Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "design"

 

"design" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 1958

design {rzeczownik}

design {rzecz.}

computer-aided design and drafting

projektowanie i kreślenie wspomagane komputerowo

Are the basics of driving a car learning how to service it, or design it for that matter?

Czy do podstaw prowadzenia samochodu należą serwisowanie albo projektowanie?

They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.

Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.

It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings. ~~~ Bless you.

Projektowanie jest całkowicie beztłuszczowe a kiedy spojrzymy na efekt, widzimy istotę ludzką.

computer-assisted design/computer assisted manufacturing

projektowanie wspomagane komputerowo/wytwarzanie wspomagane komputerowo

design {rzecz.} (też: diagram, plan, program, blueprint)

plan {m.}

Design: randomized (1:1), double-blinded, placebo-controlled.

Plan: badanie randomizowane (1: 1), przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby,

It's because somebody else has a design for your resource.

A wszystko przez to, że ktoś inny ma plan względem twoich zasobów naturalnych.

Speaking about the design: every city has its own design.

Skoro już mowa o planie, każde miasto ma własny plan.

And you know why they have a design?

A wiesz, czemu ten plan właściwie powstał?

Somebody else has a design for it.

A ktoś inny ma względem nich plan.

design {rzecz.} [przen.] (też: intention, notion, intent)

zamiar {m.}

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

design {rzecz.} (też: decor)

wystrój {m.}

design {rzecz.} (też: intention)

zamysł {m.}

to design {czasownik}

to design [designed|designed] {czas.} (też: to plan)

So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.

Zatem, czas by to wszystko zabrać razem i zaprojektować najdoskonalszy TED Talk.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.

Trzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.

You have to design an artificial foot for such conditions.

Trzeba zaprojektować sztuczną stopę dla takich warunków.

And Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."

Arystoteles powiedział, że doceniali to, że czasem by zaprojektować okrągłą kolumnę trzeba naginać zasady.

to design [designed|designed] {czas.} (też: to configure, to make plans)

projektować {czas.}

We might just have to accept the fact that we're error prone and try to design things around it.

Możemy po prostu zaakceptować to, że jesteśmy podatni na błędy i próbować projektować rzeczy zgodnie z tym.

Individual Member States must design their curricula according to national circumstances.

Każde państwo członkowskie musi projektować programy nauczania dostosowane do własnych krajowych uwarunkowań.

And the idea is that you, within that continuum, identify a series of points, and you design specifically to them.

W zamierzeniu, trzeba w tej ciągłości ustalić serię punktów i projektować w odniesieniu do nich.

I don't try to design the toothbrush.

Nie próbuję projektować szczoteczki do zębów.

And finally, I think we have to do something that's not really -- it's almost unacceptable to say this -- which, we have to begin to design the future.

W końcu, musimy zrobić coś, co tak naprawdę nie będzie, ciężko to powiedzieć, musimy zacząć projektować przyszłość.
aranżować (wnętrze, mieszkanie) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "design":

 

Podobne tłumaczenia

"design" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "design" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The requisite security measures have been integrated into the landscape design.

W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniono wymagane środki bezpieczeństwa.

This is called Hooked on a Feeling: The Pursuit of Happiness and Human Design.

Przedstawiam Wam "W niewoli uczucia: pogoń za szczęściem a konstrukcja człowieka".

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."

„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

We worked with them to really create a design that was inspired by that wildscape.

Współpracowaliśmy z nimi by stworzyć odpowiedni projekt zainspirowany dziczą.

The record of Ventavis's designation as an orphan medicine is available here.

Zapis przyznania preparatowi Ventavis statusu leku sierocego znajduje się tutaj.

The record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.

Informacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.

Goering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.

Goering był zastępcą Hitlera podczas II wojny światowej, jego wyznaczonym następcą.

We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.

Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

It’s designed to get you to your favorite apps and sites, as quickly as possible.

Służy ona do jak najszybszego uzyskiwania dostępu do ulubionych aplikacji i witryn.

The reason is because the most important design secret of the brain is diversity.

To dlatego, że najważniejszym sekretem architektury mózgu jest różnorodność.

I feel that everyday, all of us now are being blasted by information design.

Czuję to codziennie, każdy z nas jest torpedowany projektowaniem informacji.

There is reason enough to think that this was not by accident, but by design.

To wystarczy, by sądzić, że nie był to przypadek, lecz zamierzone działanie.

And in parallel at that time, there was a very kind of exclusive design club.

Równolegle w tym samym czasie, powstał szczególny rodzaj klubu projektantów.

These are the mistakes, although I don't think mistakes is the right word in design.

To są błędy. ~~~ Chociaż uważam, że błędy to nie jest dobre słowo dla designu.

So, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.

Zabawa konstrukcyjna - jest oczywiście zabawą, ale też fantastycznym sposobem nauki.

Vice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.

kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.

In fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.

Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).

The record of Elaprase's designation as an orphan medicine is available here.

Zapis oznaczenia preparatu Elaprase jako leku sierocego dostępny jest tutaj.

The record of SOMAVERT's designation as an orphan medicine is available here.

Zapis oznaczenia preparatu SOMAVERT jako leku sierocego dostępny jest tutaj.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.