Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "deemed"

 

"deemed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 94

deemed {przymiotnik}

deemed {przym.}

uznany (za) {przym. m.}

The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.

Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.

If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned?

Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła.

However, the airline has not yet provided the proof needed for its aircraft to be deemed to have undergone the inspections and modifications requested.

Jednakże, linia lotnicza nie dostarczyła jeszcze dowodu koniecznego to tego, aby ten samolot mógł być uznany za samolot, który przeszedł wymagane kontrole i został poddany konicznym naprawom.

to deem {czasownik}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to acknowledge, to recognize, to give recognition to, to legitimize)

uznać {czas.}

I deemed (Simple past)

ja (m) uznałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) uznałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on uznał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) uznaliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) uznaliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni uznali (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) uznałam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) uznałaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona uznała (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) uznałyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) uznałyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one uznały (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono uznało (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to look, to consider, to look at, to regard)

patrzeć {czas.}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to believe, to accredit, to account, to trust)

I deemed (Simple past)

ja (m) wierzyłem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) wierzyłeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on wierzył (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) wierzyliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) wierzyliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni wierzyli (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) wierzyłam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) wierzyłaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona wierzyła (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) wierzyłyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) wierzyłyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one wierzyły (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono wierzyło (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to arbitrate, to judge, to believe, to plant)

sądzić {czas.}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to opine, to think, to account, to suppose)

mniemać {czas.}
uznawać, że {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deem":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "deemed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is the level below which a family is deemed to be living in poverty.

Jest to poziom, poniżej którego rodzinę uznaje się za żyjącą w ubóstwie.

So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.

Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.

Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.

W związku z tym dokumenty w sprawie negocjacji handlowych są uznawane za poufne.

If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.

Residence permits will be deemed equivalent to short-stay visas.

Karta pobytowa będzie uznawana za odpowiednik wiz krótkoterminowych.

approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;

przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uważa się za przyjęty,

If it were deemed appropriate, the rates for smokers could be increased to cover treatment costs.

Jeżeli chcą, mogą oni podnieść stawki dla palaczy za koszty ich leczenia.

That is why it was deemed necessary to amend Regulation (EC) No 377/2004.

Dlatego konieczna była zmiana rozporządzenia (WE) nr 377/2004.

The comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics.

Uwagi w niej zawarte dotyczyły nietolerancji islamskich reżimów wobec ludzi uznawanych za heretyków.

These effects were deemed to be related to the progression of the disease.

Uważa się, że objawy te były związane z postępem choroby.

has not taken a decision, the European law establishing the budget shall be deemed to have been adopted

nie podejmie decyzji, ustawę europejską ustanawiającą budżet uważa się za przyjętą,

The intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.

Prawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.

If deemed necessary, control must be in line with what is feasible in practice in respect of the work process.

Jeżeli będzie to konieczne, kontrola musi być zgodna z praktyką stosowaną w odniesieniu do procesu prac.

Whilst allowing low-risk products onto the market, it bans 22 substances deemed to be very harmful.

Dopuszczając do obrotu środki niskiego ryzyka, postuluje ono zakaz 22 substancji uważanych za bardzo szkodliwe.

The Commission's original proposal was 135g CO2/km, which was deemed by many sources to be simply unachievable.

Pierwotna propozycja Komisji wynosiła 135 g CO2/km, co wielu zainteresowanych uznawało po prostu za nieosiągalne.

This cooperation is deemed important in the south of Europe but is of far less significance to the rest of Europe.

Współpraca ta jest uznawana na południu Europy za ważną, lecz ma o wiele mniejsze znaczenie dla reszty Europy.

If QUADRAMET administration to a breastfeeding woman is deemed necessary, breastfeeding should be stopped.

Pacjentki, u których konieczne jest zastosowanie leku QUADRAMET w czasie laktacji, muszą przerwać karmienia piersią.

Ultimately, aid is allocated because it is deemed necessary; it is not so much issues of competition that are at stake.

Ostatecznie pomoc jest udzielana, ponieważ uznaje się ją za konieczną; nie chodzi tu raczej o kwestie konkurencji.

If you access any part of the ECB’s website, you will be deemed to have accepted the foregoing.

Informacje zapisywane przez serwery EBC

These moves provide further confirmation of just how serious the situation of Europe's financial markets is deemed to be.

80 mld USD potwierdziły, że sytuacja na europejskich rynkach finansowych uznawana jest za poważną.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.