angielsko-polskie tłumaczenie słowa "contains"


Bezokolicznik czasownika contains: to contain

EN contains angielskie tłumaczenie

to contain {czas.}

EN to contain
volume_up
[contained|contained] {czasownik}

to contain (też: to bring off, to comprise, to include, to incorporate)
The physician information should contain the following key elements:
Pakiet informacji dla lekarzy powinien zawierać następujące podstawowe elementy:
The radiolabelled product should not contain more than 10 % free technetium.
Radioznakowany produkt nie powinien zawierać więcej niż 10 % wolnego technetu.
Occasionally the suspension may contain yellow-orange droplets and globular particles.
Zawiesina może niekiedy zawierać żółto- pomarańczowe kropelki i kuliste cząsteczki.
to contain (też: to accommodate, to hold)
volume_up
pomieścić {czas. dk}
What do we do when we don't have any containment rooms with reverse air that will allow the healthcare workers to take care of patients?
Co zrobić, jeśli nie ma wentylowanych pomieszczeń, które pozwoliłyby pracownikom służby zdrowia na zajmowanie się pacjentami?
to contain (też: to comprise)
They contain thousands of years of their own histories within themselves, and they also contain records of natural and human events.
Mieszczą w sobie nie tylko tysiące lat własnych historii, Mieszczą w sobie nie tylko tysiące lat własnych historii, ale też pamięć o wydarzeniach z historii przyrody i ludzkości.
The graduated oral syringe contains up to 1,000 mg levetiracetam (corresponding to 10 ml) with a graduation every 25 mg (corresponding to 0.25 ml).
Strzykawka do odmierzania dawki mieści do 1000 mg lewetyracetamu (odpowiadającego 10 ml) z podziałką co 25 mg (odpowiadającą 0, 25 ml).
The western wing building housed the wholesalers’ offices and checkout area, while the eastern wing building contained additional stalls and cold storage rooms.
W skrzydle zachodnim mieściły się biura hurtowników i kasy, a w skrzydle wschodnim – dodatkowe stoiska i chłodnie.
to contain
volume_up
wygasić {czas. dk} [przen.]
to contain (też: to stifle, to suppress)
volume_up
wygaszać {czas. ndk} [przen.]
to contain

Przykłady użycia - "contains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishAloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.
Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.
EnglishThe upper part of the product is white and contains the identifier ‘ IONSYS™’.
Górna część produktu jest koloru białego i ma napis identyfikujący ‘ IONSYS™ ’.
EnglishThe report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.
W sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.
EnglishThe new treaty contains 105 new powers for the EU - just like the Constitution.
Nowy Traktat przyznaje Unii Europejskiej 105 nowych uprawnień - tak jak Konstytucja.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Martwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.
EnglishClopidogrel Winthrop is a medicine that contains the active substance clopidogrel.
Clopidogrel Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną klopidogrel.
EnglishInsuman Comb 50 is supplied in cartridges contains 3 ml suspension, (300 IU).
Insuman Comb 50 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.
EnglishIrbesartan Winthrop is a medicine that contains the active substance irbesartan.
Irbesartan Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną irbesartan.
English. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
na piśmie. - (PT) Sprawozdanie to obejmuje pewne bardzo kontrowersyjne aspekty.
EnglishProcoralan contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.
Substancją czynną w preparacie Procoralan jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.
EnglishPegasys is a medicine that contains the active substance peginterferon alfa-2a.
Pegasys jest lekiem zawierającym substancję czynną peginterferon alfa- 2a.
EnglishVirbagen Omega contains the active substance recombinant omega interferon.
Składnikiem czynnym preparatu Virbagen Omega jest zrekombinowany interferon omega.
EnglishCarbaglu is a medicine that contains the active substance carglumic acid.
Preparat Carbaglu jest lekiem zawierającym substancję czynną kwas kargluminowy.
EnglishI do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.
pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.
EnglishThe following list contains adverse reactions seen in clinical trial (Study 1).
Poniższy wykaz obejmuje reakcje niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym (Badanie 1).
EnglishKuvan is a medicine that contains the active substance sapropterin dihydrochloride.
Kuvan jest lekiem zawierającym substancję czynną - dwuwodny chlorowodorek sapropteryny.
EnglishThis text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.