Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "design"

 

"design" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 1890

design {rzeczownik}

design {rzecz.}

computer-aided design and drafting

projektowanie i kreślenie wspomagane komputerowo

Are the basics of driving a car learning how to service it, or design it for that matter?

Czy do podstaw prowadzenia samochodu należą serwisowanie albo projektowanie?

They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.

Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.

It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings. ~~~ Bless you.

Projektowanie jest całkowicie beztłuszczowe a kiedy spojrzymy na efekt, widzimy istotę ludzką.

design and build

projektowanie i budowa

design {rzecz.} (też: diagram, plan, program, blueprint)

plan {m.}

Design: randomized (1:1), double-blinded, placebo-controlled.

Plan: badanie randomizowane (1: 1), przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby,

It's because somebody else has a design for your resource.

A wszystko przez to, że ktoś inny ma plan względem twoich zasobów naturalnych.

Speaking about the design: every city has its own design.

Skoro już mowa o planie, każde miasto ma własny plan.

And you know why they have a design?

A wiesz, czemu ten plan właściwie powstał?

Somebody else has a design for it.

A ktoś inny ma względem nich plan.

design {rzecz.} [przen.] (też: intention, notion, intent, purpose)

zamiar {m.}

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

design {rzecz.} (też: decor)

wystrój {m.}

design {rzecz.} (też: intention)

zamysł {m.}

design {rzecz.} (też: model manufacture)

I originally had opened the studio in New York to combine my two loves, music and design.

Otworzyłem studio w Nowym Jorku, aby połączyć moje dwie miłości, muzykę i wzornictwo.

They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.

Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.

Jabra GO™ 6400 Series - iF Product Design Award

Seria Jabra GO™ 6400 - Nagroda za wzornictwo iF Product Design Award

Industrial design is the art form of the 21st century.

Wzornictwo przemysłowe jest sztuką XXI wieku.

Today we must combine technology and design, whilst integrating the principles of sustainability and economic viability.

Obecnie powinniśmy łączyć technologię i wzornictwo, uwzględniając jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

design {rzecz.}

  dizajn {m.}

Serious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.

Poważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.

Solemn design is also socially correct, and is accepted by appropriate audiences.

Dizajn patetyczny jest też poprawny społecznie i spotyka się z akceptacją odpowiedniej publiczności.

Design, the art of organizing the world of things.

Dizajn, sztuka organizowania świata przedmiotów.

Serious design is imperfect.

Poważny dizajn nie jest doskonały.

Design -- I love its design.

Dizajn - uwielbiam, jak skrzypce są zaprojektowane.

to design {czasownik}

to design [designed|designed] {czas.} (też: to plan)

zaprojektować {czas. dk}

So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.

Zatem, czas by to wszystko zabrać razem i zaprojektować najdoskonalszy TED Talk.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.

Trzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.

You have to design an artificial foot for such conditions.

Trzeba zaprojektować sztuczną stopę dla takich warunków.

And Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."

Arystoteles powiedział, że doceniali to, że czasem by zaprojektować okrągłą kolumnę trzeba naginać zasady.

to design [designed|designed] {czas.} (też: to configure, to make plans, to engineer)

projektować {czas. ndk}

We might just have to accept the fact that we're error prone and try to design things around it.

Możemy po prostu zaakceptować to, że jesteśmy podatni na błędy i próbować projektować rzeczy zgodnie z tym.

Individual Member States must design their curricula according to national circumstances.

Każde państwo członkowskie musi projektować programy nauczania dostosowane do własnych krajowych uwarunkowań.

And the idea is that you, within that continuum, identify a series of points, and you design specifically to them.

W zamierzeniu, trzeba w tej ciągłości ustalić serię punktów i projektować w odniesieniu do nich.

I don't try to design the toothbrush.

Nie próbuję projektować szczoteczki do zębów.

And finally, I think we have to do something that's not really -- it's almost unacceptable to say this -- which, we have to begin to design the future.

W końcu, musimy zrobić coś, co tak naprawdę nie będzie, ciężko to powiedzieć, musimy zacząć projektować przyszłość.
aranżować (wnętrze, mieszkanie) {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "design":

 

Podobne tłumaczenia

"design" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "design" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is called Hooked on a Feeling: The Pursuit of Happiness and Human Design.

Przedstawiam Wam "W niewoli uczucia: pogoń za szczęściem a konstrukcja człowieka".

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."

„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

The record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.

Informacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.

We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.

Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

It’s designed to get you to your favorite apps and sites, as quickly as possible.

Służy ona do jak najszybszego uzyskiwania dostępu do ulubionych aplikacji i witryn.

The reason is because the most important design secret of the brain is diversity.

To dlatego, że najważniejszym sekretem architektury mózgu jest różnorodność.

Vice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.

kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.

In fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.

Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).

The record of Replagal's designation as an Orphan medicine is available here.

Zapis oznaczenia preparatu Replagal jako leku sierocego dostępny jest tutaj.

Time Capsule, which was designed to take a fingerprint of the world in 2006.

Kapsuła Czasu, stworzonym w celu pobrania "odcisku palca" świata w roku 2006.

At present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.

Obecnie, panie i panowie, mamy jednego nominowanego przewodniczącego, tylko jednego.

The record of Myozyme's designation as an orphan medicine can be found here.

2/ 3 Zapis oznaczenia preparatu Myozyme jako leku sierocego znajduje się tutaj.

They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.

Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.

I think it's not the only ingredient in design, but possibly the most important.

Myślę, że to nie jedyny składnik procesu projektowego, ale możliwe, że najważniejszy.

And unique high-ankle design and human-like looks, [unclear] and functions.

Unikalny projekt wysokiej kostki i realistyczny wygląd [niezrozumiałe] i funkcje.

And, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.

Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.

During this phase they were requested to provide more detailed design concepts.

Na tym etapie projekty koncepcyjne zostały opracowane bardziej szczegółowo.

You can see exactly what went on, three o'clock in the morning at the design meeting.

Wiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?

Well, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.

Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.

The record of TORISEL's designation as an orphan medicine is available here.

Zapis oznaczenia preparatu TORISEL jako leku sierocego jest dostępny tutaj.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.