Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to dare"

 

"to dare" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 161

to dare {czasownik}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to venture)

śmieć {czas.}

Hampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.

Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to attempt)

pokusić {czas.}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to find the courage, to pluck up the courage, to sack up, to man up)

odważyć się {czas. zwr.}

This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.

Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.

We need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.

Jeśli chcemy poczynić postępy w wychodzeniu z kryzysu, musimy odważyć się na próbowanie nowych działań.

We must share with them this political need for effort and dare to tell them the truth about what is missing.

Musimy podzielić się z nimi polityczną potrzebą uczynienia wysiłku, a także odważyć się powiedzieć im prawdę o tym, czego brakuje.

Europe must dare to increase its resources for single Community policies and not to confine itself to redistributing resources between old and new policies.

Europa musi odważyć się zwiększyć środki na polityki w zakresie jednolitej Wspólnoty, a nie ograniczać się do redystrybucji środków pomiędzy nowymi i starymi kierunkami polityki.

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to undertake)

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to undertake)

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to call forth, to elicit, to defy)

wyzwać {czas.}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to be bold)

ośmielić się {czas. zwr.}

dar {rzeczownik}

gift {rzecz.}

dar {m.} (też: prezent, talent, upominek, datek)

It was a rare gem -- a brain tumor, hemangioblastoma -- the gift that keeps on giving.

To był rzadki klejnot, rak mózgu, naczyniak krwionośny zarodkowy, dar, który wciąż daje.

We seem to be the only species in four billion years to have this gift.

Wygląda na to, że jesteśmy jedynym gatunkiem od czterech miliardów lat, który ma ten dar.

And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.

Wydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.

Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.

Dawstwo narządów ratuje życie. Jest to czyjś dar, który stanowi ostateczny akt solidarności.

A gift in secret pacifieth anger; And a present in the bosom, strong wrath.

Dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, i upominek w zanadrza włożony gniew wielki uspokaja.

talent {rzecz.}

dar {m.} (też: umiejętność, talent, zdolność, uzdolnienie)

The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.

Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.

donation {rzecz.}

dar {m.} (też: datek, darowizna, cegiełka, donacja)

faculty {rzecz.} [form.]

dar {m.} (też: talent)

bounty {rzecz.}

dar {m.} (też: nagroda, szczodrość)

flair {rzecz.}

dar {m.} (też: klasa, talent)

contribution {rzecz.}

dar {m.} (też: wpłata, udział, składka, przyczynek)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dare":

Synonimy (polski) dla "dar":

 

Podobne tłumaczenia

"to dare" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to dare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They say, "How dare you take this child out of the house and terrify other people.

Mówią: "Jak śmiesz wyprowadzać to dziecko z domu, żeby straszyło innych ludzi.

The first is that many people are up in arms hollering 'How dare Russia do this!'

Pierwsza to wściekłość wielu osób, które wykrzykują "Jak Rosja śmie to robić!”

So I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!

Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!

Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.

Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.

The Tamil minority is the victim of a genocide that dare not speak its name.

Mniejszość tamilska jest ofiarą ludobójstwa, choć nie ośmielono się go nawet tak nazwać.

No so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.

Żadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.

Don't you dare cry." ~~~ Because my crying somehow exposed his brutality to him.

Nie waż się płakać." Bo mój płacz jakoś uświadamiał mu jego brutalność.

I thank Mr Doorn and I dare to hope that we will see practical results.

Dziękuję panu Doornowi i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy praktyczne rezultaty.

If we do not dare to set those priorities, we do not show leadership.

Jeśli nie odważymy się ustalić priorytetów, nie wykażemy się zdolnościami przywódczymi.

The entire report is uncreative and I would even dare to say useless.

Całe to sprawozdanie nie jest kreatywne, a nawet odważyłbym się je nazwać bezużytecznym.

Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.

Władze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.

Do they not dare meet the voters and allow them to be the judges of this vision for Europe?

Czy nie mają odwagi, by spotkać się z wyborcami i pozwolić im osądzić tę wizję Europy?

There was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.

Była w tym energia, nieprzejednany optymizm, dziwna mieszanina pokory i odwagi.

If we are to reach out to the forces of peace on both sides, we must dare to tell the truth.

Jeżeli mamy sięgnąć do sił pokojowych po obu stronach, musimy mieć odwagę powiedzieć prawdę.

Let us dare to do what common sense dictates before it is too late.

Ośmielmy się zrobić to, co dyktuje zdrowy rozsądek, zanim będzie za późno.

You do not even dare to discuss a binding energy efficiency target.

Nie macie nawet odwagi przedyskutować wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej.

But Rafael Sanchez also dares to take on the classics in his quite unique personal style.

Potem akcja rozkręca się i znów przedstawienie dryfuje od komizmu w kierunku gorzkiej powagi.

Drawings: We’ve never seen anyone make a drawing that was too big (but that’s not a dare).

Rysunki: jeszcze nikt nigdy nie utworzył za dużego rysunku (oczywiście nie zachęcamy do tego).

How can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?

Jak ktokolwiek śmie nazywać ten podstęp i nieuczciwość demokracją?

It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.

Było to tak pozbawione realizmu, że nawet nie śmiałem o tym marzyć.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Daniel · Danish · dank · Dantesque · Danube · DAP · daphne · daphnia · dapper · dappled · dare · dare-devil · daredevil · Daria · daring · Darius · dark · dark-complexioned · dark-green · dark-haired · dark-room

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.