Search for the most beautiful word
high esteem
colander

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "corrupt"

 

"corrupt" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 680

corrupt {przymiotnik}

corrupt {przym.}

skorumpowany {przym. m.}

Anyone, however corrupt or immoral, could stand for public office.

Każdy człowiek - nawet skorumpowany i niemoralny - mógłby pracować na stanowisku publicznym.

The Guinean regime is the most corrupt regime in the world today.

Reżim gwinejski to najbardziej skorumpowany reżim w dzisiejszym świecie.

Our government was corrupt.

Nasz rząd był skorumpowany.

Afghanistan currently has a corrupt, illegitimate government, there are innocent victims and the situation of women has not changed at all.

W Afganistanie rządzi teraz skorumpowany, pozbawiony mandatu rząd, giną w tym kraju niewinne ofiary, a sytuacja kobiet nie zmieniła się ani na jotę.

I support respecting the sovereignty of the Afghan people, but the Karzai regime is corrupt and does not reflect the interests of the majority of the Afghan people.

Popieram poszanowanie suwerenności narodu afgańskiego, lecz reżim prezydenta Karzaja jest skorumpowany i nie reprezentuje interesów większości narodu afgańskiego.

corrupt {przym.} (też: addle, addled, spoiled, dead)

zepsuty {przym. m.}

to corrupt {czasownik}

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to contaminate)

skazić {czas. dk}

But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve in his craftiness, your minds should be corrupted from the simplicity and the purity that is toward Christ.

Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie.

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to deprave, to pervert, to demoralize)

zdemoralizować {czas. dk}

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to subvert)

korumpować {czas. ndk}

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to addle, to bust, to break)

psuć {czas. ndk}

to corrupt [corrupted|corrupted] {czas.} (też: to break, to break down, to blemish, to bust)

zepsuć {czas. dk}

Yet 'corruption' is not just a word that exists in and of itself.

Jednak "zepsucie” nie jest słowem, które istnieje samo w sobie czy przez siebie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "corrupt":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "corrupt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.

Dostrzegamy również przyjęcie nowego kodeksu karnego i prawa antykorupcyjnego.

I do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.

Nie chcę więcej kontroli ze strony tej złowrogiej i skorumpowanej instytucji.

Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.

Nieprawidłowe zarządzanie, korupcja, nepotyzm, reżimy policyjne - to są Pudelskern.

In addition, the country must make more decisive efforts to combat corruption.

Ponadto kraj musi podjąć bardziej zdecydowane działania w celu zwalczania korupcji.

So would it not have been a good idea for corruption to be raised at the G8 summit?

Czy zatem poruszenie problemu korupcji na szczycie G8 nie byłoby dobrym pomysłem?

Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.

Niestety często miało miejsce złe zarządzanie, korupcja i nieudane projekty.

The Commission says implementation of anti-corruption instruments is unsatisfactory.

Komisja twierdzi, że wykonanie instrumentów antykorupcyjnych jest niezadowalające.

Accusations and admissions have been made of its using bribery and corruption.

Przedstawiono zarzuty i uzyskano przyznanie się do winy - do łapownictwa i korupcji.

Because it would make it necessary to criminalize the corruption of deputies.

Ponieważ niezbędne byłoby uznanie korupcji polityków za niezgodną z prawem.

They both refer to an evaluation of the anti-corruption efforts in the Member States.

W obydwu przedstawiono ocenę działań antykorupcyjnych w państwach członkowskich.

The further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.

Im dalej na południe i wschód tym bardziej rozprzestrzenia się kultura korupcji.

Your country talks about democracy, but you support corrupt governments like my own.

Wasz kraj mówi o demokracji, ale wspieracie skorumpowane władze jak nasza.

I want to show you the face of official corruption at the top in Bulgaria.

Chciałbym pokazać państwu oblicze oficjalnego zepsucia na szczytach władzy w Bułgarii.

The Ukrainian authorities must also make more efforts to combat corruption.

Władze Ukrainy muszą też podjąć większe wysiłki na rzecz walki z korupcją.

For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.

Trzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.

Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.

Właśnie w tym tkwią korzenie korupcji tak rozpowszechnionej w kręgach rządzących.

I do realize that the fight for justice against corruption is never easy.

Zdaję sobie sprawę, że walka o sprawiedliwość, walka z korupcją nie będzie prosta.

The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?

Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?

We need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.

Musimy zdemaskować kraje, które pomagają skorumpowanemu reżimowi prowadząc z nim handel.

So are corruption, manipulation of the media and political appointments.

Podobnie jak korupcja, manipulacja mediami oraz polityczny system mianowania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.