Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "damage"

 

"damage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 846

damage {rzeczownik}

damage {rzecz.} (też: injury, harm, loss, detriment)

szkoda {f.}

Even if prices are now falling again the damage has been done.

Nawet jeżeli ceny teraz znów spadają, szkoda już się dokonała.

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

In Europe we have to aim for a system where claims for compensation are directly linked to actual damage caused.

Europa powinna dążyć do systemu, w którym roszczenia w sprawie odszkodowań byłyby bezpośrednio związane z konkretną szkodą.

Abuses are damaging in particular to those actors who are making true efforts to mitigate environmental damage.

Nadużycia są ze szkodą zwłaszcza dla tych podmiotów, które naprawdę starają się złagodzić szkody dla środowiska naturalnego.

It will damage food production.

Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.

damage {rzecz.} (też: harm, lesion, impairment)

Hepatitis B is a virus which infects the liver, and leads to liver damage.

Wirus zapalenia wątroby typu B jest wirusem powodującym uszkodzenie wątroby.

Serious hypoglycaemia may cause brain damage and may be life- threatening.

Ciężka hipoglikemia może spowodować uszkodzenie mózgu i może zagrażać życiu.

Neurological damage, 10 years of rehab, requires a long-term perspective.

Uszkodzenie neurologiczne, 10 lat rehabilitacji, wymaga perspektywy długoterminowej.

liver damage (may cause yellowing of the skin and eyes, dark coloured urine)

uszkodzenie wątroby (może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznych, ciemne zabarwienie

Drinking alcohol while taking Arava may increase the chance of liver damage.

Picie alkoholu w czasie terapii lekiem Arava może nasilać ewentualne uszkodzenie wątroby.

damage {rzecz.} (też: harm, scathe, detriment)

The damage to the physical and mental health of women who are victims is incalculable, but society also bears high costs.

Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym kobiet, które są ofiarami przemocy, jest nie do oszacowania, ale wysokie koszty ponosi także społeczeństwo.

damage {rzecz.} (też: injury)

to damage {czasownik}

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to harm, to hurt, to mutilate)

uszkodzić {czas.}

Do not push the tablet through the foil because this could damage the tablet.

Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją.

The diggers followed this plan meticulously, so as not to damage original parts of the building.

Ściśle przestrzegano kolejności prac, aby nie uszkodzić oryginalnych części budynku.

The edges of the crimp are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

The edges of the crimp caps are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

Do not use scissors as you may accidentally damage the patch.

Nie używać nożyczek, ponieważ można przypadkowo uszkodzić plaster.

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to annihilate, to destruct, to ruin, to destroy)

zniszczyć {czas.}

We should remember that it is easy to cause damage but often impossible to reverse it.

Pamiętajmy, że zniszczyć jest łatwo, ale odrodzić jest często niemożliwe.

They could damage the image of the security policy, and I would like to see what your vision is.

Mogą one zniszczyć wizerunek polityki bezpieczeństwa. Chciałabym poznać pani wizję.

Anyone seeking to freeze the budget will damage Europe and weaken our ability to fulfil our duties to our citizens.

Każdy, kto dąży do zamrożenia budżetu, chce zniszczyć Europę i osłabić naszą zdolność wypełniania obowiązków wobec obywateli.

However, we have to ensure protection against aspects that could damage some European trade sectors, namely textiles.

Musimy jednak zapewnić ochronę przed jego skutkami mogącymi zniszczyć niektóre europejskie sektory przemysłu, a mianowicie sektor wyrobów włókienniczych.

At a time of recession, we must all remember that our constituents need to protect their jobs and too hasty legislation can often damage this objective.

W czasach recesji wszyscy musimy pamiętać o tym, że nasi wyborcy muszą chronić swoje miejsca pracy, a zbyt szybki proces legislacyjny może zniszczyć ten cel.

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to hurt, to scathe, to flaw)

uszkadzać {czas.}

Rebetol can damage the sperm and the embryo (unborn child).

Rebetol może uszkadzać plemniki i zarodek (nienarodzone dziecko).

These drugs can damage heart muscle and increase the risk of heart problems with Herceptin.

Leki te mogą uszkadzać mięsień sercowy i zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów z sercem podczas stosowania leku Herceptin.

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to weaken, to impair, to overexert, to overtax)

nadwerężyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "damage":

 

Podobne tłumaczenia

"damage" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "damage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.

Po drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

I totally oppose these policies; they damage the interests of my constituents.

Jestem całkowicie przeciwny tym politykom. Niszczą one interesy moich wyborców.

They argue that it would damage the agreed social and environmental standards.

Za argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.

If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.

Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.

Second, in the case of damage, which institution or company will have to pay?

Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?

It is a prerequisite that liability in the event of damage should have been settled.

Wzięcie odpowiedzialności za ewentualne naruszenia jest warunkiem koniecznym.

The damage caused by the United States in the fight against terrorism is well known.

Szkody czynione przez Stany Zjednoczone w walce z terroryzmem są dobrze znane.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.

Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.

The fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.

Takie konflikty interesów w rzeczywistości szkodzą wolnej konkurencji i pluralizmowi.

My report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.

W moim sprawozdaniu przedstawiam koncepcję "ryzyka utraty reputacji” przez Parlament.

They are much criticised, and some people even say that they will damage the economy.

Mocno się je krytykuje, a niektórzy mówią nawet, że zniszczą one gospodarkę.

It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.

Błędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.

We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.

Możemy bardzo skorzystać na tych stosunkach, ale też może powstać wiele szkód.

Extraordinarily damaging, if you're talking about using the talents of the population.

Niezwykle szkodliwe, zwłaszcza jeśli mowa o czerpaniu z talentów ludności.

The point is what they set in motion and what damage it might have caused.

Chodzi raczej o to, jakie mechanizmy uruchomiły i jakie szkody to mogło spowodować.

If the same error occurs again, OptiSet may be damaged, use a new OptiSet.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

On 6 and 7 March, Mr Hahn will visit Madeira in order to see the damage first hand.

W dniach 6 i 7 marca pan Hahn odwiedzi Maderę, aby naocznie ocenić szkody.

This sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.

Środki te stanowią 2,5% kwoty bezpośrednich szkód oszacowanych na 511,2 milionów euro.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

daisies · daisy · Dakar · Dakota · dale · Dallas · dalliance · Dalmatia · Dalmatian · dam · damage · damage-doer · damaged · damages · damaging · damascene · Damascus · damask · dame · Damian · damlike

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.