Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crucial"

 

"crucial" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1561

crucial {przymiotnik}

crucial {przym.} (też: key)

kluczowy {przym. m.}

It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.

Mógłby to być kluczowy czynnik otwarcia i oddziaływania na białoruską kulturę.

(PL) Mr President, the Innovation Union initiative is crucial for the future of Europe.

(PL) Panie przewodniczący! Unia innowacji to projekt kluczowy dla przyszłości Europy.

However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.

Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.

Global food security is a crucial issue for the European Union.

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.

Mr President, we are fast approaching the crucial Copenhagen Summit and there is little time left.

Panie przewodniczący! Kluczowy szczyt w Kopenhadze zbliża się szybko i zostało nam niewiele czasu.

crucial {przym.} (też: key)

węzłowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crucial":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crucial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We know that the crucial thing that is lacking is a will to do that 'everything'.

Wiemy, że tym, czego brakuje najbardziej jest wola uczynienia tego "wszystkiego”.

The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.

Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.

I think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.

Moim zdaniem przegląd siódmego programu ramowego zdecydowanie jest bardzo ważny.

Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.

Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Criminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.

Prawo karne należy bezwzględnie do kluczowych suwerennych kompetencji państwa.

Improved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.

Zwiększona wydajność energetyczna to bardzo ważny projekt w tym przedsięwzięciu.

Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.

Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.

But perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.

Ale być może jednym z kluczowych problemów jest cały łańcuch dostaw żywności.

That brings me to a crucial question for the Council, for you, High Representative.

W ten sposób dochodzimy do istotnego pytania do Rady, do Wysokiego Przedstawiciela.

The stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.

Oczywiście najważniejszym i nadrzędnym celem powinna pozostać stabilność euro.

But the crucial issue will be the political will and ability to apply fines.

Kluczową sprawą będzie tu jednak wola polityczna i zdolność do nakładania kar.

Cross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.

Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.

Serbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.

Serbia odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

A crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.

Zasadniczym aspektem wydarzeń jest to, że to pragnienie pochodzi z wewnątrz.

It is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.

Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.

No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.

Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.

It is a crucial question which we must answer: how much money and for what policies?

To kluczowe pytanie, na które musimy odpowiedzieć: ile pieniędzy i jakie polityki?

Making European Union resources available for distance heating is therefore crucial.

Udostępnienie środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia jest więc kluczowe.

This referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.

To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony.

This is a crucial debate for us, so it is necessary to sit here and discuss further.

Jest to dla nas niezwykle ważna debata, więc musimy wspólnie usiąść i dyskutować.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

crowdsourcing · crowfoot · crowing · crown · crowned · crowning · crownwork · crozier · CRT · Cru · crucial · crucian · crucible · cruciferous · crucifix · crucifixion · cruciverbalist · crud · crude · crudeness · crudity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.