angielsko-polskie tłumaczenie słowa "current"

EN current angielskie tłumaczenie

current {rzecz.}
current {przym.}

EN current
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. przenośny

1. ogólne

current (też: electricity, power, drift)
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Kiedy prąd płynie przez cewkę, powstaje elektromagnes.
Right, the current wants to run through the play-dough, not through that LED.
Prąd płynie przez ciastolinę, nie przez diodę.
And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.
current (też: brook, creek, flood, stream)
current

2. przenośny

current (też: course, run, pace, tide)
current (też: course, process)

Synonimy (angielski) dla "current":

current

Przykłady użycia - "current" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishThis is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
EnglishWe use current pacemaker defibrillator technology that's used for the heart.
Użyliśmy technologii, która jest wykorzystywana w konstrukcji rozruszników serca.
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
English. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
na piśmie - Jestem dumna, że mój kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie.
EnglishIt is not the business of the EU to regulate concrete problems like the current one.
Regulowanie konkretnych problemów, takich jak omawiana kwestia, nie jest sprawą UE.
EnglishCurrent immunosuppressive therapy (including high doses of corticosteroids).
Trwające leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).
EnglishThe second priority, like the first, fits into the context of current developments.
Priorytet drugi, podobnie jak pierwszy, wiąże się z obecnymi wydarzeniami.
EnglishThis country's current promises that it will achieve democracy remain groundless.
Ten kraj składa nam dzisiaj obietnicę demokratyzacji wciąż bez pokrycia.
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Ograniczenie dotychczasowych poziomów pomocy krajowej jest niemożliwe do zaakceptowania.
EnglishIt goes right to the heart of the current debates on copyright and the Internet.
Wiąże się ono bezpośrednio z aktualnymi debatami dotyczącymi praw autorskich i internetu.
EnglishWhen new information is received that may impact on the current Safety Specification,
Gdy pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na dotychczasową Specyfikację
EnglishThe current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
Obowiązujące obecnie normy i przepisy prawne stosowane są przynajmniej od dwudziestu lat.
English. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
na piśmie - Kryzys gospodarczy, przed którym stoi obecnie Europa, wymaga nowego podejścia.
EnglishAll the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
Wszystkie sprawy poruszone w tej rezolucji są teraz bardzo ważne dla Łotwy.
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne i przeprowadzamy ocenę bieżącego schematu.
EnglishWe are proposing an alternative that is much better than the current situation.
Proponujemy alternatywę, która jest znacznie lepsza niż to, z czym mamy dziś do czynienia.
EnglishOne: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
Pierwsze: Czy Bliski Wschód jest pokazany we właściwym czasie i właściwym kontekście?