Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to deserve"

 

"to deserve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 188

to deserve {czasownik}

Our financial management is steadily improving and it is certainly good enough to deserve discharge.

Nasze zarządzanie finansami stale się poprawia i bez wątpienia jest dostatecznie dobre, by zasługiwać na absolutorium.

Sarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.

Sarajewo zasługuje na szansę zademonstrowania swojego ogromnego potencjału.

It is demonstrating that Europe deserves to be built and to be experienced.

Wykazuje, że Europa zasługuje na to, żeby ją budować i zapewnić jej dalsze istnienie.

(SK) Belarus deserves more attention, both from the EU and the European Parliament.

(SK) Białoruś zasługuje na uwagę zarówno ze strony UE, jak i Parlamentu Europejskiego.

The real questions begin when it comes to arguing about who deserves what and why.

Prawdziwe pytania zaczynają się gdy pytamy kto zasługuje na co i dlaczego.

If we are to deserve even a shred of respect from our taxpayers back at home, then in this dire economic time, we must treat their money with respect.

Jeśli chcemy, by zasłużyć choćby na odrobinę szacunku podatników w naszych krajach ojczystych, to w tych okropnych czasach dla gospodarki musimy traktować ich pieniądze z szacunkiem.

The Colombian people are clamouring for peace, and this agreement is definitely deserved.

Kolumbijczycy domagają się pokoju, a ten układ jest całkowicie zasłużony.

In other words, your position in life comes to seem not accidental, but merited and deserved.

Innymi słowy, czyjaś pozycja życiowa nie wydaje się przypadkowa lecz zasłużona.

On behalf of the Commission, I would like to say that it is very well deserved.

W imieniu Komisji pragnę powiedzieć, że są one w pełni zasłużone.

Afghanistan and its people have deserved our fullest commitment.

Afganistan i tamtejsza ludność zasłużyli na nasze zainteresowanie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deserve":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to deserve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.

Tak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.

The future of children is a topic requiring and deserving of our attention.

Przyszłość dzieci jest tematem wymagającym naszej uwagi i zasługującym na nią.

It would be retained by the EU and then perhaps spent on a much less deserving cause.

Zostałyby zatrzymane przez UE i prawdopodobnie wydane w o wiele mniej słusznej sprawie.

Ukraine's aspirations to become a member of the World Trade Organization deserve support.

Należy wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu.

People who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.

Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.

This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.

Sprawa jest słuszna, lecz nie jest to właściwe forum dla jej rozpatrywania.

All these areas deserve our full attention and an effective solution.

Wszystkie te dziedziny wymagają naszej pełnej uwagi i skutecznych rozwiązań.

Member of the Commission. - Trust can never be commanded, it has to be deserved and earned.

członek Komisji - Zaufania nie można nakazać, trzeba sobie na nie zapracować i zdobyć.

I support the report by Mrs Ries who deserves to be congratulated on her excellent work.

Bardzo popieram sprawozdanie pani Ries bardzo i gratuluję jego bardzo dobrego przygotowania.

That is what the whole of the western Balkans and the European Union need and have deserved.

Zarówno całe Bałkany Zachodnie, jak i Unia Europejska zasłużyły na to i potrzebują tego.

All victims of the crimes against humanity deserve the same status.

Wszystkim ofiarom zbrodni przeciwko ludzkości należy się taki sam status.

The proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.

Propozycje zawarte w mini-pakiecie są słuszne i należy je wesprzeć.

If we vote in favour of this today, we deserve to be congratulated.

Jeżeli zagłosujemy dzisiaj na "tak”, będziemy mogli sobie pogratulować.

The various solar energy projects, in particular, would have deserved to receive financing.

Na finansowanie zasługiwałyby w szczególności różne projekty w dziedzinie energii słonecznej.

I talk about race and this question of whether we deserve to kill.

Rozmawiam o problemach rasowych i o tym, czy zasługujemy na to, by zabijać.

If we don't do that, we're going to get the generation we deserve.

Jeśli tego nie zrobimy, przyszłe pokolenie będzie takim, na jakie sobie zasłużyliśmy.

We are winning the trust of European citizens; now we must show that we deserve that trust.

Zyskujemy zaufanie obywateli europejskich; nadszedł czas, by udowodnić, że na nie zasługujemy.

in writing. - (SV) This resolution contains many deserving exhortations.

na piśmie. - (SV) W treści tej rezolucji znajduje się wiele postulatów zasługujących na uwagę.

(HU) In my opinion, nuclear energy has not received the place it deserves in this report.

(HU) Moim zdaniem, energii jądrowej nie przeznaczono w tym sprawozdaniu należnego jej miejsca.

I believe that this is an issue that deserves a debate in plenary with Baroness Ashton present.

Uważam, że jest to kwestia zasługująca na debatę plenarną z udziałem baronessy Ashton.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.