Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "current"

 

"current" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 3333

current {przymiotnik}

current {przym.} (też: present)

obecna {przym. f.}

Current indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.

Obecna niezdecydowana postawa Unii powoduje jedynie więcej zamieszania w Kosowie.

The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.

Obecna rotacyjna prezydencja za priorytet uznaje wzmocnienie tego partnerstwa.

If we look at the current situation, it is high time we raised our targets to 30%.

Jeżeli uwzględnić obecną sytuację, czas, abyśmy podwyższyli nasze cele do 30%.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

The current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.

Obecna prezydencja Unii wyświadcza Europie i Europejczykom ogromną przysługę.

current {przym.} (też: present)

obecny {przym. m.}

If the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.

Jeżeli UE wykaże się rozsądkiem w tej kwestii, możemy przezwyciężyć obecny kryzys.

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

My colleagues probably consider them better partners than the current government.

Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów niż obecny rząd.

The target is 95 grams, and the current stock is probably at more than 200 grams.

Cel wynosi 95 gramów, a obecny park prawdopodobnie emituje ponad 200 gramów.

Let us look at how we can improve the current system within the means that we have.

Sprawdźmy, w jaki sposób możemy usprawnić obecny system w ramach dostępnych środków.

current {przym.} (też: present)

obecne {przym.}

The current leading generation in Western Europe had a holiday from history.

Obecne pokolenie przywódców Europy Zachodniej miało odpoczynek od historii.

The current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.

Obecne działania posłużą przynajmniej jako ostrzeżenie dla państw członkowskich.

The current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.

Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.

The current authorities in Iran are, perhaps, denying that great history and culture.

Obecne władze Iranu być może zaprzeczają tej wielkiej historii i kulturze.

The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.

Nowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.

current {przym.} (też: present)

aktualny (obecny, teraźniejszy) {przym. m.}

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

w przypadku uzyskania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny profil

The Quartet needs reinvigoration - the current stalemate in the peace process demands it.

Kwartet potrzebuje ożywienia - wymaga tego aktualny impas w procesie pokojowym.

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.

Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.

Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.

current {przym.} (też: on-going, operational)

bieżący {przym. m.}

The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.

Budżet UE należy postrzegać jako budżet inwestycyjny, a nie jako budżet bieżący.

The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.

Bieżący system został przyjęty w 2008 roku na mocy procedury konsultacji.

(SK) The current financial crisis is being projected into an economic crisis.

(SK) Bieżący kryzys finansowy przekłada się na kryzys gospodarczy.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.

Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

The current economic crisis cannot justify this extension.

Bieżący kryzys gospodarczy nie może służyć za usprawiedliwienie przedłużenia odstępstwa.

current {przym.} (też: present, contemporary, coeval, latterday)

współczesny {przym. m.}

More than hardly any other current director, Gotscheff follows the philosophy of the poor theatre, which dispenses with the atmospheric first aid of great props.

Jak chyba żaden inny współczesny reżyser, Gotscheff hołduje filozofii „teatru ubogiego”, który wyrzeka się bogatej oprawy scenicznej.

Christians are currently persecuted in over 70 countries around the world.

Współcześnie w ponad 70 krajach na świecie dochodzi do prześladowań chrześcijan.

There is a school of thought which suggests that Latvia is currently undergoing one of the most dramatic rescue operations of any financial system in modern European history.

Zdaniem niektórych Łotwa przechodzi obecnie jedną z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych systemu finansowego we współczesnej historii Europy.

current {przym.} (też: colloquial, conversational, vernacular)

potoczny {przym. m.}

current {przym.}

obiegowy {przym. m.}

current {przym.} [fin.] [Bryt.] (też: checking)

a vista (rachunek) {przym.} [fin.]

current {przym.} [fin.] [Bryt.] (też: checking)

  awista (rachunek) {przym.} [fin.]

current {rzeczownik}

current {rzecz.} (też: electricity, drift)

prąd {m.}

So, what you have is that when the pore is open, you get some current sometimes.

Tak więc gdy otwór jest otwarty, czasem płynie jakiś prąd.

And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.

A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.

Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.

Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.

And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.

A ten prąd, prąd elektryczny, jest przenoszony przez elektrony, tak jak [w instalacjach] w waszych domach, itp.

So at minus 271 degrees, colder than the space between the stars, those wires can take that current.

W temperaturze minus 271 stopni, zimniej niż wszechświat pomiędzy gwiazdami, te kable mogą przewodzić taki prąd.

current {rzecz.} (też: flood, stream, creek, beck)

potok {m.}

current {rzecz.}

nurt {m.}

We say this because we are at the crossroads of intellectual currents, and it follows that it is our mission to mediate, and especially to mediate between east and west.'

Mówimy to, ponieważ jesteśmy na skrzyżowaniu nurtów intelektualnych, z czego wynika nasza misja jako pośrednika, zwłaszcza między wschodem a zachodem”.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "current":

 

Podobne tłumaczenia

"current" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.

Obecnie wpłaty ze strony UE stanowią jedną trzecią krajowego budżetu Mauretanii.

According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.

Według ONZ prawie pięć milionów tamtejszych obywateli potrzebuje doraźnej pomocy.

He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.

Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.

This setting only applies to the current sheet, not all sheets in the spreadsheet.

Następnie kliknij ikonę koła zębatego nad listą elementów i wybierz Ustawienia.

According to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.

Jak wynika ze sprawozdania, Europa importuje obecnie 60 % ryb, które konsumuje.

Financial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.

Rynki finansowe zawdzięczają obecnie mniej Adamowi Smithowi niż Cincinnati Kidowi.

However, there is currently no consensus between Member States on these tests.

Wśród państw członkowskich nie istnieje jednakże obecnie zgoda co do tych testów.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

Many areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.

Wiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.

The directive currently in force certainly represented a first step along the way.

Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.

We are currently witnessing, for example, some multibillion mergers in the sector.

Jesteśmy świadkami opiewających na ogromne sumy fuzji przedsiębiorstw sektora.

It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.

Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.

It is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.

Jest to również jedyna organizacja, w której uczestniczy białoruska opozycja.

Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.

Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.

Between 10 and 15 million people are currently residing illegally in our territory.

Na naszym terytorium przebywa obecnie nielegalnie od 10 do 15 milionów ludzi.

The EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.

UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.

What is currently being discussed in the Council and also in the Member States?

Co jest obecnie przedmiotem rozmów na forum Rady i w państwach członkowskich?

As we know that currently, only 60% of women work, this will be a major challenge.

Jako że wiemy, że obecnie pracuje jedynie 60 % kobiet, będzie to nie lada wyzwanie.

Current immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).

Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).

We use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.

Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

curlicue · curling · curls · curly · curly-headed · curmudgeon · currant · currants · currencies · currency · current · currently · curricular · curriculum · currier · curries · curry · currycomb · curse · cursed · cursor

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.