Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "debilitating"

 

"debilitating" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-19 z 19

debilitating {przymiotnik}

debilitating {przym.}

osłabiający {przym. m.}

to debilitate {czasownik}

to debilitate [debilitated|debilitated] {czas.} (też: to attenuate, to craze, to cushion)

osłabić {czas. dk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "debilitate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "debilitating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If that is the case, I find it very debilitating for this Parliament.

Jeżeli tak, to uważam, że jest to bardzo destrukcyjne dla tego Parlamentu.

Severe, debilitating medical conditions, including patients with chronic renal failure, patients

Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze, w tym pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek,

High prices have a debilitating effect on consumers, in particular those in the poor strata of society.

Wysokie ceny osłabiają konsumentów, szczególnie tych w ubogich warstwach społeczeństwa.

But eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.

Ale i ona w końcu przestaje pomagać, a cukrzyca prowadzi do przewidywalnego początku wyniszczającej choroby.

Women used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.

Kobiety zwykle musiały przechodzić bardzo inwalidyzujące operacje by wyciąć wszystkie węzły chłonne pachowe.

Severe, debilitating medical conditions;

Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze.

The skeletal complications are a common, and frequently the most debilitating and disabling feature of Gaucher disease.

Komórki Gauchera spotyka się najczęściej w wątrobie, śledzionie i w szpiku kostnym, jak również w płucach, nerkach i jelitach.

The skeletal complications are a common, and frequently the most debilitating and disabling feature of Gaucher disease.

Powikłania w układzie kostnym są powszechnym i często najbardziej uciążliwym oraz prowadzącym do kalectwa elementem choroby Gauchera.

Vomiting can be associated with serious, severely debilitating conditions and the cause should be investigated.

Wymioty mogą pojawiać się w powiązaniu z poważnymi, silnie wyniszczającymi schorzeniami i przyczyna tych schorzeń powinna być zbadana.

However, this reaction can be severe and debilitating in some patients and may require discontinuation of treatment.

Należy jednakże pamiętać, że reakcja ta u niektórych pacjentów może być ciężka i ograniczająca aktywność oraz może wymagać przerwania leczenia.

The problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.

Problem polega na tym, że ludzie pod jego opieką cierpią na dręczącą i wycieńczającą chorobę, której Archie nie rozumie.

NSF may result in debilitating joint immobility, muscle weakness or impairment of the function of internal organs which may potentially be life threatening.

NSF może powodować prowadzące do inwalidztwa unieruchomienie stawów, osłabienie mięśni lub zaburzenie czynności narządów wewnętrznych, co potencjalnie może zagrażać życiu.

Let that be a reminder that we want some action to support the many families, and children in particular, who suffer from that debilitating disease.

Niech będzie on przypomnieniem o tym, że potrzebne są działania mające na celu wsparcie wielu rodzin, szczególnie dzieci, które cierpią z powodu tej wycieńczającej choroby.

Diabetes, cancer, Parkinson's, Alzheimer's, heart failure, lung failure -- things that we know are debilitating diseases, for which there's relatively little that can be done.

Cukrzyca, rak, Parkinson, Alzheimer, niewydolność serca, niewydolność płuc. ~~~ Słów, które oznaczają wyniszczające choroby, na które stosunkowo niewiele można poradzić.

In 1930, there were 41 workers per retiree. ~~~ 41 people who were basically outside of being really sick, paying for the one retiree who was experiencing debilitating disease.

41 ludzi, będących zasadniczo poza zasięgiem poważnych chorób, płaciło na jednego emeryta dotkniętego przewlekłą chorobą.

Vomiting can be associated with serious, severely debilitating conditions including gastrointestinal obstructions; therefore, appropriate diagnostic evaluations should be employed.

Wymioty mogą pojawiać się w powiązaniu z poważnymi, silnie wyniszczającymi schorzeniami takimi, jak niedrożność przewodu pokarmowego i stąd konieczne jest postawienie właściwego rozpoznania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

debased · debasement · debatable · debate · debater · debauched · debaucherous · debauchery · debenture · debentures · debilitating · debilitation · debility · debit · debonair · debonaire · debridement · debris · debt · debtor · debts

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.