Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "damage"

 

"damage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 633

damage {rzeczownik}

damage {rzecz.} (też: injury, harm, loss, detriment)

szkoda {f.}

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

In Europe we have to aim for a system where claims for compensation are directly linked to actual damage caused.

Europa powinna dążyć do systemu, w którym roszczenia w sprawie odszkodowań byłyby bezpośrednio związane z konkretną szkodą.

Abuses are damaging in particular to those actors who are making true efforts to mitigate environmental damage.

Nadużycia są ze szkodą zwłaszcza dla tych podmiotów, które naprawdę starają się złagodzić szkody dla środowiska naturalnego.

It will damage food production.

Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.

A pity that funds for that purpose are being allocated many months after the damage was incurred, which can make the aid less effective.

Szkoda, że środki na ten cel są przyznawane wiele miesięcy po wystąpieniu szkód, co może wpływać negatywnie na efektywność udzielanej pomocy.

damage {rzecz.} (też: harm, lesion, impairment, corruption)

Hepatitis B is a virus which infects the liver, and leads to liver damage.

Wirus zapalenia wątroby typu B jest wirusem powodującym uszkodzenie wątroby.

liver damage (may cause yellowing of the skin and eyes, dark coloured urine)

uszkodzenie wątroby (może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznych, ciemne zabarwienie

Drinking alcohol while taking Arava may increase the chance of liver damage.

Picie alkoholu w czasie terapii lekiem Arava może nasilać ewentualne uszkodzenie wątroby.

Serious hypoglycaemia may cause a heart attack or brain damage and may be life-threatening.

Ciężka hipoglikemia może spowodować uszkodzenie mózgu i może zagrażać życiu.

If it is dropped or crushed, there is a risk of damage and leakage of insulin.

Upuszczenie lub zgniecenie wstrzykiwacza mo e spowodowa jego uszkodzenie i wyciek insuliny.

damage {rzecz.} (też: harm, scathe, detriment, dent)

The damage to the physical and mental health of women who are victims is incalculable, but society also bears high costs.

Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym kobiet, które są ofiarami przemocy, jest nie do oszacowania, ale wysokie koszty ponosi także społeczeństwo.

None of them must be damaged in this exercise.

Żadna z nich nie może doznać w tej grze uszczerbku.

The Commission must step up its efforts to ensure that cross-border cooperation is not damaged.

Komisja Europejska powinna zwiększyć swoje wysiłki w celu zagwarantowania, że współpraca transgraniczna nie doznaje uszczerbku.

What is certain is that the Iranian regime has been seriously damaged, both internally and in terms of its external image.

Pewne jest, że reżim irański doznał znacznego uszczerbku zarówno na szczeblu wewnętrznym, jak i pod względem swojego wizerunku na arenie międzynarodowej.

We need to know if these body scanners are damaging to the health of those who freely choose to go through them.

Musimy wiedzieć, czy przedmiotowe urządzenia do prześwietlania pasażerów nie powodują uszczerbku na zdrowiu tych, którzy dobrowolnie decydują o poddaniu się takiej kontroli.

damage {rzecz.} (też: injury)

damage {rzecz.} (też: corruption)

zepsucie {n.}

to damage {czasownik}

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to bang up)

uszkodzić {czas. dk}

Do not push the tablet through the foil because this could damage the tablet.

Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją.

The diggers followed this plan meticulously, so as not to damage original parts of the building.

Ściśle przestrzegano kolejności prac, aby nie uszkodzić oryginalnych części budynku.

The edges of the crimp are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

The edges of the crimp caps are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

Do not use scissors as you may accidentally damage the patch.

Nie używać nożyczek, ponieważ można przypadkowo uszkodzić plaster.

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to annihilate, to blight, to atomise, to atomize)

zniszczyć {czas. dk}

They could damage the image of the security policy, and I would like to see what your vision is.

Mogą one zniszczyć wizerunek polityki bezpieczeństwa. Chciałabym poznać pani wizję.

Anyone seeking to freeze the budget will damage Europe and weaken our ability to fulfil our duties to our citizens.

