Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dear"

 

"dear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 201

dear {przymiotnik}

dear {przym.} (też: beloved, expensive, costly, pricey)

drogi {przym. m.}

We are all familiar with this saying, but dear Commissioner, where are the figures in this material?

Wszyscy znamy to powiedzenie, ale drogi panie komisarzu, gdzie w tym materiale dane liczbowe?

My dear Jo, if you will return to your seat. I will explain the problem that we have, ladies and gentlemen.

Mój drogi Jo, jeśli wrócisz na swoje miejsce, wyjaśnię, na czym polega ten nasz problem, panie i panowie.

But since you bring up demagoguery, my dear Ramon.

Ale to ty mój drogi Ramon zacząłeś wywody demagogii.

'Dear student, take a look at the following text.

Argumentacja wygląda następująco: »Drogi uczniu, spójrz na następny tekst.

Dear Mr. Francis Gremp, thank you for informing us

Drogi Panie Gremp, dziękujemy za poinformowanie

dear {przym.} (też: expensive)

drogie {przym.}

It is our duty to safeguard those values which are so dear to all of us.

Naszym obowiązkiem jest dbać o te wartości, które są nam wszystkim tak drogie.

For us Liberals, investment in developing countries is dear to our hearts.

Inwestowanie w krajach rozwijających się jest drogie sercom liberałów.

Dear colleagues, parents and grandparents, please now listen to your hearts.

Drogie koleżanki i koledzy posłowie, rodzice i dziadkowie, proszę wsłuchajcie się w swoje serca.

We stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.

Tak jest i tym razem i dlatego proszę te media pakistańskie: nie nadużywajcie wolności, które są nam drogie.

It is not China that is dear to my heart, it is democracy and human rights in China, as in Israel and Palestine.

To nie Chiny są drogie mojemu sercu, ale demokracja i prawa człowieka w Chinach, podobnie jak w Izraelu i Palestynie.

dear {przym.} (też: expensive)

droga {przym. f.}

"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."

"Droga 48, obiecuję Cię słuchać, szanować i walczyć dla Ciebie."

You are like the amphisbaena that was so dear to Césaire.

Jest pan jak amfisbaena, która była tak droga Césaire'emu.

Otherwise, our dear European Commission will be caught with its pants down.

W innym razie nasza droga Komisja Europejska może zostać bardzo zaskoczona, w bardzo nieodpowiednim momencie.

I would just like to clarify one thing, my dear Astrid, speaking time is limited to one minute, not two.

Chciałbym wyjaśnić jedną sprawą, moja droga Astrid. Czas przeznaczony na wystąpienie wynosi minutę, a nie dwie.

My dear fellow Member, would you like to make yourself clear?

Droga Koleżanko! Czy chce Pani coś wyjaśnić?

dear {przym.} (też: respected, esteemed, estimable)

szanowny {przym. m.}

I can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.

Mogę pana zapewnić, szanowny panie pośle, że moje intencje były jednoznacznie pozytywne.

"Dear Sir, Good day, compliments of the day, and my best wishes to you and family.

"Szanowny Panie. ~~~ Dobrego dnia, niech będzie szczęśliwy. ~~~ Życzę najlepszego Panu i Pańskiej rodzinie.

(ES) Dear Prime Minister Zapatero, welcome, good luck and thank you for your speech.

(ES) Szanowny panie premierze! Pragnę pana powitać, życzyć wszystkiego najlepszego i podziękować za pańskie wystąpienie.

Dear President Giscard d’Estaing,

Szanowny Panie Prezydencie Giscard d’Estaing,

Dear Chancellor Helmut Schmidt,

Szanowny Panie Kanclerzu Schmidt,

dear {przym.} (też: beloved, loved)

kochany {przym. m.}

I know, dear boy.

