Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to deserve"

 

"to deserve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 411

to deserve {czasownik}

Our financial management is steadily improving and it is certainly good enough to deserve discharge.

Nasze zarządzanie finansami stale się poprawia i bez wątpienia jest dostatecznie dobre, by zasługiwać na absolutorium.

What I learned is it has to do with attention and resources that everybody deserves.

Nauczyłam się, że jest to związane z uwagą i zasobami, na które wszyscy zasługują.

The real questions begin when it comes to arguing about who deserves what and why.

Prawdziwe pytania zaczynają się gdy pytamy kto zasługuje na co i dlaczego.

And someone who has that kind of artistic potential deserves so much more.

Ktoś kto ma taki artystyczny potencjał zasługuje na więcej.

I'm asking you this because no child, no human being, deserves what these children have gone through.

Proszę was, bo żadne dziecko, żadna ludzka istota, nie zasługuje na to, przez co przeszły te dzieci.

If we are to deserve even a shred of respect from our taxpayers back at home, then in this dire economic time, we must treat their money with respect.

Jeśli chcemy, by zasłużyć choćby na odrobinę szacunku podatników w naszych krajach ojczystych, to w tych okropnych czasach dla gospodarki musimy traktować ich pieniądze z szacunkiem.

In other words, your position in life comes to seem not accidental, but merited and deserved.

Innymi słowy, czyjaś pozycja życiowa nie wydaje się przypadkowa lecz zasłużona.

Personally, I think you deserved it way more.

Osobiście, uważam, że bardziej na to zasłużyłaś.

I deserved to be punished, forgive me.

Zasłużyłam sobie na karę, wybacz mi.

And Durant got what he deserved.

I Durant dostał, na co zasłużył.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deserve":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to deserve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.

Chciałbym podkreślić niektóre aspekty, które moim zdaniem zasługują na uwagę.

Some other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.

Niektóre inne zagadnienia wymienione w konsultacjach zasługują na szczególną uwagę.

It is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.

Tego oczekują społeczeństwa tych krajów, społeczeństwa tych krajów na to zasługują.

So, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.

Tak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.

And in addition, I believe that every oiled animal deserves a second chance at life.

Każdemu zwierzęciu dotkniętemu taką katastrofą należy się od życia druga szansa.

Anyone who does not agree does not deserve to hear the laughter of children.

Ktokolwiek się z tym nie zgadza, nie zasługuje na to, by słuchać śmiechu dzieci.

I believe that the citizens of this continent deserve much better than that.

Jestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.

Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.

Ci, którzy robią więcej, którzy udowadniają, że zasługują na więcej, dostają więcej.

We should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention.

Nie można też zapominać o innych zestawach praw i grupach, które zasługują na uwagę.

Savers deserve transparent information, which is easy to understand and available.

Oszczędzający zasługują na przejrzyste informacje - dostępne i łatwe do zrozumienia.

In this connection Mr Costa and Commissioner Barrot deserve special praise.

Na podkreślenie zasługuje tutaj wysiłek pana Costa i pana komisarza Barrot.

They deserve all the procedures and all the improvements this country needs.

Zasługują na wszelkie procedury i usprawnienia, jakich potrzebuje ten kraj.

However, two features of the directive under discussion deserve a positive response.

Natomiast na pozytywną ocenę zasługują dwa elementy dyskutowanej dyrektywy.

Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.

Europejczycy zasługują na bardziej zrównoważone i społecznie odpowiedzialne podejście.

We are dealing with separate issues, which deserve independent and in-depth discussion.

Zajmujemy się odrębnymi kwestiami, które zasługują na niezależne i pogłębione dyskusje.

Mr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law.

Panie przewodniczący! Ludność Zimbabwe zasługuje na sprawiedliwość i państwo prawa.

The ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.

Woźni zachowują się bardzo spokojnie i profesjonalnie i zasługują na nasz szacunek.

They deserve our gratitude and respect for the task they are undertaking.

Zasługują na naszą wdzięczność i szacunek za zadania, których się podjęli.

I think that all three reports deserve attention, with only one reservation.

Myślę, że wszystkie trzy sprawozdania zasługują na uwagę, z jednym tylko zastrzeżeniem.

This law will do much to help poor musicians who deserve to be treated equally.

To prawo w dużym stopniu pomoże biednym muzykom, którzy zasługują na równe traktowanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.