Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "consistency"

 

"consistency" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 126

consistency {rzeczownik}

consistency {rzecz.} (też: steadiness, invincibility)

consistency {rzecz.} (też: accordance, agreement, state of accord, congruity)

At the same time, we need to maintain consistency with more general principles of the policies which we apply.

Równocześnie potrzebujemy zachować zgodność z bardziej ogólnymi zasadami stosowanych przez nas polityk.

Therefore, the question is how will the Commission and the Member States together ensure consistency in their policy?

Dlatego trzeba się zastanowić nad tym, jak Komisja i państwa członkowskie mogą zadbać o zgodność swej polityki.

Moreover, close cooperation with the International Atomic Energy Agency has ensured consistency with international practices.

Ponadto ścisła współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zapewniła zgodność z międzynarodowymi praktykami.

I should emphasis that we have sought to ensure coherence and consistency in this report and this regulation with the other parts of the package.

Powinienem podkreślić, że próbowaliśmy osiągnąć spójność oraz zgodność tego sprawozdania i tej regulacji z innymi częściami pakietu.

And to that end I should like to say, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Chatel, that it is essential to maintain cohesiveness and consistency.

Dlatego chciałabym powiedzieć, pani komisarz, panie i panowie, panie Chatel, że koniecznie należy utrzymać spójność i zgodność.

consistency {rzecz.}

The General Affairs Council shall ensure consistency and continuity in the work of the different Council configurations in the framework of multiannual programmes in cooperation with the Commission.

Rada do Spraw Ogólnych we współpracy z Komisją zapewnia spójność i ciągłość prac różnych składów Rady w ramach wieloletniego programowania.

consistency {rzecz.} (też: constancy, longevity, fastness, durability)

consistency {rzecz.} (też: cohesion, coherence, connectedness, consistence)

I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.

Chciałabym podkreślić fakt uproszczenia i większą spójność nowych przepisów.

This body will allow us to ensure the consistency that is lacking in current practice.

Instytucja ta pozwoli nam zagwarantować spójność, jakiej brakuje w bieżącej praktyce.

The body is nothing more than an instrument in order to improve regulatory consistency.

Organ taki to nic innego, jak instrument mający poprawić spójność regulacyjną.

Much work is needed to ensure the consistency of international policies.

Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.

The first would be maximum clarity and consistency between statements and financial action.

Pierwsza to maksymalna przejrzystość i spójność pomiędzy deklaracjami a działaniem finansowym.

consistency {rzecz.} (też: oneness, immutability, invincibility)

consistency {rzecz.} (też: texture, consistence)

Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.

Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.

Insuman Rapid must only be used if the solution is clear, colourless, with no solid particles visible, and if it is of a water-like consistency.

Insuman Rapid należy stosować tylko wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, nie stwierdza się w nim żadnych cząstek stałych a konsystencja roztworu jest zbliżona do konsystencji wody.

It must only be used if the solution is clear, colourless, with no solid particles visible, and if it is of water-like consistency.

Preparat Lantus można stosować tylko wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, nie stwierdza się w nim żadnych cząstek stałych a konsystencja roztworu jest zbliżona do konsystencji wody.

It must only be used if the solution is clear, colourless, with no solid particles visible, and if it is of water-like consistency.

Preparat Optisulin można stosować tylko wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, nie stwierdza się w nim żadnych cząstek stałych a konsystencja roztworu jest zbliżona do konsystencji wody.

consistency {rzecz.} (też: consequence, offshoot, perseverance, consistence)

As I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.

Moim zdaniem konsekwencja oznacza również dostosowanie istniejących zasad do rzeczywistości.

I am not passing judgment, but there needs to be a certain consistency in this respect.

Nie oceniam, ale niezbędna jest jakaś konsekwencja w tym zakresie.

Of course, we have problems in Europe, consistency problems.

Oczywiście mamy w Europie problemy, problemy z konsekwencją.

However, where is the consistency, Commissioner?

Jednak co z konsekwencją i spójnością, pani komisarz?

The main imperative to respect is consistency.

Głównym nakazem, jakiego należy przestrzegać, jest konsekwencja.

to consist {czasownik}

to consist [consisted|consisted] {czas.} (też: to collapse)

The European GNSS is conceived to consist of two programmes: EGNOS and Galileo.

