Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dear"

 

"dear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 148

dear {przymiotnik}

dear {przym.} (też: beloved, expensive, costly, pricey)

drogi {przym. m.}

We are all familiar with this saying, but dear Commissioner, where are the figures in this material?

Wszyscy znamy to powiedzenie, ale drogi panie komisarzu, gdzie w tym materiale dane liczbowe?

My dear Jo, if you will return to your seat. I will explain the problem that we have, ladies and gentlemen.

Mój drogi Jo, jeśli wrócisz na swoje miejsce, wyjaśnię, na czym polega ten nasz problem, panie i panowie.

But since you bring up demagoguery, my dear Ramon.

Ale to ty mój drogi Ramon zacząłeś wywody demagogii.

'Dear student, take a look at the following text.

Argumentacja wygląda następująco: »Drogi uczniu, spójrz na następny tekst.

Dear Mr. Francis Gremp, thank you for informing us

Drogi Panie Gremp, dziękujemy za poinformowanie

dear {przym.} (też: expensive)

drogie {przym.}

It is our duty to safeguard those values which are so dear to all of us.

Naszym obowiązkiem jest dbać o te wartości, które są nam wszystkim tak drogie.

For us Liberals, investment in developing countries is dear to our hearts.

Inwestowanie w krajach rozwijających się jest drogie sercom liberałów.

Dear colleagues, parents and grandparents, please now listen to your hearts.

Drogie koleżanki i koledzy posłowie, rodzice i dziadkowie, proszę wsłuchajcie się w swoje serca.

We stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.

Tak jest i tym razem i dlatego proszę te media pakistańskie: nie nadużywajcie wolności, które są nam drogie.

The question is, therefore, very dear to me because things that affect human security are always very close to my heart.

Pytanie to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa ludzi, które zawsze było drogie mojemu sercu.

dear {przym.} (też: expensive)

droga {przym. f.}

"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."

"Droga 48, obiecuję Cię słuchać, szanować i walczyć dla Ciebie."

You are like the amphisbaena that was so dear to Césaire.

Jest pan jak amfisbaena, która była tak droga Césaire'emu.

Otherwise, our dear European Commission will be caught with its pants down.

W innym razie nasza droga Komisja Europejska może zostać bardzo zaskoczona, w bardzo nieodpowiednim momencie.

I would just like to clarify one thing, my dear Astrid, speaking time is limited to one minute, not two.

Chciałbym wyjaśnić jedną sprawą, moja droga Astrid. Czas przeznaczony na wystąpienie wynosi minutę, a nie dwie.

My dear fellow Member, would you like to make yourself clear?

Droga Koleżanko! Czy chce Pani coś wyjaśnić?

dear {przym.} (też: respected, esteemed, estimable)

szanowny {przym. m.}

I can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.

Mogę pana zapewnić, szanowny panie pośle, że moje intencje były jednoznacznie pozytywne.

(ES) Dear Prime Minister Zapatero, welcome, good luck and thank you for your speech.

(ES) Szanowny panie premierze! Pragnę pana powitać, życzyć wszystkiego najlepszego i podziękować za pańskie wystąpienie.

Dear President Giscard d’Estaing,

Szanowny Panie Prezydencie Giscard d’Estaing,

Dear Chancellor Helmut Schmidt,

Szanowny Panie Kanclerzu Schmidt,

Dear Commissioner Verheugen, last year you said that we would never have 100% product safety.

Szanowny panie komisarzu Verheugen, rok temu powiedział pan, że nigdy nie uda się osiągnąć stuprocentowego bezpieczeństwa produktów.

dear {przym.} (też: beloved, loved)

kochany {przym. m.}

I know, dear boy.

Wiem kochany.

dear {przym.} (też: costly, pricey, expensive, extravagant)

kosztowny {przym. m.}

dear {przym.} (też: respected, reputable, considered, respectable)

szanowany {przym. m.}

dear {rzeczownik}

dear {rzecz.} (też: honey, love, darling, shnukums)

kochanie {n.}

dear! {wykrzyknik}

dear! {wykrz.} (też: oops, oh, gosh)

ojej! {wykrz.}

So you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.

Przekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.

Well, dear, oh dear.

No tak, ojej...
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dear":

 

Podobne tłumaczenia

"dear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.

Pragnę zapewnić cię, Caroline, że doskonale rozumiem problem, o którym mówisz.

My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.

Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.

The second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.

Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.

Europe has paid dearly for the dictatorship imposed on 80 million Europeans.

Drogo zapłaciła również za dyktaturę narzuconą 80 milionom Europejczyków.

She died alone in 1940 in the company of her books and her dear friends.

Zmarła samotnie w 1940 roku w otoczeniu książek i bliskich przyjaciół.

It is never going to be a pleasant exercise, but if you wait it will cost us dearly.

Takie przedsięwzięcie nigdy nie może być przyjemne, ale zwłoka będzie nas drogo kosztować.

We hold the future of our citizens very dear when it comes to our vision for the future.

Bardzo troszczymy się o przyszłość naszych obywateli, gdy chodzi o naszą wizję przyszłości.

The collapse of a series of financial institutions cost and is still costing taxpayers dear.

Bankructwa wielu instytucji finansowych nadal drogo kosztują podatników.

Their drink is become sour; they play the harlot continually; her rulers dearly love shame.

Odpornymi ich czyni napój ich, nierząd ustawicznie płodzą; obrońcy jego z hańbą miłują dary.

Dear colleagues, what I said before may have caused some confusion.

Koleżanki i Koledzy! Moja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.

Commissioner, I know that biodiversity is something you hold dear.

Panie komisarzu! Wiem, że różnorodność biologiczna bliska jest pańskiemu sercu.

Dear colleagues, we will vote today on this very important issue.

Koleżanki i koledzy! Dziś przeprowadzimy głosowanie nad tą bardzo ważną kwestią.

And of course, the third motivator, one near and dear to my heart as an entrepreneur, is wealth.

Trzecia motywacja, bliska mi, jako przedsiębiorcy, to bogacenie się. ~~~ Ogromne bogactwo.

I am sure that every one of us would have dearly loved to be part of one.

Jestem pewien, że każdy z nas byłby uradowany, gdyby się udało.

This is something that for example Poles, who would have to pay dearly, simply cannot understand.

Jest to już dzisiaj niezrozumiałe np. dla Polaków, którzy odczuliby te koszty najmocniej.

Now our dear Commissioner, Mrs Ferrero-Waldner, has the floor.

A teraz czas na ponowną wypowiedź pani komisarz Ferrero-Waldner.

He said, 'Plato is dear to me, but dearer still is the truth'.

Powiedział "Plato jest moim przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda”.

And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and at the point of death.

A niektórego setnika sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał.

You may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.

Mogą państwo oczywiście zapytać, dlaczego uważam perspektywę akcesji dla tych państw za tak istotną.

Delighted to be here and to talk to you about a subject dear to my heart, which is beauty.

Opowiem wam o temacie bliskim mojemu sercu, czyli o pięknie.
 

Wyniki z forum

"dear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

deal · dealbreaker · dealer · dealers · dealership · dealing · dealings · dealmaker · deals · dean · dear · dearer · dearest · dearly · dearth · death · death-agony · death-bed · death-defying · death-rattle · deathbed

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.