Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "consistency"

 

"consistency" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 268

consistency {rzeczownik}

consistency {rzecz.} (też: steadiness)

to consist {czasownik}

The European GNSS is conceived to consist of two programmes: EGNOS and Galileo.

Europejski GNSS ma składać się z dwóch programów: EGNOS i Galileo.

to consist of sth

składać się z czegoś

This common project must consist of collective dialogue, based on parity and co-management.

Taki wspólny projekt musi składać się z kolektywnego dialogu opartego na równości i wspólnym zarządzaniu.

to consist of

składać się z

The financing of this compensation must consist of new common agricultural policy grant schemes from 2013 onwards.

Finansowanie tych wyrównań musi składać się z nowych systemów dotacji w ramach wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.

to consist [consisted|consisted] {czas.} (też: to draw, to depend on, to stand)

polegać {czas.}

Management of overdose should consist of treatment of clinical symptoms and routine monitoring.

Postępowanie w przedawkowaniu powinno polegać na leczeniu objawów klinicznych i rutynowej kontroli.

This decisive response should not, however, consist merely of repressive security measures.

Ta decydująca odpowiedź nie powinna jednak polegać głównie na zastosowaniu represyjnych środków bezpieczeństwa.

There is no specific antidote for overdosage with SUTENT and treatment of overdose should consist of general supportive measures.

Nie istnieje swoista odtrutka, a leczenie przedawkowania powinno polegać na zastosowaniu standardowych środków wspomagających.

Therefore, the European response must consist in building a democracy but also economic development, so as to help as many people as possible.

A zatem odpowiedź Europy musi polegać na wspieraniu budowy demokracji, jak również rozwoju gospodarczego, co pozwoli pomóc jak największej liczbie osób.

Indeed, Europol's activities must consist of supporting and coordinating the fundamental, irreplaceable work of the various Member States' police forces.

Rzeczywiście działania Europolu muszą polegać na wspieraniu i koordynowaniu podstawowej, niezastąpionej pracy policji z różnych państw członkowskich.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "consistency":

Synonimy (angielski) dla "consist":

 

Podobne tłumaczenia

"consistency" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "consistency" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In so doing, they must strive for consistency with other Community provisions.

W tym celu muszą dążyć do osiągnięcia zgodności z innymi przepisami wspólnotowymi.

This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.

Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.

Human beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.

Istoty ludzkie czują potrzebę utrzymywania spójności masowego postrzegania.

Above all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.

Przede wszystkim musimy doprowadzić do uspójnienia instrumentów związanych z azylem.

I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.

Chciałabym podkreślić fakt uproszczenia i większą spójność nowych przepisów.

Could I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?

Czy mogłabym w szczególności prosić o konsekwencję w podejściu Komisji do obywateli?

This body will allow us to ensure the consistency that is lacking in current practice.

Instytucja ta pozwoli nam zagwarantować spójność, jakiej brakuje w bieżącej praktyce.

ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.

zapewnianiu spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.

The body is nothing more than an instrument in order to improve regulatory consistency.

Organ taki to nic innego, jak instrument mający poprawić spójność regulacyjną.

Everyone will make their own mind up about the political consistency of such a reversal.

Każdy może samodzielnie zastanowić się nad polityczną spójnością takiego zwrotu.

Stopping this haemorrhage is a question of consistency and credibility.

Zatrzymanie tego odpływu środków to kwestia konsekwencji i wiarygodności.

Much work is needed to ensure the consistency of international policies.

Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.

In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.

Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.

There must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.

Musimy być konsekwentni tak w stosunku do handlu, jak i do relacji z takim reżimem.

Here I would like to point out a lack of consistency in the way this House has acted.

Chciałbym tutaj wskazać na brak konsekwencji w działaniu naszej Izby.

The product should have a malleable, coherent putty-like consistency

Produkt powinien mieć plastyczną, spójną konsystencję podobną do kitu.

As I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.

Moim zdaniem konsekwencja oznacza również dostosowanie istniejących zasad do rzeczywistości.

We need a President of the Council who is capable of guaranteeing consistency and continuity.

Potrzebujemy Przewodniczącego Rady zdolnego do zagwarantowania zgodności i ciągłości.

The database will contribute towards improved consistency of scientific assessments;

Baza danych przyczyni się do zwiększenia spójności ocen naukowych;

This is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.

Jest to zagadnienie z zakresu zarówno ochrony konsumentów, jak i spójności rynku wewnętrznego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: maniak komputerowy, frajer, konus, lamus, innowacyjny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.