Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "CUT"

 

"CUT" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-96 z 1215

CUT {rzeczownik}

CUT {nazwa wł.} [eduk.] [skr.] (też: Cracow University of Technology)

Politechnika Krakowska (im. Tadeusza Kościuszki) {f.} [eduk.]

cut {rzeczownik}

cut {rzecz.} (też: incision, slash, stroke, lash)

cięcie {n.}

In the case of Portugal, a salary cut on the national minimum wage was already planned for the beginning of this year.

W przypadku Portugalii, cięcie wynagrodzenia w ramach płacy minimalnej już było planowane na początek bieżącego roku.

You know what is needed - to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses.

Wiedzą Państwo, co jest konieczne - zachęcanie do inwestowania, przyciąganie kapitału i cięcie wydatków na biurokrację.

Consideration has repeatedly been given to cutting this, but so far, we have always managed to ensure that it has not been cut in the budget.

Co jakiś czas rozważa się ich cięcie, lecz póki co zawsze udawało nam się zadbać o to, by do takich cięć budżetowych nie doszło.

And, to the Member States, I remind you that when it comes to the next financial perspective, do not be tempted to cut the EIDHR.

Zwracając się do państw członkowskich: przypominam, że jeżeli chodzi o następną perspektywę finansową, niech was nie kusi cięcie w ramach EIDHR.

Cut.

Cięcie.

cut {rzecz.} (też: style)

krój {m.}

cut {rzecz.} (też: wound, injury, tear)

rana {f.}

♫ It cuts me with every could have been ♫

♫ Każde "gdyby" pogłębia ranę ♫

cut {rzecz.} (też: reduction)

redukcja {f.}

It is in fact a cut of about 0.5% in real terms.

Faktycznie jest to redukcja realnie o około 0,5 %.

Compared with the 8% reduction set by the Kyoto Protocol, Romania cut its greenhouse gas emissions by 43% between 1990 and 2005.

W porównaniu z 8% redukcją przewidzianą w protokole z Kioto, Rumunia w latach 1990 do 2005 ograniczyła swoją emisję gazów cieplarnianych o 43%.

Yet even the most ambitious target the EU is currently proposing - a 30% cut by 2020 - will give us only a 50/50 chance of avoiding the worst of climate change.

Nawet najambitniejsze cele, jakie obecnie proponuje UE - redukcja o 30 % do 2020 roku - dadzą nam jedynie połowiczną szansę uniknięcia najgorszych zmian klimatycznych.

cut {rzecz.}

szlif {m.}

cut {rzecz.} (też: styling)

fason {m.}

cut {rzecz.} (też: slice, score)

zacięcie {n.}

cut {przymiotnik}

cut {przym.} (też: keen, searing, incisive, trenchant)

cięty {przym. m.}

to cut {czasownik}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to slice, to nick, to saw, to tear)

ciąć [tnę|ciął] {czas.}

This also means, though, that we need to indicate the areas in which we want to cut costs.

Oznacza to jednak, że musimy wskazać obszary, w których chcemy ciąć koszty.

He won the Nobel for figuring out how to cut genes -- something called restriction enzymes.

Zdobył nagrodę Nobla ponieważ odkrył jak ciąć geny wykorzystując enzymy restrykcyjne.

Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.

Oczywiście powinniśmy zachować czujność i oczywiście powinniśmy ciąć koszty.

Now we know where we need to cut, even when it's below the surface.

Teraz wiemy gdzie należy ciąć, nawet jeśli jest to pod powierzchnią.

You know, often, people say, "I don't know how to cut.

Czasami ludzie mówią: „Nie potrafię ciąć.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to lower, to reduce, to bring down, to drop)

obniżyć {czas.}

Pensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.

Trzeba obniżyć pensje i wynagrodzenia i być może podnieść podatki konsumpcyjne.

During the crisis we should cut the allowances allocated to MEPs.

Podczas kryzysu powinniśmy obniżyć diety przyznawane posłom do PE.

Funding cancer research can save people's lives and cut treatment costs.

Dzięki finansowaniu badań nad nowotworami można ratować ludzkie życie i obniżyć koszty leczenia.

The Commission is seeking to cut back the amount of direct payments to farmers to less than 13%.

Komisja chce obniżyć bezpośrednie płatności dla rolników do mniej niż 13%.

In my opinion, the European Central Bank should cut the interest rate tomorrow by one percentage point.

Europejski Bank Centralny powinien moim zdaniem obniżyć jutro stopę procentową o jeden punkt procentowy.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to amputate, to cut off, to cut away, to chop off)

odciąć {czas.}

We must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.

Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.

So you could get around the disease; you could vaccinate around the disease and cut it off.

Możesz wtedy otoczyć chorobę. ~~~ Możesz szczepić wokół choroby i ją odciąć.

It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.

Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.

So, I decided to cut off the head and the tail.

Tak więc, zdecydowałem się odciąć głowę i ogon.

First of all, we need to cut off supply.

Po pierwsze powinniśmy odciąć dostawy.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to lower, to reduce, to bring down, to drop)

If you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.

Jeżeli chce się zlikwidować lub ograniczyć funkcjonowanie rajów podatkowych, należy obniżać podatki.

Stocks of agricultural products are decreasing, which poses a threat to food security. Meanwhile, there are those who want to cut CAP spending.

Maleją zapasy produktów rolniczych, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, a niektórzy chcą obniżać nakłady na WPR.

It works by cutting down the production of liquid, which lowers the pressure in the eye.