Wiem kochany.

dear {przym.} (też: costly, pricey, expensive)

kosztowny {przym. m.}

dear {przym.} (też: respected, reputable, considered, respectable)

szanowany {przym. m.}

dear {rzeczownik}

dear {rzecz.} (też: honey, love, darling, shnukums)

kochanie {n.}

You'll be all right, dear.

Wyzdrowiejesz kochanie.

dear! {wykrzyknik}

dear! {wykrz.} (też: oops, oh, gosh)

ojej! {wykrz.}

So you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.

Przekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.

Well, dear, oh dear.

No tak, ojej...

Oh, dear.

Ojej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dear":

 

Podobne tłumaczenia

"dear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.

Pragnę zapewnić cię, Caroline, że doskonale rozumiem problem, o którym mówisz.

The export rebate is dear to our hearts and everyone says this must now be abolished.

Rabaty eksportowe są bliskie naszym sercom i każdy mówi, że trzeba je teraz znieść.

And the rich man -- oh, dear -- crestfallen. ~~~ "You mean God didn't want my bread?"

Bogaty był przygnębiony, "Masz na myśli, że Bóg nie chciał mojego chleba?"

on behalf of the PSE group. - (RO) Madam President, Mr. Commissioner, dear colleagues.

w imieniu grupy PSE. - (RO) Pani przewodnicząca, panie komisarzy, szanowni państwo!

My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.

Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.

The second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.

Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.

Dear colleagues, these discussions last from 15.00 to 20.00, which is five hours.

Szanowni posłowie! Rozmowy nasze trwają od godziny 15.00 do 20.00, to jest pięć godzin.

Dear colleagues, preventing desertification is easier than removing it.

Drodzy koledzy! Zapobieganie pustynnieniu jest łatwiejsze niż jego usuwanie.

She died alone in 1940 in the company of her books and her dear friends.

Zmarła samotnie w 1940 roku w otoczeniu książek i bliskich przyjaciół.

Dear Members of the Sabor, we welcome you to our European Parliament here in Strasbourg.

Szanowni posłowie Saboru! Witamy państwa w naszym Parlamencie Europejskim tu, w Strasburgu.

Dear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament.

Drodzy koledzy! Dziękuję wam za wybranie mnie na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

We hold the future of our citizens very dear when it comes to our vision for the future.

Bardzo troszczymy się o przyszłość naszych obywateli, gdy chodzi o naszą wizję przyszłości.

The collapse of a series of financial institutions cost and is still costing taxpayers dear.

Bankructwa wielu instytucji finansowych nadal drogo kosztują podatników.

Their drink is become sour; they play the harlot continually; her rulers dearly love shame.

Odpornymi ich czyni napój ich, nierząd ustawicznie płodzą; obrońcy jego z hańbą miłują dary.

calling them back, "Come back darlings, come back dear ones. ~~~ My sweet angels, come back."

wołała do nich "Wracajcie kochaneczki, wracajcie najdroższe Moje słodkie aniołki, wracajcie."

Dear colleagues, what I said before may have caused some confusion.

Koleżanki i Koledzy! Moja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.

Dear friends, this year, 2009, is a very significant year for Latvia.

Drodzy przyjaciele! Bieżący rok 2009 to dla Łotwy rok bardzo ważny.

This was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.

To była podjęta przez Europę próba powiedzenia rynkom światowym "uspokójcie się, moi drodzy”.

Commissioner, I know that biodiversity is something you hold dear.

Panie komisarzu! Wiem, że różnorodność biologiczna bliska jest pańskiemu sercu.

Dear colleagues, I hope you will continue the battles from the inside of this Parliament.

Szanowni koledzy, mam nadzieję, że wy będziecie kontynuować tę walkę ze środka tego Parlamentu.
 

Wyniki z forum

"dear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

deafening · deafness · deal · dealer · dealers · dealing · dealings · dealmaker · deals · dean · dear · dearer · dearest · dearly · dearth · death · death-agony · death-bed · death-rattle · deathbed · deathless

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.