angielsko-polskie tłumaczenie słowa "crucial"

EN crucial angielskie tłumaczenie

crucial {przym.}

EN crucial
play_circle_outline
{przymiotnik}

crucial (też: essential, important, flagship, key)
Global food security is a crucial issue for the European Union.
Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.
However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.
Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.
In addition, this is a crucial time in institutional terms.
Co więcej, jest to czas kluczowy z punktu widzenia zmian instytucjonalnych.
crucial (też: key, nodal)
crucial (też: compelling, consequential, essential, imperative)
Improved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.
Zwiększona wydajność energetyczna to bardzo ważny projekt w tym przedsięwzięciu.
It is also crucial for external relations and development.
Jest także niezmiernie ważny dla naszych stosunków zewnętrznych i rozwoju.
Fair and balanced distribution across the regions for the allocation of financing is crucial.
Bardzo ważny jest sprawiedliwy i wyważony podział finansowania między regiony.
crucial (też: compelling, essential, imperative, important)
It is a crucial test both for the Commission and the Presidency.
To nadzwyczaj istotny sprawdzian zarówno dla Komisji, jak i dla prezydencji.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Dodatkowo, pomiędzy sportem, ćwiczeniami a zdrowiem publicznym istnieje wyjątkowo istotny związek.
The other crucial measure refers to the efforts for diversification of energy supply.
Kolejny istotny środek odnosi się do wysiłków podejmowanych w ramach dywersyfikacji dostaw energii.

Synonimy (angielski) dla "crucial":

crucial

Przykłady użycia - "crucial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishCross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.
EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
EnglishThey are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.
Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
EnglishTheir ability to play a stronger role is crucial for stability on the financial markets.
Umocnienie ich roli ma zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych.
EnglishThen we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.
Dochodzimy teraz do istotnej kwestii, która dla mnie jest zawsze kwestią komitologii.
EnglishIt will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.
Niezbędne będzie także danie dobrego przykładu w publicznych projektach budowlanych.
EnglishThe next six months are crucial for Europe's citizens and for the European Union.
Kolejnych sześć miesięcy będzie decydujące dla obywateli Europy i dla Unii Europejskiej.
EnglishThis has crucial implications for what the universe is going to do in the future.
Ma to zasadniczy wpływ na to, czym stanie się wszechświat w przyszłości.
EnglishThe issue that we are raising today is therefore obviously a crucial one.
Dlatego kwestia, na której się dziś skupiamy, jest kwestią o zasadniczym znaczeniu.
EnglishAn organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.
Zasadnicze znaczenie ma również dobra reputacja organizacji i poziom wiedzy.
EnglishI would like to stress the crucial importance of the non-governmental sector in this area.
Chciałbym podkreślić szczególne znaczenie sektora pozarządowego w tym zakresie.
EnglishStopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
Koniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.
English(DE) Madam President, Commissioner, you have not answered the crucial question.
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Nie odpowiedzieli państwo na decydujące pytanie.
EnglishThe EU plays a crucial role in the efforts to create a new governance.
UE odgrywa zasadniczą rolę w wysiłkach ukierunkowanych na nowy system zarządzania.
EnglishThe European Parliament played a crucial role at the pioneering stage.
Parlament Europejski odegrał decydującą rolę na etapie wytyczania nowej drogi.
EnglishThe 3% R&D intensity target has a crucial contribution to make in meeting this challenge.
Cel przeznaczenia na badania 3 % PKB ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia tego celu.
EnglishIt is therefore crucial that we now cross the t's and dot the i's on this agreement.
Dlatego musimy teraz postawić kropkę nad i w sprawie tego porozumienia.