button and select your desired sharing service from the drop-down menu.

Kliknij przycisk Udostępnij i wybierz z menu rozwijanego żądaną usługę udostępniania.

In fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.

W rzeczywistości wynika on z potrzeby integracji suwerenności poszczególnych państw.

And it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.

I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.

I came to cast fire upon the earth; and what do I desire, if it is already kindled?

Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię, i czegoż chcę, jeźli już gore?

View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.

Możesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.

As a result, there is a strong desire among the people for political and social reforms.

W związku z tym narody te mocno pragną reform politycznych i społecznych.

I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.

Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych.

I have certainly noted the desire for greater transparency that has been expressed.

Naturalnie zauważyłem wyrażoną wolę zapewnienia większej przejrzystości.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.