Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "corrupt"

 

"corrupt" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 187

corrupt {przymiotnik}

corrupt {przym.}

skorumpowany {przym. m.}

At present, no nation is really prepared to put money into a corrupt political system.

Obecnie żaden naród nie jest skłonny łożyć na skorumpowany system polityczny.

Anyone, however corrupt or immoral, could stand for public office.

Każdy człowiek - nawet skorumpowany i niemoralny - mógłby pracować na stanowisku publicznym.

The Guinean regime is the most corrupt regime in the world today.

Reżim gwinejski to najbardziej skorumpowany reżim w dzisiejszym świecie.

Our government was corrupt.

Nasz rząd był skorumpowany.

Afghanistan currently has a corrupt, illegitimate government, there are innocent victims and the situation of women has not changed at all.

W Afganistanie rządzi teraz skorumpowany, pozbawiony mandatu rząd, giną w tym kraju niewinne ofiary, a sytuacja kobiet nie zmieniła się ani na jotę.

to corrupt {czasownik}

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to taint, to pollute, to contaminate, to infect)

skazić {czas.}

But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve in his craftiness, your minds should be corrupted from the simplicity and the purity that is toward Christ.

Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie.

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to deprave, to pervert)

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to subvert)

korumpować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "corrupt":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "corrupt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.

Nie chcę więcej kontroli ze strony tej złowrogiej i skorumpowanej instytucji.

Because it would make it necessary to criminalize the corruption of deputies.

Ponieważ niezbędne byłoby uznanie korupcji polityków za niezgodną z prawem.

Your country talks about democracy, but you support corrupt governments like my own.

Wasz kraj mówi o demokracji, ale wspieracie skorumpowane władze jak nasza.

I do realize that the fight for justice against corruption is never easy.

Zdaję sobie sprawę, że walka o sprawiedliwość, walka z korupcją nie będzie prosta.

The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?

Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?

We need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.

Musimy zdemaskować kraje, które pomagają skorumpowanemu reżimowi prowadząc z nim handel.

How corrupt are these people, and how lacking are they in transparency?

Na ile skorumpowani są ci ludzie i na ile brak przejrzystości w ich działaniu?

It is by working together that we can change the mindset of this corrupt government.

Tylko współpracując ze sobą, będziemy w stanie zmienić postawę tego skorumpowanego rządu.

The Cheetah Generation is a new breed of Africans who brook no nonsense about corruption.

Generacja Geparda jest nową rasą Afrykanów która nie toleruje korupcji.

How much less one that is abominable and corrupt, A man that drinketh iniquity like water!

Daleko więcej obrzydły jest, i nieużyteczny człowiek, który pije nieprawość jako wodę!

But if you don't think through the problems of corruption, who will?

Ale jeżeli wy nie wymyślicie, jak rozwiązać problem korupcji, to kto to zrobi?

``The figures suggest youth, love, and virginity... ``before they`re corrupted by desire. ``

Figury sugerują młodą, kochliwą, dziewicę... zanim spłoną z porządania.

A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić.

Yet the UK pays GBP 45 million a day into this corrupt institution.

Tymczasem Wielka Brytania wydaje dziennie na tę skorumpowaną instytucję 45 milionów funtów.

That he should still live alway, That he should not see corruption.

(Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie może się ostać na wieki.

Because he saith also in another [psalm], Thou wilt not give Thy Holy One to see corruption.

Przeto i indziej powiada: Nie dasz Świętemu twemu widzieć skażenia.

At the same time, it is one of the world's most corrupt countries.

Jednocześnie jest to jeden z najbardziej skorumpowanych krajów świata.

And at seven o'clock every night, I took me some more girls, already corrupted.

O 7 wieczorem każdej nocy przyprowadzałem skorumpowane dziewczyny.

But this is a website called Rospil that's an anti-corruption site.

Istnieje jednak strona o nazwie Rospil, to serwis antykorupcyjny.

But what is the use if the police department is in itself steeped in corruption?

Co jeśli departament policji jest również przesiąknięty korupcją?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.