Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "deemed"

 

"deemed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 125

deemed {przymiotnik}

deemed {przym.}

uznany (za) {przym. m.}

The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.

Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.

If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned?

Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła.

However, the airline has not yet provided the proof needed for its aircraft to be deemed to have undergone the inspections and modifications requested.

Jednakże, linia lotnicza nie dostarczyła jeszcze dowodu koniecznego to tego, aby ten samolot mógł być uznany za samolot, który przeszedł wymagane kontrole i został poddany konicznym naprawom.

to deem {czasownik}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to acknowledge, to recognize, to give recognition to, to legitimize)

uznać {czas.}

I deemed (Simple past)

ja (m) uznałem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) uznałeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on uznał (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) uznaliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) uznaliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni uznali (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) uznałam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) uznałaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona uznała (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) uznałyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) uznałyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one uznały (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono uznało (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to look, to consider, to look at, to regard)

patrzeć {czas.}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to believe, to accredit, to account, to trust)

I deemed (Simple past)

ja (m) wierzyłem (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (m) wierzyłeś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

on wierzył (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (m) wierzyliśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (m) wierzyliście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

oni wierzyli (Czas przeszły)

I deemed (Simple past)

ja (f) wierzyłam (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

ty (f) wierzyłaś (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ona wierzyła (Czas przeszły)

we deemed (Simple past)

my (f) wierzyłyśmy (Czas przeszły)

you deemed (Simple past)

wy (f) wierzyłyście (Czas przeszły)

they deemed (Simple past)

one wierzyły (Czas przeszły)

he/she/it deemed (Simple past)

ono wierzyło (Czas przeszły)

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to arbitrate, to judge, to believe, to plant)

sądzić {czas.}

to deem [deemed|deemed] {czas.} (też: to opine, to think, to account, to suppose)

mniemać {czas.}
uznawać, że {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "deem":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "deemed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We are once again delaying a regulation which we already deemed sensible in 1995.

Kolejny raz opóźniamy rozporządzenie, które już w 1995 roku uznaliśmy za sensowne.

How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?

Jak podejrzenie woli dokonania aktu terrorystycznego może być uznane za zasadne?

The following questions will not be answered because they were not deemed admissible:

Następujące pytania nie otrzymają odpowiedzi, ponieważ nie uznano ich za dopuszczalne.

This action has now been deemed illegal by the European Court of Justice.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał to działanie za niezgodne z prawem.

So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.

Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.

This is the level below which a family is deemed to be living in poverty.

Jest to poziom, poniżej którego rodzinę uznaje się za żyjącą w ubóstwie.

Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.

W związku z tym dokumenty w sprawie negocjacji handlowych są uznawane za poufne.

If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.

Residence permits will be deemed equivalent to short-stay visas.

Karta pobytowa będzie uznawana za odpowiednik wiz krótkoterminowych.

approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;

przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uważa się za przyjęty,

If it were deemed appropriate, the rates for smokers could be increased to cover treatment costs.

Jeżeli chcą, mogą oni podnieść stawki dla palaczy za koszty ich leczenia.

That is why it was deemed necessary to amend Regulation (EC) No 377/2004.

Dlatego konieczna była zmiana rozporządzenia (WE) nr 377/2004.

The number of complaints deemed admissible points to certain conclusions.

Ilość skarg uznanych za dopuszczalne wskazuje na dwie rzeczy.

The comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics.

Uwagi w niej zawarte dotyczyły nietolerancji islamskich reżimów wobec ludzi uznawanych za heretyków.

Unfortunately, some very important images are deemed too graphic or disturbing for us to see them.

Pokażę wam jedno zdjęcie, zrobione przez Eugene'a Richardsa, które przedstawia weterana wojny w Iraku.

These effects were deemed to be related to the progression of the disease.

Uważa się, że objawy te były związane z postępem choroby.

has not taken a decision, the European law establishing the budget shall be deemed to have been adopted

nie podejmie decyzji, ustawę europejską ustanawiającą budżet uważa się za przyjętą,

The Council deemed it necessary to introduce two further amendments.

Rada uznała za celowe wniesienie dwóch nowych poprawek.

The intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.

Prawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.

The budgetary procedure can thus be deemed to be completed and the budget is declared definitively adopted.'

Procedura budżetowa może więc zostać uznana za zamkniętą, a budżet za ostatecznie przyjęty”.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

dedicatedly · dedication · deductible · deducting · deduction · deductions · deductive · deductivism · deed · deeds · deemed · deep · deep-sea · deepen · deepest · deeply · deer · deerstalker · defaced · defacement · defaecation

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.