angielsko-polskie tłumaczenie słowa "deep"

EN deep angielskie tłumaczenie

deep {przym.}
deep {przysł.}

EN deep
play_circle_outline
{przymiotnik}

deep (też: empathetic, empathic, grievous, in-depth)
The peoples of Europe are experiencing an extremely deep identity crisis.
Narody Europy przechodzą w tym momencie bardzo głęboki kryzys tożsamości.
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
"Głęboki niepokój” parlamentu rumuńskiego jest całkowicie bezzasadny i nieusprawiedliwiony.
Well then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
Wpadliśmy wtedy w głęboki dół i poważnie zalaliśmy nasz samochód.
deep
Dermal infections (pyoderma – superficial and deep, wounds, abscesses) caused by susceptible
Zakażenia skóry (pioderma - powierzchowna i głęboka, rany, ropnie) wywoływane przez
At its inception, the EU was about deep economic cooperation.
A przecież u początków Unii chodziło o głęboką współpracę gospodarczą.
I want to raise with you a matter of very deep concern in Ireland.
Pragnę podnieść kwestię, która stanowi głęboką obawę mieszkańców Irlandii.
The Commission shares your deep concern about this harrowing question.
Komisja podziela państwa głębokie zaniepokojenie tą wstrząsającą kwestią.
We need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
Trzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.
These are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Te słowa niosą za sobą zobowiązanie i mają głębokie znaczenie.
deep (też: firm, hard-wearing, heady, hefty)
When taken at bedtime, Xyrem increases deep sleep and increases the amount of time spent asleep at night, whilst reducing the number of sleeping periods during the day.
Przyjmowanie Xyremu przed położeniem się do snu ułatwia mocny sen i wydłuża czas snu w nocy, jednocześnie obniżając poczucie senności w ciągu dnia.
deep (też: accurate, exact, exhaustive, in-depth)
deep (też: detailed, extensive, meticulous, specific)
deep (też: acute, astute, incisive, insightful)
deep (też: accurate, basic, exhaustive, fundamental)
deep (też: comprehensive, in-depth, profound, thorough)
We are going into greater depth: the association agreements are already very broad and deep.
Schodzimy coraz głębiej: układy o stowarzyszeniu już mają bardzo szeroki i dogłębny charakter.

Przykłady użycia - "deep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishbetween the devil and the deep blue sea
Englishbetween the devil and the deep blue sea
Englishto be in deep shit
Englishdeep vein thrombosis
Englishdeep venous thrombosis
Englishstill waters run deep
Englishto get into deep water
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.
EnglishHowever, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.
EnglishBut what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
Skończyło się jednak na tym, że zabierałem naukowców z nami w głąb oceanu.
EnglishDeep convictions have shown us that what unites us is greater than what divides us.
Głębia przekonań pokazała nam, że to, co nas łączy jest wspanialsze niż to, co dzieli.
EnglishI tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.
Spróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."
EnglishHowever, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.
Muszą jednak być również świadome kosztów moratorium na odwierty głębinowe.
EnglishThromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)
Zakrzep z zatorami (w tym zator tętnicy płucnej oraz zakrzepica ż gł ył ę bokich)
EnglishThat is, we're able to save it from a fate of deep-sea bottom trawling.
Chodzi o to, że jesteśmy w stanie uchronić go przed losem połowów głębinowych.
EnglishThe science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
Dziedzina nauki dotycząca zasobów głębinowych nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.
EnglishVenous thromboembolism (including deep vein thrombosis, pulmonary embolus)
Choroby zakrzepowo - zatorowe żył (włączając zakrzepicę żył głębokich i zator płucny).
EnglishThromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)
Zakrzep z zatorami (w tym zator t tnicy płucnej oraz zakrzepica ył gł bokich)