Każdy, kto dąży do zamrożenia budżetu, chce zniszczyć Europę i osłabić naszą zdolność wypełniania obowiązków wobec obywateli.

However, we have to ensure protection against aspects that could damage some European trade sectors, namely textiles.

Musimy jednak zapewnić ochronę przed jego skutkami mogącymi zniszczyć niektóre europejskie sektory przemysłu, a mianowicie sektor wyrobów włókienniczych.

At a time of recession, we must all remember that our constituents need to protect their jobs and too hasty legislation can often damage this objective.

W czasach recesji wszyscy musimy pamiętać o tym, że nasi wyborcy muszą chronić swoje miejsca pracy, a zbyt szybki proces legislacyjny może zniszczyć ten cel.

But, even worse, the speculative nature of such operations produces instability and can damage financial stability, as has been clearly indicated by the current crisis.

Co gorsza, jednak, spekulacyjny charakter takich działań przyczynia się do zachwiania stabilności i może zniszczyć stabilność finansową, co zostało jasno wykazane poprzez aktualny kryzys.

to damage [damaged|damaged] {czas.} (też: to hurt, to scathe, to flaw)

uszkadzać {czas. ndk}

Rebetol can damage the sperm and the embryo (unborn child).

Rebetol może uszkadzać plemniki i zarodek (nienarodzone dziecko).

These drugs can damage heart muscle and increase the risk of heart problems with Herceptin.

Leki te mogą uszkadzać mięsień sercowy i zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów z sercem podczas stosowania leku Herceptin.
nadwerężyć {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "damage":

 

Podobne tłumaczenia

"damage" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "damage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

They argue that it would damage the agreed social and environmental standards.

Za argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.

Ponadto jest to szczególnie szkodliwy komunikat do naszych zewnętrznych partnerów.

The fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.

Takie konflikty interesów w rzeczywistości szkodzą wolnej konkurencji i pluralizmowi.

My report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.

W moim sprawozdaniu przedstawiam koncepcję "ryzyka utraty reputacji” przez Parlament.

They are much criticised, and some people even say that they will damage the economy.

Mocno się je krytykuje, a niektórzy mówią nawet, że zniszczą one gospodarkę.

What we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.

Do tej pory obserwujemy pewnego rodzaju "taktykę salami”, która jest szkodliwa.

Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.

Pogrzebmy wreszcie ten szkodliwy traktat i nie bawmy się w strażaków piromanów.

Extraordinarily damaging, if you're talking about using the talents of the population.

Niezwykle szkodliwe, zwłaszcza jeśli mowa o czerpaniu z talentów ludności.

Until now, this situation has severely damaged the single European market.

Do chwili obecnej sytuacja ta poważnie szkodziła jednolitemu rynkowi europejskiemu.

Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.

Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty materialne były dość duże.

They damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.

Niszczą one glebę należącą do tej ludności, czego skutkiem jest jej emigracja.

The substance called DEGME damages health when absorbed through the skin.

Substancja zwana DEGME jest szkodliwa dla zdrowia w przypadku wchłonięcia przez skórę.

I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.

Nie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.

CA: But words, saying things, you know, can be constructive; it can be really damaging.

CA: Jednak mówienie niektórych rzeczy czasem pomaga, a czasem bardzo niszczy.

Patients who have severe kidney damage may have a weaker response to treatment.

U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić słabsza reakcja na lek.

They are carcinogenic and they cause neurotic effects with nerve damage.

Mają działanie rakotwórcze i wywołują zaburzenia neurotyczne z uszkodzeniem nerwów.

What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.

Coś, co często wydaje się grą, może prowadzić do urazów psychicznych na całe życie.

Do not use any Copalia pack that is damaged or shows signs of tampering.

Nie używać leku Copalia z opakowań, które zostały wcześniej otwarte lub uszkodzone.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

daisies · daisy · Dakar · Dakota · dale · Dallas · dalliance · Dalmatia · Dalmatian · dam · damage · damage-doer · damaged · damages · damaging · damascene · Damascus · damask · dame · Damian · damlike

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.