Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crossing"

 

"crossing" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 130

crossing {rzeczownik}

crossing {rzecz.} (też: passage, transition, gateway, aisle)

And Ahmedabad got the first child-friendly zebra crossing in the world.

Mają pierwsze specjalne przejście dla dzieci na świecie.

The Karni crossing point has been closed for almost four months now, so our aid has to pass through Karem Shalom and Sufa.

Przejście graniczne w Karni jest zamknięte od niemal czterech miesięcy, a zatem nasza pomoc musi być dostarczania przez Karem Shalom i Sufę.

In this regard, the European Union is ready to return its observers to the Rafah crossing and to extend the mandate of the European border mission in scope and content.

Unia Europejska wyraża gotowość ponownego wysłania obserwatorów na przejście graniczne w Rafah i rozszerzenia zakresu misji UE na tym przejściu.

crossing {rzecz.} (też: ride, thoroughfare)

przejazd {m.}

crossing {rzecz.} (też: crossroads, intersection, carrefour, junction)

After all, in most parts of the European Union infrastructure such as bridges, crossings and roundabouts are certainly not suitable for such long or heavy HGVs.

Jak by nie było, w większość elementów infrastruktury UE, takie jak mosty, skrzyżowania i ronda, są z pewnością nieprzystosowane do tak długich lub ciężkich pojazdów.

crossing {rzecz.} (też: expedition)

przeprawa {f.}

And the nearest ferry crossing from Fife is from Burntisland.

A najbliższa przeprawa promem z Fife jest w Burntisland.

crossing {przymiotnik}

crossing {przym.} (też: transitory, traversal)

przechodni {przym. m.}

cross {rzeczownik}

cross {rzecz.} (też: suffering, trouble, lower back)

krzyż {m.}

cross {rzecz.} [bud.] (też: trestle, crosspiece)

krzyżak {m.} [bud.]

cross {rzecz.} [sport.] (też: center, centre)

dośrodkowanie {n.} [sport.]

cross {rzecz.}

cross {rzecz.} [biol.]

skrzyżowanie {n.} [biol.]

cross {przymiotnik}

cross {przym.} (też: angry, exasperated)

rozgniewany {przym. m.}

to cross {czasownik}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to come round, to come around)

przejść {czas. dk}
przekroczyć {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to exceed, to overpass, to overrun, to overspend)

crossing (Present participle)

przekraczający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to check)

zaznaczyć {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} [sport.] (też: to center, to centre)

dośrodkować {czas. dk} [sport.]

to cross [crossed|crossed] {czas.} [sport.] (też: to center, to centre)

crossing (Present participle)

dośrodkowywujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
wykroczyć {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to cross over)

przeprawiać się {czas. zwr. ndk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to flow, to swim, to cross over)

crossing (Present participle)

przepływający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to flow past, to float past, to log, to log up)

przepłynąć {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to get across, to cross over)

przejechać (na drugą stronę) {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to get across, to cross over)

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] (na drugą stronę) {czas. ndk}

crossing (Present participle)

przejeżdżający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to cross over)

przechodzić [przechodzę|przechodził] (na drugą stronę) {czas. ndk}

crossing (Present participle)

przechodzący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to cross over)

przejść (na drugą stronę) {czas. dk}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to cross over)

  przeprawić się {czas. zwr. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crossing":

Synonimy (angielski) dla "cross":

 

Podobne tłumaczenia

"crossing" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crossing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.

Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.

We have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.

Wartość towarów i usług przekraczających ocean wynosi 50 mld EUR rocznie.

European and Asiatic influences have been criss-crossing here for thousands of years.

Krzyżują się tu bowiem od tysięcy lat wpływy europejskie i azjatyckie.

Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.

Przeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.

carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;

zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych,

The transit routes crossing the region could also significantly improve supply to the EU.

Drogi tranzytowe przebiegające przez region również mogłyby znacząco usprawnić dostawy do UE.

And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.

A 20 lat później 200 osób przemierza Atlantyk w każdym z samolotów.

the checks to which persons crossing external borders are subject;

kontroli, której podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne,

I come from a country - Ireland - where we are two sea crossings from mainland Europe.

Pochodzę z kraju - Irlandii - który jest oddalony o dwa rejsy morskie od Europy kontynentalnej.

Crossing a border by train can still be difficult in many cases.

W wielu przypadkach przekroczenie granicy przez pociąg jest nadal trudne.

Greece's detainees are mainly people intercepted illegally crossing an external border.

Zatrzymani w Grecji to głównie ludzie przyłapani na nielegalnym przekraczaniu zewnętrznej granicy.

But in actual fact, they're obviously crossing the Equator as well.

Sądziliśmy, że żarłacze olbrzymie żyją w strefie umiarkowanej.

And this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.

Zatem, jak każdy rozsądny ptak, przemieszcza się na południe.

This also means that criminals cannot escape the consequences of their crime by crossing a border.

Oznacza to również, że przestępcy nie mogą uniknąć kary za swoje czyny, uciekając do innego kraju UE.

A couple of times I crossed the front line in the very place where Mahmoud and his son were crossing.

Kilka razy byłem w tym miejscu, gdzie przechodził Mahmoud i jego syn.

Bell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"

Bell mówi: "Jaką miała pani podróż promem z Burntisland"?

We never imagined that in crossing the threshold of peace, we would enter the kingdom of oblivion.

Nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, że gdy przestąpimy próg pokoju, znajdziemy się w królestwie zapomnienia.

Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders

Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczący przekraczania granic zewnętrznych

the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.

braku kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu granic wewnętrznych.

Believe it or not, these guys were actually crossing the road.

Wierzcie mi lub nie, towarzystwo spacerowało po ulicy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.