Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "courage"

 

"courage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 352

courage {rzeczownik}

courage {rzecz.} (też: bravery, daring, courageousness, hardihood)

odwaga {f.}

They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.

Irańczycy wykazali się niewiarygodną odwagą, przeciwstawiając się dyktaturze.

Societies are changed not by mediocrity but by courage, conviction and vision.

Społeczeństw nie zmienia przeciętność, lecz odwaga, przekonanie i wizja.

We would also like to emphasise the fact that we need to have the courage to take risks.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam odwaga do podejmowania ryzyka.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

Their determination, their commitment and their courage deserve our unreserved solidarity.

Ich determinacja, zaangażowanie i odwaga zasługują na naszą bezwarunkową solidarność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "courage":

 

Podobne tłumaczenia

"courage" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "courage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.

Dlatego też wzywam moich kolegów, posłów socjalistów, by okazali podobną odwagę.

They are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.

To są często tzw. zwykli ludzie, którzy demonstrują wyjątkową odwagę i poświęcenie.

It is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.

To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.

We should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.

Nie powinniśmy wycofywać się z okazywanej dotychczas odwagi i woli politycznej.

It does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.

Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.

There are potential savings here and we must have the courage to implement them.

Istnieją tu potencjalne oszczędności, dlatego musimy mieć odwagę, aby je wprowadzić.

Crises can lead to great leaps forward, but only if the necessary courage is there.

Kryzysy mogą stać się niezwykle silnym motorem dla postępu, wymaga to jednak odwagi.

All three institutions must find the political courage to do this together.

Wszystkie trzy instytucje muszą znaleźć odwagę polityczną, by wspólnie tego dokonać.

As Europeans, we must have the courage to speak out against such practices.

Jako Europejczycy musimy mieć odwagę wypowiadać się przeciw takim praktykom.

I also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.

Uważam również, że musimy okazać w związku z tą kwestią więcej odwagi i ambicji.

We need to have the courage to say that this is a task that has to be shared out.

Musimy mieć odwagę powiedzieć, że jest to zadanie, które trzeba rozdzielić.

(CS) Mr Harbour talked about ambition; I would like to talk about courage.

(CS) Pan poseł Harbour mówił o ambicji, ja zaś chciałbym wspomnieć o odwadze.

In due awareness of the difficulties on the ground, one cannot but admire her courage.

Będąc świadomym trudności, jakie panują w Iraku, należy podziwiać jej odwagę.

Once again, we wish to congratulate them from here on their courage and determination.

Raz jeszcze pragniemy pogratulować im z tego miejsca odwagi i determinacji.

If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?

Jeśli Europa nie wykazuje odwagi dzisiaj, to kiedy będzie musiała ją wykazać?

Wait for Jehovah: Be strong, and let thy heart take courage; Yea, wait thou for Jehovah.

Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana.

However, such massive decisions would require courage and strength from our politicians.

Tak doniosłe decyzje wymagałyby jednak od naszych polityków siły i odwagi.

We have to have the courage at this point to appraise our own investment policies.

Musimy teraz mieć odwagę, aby ocenić naszą własną politykę inwestycyjną.

I only hope that the Council will now at last have the courage to deal with this matter.

Mam jedynie nadzieję, że Rada znajdzie w końcu odwagę, aby zająć się tą kwestią.

Baroness Ashton, we need courage and we need to maintain our standards.

Pani Baronesso Ashton! Potrzebujemy odwagi i musimy utrzymywać nasze standardy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

county · coup · coupe · couple · coupled · coupler · couples · couplet · coupling · coupon · courage · courageous · courageously · courageousness · courgette · courgettes · courier · course · coursebook · courser · courses

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.