Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "current"

 

"current" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 3283

current {przymiotnik}

current {przym.} (też: present, attendant)

obecny {przym. m.}

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

My colleagues probably consider them better partners than the current government.

Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów niż obecny rząd.

The target is 95 grams, and the current stock is probably at more than 200 grams.

Cel wynosi 95 gramów, a obecny park prawdopodobnie emituje ponad 200 gramów.

Let us look at how we can improve the current system within the means that we have.

Sprawdźmy, w jaki sposób możemy usprawnić obecny system w ramach dostępnych środków.

However, what the current crisis proves is that exactly the opposite is true.

Niemniej jednak w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, czego dowodzi obecny kryzys.

current {przym.} (też: present)

obecna {przym. f.}

If we look at the current situation, it is high time we raised our targets to 30%.

Jeżeli uwzględnić obecną sytuację, czas, abyśmy podwyższyli nasze cele do 30%.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

The current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.

Obecna prezydencja Unii wyświadcza Europie i Europejczykom ogromną przysługę.

The current situation is unsustainable and efforts must be made to tackle it.

Obecna sytuacja nie jest zrównoważona i należy podjąć wysiłki, aby stawić jej czoło.

Parliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.

Obecna rezolucja Parlamentu wzywa Komisję, by nie ustępowała w tej kwestii.

current {przym.} (też: present)

obecne {przym.}

The current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.

Obecne działania posłużą przynajmniej jako ostrzeżenie dla państw członkowskich.

The current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.

Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.

The current authorities in Iran are, perhaps, denying that great history and culture.

Obecne władze Iranu być może zaprzeczają tej wielkiej historii i kulturze.

The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.

Nowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.

This practical example once again shows how inadequate the current measures have been.

Ten praktyczny przykład raz jeszcze pokazuje, jak niedostateczne były obecne środki.

current {przym.} (też: present)

aktualny (obecny, teraźniejszy) {przym. m.}

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.

Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.

Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.

Subject: Greece and the current crisis in euro cooperation

Przedmiot: Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro

Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.

W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.

current {przym.} (też: on-going, operational, in hand)

bieżący {przym. m.}

The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.

Bieżący system został przyjęty w 2008 roku na mocy procedury konsultacji.

(SK) The current financial crisis is being projected into an economic crisis.

(SK) Bieżący kryzys finansowy przekłada się na kryzys gospodarczy.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.

Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

The current economic crisis cannot justify this extension.

Bieżący kryzys gospodarczy nie może służyć za usprawiedliwienie przedłużenia odstępstwa.

The current crisis, as we all know, is a crisis of confidence.

Bieżący kryzys jest, jak wszyscy wiemy, kryzysem zaufania.

current {przym.} (też: present, contemporary, coeval, latterday)

współczesny {przym. m.}

More than hardly any other current director, Gotscheff follows the philosophy of the poor theatre, which dispenses with the atmospheric first aid of great props.

Jak chyba żaden inny współczesny reżyser, Gotscheff hołduje filozofii „teatru ubogiego”, który wyrzeka się bogatej oprawy scenicznej.

Christians are currently persecuted in over 70 countries around the world.

Współcześnie w ponad 70 krajach na świecie dochodzi do prześladowań chrześcijan.

There is a school of thought which suggests that Latvia is currently undergoing one of the most dramatic rescue operations of any financial system in modern European history.

Zdaniem niektórych Łotwa przechodzi obecnie jedną z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych systemu finansowego we współczesnej historii Europy.

current {przym.} (też: colloquial, conversational, vernacular)

potoczny {przym. m.}

current {przym.}

obiegowy {przym. m.}

current {przym.} [fin.] [Bryt.] (też: checking)

a vista (rachunek) {przym.} [fin.]

current {przym.} [fin.] [Bryt.] (też: checking)

  awista (rachunek) {przym.} [fin.]

current {rzeczownik}

current {rzecz.} (też: electricity, drift, power)

prąd {m.}

So, what you have is that when the pore is open, you get some current sometimes.

Tak więc gdy otwór jest otwarty, czasem płynie jakiś prąd.

to stem the current

poruszać się pod prąd

And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.

A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.

Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.

Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.

And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.

A ten prąd, prąd elektryczny, jest przenoszony przez elektrony, tak jak [w instalacjach] w waszych domach, itp.

current {rzecz.} (też: flood, stream, creek, beck)

potok {m.}

current {rzecz.}

nurt {m.}

We say this because we are at the crossroads of intellectual currents, and it follows that it is our mission to mediate, and especially to mediate between east and west.'

Mówimy to, ponieważ jesteśmy na skrzyżowaniu nurtów intelektualnych, z czego wynika nasza misja jako pośrednika, zwłaszcza między wschodem a zachodem”.

current {rzecz.} [przen.] (też: course, run, pace, tide)

bieg {m.}

current {rzecz.} [przen.] (też: course, process)

tok {m.}

Currently only two such cases are still open, but are about to be closed.

Obecnie w toku są nadal tylko dwie takie sprawy, ale są one już bliskie zakończenia.

Member of the Commission. - An impact assessment of the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) is currently being carried out.

komisarz. - Ocena skutków wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) jest obecnie w toku.

Mr President, I would like to continue along the same sort of lines as Mr Verhofstadt, since the Commission is currently under construction.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Panie przewodniczący, jako że Komisja jest obecnie w toku formowania, chcę kontynuować wątek, który poruszył pan poseł Verhofstadt.

Cost assessments are currently underway but they can only provide rough cost estimates as each project is unique.

Oceny kosztów są obecnie w toku, przy czym mogą one dostarczyć jedynie przybliżonych szacunkowych danych dotyczących kosztów, jako że każdy z projektów ma charakter unikalny.

However, I would urgently advise, at this point, that we do not make legal proceedings currently under way the subject of a fundamental discussion here in the European Parliament.

Chciałbym jednak zdecydowanie doradzić, abyśmy nie poddawali zasadniczej dyskusji w Parlamencie Europejskim postępowania prawnego, które jest w toku.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "current":

 

Podobne tłumaczenia

"current" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.

Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.

According to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.

Jak wynika ze sprawozdania, Europa importuje obecnie 60 % ryb, które konsumuje.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

Many areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.

Wiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.

The directive currently in force certainly represented a first step along the way.

Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.

It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.

Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.

Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.

Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.

Between 10 and 15 million people are currently residing illegally in our territory.

Na naszym terytorium przebywa obecnie nielegalnie od 10 do 15 milionów ludzi.

The EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.

UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.

What is currently being discussed in the Council and also in the Member States?

Co jest obecnie przedmiotem rozmów na forum Rady i w państwach członkowskich?

Current immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).

Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).

We use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.

Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.

This is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.

A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.

The report also continues to support the current model for distributing aid.

W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.

in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.

na piśmie - Jestem dumna, że mój kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie.

It is not the business of the EU to regulate concrete problems like the current one.

Regulowanie konkretnych problemów, takich jak omawiana kwestia, nie jest sprawą UE.

In Germany the relocation of Nokia is currently the subject of great debate.

Obecnie w Niemczech przedmiotem intensywnej debaty jest przeniesienie Nokii.

Official Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.

Oficjalna pomoc rozwojowa zamyka się aktualnie w kwocie ponad 120 miliardów dolarów.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.

One: provide care to children who are currently being deprived of treatment.

Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

curlicue · curling · curls · curly · curly-headed · curmudgeon · currant · currants · currencies · currency · current · currently · curricular · curriculum · currier · curries · curry · currycomb · curse · cursed · cursor

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.