Działa poprzez zmniejszanie wytwarzania płynu, co obniża ciśnienie w oku.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to cut through, to interrupt, to saw, to snip)

przeciąć {czas.}

The edges of the crimp are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

The edges of the crimp caps are sharp and may cut or damage gloves.

Jego brzegi są ostre i mogą przeciąć lub uszkodzić rękawiczki.

If that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.

Jeśli ta pomoc nie przyniesie rezultatu, wówczas trzeba podjąć zdecydowany krok i przeciąć węzeł gordyjski.

The tough hide is difficult to cut, even with a knife.

Twardą skórę trudno przeciąć, nawet nożem.

This one is almost humorous because it feels like I could just snip all of that conversation in one easy cut.

Jest to niemal zabawne, bo miałam poczucie, że w każdej chwili mogłabym po prostu przeciąć te rozmowy jednym łatwym ruchem.

to cut [cut|cut] {czas.} [komp.]

wycinać {czas.} [komp.]

to cut and paste

wycinać i wklejać

With public art, I could also make cut glass.

Dzięki sztuce punlicznej mogłam również wycinać ze szkła.

Only the trees of which thou knowest that they are not trees for food, thou shalt destroy and cut them down; and thou shalt build bulwarks against the city that maketh war with thee, until it fall.

Tylko drzewa, które obaczysz, że owocu nie rodzą, te psować będziesz i wycinać: i budować będziesz baszty przeciwko onemu miastu, które z tobą walczy, póki go nie opanujesz.

And it's what story cutting is all about.

I właśnie na tym polega wycinanie z papieru.

And then the laser actually cuts.

Obrysowują dane miejsce, a laser wycina.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to split)

rozciąć {czas.}

And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.

A więc policja czeka, aż przyjedzie straż pożarna, aby rozciąć samochód i wydostać ciało kierowcy.

You have to cut it out, bring it back home, cut it up, look inside and say, "Oh yes, it does have gas." ~~~ So that takes more time.

Musicie ją wyciąć, zabrać z powrotem do domu, rozciąć, zajrzeć do środka i stwierdzić: "O tak, jest paliwo." Zabiera to więcej czasu.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to shear)

pozbawiać {czas.}

to cut [cut|cut] (sb shaving) {czas.}

zacinać (kogoś przy goleniu) {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to chop, to hew, to hackle, to hack)

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to slice, to chop)

BR: So you see us here cutting up some watermelon.

BR: Kroimy arbuza.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to bore, to hollow out, to excavate, to carve)

wydrążyć {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to sculpt, to forge, to hew)

wykuć {czas.}

to cut [cut|cut] (sb shaving) {czas.}

zaciąć (kogoś przy goleniu) {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to hack)

rżnąć {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to clip, to shear, to barber)

strzyc {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to curb, to subdue, to deflate, to clamp down)

ukrócić {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to clip, to trim, to bob)

podcinać {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to notch, to incise, to lance, to score)

naciąć {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.}

WW: So what I did is the same process where I just kind of hold my breath and just work away very, very slowly, manipulating the plastic, cutting it, because it behaves different.

WW: Znów musiałem więc wstrzymać oddech i pracować bardzo, bardzo wolno, przekształcając plastik, ucinając kawałki.

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to chop out, to fell)

wyrąbać {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to slit)

podrzynać {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.}

skroić {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to slice)

krajać {czas.}

to cut [cut|cut] {czas.} (też: to slit)

poderżnąć {czas.}

cucić {czasownik}

cucić [cucę|cucił] {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "cut":

Synonimy (polski) dla "cucić":

 

Podobne tłumaczenia

"CUT" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "CUT" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

Jehovah will cut off all flattering lips, The tongue that speaketh great things;

Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.

This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.

Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.

We will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.

Po minucie będziemy wyłączać mikrofon, ponieważ na liście znajduje się 13 osób.

This is from "Triumph Of The Will" -- brilliant editing to cut together things.

To pochodzi z "Triumfu woli" – genialny montaż, znakomicie dopasowane ujęcia.

Cut the wetted matrix of InductOs into 6 equal (approximately 2.5 x 5 cm) pieces.

Pociąć mokre podłoże produktu InductOs na 6 jednakowych (około 2, 5 x 5 cm) części.

Europe has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.

Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.

If it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.

Jeśli obniży ją jedynie o pół punktu procentowego, to raz jeszcze rozczaruje rynki.

Well in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.

Aby podołać temu problemowi, trzeba będzie zmniejszyć o połowę wydatki na edukację.

And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.

I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.

They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.

Wymierają, ponieważ firmy zajmujące się obróbką drewna wycinają połacie lasów.

Parliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.

Parlament zdecydował się jednak przyjąć kiepsko opracowane, tanie porozumienie.

Those seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.

Ci, którzy próbują uporządkować kapitalizm mają jeszcze przed sobą dużo pracy.

The EU needs to commit itself now to a 30% cut in emissions for three reasons.

Z trzech powodów UE musi teraz zobowiązać się do ograniczenia emisji o 30 %.

At present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.

Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.

Click this drop-down menu to cut, copy, paste, duplicate, and change a shape.

Kliknij to menu rozwijane, aby wyciąć, skopiować, wkleić, powielić i zmienić kształt.

Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.

Wykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.

It is burned with fire, it is cut down: They perish at the rebuke of thy countenance.

Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.

For what careth he for his house after him, When the number of his months is cut off?

Co za staranie jego o domu jego po nim, gdyż liczba miesięcy jego umniejszona jest?

This represents a cut of 34% and goes far beyond our other climate targets.

Oznacza to spadek o 34 %, co zdecydowanie wykracza poza nasze cele klimatyczne.
 

Wyniki z forum

"CUT" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.