angielsko-polskie tłumaczenie słowa "corrupt"

EN corrupt angielskie tłumaczenie

corrupt {przym.}
to corrupt {czas.}

EN corrupt
play_circle_outline
{przymiotnik}

corrupt
The Guinean regime is the most corrupt regime in the world today.
Reżim gwinejski to najbardziej skorumpowany reżim w dzisiejszym świecie.
Anyone, however corrupt or immoral, could stand for public office.
Każdy człowiek - nawet skorumpowany i niemoralny - mógłby pracować na stanowisku publicznym.
Our government was corrupt.
corrupt (też: addle, addled, broken, broken-down)

Synonimy (angielski) dla "corrupt":

corrupt

Przykłady użycia - "corrupt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nie chcę więcej kontroli ze strony tej złowrogiej i skorumpowanej instytucji.
EnglishYour country talks about democracy, but you support corrupt governments like my own.
Wasz kraj mówi o demokracji, ale wspieracie skorumpowane władze jak nasza.
EnglishHow corrupt are these people, and how lacking are they in transparency?
Na ile skorumpowani są ci ludzie i na ile brak przejrzystości w ich działaniu?
EnglishIt is by working together that we can change the mindset of this corrupt government.
Tylko współpracując ze sobą, będziemy w stanie zmienić postawę tego skorumpowanego rządu.
EnglishThe heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?
Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?
EnglishWe need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.
Musimy zdemaskować kraje, które pomagają skorumpowanemu reżimowi prowadząc z nim handel.
EnglishHow much less one that is abominable and corrupt, A man that drinketh iniquity like water!
Daleko więcej obrzydły jest, i nieużyteczny człowiek, który pije nieprawość jako wodę!
EnglishMy wounds are loathsome and corrupt, Because of my foolishness.
Bo nieprawości moje przycisnęły głowę moję; jako brzemię ciężkie obciążyły mię.
EnglishA good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić.
EnglishThey did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
To było coś więcej, niż tylko obalenie skorumpowanego, wstecznego reżimu.
EnglishEven so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.
Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi; ale złe drzewo owoce złe przynosi.
EnglishYet the UK pays GBP 45 million a day into this corrupt institution.
Tymczasem Wielka Brytania wydaje dziennie na tę skorumpowaną instytucję 45 milionów funtów.
EnglishAt the same time, it is one of the world's most corrupt countries.
Jednocześnie jest to jeden z najbardziej skorumpowanych krajów świata.
EnglishIt hasn`t asked me to corrupt anyone else, if that`s what you`re asking.
Nie kazał mi uszkodzić nikogo innego, jeżeli o to pytasz.
EnglishThis will lead to a great many problems in terms of corruption and Serbia is even more corrupt.
Doprowadzi to do licznych problemów z korupcją, a w Serbii jest pod tym względem jeszcze gorzej.
EnglishThe rich countries have kept corrupt regimes in place, rather than considering a fair sharing of resources.
Bogate kraje utrzymywały skorumpowane reżimy zamiast rozważyć uczciwy podział zasobów.
English(LT) Today we are discussing the coup d'etat in Guinea, one of the most corrupt countries in Africa.
(LT) Omawiamy dziś zamach stanu w Gwinei, jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Afryce.
English"Like we're a bunch of elitist, morally-corrupt terrorist-lovers."
"Na przykład twierdzenie, że jesteśmy grupą snobów i moralnie zdeprawowanych wielbicieli terrorystów".
EnglishNigeria is one of the most corrupt countries in the world.
Nigeria jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata.
EnglishSerbia is even more corrupt than Romania and Bulgaria.
Serbia jest jeszcze bardziej skorumpowana od Rumunii i Bułgarii.