Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "desire"

 

"desire" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 506

desire {rzeczownik}

desire {rzecz.} (też: wish, want, greeting)

życzenie {n.}

Saying 'no' to vivisection must be an objective of the European Union, since it is a desire of its citizens.

Unia Europejska musi powiedzieć "nie” wiwisekcjom, gdyż takie jest życzenie jej obywateli.

On several occasions, Commissioner, you have expressed a desire to no longer intervene in market regulation in the same way.

Pani komisarz! Przy kilku okazjach wyrażała pani życzenie, aby już dłużej nie interweniować w taki sam sposób w regulację rynku.

The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.

Należy poważnie wziąć pod uwagę wyrażane przez wszystkich życzenie, aby istniała możliwość wykorzystywania wszędzie języka albańskiego.

Of course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.

Oczywiście oznacza to, że jeśli milion europejskich obywateli zechce zrezygnować ze Strasburga, to to życzenie również trzeba będzie rozważyć.

Spreading peace is an oft-repeated desire but one that, very often, is hindered along the way by the reality of hatred and intolerance.

Szerzenie pokoju to częstokroć powtarzane życzenie, którego realizację często jednak hamuje rzeczywistość naznaczona nienawiścią i brakiem tolerancji.

desire {rzecz.} (też: willingness, will, urge)

chęć {f.}

Europe needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.

Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.

This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.

Sprawozdanie to odzwierciedla prawdziwą chęć budowania społeczeństwa wiedzy.

Recently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.

Ostatnio pan Łukaszenka ogłosił chęć kolejnego kandydowania na prezydenta.

You have all shown a desire to move Europe forward, in your own ways.

Wszyscy, choć każdy na swój sposób, pokazaliście państwo chęć pchnięcia Europy do przodu.

Humanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.

Zasady humanitarne i chęć osiągnięcia globalnej równowagi są dla niej odpowiednią podstawą.

desire {rzecz.} (też: want, wish, craving, longing)

It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.

Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.

How, then, can we help women to fulfil their desire to have children?

Zatem w jaki sposób możemy pomóc kobietom spełnić ich pragnienie posiadania dzieci?

However, I have heard both institutions express a desire to succeed.

Słyszę jednak, że obydwie instytucje wyrażają pragnienie odniesienia sukcesu.

We share this desire and have supported the fast-track procedure.

Podzielamy to pragnienie i popieramy zastosowanie procedury przyśpieszonej.

We have similar values and human rights and we are also linked by the desire for democracy and peace.

Mamy podobne wartości i prawa człowieka; łączy nas również pragnienie demokracji i pokoju.

desire {rzecz.} (też: lust)

Existence is a cruel joke... that entices in a form of desire.

Byt jest okrutnym żartem...... który zwabia poprzez pożądanie.

Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.

W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.

Increased sexual desire (e. g. increased libido)

Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)

There are few components of this package that truly reflect people's desire for a progressive European social policy.

Pakiet ten zawiera niewiele elementów, które w rzeczywistości odzwierciedlają pożądanie przez ludzi postępowej europejskiej polityki społecznej.

desire {rzecz.} (też: will, willingness, relish)

ochota {f.}

Prominent among them was the desire for food to be as natural as possible.

Wśród nich wyróżnia się ochota spożywania jak najbardziej naturalnej żywności.

desire {rzecz.} (też: appetite, lust)

żądza {f.}

And so, if we look from our own experience, anger, hatred, jealousy, arrogance, obsessive desire, strong grasping, they don't leave us in such a good state after we have experienced it.

Wiemy z własnego doświadczenia, że złość, nienawiść, zazdrość, arogancja, żądza, zaborczość, nie zostawiają nas w dobrym stanie.

Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.

Ja było złożone z opowieści, żądz, dążeń, pragnień przyszłości.

desire {rzecz.} (też: lust)

chuć {f.}

to desire {czasownik}

to desire [desired|desired] {czas.} (też: to long, to wish, to jones)

But I am in a strait betwixt the two, having the desire to depart and be with Christ; for it is very far better:

Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnąc być rozwiązany, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej:

That is, out of the desire to save itself, each creature is following these rules, and that leads to something that's safe for all of them.

