EN damage
volume_up
{rzeczownik}

damage (też: detriment, harm, injury, loss)
It will damage food production.
Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
Po latach może wyrządzić prawdziwe szkody, poważne uszkodzenia układu krążenia.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
damage (też: corruption, harm, lesion, impairment)
If you experience symptoms suggesting a damage of the liver, such as
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:
The pattern of liver damage was predominantly hepatocellular.
Uszkodzenie wątroby występowało głównie na poziomie hepatocytów.
Hepatitis B is a virus which infects the liver, and leads to liver damage.
Wirus zapalenia wątroby typu B jest wirusem powodującym uszkodzenie wątroby.
damage (też: dent, detriment, harm, scathe)
The damage to the physical and mental health of women who are victims is incalculable, but society also bears high costs.
Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym kobiet, które są ofiarami przemocy, jest nie do oszacowania, ale wysokie koszty ponosi także społeczeństwo.
That is why it was so important, when revising this directive, to ensure that we did not damage the status of these UCITS.
Z tego właśnie powodu zapewnienie, że nie spowodujemy uszczerbku dla pozycji tychże UCITS w toku zmiany przedmiotowej dyrektywy było tak ważne.
The resolution adopted by an overwhelming majority at the UN in 2007 urges the Member States of the United Nations to examine the damage to health.
Przyjęta przez ONZ w 2007 r. przeważającą większością głosów rezolucja wzywa państwa członkowskie ONZ do zbadania uszczerbku dla zdrowia.
damage (też: injury)
damage (też: corruption)

Synonimy (angielski) dla "damage":

damage

Przykłady użycia - "damage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat's the damage?
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Za argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.
EnglishThis helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.
Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.
EnglishThe flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.
Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.
EnglishThe fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.
Takie konflikty interesów w rzeczywistości szkodzą wolnej konkurencji i pluralizmowi.
EnglishThey damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.
Niszczą one glebę należącą do tej ludności, czego skutkiem jest jej emigracja.
EnglishThey are much criticised, and some people even say that they will damage the economy.
Mocno się je krytykuje, a niektórzy mówią nawet, że zniszczą one gospodarkę.
EnglishPatients who have severe kidney damage may have a weaker response to treatment.
U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić słabsza reakcja na lek.
EnglishMy report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.
W moim sprawozdaniu przedstawiam koncepcję "ryzyka utraty reputacji” przez Parlament.
EnglishNo-one talks about the psychological damage to the 'comfort women' themselves.
Ale o urazie psychicznym samych kobiet do towarzystwa nie wspomni nikt.
EnglishThey are carcinogenic and they cause neurotic effects with nerve damage.
Mają działanie rakotwórcze i wywołują zaburzenia neurotyczne z uszkodzeniem nerwów.
EnglishWhat often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
Coś, co często wydaje się grą, może prowadzić do urazów psychicznych na całe życie.
EnglishAn additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
Inny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
To sprawozdanie jest kolejną bronią w walce z niszczeniem środowiska.
EnglishSecond, the damage that has been done by illegal landfills also needs to be tackled.
Po drugie, należy także zrobić coś ze szkodami wyrządzonymi przez nielegalne składowiska.
EnglishFortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty materialne były dość duże.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on remedying environmental damage.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie zaradzenia niszczeniu środowiska.
EnglishFourth, it can either restore or further damage transatlantic unity.
Po czwarte, może ona albo odnowić transatlantycką jedność, albo dalej jej szkodzić.
EnglishBetter to warn people now than face a whole lot of damage claims in ten years' time.
Lepiej jest ostrzegać ludzi teraz niż mieć mnóstwo roszczeń o odszkodowanie za dziesięć lat.
EnglishOther times, at best, it can be a cause of uncertainty and can damage business.
W pozostałych przypadkach mogą być w najlepszym razie źródłem niepewności i szkodzić interesom.