angielsko-polskie tłumaczenie słowa "counter"

EN counter angielskie tłumaczenie

volume_up
counter {przyim.}

EN counter
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT
  3. Matematyka

1. ogólne

counter (też: meter, countdown timer)
Never try to alter the numbers on the counter or detach the counter from the metal can.
Nie wolno próbować zzmienić numeru wskazywanego przez licznik lub odłączyć licznik od metalowego pojemnika.
The counter serves as a template to fill in a square in the middle of this thing.
Licznik to szablon, na podstawie którego wypełniamy kwadrat środkowy.
Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.
counter (też: bar, barroom, pub, taproom)
volume_up
bar {m.}
counter (też: inset, window)
counter
counter (też: chip, slug)
counter (też: man, pawn, chequer, checker)
counter (też: bar)
counter
counter
volume_up
pięta {f.} (w bucie)
counter (też: heel counter, shoe counter)
counter (też: heel counter, shoe counter)

2. IT

counter
volume_up
brzuszek {m.} [komp.]

3. Matematyka

counter (też: numerator)
volume_up
licznik {m.} [mat.]
Never try to alter the numbers on the counter or detach the counter from the metal can.
Nie wolno próbować zzmienić numeru wskazywanego przez licznik lub odłączyć licznik od metalowego pojemnika.
The counter serves as a template to fill in a square in the middle of this thing.
Licznik to szablon, na podstawie którego wypełniamy kwadrat środkowy.
Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.

Przykłady użycia - "counter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto run counter to
Englishto go counter to
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishWe need their knowledge and advice and counter-arguments from other interests.
Potrzebujemy ich wiedzy i rady, jak też kontrargumentów innych grup interesu.
EnglishWe would counter this with: nationalism is never the solution of the future!
Możemy na to odpowiedzieć: nacjonalizm nigdy nie jest przyszłościowym rozwiązaniem!
EnglishIt is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.
EnglishThe present interim government is unable to counter any of these threats.
Obecny rząd tymczasowy nie jest w stanie uporać się z żadnym z tych zagrożeń.
EnglishBanknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
EnglishEnergy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.
Bezpieczeństwo energetyczne, imigracja, walka z terroryzmem są kluczowymi kwestiami.
EnglishBanning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.
EnglishThat would run counter to our goal of simplification.
Z pewnością tak nie będzie, gdyż byłoby to sprzeczne z naszym celem upraszczania.
EnglishWe must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.
W związku z powyższym musimy przeciwstawić sile dostawcy siłę europejskiego konsumenta.
EnglishWe have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator.
Przeprowadziliśmy dyskusję na temat koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu.
EnglishThe counter-crisis measures are directed mainly towards the male population.
Środki antykryzysowe kierowane są głównie w stronę męskiej populacji.
EnglishWe need to ensure that immediate measures are taken to counter imbalances.
Musimy zadbać, aby podjęto niezwłocznie działania w celu skorygowania zaburzeń równowagi.
EnglishI'm going to show you an example of a company that does not have a tap counter.
Pokażę wam przykład firmy, która nie ma osób liczących stuknięcia.
EnglishIt is only after such attacks that we undertake counter-measures, and thus we are acting ex post.
My dopiero po tych atakach przystępujemy do kontrakcji, czyli działamy ex post.
EnglishIt is therefore right to look for ways to counter this unfavourable economic development.
Dlatego należy szukać sposobów na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zmianom gospodarczym.
EnglishThe issue of the EU Counter-Terrorism Coordinator has already been raised.
Kwestia antyterrorystycznego koordynatora UE została już poruszona.
EnglishIt is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
Jest to nieproduktywne, i poza wszystkim innym dość dziwaczne marnowanie pieniędzy podatników.