Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to dare"

 

"to dare" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 177

to dare {czasownik}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to attempt)

pokusić {czas. dk}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to venture)

śmieć {czas. ndk}

to dare to dream

śmieć o czymś marzyć

Hampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.

Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.

They need to be quick and daring.

Muszą to być propozycje śmiałe i przedstawione szybko.

to dare [dared|dared] {czas.}

odważyć się {czas. zwr. dk}

This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.

Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.

We need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.

Jeśli chcemy poczynić postępy w wychodzeniu z kryzysu, musimy odważyć się na próbowanie nowych działań.

to dare to dream

odważyć się marzyć

We must share with them this political need for effort and dare to tell them the truth about what is missing.

Musimy podzielić się z nimi polityczną potrzebą uczynienia wysiłku, a także odważyć się powiedzieć im prawdę o tym, czego brakuje.

Europe must dare to increase its resources for single Community policies and not to confine itself to redistributing resources between old and new policies.

Europa musi odważyć się zwiększyć środki na polityki w zakresie jednolitej Wspólnoty, a nie ograniczać się do redystrybucji środków pomiędzy nowymi i starymi kierunkami polityki.

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to call forth, to elicit, to defy)

wyzwać {czas. dk}

As I have said, this is an ambitious and daring strategy.

Jak już mówiłem jest to strategia ambitna i pełna wyzwań.

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to undertake)

przedsięwziąć {czas. dk}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to undertake)

przedsiębrać {czas. ndk}

to dare [dared|dared] {czas.} (też: to be bold)

ośmielić się {czas. zwr. dk}

Such is the case concerning a young journalist, Perwez Kambakhsh, who dared to circulate an article about women's rights in Islam, which he had downloaded from the internet.

Tak jest w przypadku młodego dziennikarza, Perweza Kambakhsha, który ośmielił się rozprowadzać artykuł o prawach kobiet, ściągnięty z Internetu.

dar {rzeczownik}

gift {rzecz.}

dar {m.} (też: prezent, talent, upominek, datek)

We seem to be the only species in four billion years to have this gift.

Wygląda na to, że jesteśmy jedynym gatunkiem od czterech miliardów lat, który ma ten dar.

And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.

Wydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.

Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.

Dawstwo narządów ratuje życie. Jest to czyjś dar, który stanowi ostateczny akt solidarności.

A gift in secret pacifieth anger; And a present in the bosom, strong wrath.

Dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, i upominek w zanadrza włożony gniew wielki uspokaja.

Books kind of saved me in the last couple years, and that's a gift that I would like to pass on.

Książki w ostatnich latach w pewnym sensie mnie ocaliły i ten dar chciałbym przekazywać dalej.

talent {rzecz.}

dar {m.} (też: umiejętność, talent, zdolność, uzdolnienie)

The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.

Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.

donation {rzecz.}

dar {m.} (też: datek, darowizna, cegiełka, donacja)

contribution {rzecz.}

dar {m.} (też: wpłata, udział, składka, przyczynek)

flair {rzecz.}

dar {m.} (też: klasa, talent)

bounty {rzecz.}

dar {m.} (też: nagroda, szczodrość)

faculty {rzecz.} [form.]

dar {m.} (też: talent)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dare":

Synonimy (polski) dla "dar":

 

Podobne tłumaczenia

"to dare" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to dare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!

Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!

Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.

Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.

The Tamil minority is the victim of a genocide that dare not speak its name.

Mniejszość tamilska jest ofiarą ludobójstwa, choć nie ośmielono się go nawet tak nazwać.

No so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.

Żadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.

I thank Mr Doorn and I dare to hope that we will see practical results.

Dziękuję panu Doornowi i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy praktyczne rezultaty.

If we do not dare to set those priorities, we do not show leadership.

Jeśli nie odważymy się ustalić priorytetów, nie wykażemy się zdolnościami przywódczymi.

Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.

Władze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.

Do they not dare meet the voters and allow them to be the judges of this vision for Europe?

Czy nie mają odwagi, by spotkać się z wyborcami i pozwolić im osądzić tę wizję Europy?

If we are to reach out to the forces of peace on both sides, we must dare to tell the truth.

Jeżeli mamy sięgnąć do sił pokojowych po obu stronach, musimy mieć odwagę powiedzieć prawdę.

There was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.

Była w tym energia, nieprzejednany optymizm, dziwna mieszanina pokory i odwagi.

We hope that it will continue to demonstrate its political courage and daring on this issue.

Mamy nadzieję, że nadal będzie ona demonstrować w tej sprawie odwagę polityczną.

You do not even dare to discuss a binding energy efficiency target.

Nie macie nawet odwagi przedyskutować wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej.

Let us dare to do what common sense dictates before it is too late.

Ośmielmy się zrobić to, co dyktuje zdrowy rozsądek, zanim będzie za późno.

How can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?

Jak ktokolwiek śmie nazywać ten podstęp i nieuczciwość demokracją?

Drawings: We’ve never seen anyone make a drawing that was too big (but that’s not a dare).

Rysunki: jeszcze nikt nigdy nie utworzył za dużego rysunku (oczywiście nie zachęcamy do tego).

It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.

Było to tak pozbawione realizmu, że nawet nie śmiałem o tym marzyć.

And I dare say some of these were even recirculated on repo to the ECB.

Ośmielam się twierdzić, że jest ona nawet ponownie wprowadzana do obrotu według stopy repo EBC.

He would start by selling this place off and nobody would dare to complain.

Człowiek ten rozpocząłby urzędowanie sprzedając to miejsce, a nikt nie ośmieliłby się narzekać.

How can we be the guardians of others when we dare not address our own problems?

Jakże możemy być strażnikami innych, jeżeli mamy czelność nie zajmować się własnymi problemami?

You are the only man in the world who would dare do such a thing

Jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który ośmieliłby się to zrobić.
 

Wyniki z forum

"to dare" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Danielle · Danish · dank · Dantesque · Danube · DAP · daphne · daphnia · dapper · dappled · dare · dare-devil · daredevil · Daria · daring · Darius · dark · dark-complexioned · dark-green · dark-haired · dark-room

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.