Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "deemed"

 

"deemed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 74

deemed {przymiotnik}

deemed {przym.}

uznany (za) {przym. m.}

The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.

Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.

If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned?

Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła.

However, the airline has not yet provided the proof needed for its aircraft to be deemed to have undergone the inspections and modifications requested.

Jednakże, linia lotnicza nie dostarczyła jeszcze dowodu koniecznego to tego, aby ten samolot mógł być uznany za samolot, który przeszedł wymagane kontrole i został poddany konicznym naprawom.

to deem {czasownik}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to acknowledge, to recognize, to give recognition to, to legitimize)

uznać {czas. dk}

I deemed (Simple past)

ja (m) uznałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) uznałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on uznał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) uznaliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) uznaliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni uznali (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) uznałam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) uznałaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona uznała (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) uznałyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) uznałyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one uznały (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono uznało (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to believe, to accredit, to account)

wierzyć [wierzę|wierzył] {czas. ndk}

I deemed (Simple past)

ja (m) wierzyłem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) wierzyłeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on wierzył (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) wierzyliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) wierzyliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni wierzyli (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) wierzyłam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) wierzyłaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona wierzyła (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) wierzyłyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) wierzyłyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one wierzyły (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono wierzyło (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to look, to consider, to regard, to watch)

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk}

I deemed (Simple past)

ja (m) patrzałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) patrzałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on patrzał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) patrzyliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) patrzyliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni patrzyli (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) patrzyłam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) patrzyłaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona patrzyła (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) patrzyłyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) patrzyłyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one patrzyły (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono patrzyło (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (m) sądziłem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) sądziłeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on sądził (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) sądziliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) sądziliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni sądzili (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) sądziłam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) sądziłaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona sądziła (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) sądziłyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) sądziłyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one sądziły (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono sądziło (Czas przeszły)

deemed (Past participle)

sądzony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to opine, to think, to account, to suppose)

mniemać [mniemam|mniemał] {czas. ndk}

I deemed (Simple past)

ja (m) mniemałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) mniemałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on mniemał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) mniemaliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) mniemaliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni mniemali (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) mniemałam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) mniemałaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona mniemała (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) mniemałyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) mniemałyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one mniemały (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono mniemało (Czas przeszły)

deemed (Past participle)

mniemany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
uznawać [uznaję|uznawał] (że) {czas. ndk}

I deemed (Simple past)

ja (m) uznawałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) uznawałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on uznawał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) uznawaliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) uznawaliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni uznawali (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) uznawałam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) uznawałaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona uznawała (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) uznawałyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) uznawałyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one uznawały (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono uznawało (Czas przeszły)

deemed (Past participle)

uznawany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deem":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "deemed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.

Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.

If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.

approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;

przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uważa się za przyjęty,

If it were deemed appropriate, the rates for smokers could be increased to cover treatment costs.

Jeżeli chcą, mogą oni podnieść stawki dla palaczy za koszty ich leczenia.

That is why it was deemed necessary to amend Regulation (EC) No 377/2004.

Dlatego konieczna była zmiana rozporządzenia (WE) nr 377/2004.

The comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics.

Uwagi w niej zawarte dotyczyły nietolerancji islamskich reżimów wobec ludzi uznawanych za heretyków.

These effects were deemed to be related to the progression of the disease.

Uważa się, że objawy te były związane z postępem choroby.

has not taken a decision, the European law establishing the budget shall be deemed to have been adopted

nie podejmie decyzji, ustawę europejską ustanawiającą budżet uważa się za przyjętą,

The intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.

Prawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.

If deemed necessary, control must be in line with what is feasible in practice in respect of the work process.

Jeżeli będzie to konieczne, kontrola musi być zgodna z praktyką stosowaną w odniesieniu do procesu prac.

Whilst allowing low-risk products onto the market, it bans 22 substances deemed to be very harmful.

Dopuszczając do obrotu środki niskiego ryzyka, postuluje ono zakaz 22 substancji uważanych za bardzo szkodliwe.

If QUADRAMET administration to a breastfeeding woman is deemed necessary, breastfeeding should be stopped.

Pacjentki, u których konieczne jest zastosowanie leku QUADRAMET w czasie laktacji, muszą przerwać karmienia piersią.

If you access any part of the ECB’s website, you will be deemed to have accepted the foregoing.

Informacje zapisywane przez serwery EBC

I am positively inclined towards the report, but cannot accept the amendments whereby churches are deemed to be lobby groups.

Pozytywnie odnosząc się do sprawozdania, nie mogę jednak akceptować poprawek uznających kościoły za grupy lobbystyczne.

This is the first amendment, and it is of course the English-language version, which has been distributed, that is deemed authentic.

Jest to pierwsza poprawka i oczywiście obowiązująca jest wersja w języku angielskim, która została rozdana.

Moreover, whenever it is deemed appropriate, OLAF liaises closely with the competent national authorities on progress in such matters.

Ponadto w razie konieczności OLAF pozostaje w ścisłych kontaktach z właściwymi organami krajowymi, śledząc przebieg tych spraw.

By failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.

Panie Ministrze! Rosja nie realizuje trzech z sześciu punktów porozumienia negocjowanego w naszym imieniu przez prezydenta Sarkozy'ego.

request the Commission to submit a new proposal; in that case, the act originally proposed shall be deemed not to have been adopted.

występuje z wnioskiem do Komisji o przedstawienie nowego wniosku; w tym przypadku, akt początkowo proponowany uważa się za nieprzyjęty.

Red-lining was used by banks, wherein certain sections of the city, including ours, were deemed off-limits to any sort of investment.

Banki zaczęły wprowadzać czerwone strefy, nasza dzielnica była jedną z nich, w których nie udzielały kredytów na jakiekolwiek inwestycje.

These include gender violence, which is deemed to be one of the main scourges of society, not just in Europe but also the world over.

Chodzi o przemoc międzypłciową, która jest uważana za jedną z głównych bolączek społecznych, nie tylko w Europie, lecz wszędzie na świecie.
 

Wyniki z forum

"deemed" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.