Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "counter"

 

"counter" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-60 z 380

counter {rzeczownik}

counter {rzecz.} (też: meter, countdown timer)

licznik {m.}

The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.

Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.

Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.

Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.

The counter serves as a template to fill in a square in the middle of this thing.

Licznik to szablon, na podstawie którego wypełniamy kwadrat środkowy.

You should get a replacement when the counter shows the number 020.

Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.

The canister has a counter attached to it, which shows how many actuations of medicine are left.

Do pojemnik dołączony jest licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało w inhalatorze.

counter {rzecz.} [mat.] (też: numerator)

licznik {m.} [mat.]

counter {rzecz.} (też: bar, pub, barroom, taproom)

bar {m.}

counter {rzecz.} (też: window, inset)

okienko {n.}

counter {rzecz.}

lada {f.}

counter {rzecz.} [komp.]

brzuszek {m.} [komp.]

counter {rzecz.} (też: chip, slug)

żeton {m.}

counter {rzecz.} (też: man, pawn, checker, chequer)

pionek {m.}

counter {rzecz.} (też: bar)

kontuar {m.}

counter {rzecz.}

counter {rzecz.}

pięta (w bucie) {f.}

counter {rzecz.} (też: heel counter, shoe counter)

  zapiętek {m.}

counter {rzecz.} (też: heel counter, shoe counter)

counter {przyimek}

counter {przyim.} (też: against, vs, vs.)

przeciwko {przyim.}

We will see what measures President Obama puts in place to counter the crisis in the US motor industry.

Zobaczymy, jakie środki zastosuje prezydent Obama przeciwko kryzysowi w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym.

I would like to add that this is not only about the money, but also about taking decisive measures to counter racism.

Chciałabym dodać, że nie jest to tylko kwestia pieniędzy, ale podejmowania zdecydowanych kroków przeciwko rasizmowi.

We are strongly against paragraph 71, which condemns the use of drones - an integral part of the counter-insurgency strategy.

71 sprawozdania, w którym potępiono użycie zdalnie sterowanych samolotów, będących integralną częścią strategii skierowanej przeciwko rebeliantom.

in writing. - We voted against this report because the solutions it proposes as regards the demographic crisis are counter-productive.

na piśmie. -Głosowaliśmy przeciwko przyjęciu tego sprawozdania, ponieważ rozwiązania, które proponuje w odniesieniu do kryzysu demograficznego są szkodliwe.

counter {przyim.} (też: against, opposed to, opposite, upon)

przeciw {przyim.}

We have had the arguments and we have had the counter-arguments.

Usłyszeliśmy argumenty za i przeciw.

The new counter-insurgency policy must be given time to show results, there should be a political solution and negotiations with all sides should take place.

Potrzeba czasu, aby nowa polityka skierowana przeciw rebeliantom przyniosła rezultaty. Powinny toczyć się negocjacje między wszystkimi stronami, potrzebne jest rozwiązanie polityczne.

counter {przymiotnik}

counter {przym.} (też: adverse, alien, contrary, opposite)

przeciwny {przym. m.}

Such an attack by foreign opponents would be counter-productive.

Taki atak ze strony zagranicznych przeciwników przyniósłby efekt przeciwny do zamierzonego.

This approach is malicious and counter-productive.

Takie podejście jest nikczemne i przynosi efekt wręcz przeciwny.

Increasing the competition for resident students seems to me to be counter-productive.

Moim zdaniem zwiększenie konkurencji dla studentów miejscowych może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

In addition, the legislation finally adopted is in many ways excessive, bureaucratic and counter-productive.

Dodatkowo ostatecznie przyjęte prawodawstwo jest pod wieloma względami nadmierne, biurokratyczne i ma efekt przeciwny do zamierzonego.

Conversely, creating a rigid and special status for blogs seems counter-productive and in contradiction to the genuine spirit of the internet.

