angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to dare"

EN to dare angielskie tłumaczenie

to dare {czas.}

PLdar polskie tłumaczenie

dar {m.}

EN to dare
play_circle_outline
[dared|dared] {czasownik}

to dare
This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
We need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.
Jeśli chcemy poczynić postępy w wychodzeniu z kryzysu, musimy odważyć się na próbowanie nowych działań.
We must share with them this political need for effort and dare to tell them the truth about what is missing.
Musimy podzielić się z nimi polityczną potrzebą uczynienia wysiłku, a także odważyć się powiedzieć im prawdę o tym, czego brakuje.
to dare (też: to call forth, to defy, to elicit)
As I have said, this is an ambitious and daring strategy.
Jak już mówiłem jest to strategia ambitna i pełna wyzwań.
to dare (też: to be bold)
to dare (też: to venture)
And when you dare to protest, they laugh in your face.
A gdy ośmielamy się protestować, śmieją się nam w twarz.
Your Presidency faced these problems effectively, calmly and, dare I say it, with flair and panache.
Pańska prezydencja uporała się z problemami skutecznie, spokojnie i - śmiem twierdzić - z gracją i polotem.
Expectations have really been raised, but I dare say that if not all the groups are satisfied with the result then it will not be the end of the world.
Oczekiwania rzeczywiście są duże, ale śmiem twierdzić, że jeśli nie wszystkie grupy będą zadowolone z rezultatu, świat się nie zawali.
to dare (też: to undertake)
to dare (też: to attempt)
to dare (też: to undertake)

Przykłady użycia - "to dare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto dare to dream
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishThis is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
EnglishSecondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.
Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.
EnglishI thank Mr Doorn and I dare to hope that we will see practical results.
Dziękuję panu Doornowi i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy praktyczne rezultaty.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Żadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.
EnglishThe Tamil minority is the victim of a genocide that dare not speak its name.
Mniejszość tamilska jest ofiarą ludobójstwa, choć nie ośmielono się go nawet tak nazwać.
EnglishHow can we be the guardians of others when we dare not address our own problems?
Jakże możemy być strażnikami innych, jeżeli mamy czelność nie zajmować się własnymi problemami?
EnglishDo they not dare meet the voters and allow them to be the judges of this vision for Europe?
Czy nie mają odwagi, by spotkać się z wyborcami i pozwolić im osądzić tę wizję Europy?
EnglishJudicial authorities do not usually dare speak out against the government.
Władze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.
EnglishIf we do not dare to set those priorities, we do not show leadership.
Jeśli nie odważymy się ustalić priorytetów, nie wykażemy się zdolnościami przywódczymi.
EnglishHow can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?
Jak ktokolwiek śmie nazywać ten podstęp i nieuczciwość demokracją?
EnglishLet us dare to do what common sense dictates before it is too late.
Ośmielmy się zrobić to, co dyktuje zdrowy rozsądek, zanim będzie za późno.
EnglishHe would start by selling this place off and nobody would dare to complain.
Człowiek ten rozpocząłby urzędowanie sprzedając to miejsce, a nikt nie ośmieliłby się narzekać.
EnglishIf we are to reach out to the forces of peace on both sides, we must dare to tell the truth.
Jeżeli mamy sięgnąć do sił pokojowych po obu stronach, musimy mieć odwagę powiedzieć prawdę.
EnglishNo one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
W odniesieniu do dużego kraju nikt nie odważyłby się na takie niszczycielskie, dyktatorskie podejście.
EnglishDrawings: We’ve never seen anyone make a drawing that was too big (but that’s not a dare).
Rysunki: jeszcze nikt nigdy nie utworzył za dużego rysunku (oczywiście nie zachęcamy do tego).
EnglishAnd I dare say some of these were even recirculated on repo to the ECB.
Ośmielam się twierdzić, że jest ona nawet ponownie wprowadzana do obrotu według stopy repo EBC.
EnglishYou do not even dare to discuss a binding energy efficiency target.
Nie macie nawet odwagi przedyskutować wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej.
EnglishWe dare to disagree with a small part of these proposals; therefore we must be derided.
A że ośmielamy nie zgodzić się z niewielką częścią przedmiotowych wniosków, to należy nas wyśmiać.