Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crops"

 

"crops" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 204

crops {rzeczownik}

crops {l.mn.} (też: yields)

plony {niemęskoos.}

And when they produce their crops, they sell the surplus on marketplaces.

A kiedy zbierają plony, sprzedają nadwyżkę na targowiskach.

The farmers will have to plant new crops and it will take months for their produce to reach the market.

Rolnicy będą musieli zasadzić nowe uprawy i miną miesiące, zanim ich plony trafią na rynek.

In some areas cereal crops were completely destroyed.

W niektórych okolicach plony uległy całkowitemu zniszczeniu.

The agricultural system and, more importantly, the crops in the field in India have never experienced this before.

Rolnictwo, a co ważniejsze, plony na polach w Indiach nigdy wcześniej tego nie doświadczyły.

This is because the cultivation of protein crops enriches the soil with nitrogen, subsequently promoting fertility.

Dzieje się tak, ponieważ uprawa roślin wysokobiałkowych wzbogaca glebę w azot, co później przynosi większe plony.

crop {rzeczownik}

crop {rzecz.} [roln.]

plon {m.} [roln.]

crop {rzecz.}

podgardle (ptaka) {n.}

to crop {czasownik}

to crop [cropped|cropped] {czas. przech.} [roln.]

uprawiać [uprawiam|uprawiał] {czas. ndk} [roln.]

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono uprawia (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] (hair, tail, ears) {czas. przech.}

obciąć (krótko) {czas. dk}

to crop [cropped|cropped] (vegetables, fruit, cereals) {czas. przech.} [roln.]

zbierać [zbieram|zbierał] {czas. ndk} [roln.]

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono zbiera (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] (vegetables, fruit, cereals) {czas. przech.} [roln.]

zebrać {czas. dk} [roln.]

to crop [cropped|cropped] {czas. nieprzech.} [roln.]

rodzić [rodzę|rodził] {czas. ndk} [roln.]

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono rodzi (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] {czas. nieprzech.} [roln.]

urodzić {czas. dk} [roln.]

to crop [cropped|cropped] (grass) {czas. przech.} (też: to nibble, to pick at)

skubać {czas. ndk}

to crop [cropped|cropped] (hair, tail, ears) {czas. przech.}

przyciąć (krótko) {czas. dk}

to crop [cropped|cropped] (hair, tail, ears) {czas. przech.}

obcinać [obcinam|obcinał] (krótko) {czas. ndk}

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono obcina (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] {czas. przech.} [fot.]

przyciąć {czas. dk} [fot.]

to crop [cropped|cropped] {czas. przech.} [fot.]

przycinać [przycinam|przycinał] {czas. ndk} [fot.]

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono przycina (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] (wheat, corn) {czas. przech.} [roln.]

żąć [żnę|żął] {czas. ndk} [roln.]

he/she/it crops (Present)

on/ona/ono żnie (Czas teraźniejszy)

to crop [cropped|cropped] (grass) {czas. przech.} (też: to pluck)

skubnąć {czas. dk}

to crop [cropped|cropped] (wheat, corn) {czas. przech.} [roln.]

zżąć {czas. dk} [roln.]

to crop [cropped|cropped] {czas. nieprzech.} [roln.]

dawać plony {czas. ndk} [roln.]

to crop [cropped|cropped] {czas. nieprzech.} [roln.]

dać plony {czas. dk} [roln.]

to crop [cropped|cropped] {czas.} [fot.]

  kadrować {czas. ndk} [fot.]

to crop [cropped|cropped] {czas. nieprzech.} [roln.]

rodzić plony {czas. ndk} [roln.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crop":

© Princeton Universitysnip · clip · trim · lop · dress · prune · cut back · browse · graze · range · pasture · cultivate · work · craw · harvest

 

Podobne tłumaczenia

"crops" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crops" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Crops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.

Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.

We know very well what the result will be: we have seen it with other crops.

Bardzo dobrze wiemy, jaki będzie efekt: to samo obserwowaliśmy przy innych uprawach.

The Afghan Government is not capable of acting as the sole manager of opium crops.

Afgański rząd nie jest zdolny do samodzielnego zarządzania uprawami opium.

We have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.

Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.

In production, that means that crops must be replanted after harvesting.

W przypadku produkcji oznacza to konieczność ponownego zasiewu po zbiorach.

Only 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.

Uprawy roślin wysokobiałkowych zajmują zaledwie 3 % gruntów ornych w UE.

Only 30% of the protein-rich crops required for animal feeds are produced in the EU.

W UE produkuje się zaledwie 30% roślin wysokobiałkowych wymaganych do żywienia zwierząt.

And look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.

Spójrzcie na przemysł pestycydów dla wszystkich upraw na całym świecie.

Cultivation of GM crops should be the decision of individual Member States.

Decyzja o uprawach modyfikowanych genetycznie powinna leżeć w gestii państw członkowskich.

Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.

Większość gatunków bez obecności pszczół zapylających nie przyniesie zadowalających zbiorów.

It is important that this draft gives farmers in the Union the means to protect their crops.

Ważne jest, że projekt ten daje rolnikom w Unii środki umożliwiające ochronę ich upraw.

However, these crops account for no more than 2% of Europe's current agricultural production.

Jednak uprawy te stanowią aktualnie nie więcej niż 2% europejskiej produkcji rolnej.

v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.

v. powodujący zakłócenia rozwój biopaliw kosztem upraw jadalnych.

We are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.

Usiłujemy stymulować rozwój europejskich upraw roślin wysokobiałkowych, a nie ułatwiać przywóz.

Organic material is useful for the agricultural crops, for the people, but also helps the trees.

By zmniejszyć konkurencję drzew, posadziliśmy między nimi ananasy, fasolę i imbir.

in writing. - (PT) It is worrying that the issue of United Nations reform crops up so regularly.

na piśmie. - (PT) To niepokojące, że kwestia reformy ONZ pojawia się tak regularnie.

They provide incentives to replace food crops with fuel crops.

Przewidują także środki zachęcające do zastępowania upraw żywności uprawami roślin energetycznych.

And if crops don't adapt to climate change, neither will agriculture, neither will we.

A jeśli rośliny nie przystosują się do zmian klimatycznych, to rolnictwo nie da rady i my też nie.

At the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.

W chwili obecnej w Europie wytwarza się stosunkowo niewiele paliwa silnikowego z roślin jadalnych.

It is time to relocate the production of plant protein crops.

Nadszedł czas zmiany lokalizacji upraw roślin wysokobiałkowych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.