Czyli pragnąc uratować samego siebie, każde stworzenie przestrzega tych zasad, a to zapewnia bezpieczeństwo wszystkim.

What will they desire?

Czego będą pragnąć?

If Serbia genuinely desires integration, it is vitally important that it steps up its efforts in these areas.

Jeśli Serbia naprawdę pragnie integracji, ogromnie ważne jest, by zwiększyła swe wysiłki w tych dziedzinach.

Expressive West Germany expects from its media enlightenment, facts, information; introverted East Germany desires a view turned in on itself.

Ekspresyjny Zachód oczekuje od mediów oświecenia, faktów, informacji. Introwertyczny Wschód pragnie spojrzenia na siebie.

to desire [desired|desired] {czas.} (też: to long for, to seek, to wish)

I believe that only through dialogue and negotiation could we achieve the desired results.

Myślę, że tylko przez dialog i negocjacje możemy osiągnąć pożądane wyniki.

That which maketh a man to be desired is his kindness; And a poor man is better than a liar.

Pożądana rzecz człowiekowi dobroczynność jego, ale lepszy jest ubogi, niż mąż kłamliwy.

If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.

Jeżeli nikt go nie wykona, powszechnie pożądane rozszerzenie na jakiś czas zostanie wstrzymane.

It remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.

Jednak nie wiemy jeszcze, czy działania osiągną pożądany skutek.

However, I question whether a simple reduction in the customs tariff will have the desired effect.

Zadaję sobie jednak pytanie, czy zwykłe obniżenie taryfy celnej będzie miało pożądane skutki.
życzyć [życzę|życzył] (sobie) {czas.}

I believe that this is a very important point that shows the Balkan States just how attentive Europe is to their expectations and desires.

Uważam, że jest to bardzo ważne posunięcie, które pokaże państwom bałkańskim, z jaką uwagą Europa podchodzi do ich życzeń i oczekiwań.

This step was taken on the pretext of providing humanitarian aid to Pakistan, whereas in reality, it fulfils the desires of the major importers in the European Union.

Takie działanie zostało podjęte pod pretekstem pomocy humanitarnej dla Pakistanu, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o spełnienie życzeń głównych importerów w Unii Europejskiej.
zapragnąć {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "desire":

 

Podobne tłumaczenia

"desire" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "desire" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:

Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:

But he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?

A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

This is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.

Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.

In other words, the European Union as a global player is the desired solution.

Innymi słowy, pożądanym rozwiązaniem jest Unia Europejska jako gracz ogólnoświatowy.

At the same time, coordination between future investments leaves a lot to be desired.

Jednocześnie koordynacja przyszłych inwestycji pozostawia wiele do życzenia.

Central Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.

W Europie Środkowej żyje znaczna liczba inteligentnych obywateli, którzy chcą tworzyć.

But unfortunately this year's draft budget leaves much to be desired in this respect.

Ale niestety tegoroczny projekt budżetu pozostawia pod tym względem wiele do życzenia.

In fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.

W rzeczywistości wynika on z potrzeby integracji suwerenności poszczególnych państw.

So Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of fir according to all his desire.

A tak Hiram dodawał Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jodłowego, jako wiele chciał.

How many have ever got a goal or desire and thought, is this all there is?

Ilu z Was osiągnęło swój cel czy spełniło marzenie i myślało czy to się naprawdę stało?

And it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.

I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.

I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.

Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych.

I believe that there is the political desire to promote good governance in tax matters.

Uważam, że istnieje wola polityczna, by wspierać dobre rządy w dziedzinie opodatkowania.

I have certainly noted the desire for greater transparency that has been expressed.

Naturalnie zauważyłem wyrażoną wolę zapewnienia większej przejrzystości.

I came to cast fire upon the earth; and what do I desire, if it is already kindled?

Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię, i czegoż chcę, jeźli już gore?

View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.

Możesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.

The procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.

Procedury dotyczące SWIFT pozostawiły wiele do życzenia w tym względzie.

Thou openest thy hand, And satisfiest the desire of every living thing.

Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.

He that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.

Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.