Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "curve"

 

"curve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 127

curve {rzeczownik}

curve {rzecz.}

krzywa {f.}

Absorption is complete based on mean area under the curve (AUC) values.

Wchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC).

Or here, for example, we have 27 pink squares with only one pink curve.

Albo tutaj, na przykład, mamy 27 różowych kwadratów i tylko jedną różową krzywą.

The serum concentration curve can be described by a biexponential equation.

Krzywa przedstawiająca stężenie leku w surowicy może być opisana równaniem dwuwykładniczym.

Cmax and the area under the plasma concentration-time curve were dose proportional.

Cmax i pole pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu były proporcjonalne do dawki.

This is an epidemic curve, and everyone in medicine, I think, ultimately gets to know what it is.

Oto krzywa epidemii i każdy w medycynie w końcu pojmuje, jak ona działa.

curve {rzecz.} (też: arc, arch, bow, bend)

łuk {m.}

curve {rzecz.}

krzywka {f.}

curve {rzecz.} (też: bend, flexure, camber, contortion)

wygięcie {n.}

It has curves in two directions, one curve upward and opposite transverse curve down the other, so any kind of perturbation spreads the forces over the surface of this type of shape.

Wygina się w dwóch kierunkach, jedno wygięcie w górę a przeciwne, poprzeczne wygięcie w dół, więc wszelkie napięcia rozkładają siły na całej powierzchni tego kształtu.

curve {rzecz.}

zaokrąglenie (krągłość) {n.}

to curve {czasownik}

Einstein comes along and says, well, space and time can warp and curve -- that's what gravity is.

Przestrzeń i czas Einsteina mogą się zaginać, z czego wynika grawitacja.

to curve [curved|curved] {czas.} (też: to bow, to camber)

wygiąć {czas. dk}

What I had to devise was a way of fooling the eye into believing that all these panels are curved with the shell.

Więc musiałem wymyślić, jak stworzyć złudzenie, że wszystkie te panele są wygięte jak skorupa.

to curve [curved|curved] {czas.} (też: to crumple)

giąć [gnę|giął] {czas. ndk}

to curve [curved|curved] {czas.} (też: to bend)

wyginać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "curve":

© Princeton Universitycurl · kink · swerve · sheer · trend · veer · slue · slew · cut · crook · arch · arc · wind · twist · curve ball · breaking ball · bender · bend · curvature · curved shape

 

Podobne tłumaczenia

"curve" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "curve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

These are all the patients that started lithium. ~~~ It's the Intent to Treat Curve.

Jasne, lekarze na sali będą mówić o mocy i innych odchyleniach - o tym za chwilę.

The person's just, if you will, pushing on the screen to make a curve.

Oto ekran wrażliwy na nacisk w działaniu. ~~~ Użytkownik tak jakby naciska na ekran.

People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.

Dobrostanu ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.

We're on this curve, and the graphics are getting so ridiculously better.

Jesteśmy na krzywej, gdzie grafika staje się wręcz niemożliwie dobra.

Osteoporosis can also cause back pain, height loss and a curved back.

Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i zgarbienie pleców.

And during that learning curve the complications went quite a bit higher.

Proces uczenia się był bardzo długi, a w trakcie, wszystko jeszcze bardziej się komplikowało.

Progression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid

U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego

You know what the clinching evidence was that space-time is curved?

Rozstrzygającym dowodem było to, że czasoprzestrzeń jest zakrzywiona.

And then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.

Nie sposób też opowiedzieć, jak trudno tak wyprofilować chłodnicę.

This is a little thing that I made because I really like the idea of curves and balls together.

To taki mały gadżet, który wykonałem, bo fascynują mnie nierówności i połączenie piłeczek.

We need to be ahead of the curve, not behind the curve, so as soon as possible it shall be!

Jak najszybciej musimy się znaleźć za zakrętem, a nie przed nim!

We take this curved 12-dimensional space and transform it into a flat four-dimensional space.

Bierzemy tę zakrzywioną 12-wymiarową przestrzeń i ją modyfikujemy w płaską przestrzeń 4-wymiarową.

You can take all kinds of curves, and they're all pointing up.

Możecie spojrzeć na najróżniejsze wykresy i wszystkie pną się w górę.

The slope of the epidemic curve is approaching now, in November.

Zbliża się nachylenie krzywej epidemii, teraz, w listopadzie.

This is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.

Dlatego właśnie uważam, że możemy powiedzieć, że w ostatnich 5 latach wiele musieliśmy się nauczyć.

I think we are all on a learning curve, not only the President but undoubtedly the speaker as well.

Myślę, że wszyscy się uczymy, nie tylko pan przewodniczący, ale także mówcy.

What do we mean to talk about a straight line on a curved surface?

Ale co my rozumiemy przez prostą na zakrzywionej powierzchni?

It shows two black holes in orbit around each other, again, with these helpfully painted curves.

Pokazuje układ podwójny czarnych dziur, z pomocnymi liniami.

And if you're lucky, they'll tell their friends on the rest of the curve, and it'll spread.

Jesli masz szczęście opowiedzą o tym swoim znajomym a ci przekażą to dalej i tak wieść się rozniesie.

It also has a flat dose/ response curve i. e. its efficacy is largely independent of the dose.

jego skuteczność jest w dużym stopniu niezależna od dawki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

curtains · curtainsider · curtilage · curtness · curtsey · curtsy · curuba · curvaceous · curvacious · curvature · curve · curveball · curved · curves · curvet · curvilinear · curvy · Cuscus · cushion · cushioned · cushioning

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.