Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "deep"

 

"deep" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 711

deep {przymiotnik}

deep {przym.}

głębokie {przym.}

The Commission shares your deep concern about this harrowing question.

Komisja podziela państwa głębokie zaniepokojenie tą wstrząsającą kwestią.

We need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.

Trzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.

Mr President, I must express my deep satisfaction regarding the debate that has taken place.

Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie z toczącej się debaty.

We all know that as we form thoughts, they form deep channels in our minds and in our brains.

Wszyscy wiemy, że nasze myśli tworzą głębokie kanały w naszych umysłach i mózgach.

These are words that carry obligations and they have a deep meaning.

Te słowa niosą za sobą zobowiązanie i mają głębokie znaczenie.

deep {przym.} (też: rich, empathetic, empathic, intent)

głęboki {przym. m.}

The peoples of Europe are experiencing an extremely deep identity crisis.

Narody Europy przechodzą w tym momencie bardzo głęboki kryzys tożsamości.

The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.

"Głęboki niepokój” parlamentu rumuńskiego jest całkowicie bezzasadny i nieusprawiedliwiony.

The mouth of strange women is a deep pit: He that is abhorred of Jehovah shall fall therein.

Usta obcych niewiast są dół głęboki; na kogo się Pan gniewa, wpadnie tam.

I usually have to just like try to calm down and take a deep breath.

Zazwyczaj wystarczy spróbować się uspokoić i wziąć głęboki oddech.

Well then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.

Wpadliśmy wtedy w głęboki dół i poważnie zalaliśmy nasz samochód.

deep {przym.}

głęboka {przym. m.}

in writing. - (BG) This is to express my deep satisfaction with Mr. Adamou's report.

na piśmie. - (BG) Chciałbym wyrazić głęboką satysfakcję ze sprawozdania pana Adamou.

You have not understood that this crisis is a very deep, serious recession.

Nie zrozumieliście jeszcze, że ten kryzys to bardzo głęboka i poważna recesja.

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

I jedną z rzeczy nam wspólnych jest głęboka potrzeba wyrażania siebie.

Dermal infections (pyoderma – superficial and deep, wounds, abscesses) caused by susceptible

Zakażenia skóry (pioderma - powierzchowna i głęboka, rany, ropnie) wywoływane przez

to throw sb in at the deep end

rzucić kogoś na głęboką wodę

deep {przym.} (też: strong, powerful, potent, rich)

mocny {przym. m.}

When taken at bedtime, Xyrem increases deep sleep and increases the amount of time spent asleep at night, whilst reducing the number of sleeping periods during the day.

Przyjmowanie Xyremu przed położeniem się do snu ułatwia mocny sen i wydłuża czas snu w nocy, jednocześnie obniżając poczucie senności w ciągu dnia.

There's this very strong social message that needs to get to kind of the deepest crevices of intolerance, and the only way to get there is to kind of play the game.

To jest bardzo mocne przesłanie społeczne, które musi dotrzeć do jakby najgłębszych szczelin nietolerancji.

deep {przym.} (też: accurate, specific, precise, exact)

dokładny {przym. m.}

At the same time the European Council announced the task force to look deeper into mechanisms for dealing with this sort of crisis.

Równocześnie Rada Europejska ogłosiła powołanie grupy zadaniowej mającej dokładniej przyjrzeć się mechanizmom służącym do rozwiązywania tego typu sytuacji kryzysowych.

deep {przym.} (też: detail, specific, detailed, minute)

szczegółowy {przym. m.}

deep {przym.} (też: thorough, basic, fundamental, thoroughgoing)

gruntowny {przym. m.}

deep {przym.} (też: acute, astute, penetrating, incisive)

wnikliwy {przym. m.}

All these kinds of developments call for deeper budgetary surveillance.

Wszystkie te aspekty wymagają bardziej wnikliwego nadzoru budżetowego.

deep {przym.} (też: in-depth, thoroughgoing, comprehensive, thorough)

dogłębny {przym. m.}

We are going into greater depth: the association agreements are already very broad and deep.

Schodzimy coraz głębiej: układy o stowarzyszeniu już mają bardzo szeroki i dogłębny charakter.

I would also like to thank Mrs Castex for producing this report and for enabling us to go deeper in a discussion that is helping us a great deal.

Chciałbym również podziękować pani Castex za to sprawozdanie i za umożliwienie nam bardzo pomocnej, dogłębnej dyskusji.

deep {przysłówek}

deep {przysł.}

w głąb {przysł.}

But what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.

Skończyło się jednak na tym, że zabierałem naukowców z nami w głąb oceanu.

It's about six inches deep in the wall, but it just appears like it's coming out of the wall.

Sięga 20 centymetrów w głąb ściany, jednak ma się wrażenie, że z niej wystaje.

So they go deep inside mines to find a kind of environmental silence that will allow them to hear the ping of a dark matter particle hitting their detector.

Więc oni idą w głąb kopalń, żeby znaleźć ciche środowisko, które pozwoli im usłyszeć odgłos cząsteczki ciemnej materii uderzającej w detektor.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deep":

 

Podobne tłumaczenia

"deep" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "deep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Unfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.

Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.

And so it is sort of a theme, but it goes a little bit, you know, deeper than that.

Jest to coś w rodzaju motywu przewodniego, ale wydaje się że sięga nieco głębiej.

For Lithuania it spells another sequential step towards deeper European integration.

Dla Litwy oznacza to kolejny krok w kierunku mocniejszej integracji europejskiej.

However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.

Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.

However, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.

Muszą jednak być również świadome kosztów moratorium na odwierty głębinowe.

I tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.

Spróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."

We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.

Wciąż musimy przypominać sobie nawzajem o "kamieniu młyńskim” i "głębokości morza”.

Venous thromboembolism (including deep vein thrombosis, pulmonary embolus)

Choroby zakrzepowo - zatorowe żył (włączając zakrzepicę żył głębokich i zator płucny).

This moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.

Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.

Deep convictions have shown us that what unites us is greater than what divides us.

Głębia przekonań pokazała nam, że to, co nas łączy jest wspanialsze niż to, co dzieli.

The gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.

Przepaść pomiędzy polityką a ludźmi stale się powiększa, stając się szersza i głębsza.

That is why I once again wish to express my deepest sympathies to the Japanese people.

Dlatego po raz kolejny pragnę złożyć szczere wyrazy współczucia społeczeństwu Japonii.

Many of the deep-sea communities have genetic distribution that goes ocean-basin-wide.

Wiele z tych społeczności głębinowych ma dystrybucję genetyczną na skalę całego oceanu.

We can therefore now formulate our policy with much deeper insight into the problem.

Dlatego też naszą politykę budujemy teraz mając znacznie lepszy pogląd na cały problem.

This is the largest, widest-ranging, deepest-diving and oldest of all turtle species.

To największy, najszerzej występujący, najgłębiej nurkujący i najstarszy gatunek żółwi.

Thou coveredst it with the deep as with a vesture; The waters stood above the mountains.

Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami.

So we go on a journey deep inside the object and examine the constituents.

Zaglądamy do środka, szukamy składników. ~~~ Wiemy, że znajdziemy atomy.

Thromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)

wię wś pacjentów leczonych olanzapiną w grupie pacjentów leczonych placebo i

Thromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)

Zakrzep z zatorami (w tym zator t tnicy płucnej oraz zakrzepica ył gł bokich)

Thromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)

Zakrzep z zatorami (w tym zator tętnicy płucnej oraz zakrzepica ż gł ył ę bokich)
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.