Z kolei stworzenie sztywnego i specjalnego statusu dla blogów przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego i sprzeczny z autentycznym duchem Internetu.

counter {przym.}

przeciwne {przym.}

And naturally, I encounter a lot of resistance, because it's considered to be anti-intellectual and counter to serious learning.

Oczywiście napotykam wiele oporu, bo uważa się to za anty-intelektualne, i przeciwne prawdziwemu uczeniu się.

counter {przym.}

przeciwna {przym. f.}

The bottle comes with a child- resistant cap, and should be opened as follows: – Push the plastic screw cap down while turning it counter clockwise. – Remove the unscrewed cap.

Butelkę należy otwierać w następujący sposób: przycisnąć nakrętkę ku dołowi i równocześnie odkręcić ją w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara; zdjąć odkręconą nakrętkę.

to counter {czasownik}

to counter [countered|countered] {czas.} (też: to work against, to counteract)

It looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.

Wydaje się, że Unia Europejska tej ekspansji nie jest w stanie przeciwdziałać.

We must therefore counter this with an alternative: controlled information.

Musimy temu przeciwdziałać, oferując alternatywę, jaką są sprawdzone informacje.

We must take action to counter the abuse of guarantees by producers.

Musimy przeciwdziałać nadużywaniu gwarancji przez producentów.

What is the Council Presidency doing to counter this?

Jakie działania podejmuje prezydencja Rady, by temu przeciwdziałać?

We - and perhaps Baroness Ashton, also - must consider what we can do to counter these risks.

Musimy rozważyć, być może wraz z panią baronessą Ashton, co możemy zrobić, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.

to counter [countered|countered] {czas.} (też: to double, to counterpunch)

kontrować {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "counter":

 

Podobne tłumaczenia

"counter" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "counter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We need their knowledge and advice and counter-arguments from other interests.

Potrzebujemy ich wiedzy i rady, jak też kontrargumentów innych grup interesu.

We would counter this with: nationalism is never the solution of the future!

Możemy na to odpowiedzieć: nacjonalizm nigdy nie jest przyszłościowym rozwiązaniem!

That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.

To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.

It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.

Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.

We must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.

W związku z powyższym musimy przeciwstawić sile dostawcy siłę europejskiego konsumenta.

The present interim government is unable to counter any of these threats.

Obecny rząd tymczasowy nie jest w stanie uporać się z żadnym z tych zagrożeń.

Energy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.

Bezpieczeństwo energetyczne, imigracja, walka z terroryzmem są kluczowymi kwestiami.

We need to ensure that immediate measures are taken to counter imbalances.

Musimy zadbać, aby podjęto niezwłocznie działania w celu skorygowania zaburzeń równowagi.

Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.

Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.

It is therefore right to look for ways to counter this unfavourable economic development.

Dlatego należy szukać sposobów na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zmianom gospodarczym.

The counter-crisis measures are directed mainly towards the male population.

Środki antykryzysowe kierowane są głównie w stronę męskiej populacji.

Certainly not. That would run counter to our goal of simplification.

Z pewnością tak nie będzie, gdyż byłoby to sprzeczne z naszym celem upraszczania.

We have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator.

Przeprowadziliśmy dyskusję na temat koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu.

We need coordinated action at European level to counter this effect.

Potrzebujemy skoordynowanych działań na szczeblu europejskim, aby zapobiegać takim efektom.

Banning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.

Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.

The European Union should make every effort to counter this threat.

UE powinna dołożyć wszelkich starań w celu zwalczania tego procederu.

The issue of the EU Counter-Terrorism Coordinator has already been raised.

Kwestia antyterrorystycznego koordynatora UE została już poruszona.

What I think is that the gene counters don't know what they're doing yet.

Ale genowi rachmistrze wciąż raczej nie wiedzą za dobrze, co robią.

It runs counter to transparency and also to the Aarhus Convention.

Nie sprzyja to przejrzystości i jest sprzeczne z konwencją z Aarhus.

The Council would like to counter the production of opium poppies.

Rada chciałaby zwalczać produkcję maku, z którego produkuje się opium.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.