Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "deep"

 

"deep" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 652

deep {przymiotnik}

deep {przym.}

głębokie {przym.}

It's about 40 to 50 km wide in most places, and one to two kilometers deep.

Ma około 40-50 km szerokości w większości miejsc i jest głębokie na 1 do 2 kilometrów.

He uncovereth deep things out of darkness, And bringeth out to light the shadow of death.

On odkrywa głębokie rzeczy z ciemności, a wywodzi na jaśnię cień śmierci.

The Commission shares your deep concern about this harrowing question.

Komisja podziela państwa głębokie zaniepokojenie tą wstrząsającą kwestią.

We need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.

Trzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.

Mr President, I must express my deep satisfaction regarding the debate that has taken place.

Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie z toczącej się debaty.

deep {przym.} (też: rich, empathetic, empathic, intent)

głęboki {przym. m.}

There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.

Są takie unikalne momenty, gdy dwoje ludzi dzieli głęboki smutek z powodu istnienia.

The peoples of Europe are experiencing an extremely deep identity crisis.

Narody Europy przechodzą w tym momencie bardzo głęboki kryzys tożsamości.

The current humanitarian situation in Gaza can only cause deep concern.

Aktualna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy może jedynie budzić głęboki niepokój.

The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.

"Głęboki niepokój” parlamentu rumuńskiego jest całkowicie bezzasadny i nieusprawiedliwiony.

The mouth of strange women is a deep pit: He that is abhorred of Jehovah shall fall therein.

Usta obcych niewiast są dół głęboki; na kogo się Pan gniewa, wpadnie tam.

deep {przym.}

głęboka {przym. m.}

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

in writing. - (BG) This is to express my deep satisfaction with Mr. Adamou's report.

na piśmie. - (BG) Chciałbym wyrazić głęboką satysfakcję ze sprawozdania pana Adamou.

You have not understood that this crisis is a very deep, serious recession.

Nie zrozumieliście jeszcze, że ten kryzys to bardzo głęboka i poważna recesja.

Srebrenica is a wound that has left a deep scar on the history of Europe.

Srebrenica jest raną, która zostawiła głęboką bliznę na historii Europy.

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

I jedną z rzeczy nam wspólnych jest głęboka potrzeba wyrażania siebie.

deep {przym.} (też: strong, powerful, potent, rich)

mocny {przym. m.}

When taken at bedtime, Xyrem increases deep sleep and increases the amount of time spent asleep at night, whilst reducing the number of sleeping periods during the day.

Przyjmowanie Xyremu przed położeniem się do snu ułatwia mocny sen i wydłuża czas snu w nocy, jednocześnie obniżając poczucie senności w ciągu dnia.

There's this very strong social message that needs to get to kind of the deepest crevices of intolerance, and the only way to get there is to kind of play the game.

To jest bardzo mocne przesłanie społeczne, które musi dotrzeć do jakby najgłębszych szczelin nietolerancji.

deep {przysłówek}

deep {przysł.}

w głąb {przysł.}

But what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.

Skończyło się jednak na tym, że zabierałem naukowców z nami w głąb oceanu.

It's about six inches deep in the wall, but it just appears like it's coming out of the wall.

Sięga 20 centymetrów w głąb ściany, jednak ma się wrażenie, że z niej wystaje.

So they go deep inside mines to find a kind of environmental silence that will allow them to hear the ping of a dark matter particle hitting their detector.

Więc oni idą w głąb kopalń, żeby znaleźć ciche środowisko, które pozwoli im usłyszeć odgłos cząsteczki ciemnej materii uderzającej w detektor.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deep":

 

Podobne tłumaczenia

"deep" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "deep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Axis' Corridor Format, the camera provides deeper, vertical coverage of aisles.

Axis formatu Corridor Format zapewnia jeszcze głębsze pokrycie alejek w poziomie.

Unfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.

Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.

And so it is sort of a theme, but it goes a little bit, you know, deeper than that.

Jest to coś w rodzaju motywu przewodniego, ale wydaje się że sięga nieco głębiej.

I tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.

Spróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."

However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.

Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.

However, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.

Muszą jednak być również świadome kosztów moratorium na odwierty głębinowe.

Venous thromboembolism (including deep vein thrombosis, pulmonary embolus)

Choroby zakrzepowo - zatorowe żył (włączając zakrzepicę żył głębokich i zator płucny).

And human resources are like natural resources; they're often buried deep.

Te talenty można porównać do zasobów naturalnych, występujących głęboko w ziemi.

And the revolters are gone deep in making slaughter; but I am a rebuker of them all.

Owszem, udawając się na zabijanie, przypadają do ziemi; ale Ja pokarzę każdego z nich.

There is no other option than to work together in the face of this deep crisis.

W obliczu tego głębokiego kryzysu nie ma innej możliwości, niż współpraca.

Deep convictions have shown us that what unites us is greater than what divides us.

Głębia przekonań pokazała nam, że to, co nas łączy jest wspanialsze niż to, co dzieli.

This is at a time when Europe, or most of Europe, is recovering from a deep recession.

Jest to czas, gdy Europa, czy też większa część Europy wychodzi z głębokiego kryzysu.

This moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.

Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.

Many of the deep-sea communities have genetic distribution that goes ocean-basin-wide.

Wiele z tych społeczności głębinowych ma dystrybucję genetyczną na skalę całego oceanu.

I discovered something about love and design through a project called Deep Blue.

Odkryłem coś o miłości i projektowaniu poprzez projekt nazwany Deep Blue.

This is the largest, widest-ranging, deepest-diving and oldest of all turtle species.

To największy, najszerzej występujący, najgłębiej nurkujący i najstarszy gatunek żółwi.

So we go on a journey deep inside the object and examine the constituents.

Zaglądamy do środka, szukamy składników. ~~~ Wiemy, że znajdziemy atomy.

Thou coveredst it with the deep as with a vesture; The waters stood above the mountains.

Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami.

They're ideas about which people disagree in the deepest possible sense.

Są ideami, co do których ludzie spierają się w najgłębszym możliwym sensie.

Thromboembolism (including pulmonary embolism and deep vein thrombosis)

wię wś pacjentów leczonych olanzapiną w grupie pacjentów leczonych placebo i
 

Wyniki z forum

"deep" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.