"design" po polsku

EN

"design" - polskie tłumaczenie

volume_up
design {rzecz.}

EN design
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. przenośny

1. ogólne

design
They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.
Design is not just for designers anymore. ~~~ It's a process.
Projektowanie nie jest już tylko dla projektantów.
Design should take precedence here, not bans.
Nadrzędną wagę winno tu mieć projektowanie, a nie zakazy.
design (też: arrangement, blueprint, diagram, plan)
Design: randomized (1:1), double-blinded, placebo-controlled.
Plan: badanie randomizowane (1: 1), przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby,
Speaking about the design: every city has its own design.
Skoro już mowa o planie, każde miasto ma własny plan.
It's because somebody else has a design for your resource.
A wszystko przez to, że ktoś inny ma plan względem twoich zasobów naturalnych.
design (też: intention)
design (też: decor)
design (też: model manufacture)
They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.
I originally had opened the studio in New York to combine my two loves, music and design.
Otworzyłem studio w Nowym Jorku, aby połączyć moje dwie miłości, muzykę i wzornictwo.
Industrial design is the art form of the 21st century.
Wzornictwo przemysłowe jest sztuką XXI wieku.
design
Serious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.
Poważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.
Design, the art of organizing the world of things.
Dizajn, sztuka organizowania świata przedmiotów.
Solemn design is also socially correct, and is accepted by appropriate audiences.
Dizajn patetyczny jest też poprawny społecznie i spotyka się z akceptacją odpowiedniej publiczności.

2. przenośny

design (też: intent, intention, notion, purpose)
I urge you to move away from silence with intention and to design soundscapes just like works of art.
Odejdźcie od ciszy z zamiarem i twórzcie dźwięki jak sztukę.
It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.
To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.
Much, much more difficult is this, where the designs actually can evoke happiness -- and I'm going to just show you three that actually did this for me.
O wiele trudniejsze okazuje się stworzenie projektu, który wywołuje poczucie szczęścia i mam zamiar pokazać wam trzy przykłady, którym się to udało.

Przykłady użycia - "design" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think it's not the only ingredient in design, but possibly the most important.
Myślę, że to nie jedyny składnik procesu projektowego, ale możliwe, że najważniejszy.
EnglishThe reason is because the most important design secret of the brain is diversity.
To dlatego, że najważniejszym sekretem architektury mózgu jest różnorodność.
English"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
EnglishAnd, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
EnglishWell, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.
Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.
EnglishThey have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
EnglishDuring this phase they were requested to provide more detailed design concepts.
Na tym etapie projekty koncepcyjne zostały opracowane bardziej szczegółowo.
EnglishWell, this experience of love, and the experience of design, to me, are interchangeable.
Więc, to doświadczenie miłości i doświadczenie projektowe, dla mnie są wymienne.
EnglishBoth of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
Oba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
EnglishYou can see exactly what went on, three o'clock in the morning at the design meeting.
Wiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?
EnglishNow will this help us think about the design of more effective climbing robots?
Czy pomoże nam to w projektowaniu bardziej efektywnych robotów potrafiących się wspinać?
English. ~~~ Took about two years, because I'm looking for fat-free design.
Wszystko zajęło około dwóch lat, bo zależało mi na beztłuszczowym projekcie.
EnglishAnd before you say it's a Norman Foster design, we designed this in '83.
I zanim powiecie, że to projekt Normana Fostera, my wymyśliliśmy to już w roku 83.
EnglishI went to Parsons School of Design and then I began my career as a designer.
Poszedłem do Parsons School of Design i tam zacząłem karierę projektanta.
EnglishBecause the idea was so simple, and yet it explains all design in the universe.
Dlatego, że ta idea jest tak prosta, a jednocześnie wyjaśnia całą konstrukcję wszechświata.
EnglishIf it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
EnglishI view that these genes are now not only the design components of evolution.
Myślę, że te geny są nie tylko nie tylko elementami składowymi ewolucji.
EnglishAnd the reason I think design matters isn't because I wanted to go to art school.
Podkreślam, że design jest istotny, nie dlatego, że chciałem rzeźbić.
EnglishTechnology always comes into play when design is involved, but science does a little less.
Technologia pojawia się zawsze się, gdy mówimy o designie, ale nauka rzadziej.
EnglishThe optimisation phase led to several changes in the design proposal:
W fazie optymalizacji do projektu koncepcyjnego wprowadzono następujące zmiany: