Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "current"

 

"current" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 2902

current {przymiotnik}

current {przym.} (też: present)

obecna {przym. f.}

Current indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.

Obecna niezdecydowana postawa Unii powoduje jedynie więcej zamieszania w Kosowie.

The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.

Obecna rotacyjna prezydencja za priorytet uznaje wzmocnienie tego partnerstwa.

If we look at the current situation, it is high time we raised our targets to 30%.

Jeżeli uwzględnić obecną sytuację, czas, abyśmy podwyższyli nasze cele do 30%.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

The current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.

Obecna prezydencja Unii wyświadcza Europie i Europejczykom ogromną przysługę.

current {przym.} (też: present)

obecny {przym. m.}

The current generalised system of preferences (GSP) will soon be coming to an end.

Obecny ogólny system preferencji taryfowych (GSP) wkrótce przestanie obowiązywać.

If the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.

Jeżeli UE wykaże się rozsądkiem w tej kwestii, możemy przezwyciężyć obecny kryzys.

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

My colleagues probably consider them better partners than the current government.

Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów niż obecny rząd.

The target is 95 grams, and the current stock is probably at more than 200 grams.

Cel wynosi 95 gramów, a obecny park prawdopodobnie emituje ponad 200 gramów.

current {przym.} (też: present)

obecne {przym.}

The current leading generation in Western Europe had a holiday from history.

Obecne pokolenie przywódców Europy Zachodniej miało odpoczynek od historii.

The current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.

Obecne działania posłużą przynajmniej jako ostrzeżenie dla państw członkowskich.

The current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.

Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.

The current authorities in Iran are, perhaps, denying that great history and culture.

Obecne władze Iranu być może zaprzeczają tej wielkiej historii i kulturze.

The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.

Nowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.

current {przym.} (też: present)

aktualny (obecny, teraźniejszy) {przym. m.}

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

w przypadku uzyskania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny profil

The Quartet needs reinvigoration - the current stalemate in the peace process demands it.

Kwartet potrzebuje ożywienia - wymaga tego aktualny impas w procesie pokojowym.

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.

Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

Concerning the gas crisis, what is the current state of play?

Jaki więc jest aktualny stan rzeczy, jeśli idzie o kryzys w sektorze gazu?

current {przym.} (też: on-going, operational)

bieżący {przym. m.}

The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.

Budżet UE należy postrzegać jako budżet inwestycyjny, a nie jako budżet bieżący.

The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.

Bieżący system został przyjęty w 2008 roku na mocy procedury konsultacji.

(SK) The current financial crisis is being projected into an economic crisis.

(SK) Bieżący kryzys finansowy przekłada się na kryzys gospodarczy.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.

Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

The current economic crisis cannot justify this extension.

Bieżący kryzys gospodarczy nie może służyć za usprawiedliwienie przedłużenia odstępstwa.

current {przym.} (też: present, contemporary, coeval, latterday)

współczesny {przym. m.}

More than hardly any other current director, Gotscheff follows the philosophy of the poor theatre, which dispenses with the atmospheric first aid of great props.

Jak chyba żaden inny współczesny reżyser, Gotscheff hołduje filozofii „teatru ubogiego”, który wyrzeka się bogatej oprawy scenicznej.

current {przym.}

obiegowy {przym. m.}

current {przym.} (też: colloquial, conversational, vernacular)

potoczny {przym. m.}

current {rzeczownik}

current {rzecz.} (też: electricity, drift)

prąd {m.}

Ivabradine can interact also with the retinal current Ih which closely resembles cardiac If.

Iwabradyna może mieć wpływ na prąd Ih w siatkówce, który bardzo przypomina prąd If w sercu.

So, what you have is that when the pore is open, you get some current sometimes.

Tak więc gdy otwór jest otwarty, czasem płynie jakiś prąd.

And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.

A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.

Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.

Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.

And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.

A ten prąd, prąd elektryczny, jest przenoszony przez elektrony, tak jak [w instalacjach] w waszych domach, itp.

current {rzecz.}

nurt {m.}

current {rzecz.} (też: flood, stream, creek, beck)

potok {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "current":

 

Podobne tłumaczenia

"current" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.

Jednakże to i bieżące mankamenty w naszych unijnych budżetach są krańcowo różne.

The current cohesion policy requires improvements, without any major amendments.

Bieżąca polityka spójności wymaga ulepszenia bez wprowadzania większych poprawek.

It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.

Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.

The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.

Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.

Zmniejszyły się obroty handlowe, co osłabi salda w rachunku bieżącym tych krajów.

This setting only applies to the current sheet, not all sheets in the spreadsheet.

Następnie kliknij ikonę koła zębatego nad listą elementów i wybierz Ustawienia.

In the Netherlands bleomycin is currently approved for the following indications:

W Holandii bleomycyna jest obecnie zarejestrowana w następujących wskazaniach:

He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.

Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.

Do you really think that in the current situation it is a contribution to peace.

Czy naprawdę sądzi pan, że w obecnej sytuacji jest to wkład w proces pokojowy?

Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.

Taki byłby faktyczny rezultat obecnej propozycji, gdyby nie została ona zmieniona.

Moreover, this is another stain on our current model of European integration.

Jest to ponadto kolejna plama na naszym obecnym modelu integracji europejskiej.

The programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.

Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.

It is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.

W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.

It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.

Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.

Raising awareness of these events is a priority for current and future generations.

Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.

The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.

Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.

Current immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).

Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).

We use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.

Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.

This is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.

A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

curlicue · curling · curls · curly · curly-headed · curmudgeon · currant · currants · currencies · currency · current · currently · curricular · curriculum · curries · curry · currycomb · curse · cursed · cursor · cursorily

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.