Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crucial"

 

"crucial" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 689

crucial {przymiotnik}

crucial {przym.} (też: key, flagship, core, essential)

kluczowy {przym. m.}

(PL) Mr President, the Innovation Union initiative is crucial for the future of Europe.

(PL) Panie przewodniczący! Unia innowacji to projekt kluczowy dla przyszłości Europy.

However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.

Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.

Global food security is a crucial issue for the European Union.

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.

Mr President, we are fast approaching the crucial Copenhagen Summit and there is little time left.

Panie przewodniczący! Kluczowy szczyt w Kopenhadze zbliża się szybko i zostało nam niewiele czasu.

In addition, this is a crucial time in institutional terms.

Co więcej, jest to czas kluczowy z punktu widzenia zmian instytucjonalnych.

crucial {przym.} (też: key, nodal)

węzłowy {przym. m.}

crucial {przym.} (też: valid, important, significant, consequential)

ważny {przym. m.}

Improved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.

Zwiększona wydajność energetyczna to bardzo ważny projekt w tym przedsięwzięciu.

Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.

Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.

Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.

Poza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.

Fair and balanced distribution across the regions for the allocation of financing is crucial.

Bardzo ważny jest sprawiedliwy i wyważony podział finansowania między regiony.

The review of the regulation is of crucial importance as this tool is the first of its kind.

Przegląd rozporządzenia jest szczególnie ważny, gdyż jest to pierwsze narzędzie tego rodzaju.

crucial {przym.} (też: essential, substantial, salient, substantive)

istotny {przym. m.}

It is a crucial test both for the Commission and the Presidency.

To nadzwyczaj istotny sprawdzian zarówno dla Komisji, jak i dla prezydencji.

Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.

Dodatkowo, pomiędzy sportem, ćwiczeniami a zdrowiem publicznym istnieje wyjątkowo istotny związek.

We believe that it has crucial implications for personal data security and for fundamental rights.

Uważamy, że ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych i prawa podstawowe.

The other crucial measure refers to the efforts for diversification of energy supply.

Kolejny istotny środek odnosi się do wysiłków podejmowanych w ramach dywersyfikacji dostaw energii.

Moreover, it is crucial that Member States understand how important it is and take this on board.

Co więcej, bardzo ważne jest, aby państwa członkowskie rozumiały jak jest istotny i dyskutowały o nim.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crucial":

 

Podobne tłumaczenia

"crucial" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crucial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Cross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.

Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.

No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.

Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.

Then we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.

Dochodzimy teraz do istotnej kwestii, która dla mnie jest zawsze kwestią komitologii.

They are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.

Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.

It will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.

Niezbędne będzie także danie dobrego przykładu w publicznych projektach budowlanych.

Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.

Koniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.

An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.

Zasadnicze znaczenie ma również dobra reputacja organizacji i poziom wiedzy.

This integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.

Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.

The issue that we are raising today is therefore obviously a crucial one.

Dlatego kwestia, na której się dziś skupiamy, jest kwestią o zasadniczym znaczeniu.

The EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.

UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.

Once again, the Spanish Presidency of the EU has come at a crucial time.

Po raz kolejny prezydencja hiszpańska w Unii przypada na okres przełomowy.

in writing. - Today's vote was crucial for the future working of the EP.

na piśmie. - Dzisiejsze głosowanie miało decydujące znaczenie dla przyszłej pracy PE.

This has crucial implications for what the universe is going to do in the future.

Ma to zasadniczy wpływ na to, czym stanie się wszechświat w przyszłości.

The next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.

Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.

The next six months are crucial for Europe's citizens and for the European Union.

Kolejnych sześć miesięcy będzie decydujące dla obywateli Europy i dla Unii Europejskiej.

I should like to close by saying that legal protection for European citizens is crucial.

Chciałbym zakończyć stwierdzeniem, że ochrona europejskich obywateli jest priorytetem.

Their ability to play a stronger role is crucial for stability on the financial markets.

Umocnienie ich roli ma zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych.

Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.

Panie Barroso! Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu.

The 3% R&D intensity target has a crucial contribution to make in meeting this challenge.

Cel przeznaczenia na badania 3 % PKB ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

in writing. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.

na piśmie. - W nowoczesnych społeczeństwach pojęcie wolontariatu ma zasadnicze znaczenie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

crowdsourcing · crowfoot · crowing · crown · crowned · crowning · crownwork · crozier · CRT · Cru · crucial · crucian · crucible · cruciferous · crucifix · crucifixion · cruciverbalist · crud · crude · crudeness · crudity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.