Europejski GNSS ma składać się z dwóch programów: EGNOS i Galileo.

to consist of sth

składać się z czegoś

This common project must consist of collective dialogue, based on parity and co-management.

Taki wspólny projekt musi składać się z kolektywnego dialogu opartego na równości i wspólnym zarządzaniu.

to consist of

składać się z

The financing of this compensation must consist of new common agricultural policy grant schemes from 2013 onwards.

Finansowanie tych wyrównań musi składać się z nowych systemów dotacji w ramach wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.

to consist [consisted|consisted] {czas.} (też: to draw, to depend on, to stand)

polegać [polegam|polegał] {czas. ndk}

Management of overdose should consist of treatment of clinical symptoms and routine monitoring.

Postępowanie w przedawkowaniu powinno polegać na leczeniu objawów klinicznych i rutynowej kontroli.

This decisive response should not, however, consist merely of repressive security measures.

Ta decydująca odpowiedź nie powinna jednak polegać głównie na zastosowaniu represyjnych środków bezpieczeństwa.

There is no specific antidote for overdosage with SUTENT and treatment of overdose should consist of general supportive measures.

Nie istnieje swoista odtrutka, a leczenie przedawkowania powinno polegać na zastosowaniu standardowych środków wspomagających.

Therefore, the European response must consist in building a democracy but also economic development, so as to help as many people as possible.

A zatem odpowiedź Europy musi polegać na wspieraniu budowy demokracji, jak również rozwoju gospodarczego, co pozwoli pomóc jak największej liczbie osób.

Indeed, Europol's activities must consist of supporting and coordinating the fundamental, irreplaceable work of the various Member States' police forces.

Rzeczywiście działania Europolu muszą polegać na wspieraniu i koordynowaniu podstawowej, niezastąpionej pracy policji z różnych państw członkowskich.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "consistency":

Synonimy (angielski) dla "consist":

 

Podobne tłumaczenia

"consistency" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "consistency" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.

Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.

Human beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.

Istoty ludzkie czują potrzebę utrzymywania spójności masowego postrzegania.

Above all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.

Przede wszystkim musimy doprowadzić do uspójnienia instrumentów związanych z azylem.

Could I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?

Czy mogłabym w szczególności prosić o konsekwencję w podejściu Komisji do obywateli?

In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.

Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.

There must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.

Musimy być konsekwentni tak w stosunku do handlu, jak i do relacji z takim reżimem.

The database will contribute towards improved consistency of scientific assessments;

Baza danych przyczyni się do zwiększenia spójności ocen naukowych;

This is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.

Jest to zagadnienie z zakresu zarówno ochrony konsumentów, jak i spójności rynku wewnętrznego.

The existence of a number of parallel legislative initiatives shows the need for consistency.

Istnienie szeregu równoległych inicjatyw prawodawczych dowodzi potrzeby zapewnienia spójności.

A higher degree of consistency requires transparency in relation to data and payments.

Wyższy stopień spójności wymaga przejrzystości danych i płatności.

There is a lack of consistency, and it is to reverse this that I support Mr Cadec's report.

Brakuje tu spójności i należy to zmienić, w związku z czym popieram sprawozdanie posła Cadeca.

There, too, we need consistency between cosmetics and foodstuffs.

Tutaj też potrzebujemy spójności pomiędzy obszarem kosmetyków i środków spożywczych.

It is vital for there to be consistency and coordination with other international organisations.

Konieczne jest zachowanie spójności i koordynacji z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Sustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.

Dlatego też zrównoważony rozwój przemysłowy wymaga koordynacji, spójności i przestrzegania zasad.

Lack of consistency threatens the credibility of Europe's sanctions and policies.

Brak spójności zagraża wiarygodności sankcji i polityk Europy.

It should ensure consistency in the EU’s dealings with foreign countries and international bodies.

Powinna ona zapewnić wzrost spójności działań Unii na arenie międzynarodowej.

That way we will be able to achieve stability in the Committee and consistency in its competence.

Zapewni mu to stabilność i trwale wysoki poziom kompetencji.

promote consistency in international civil-protection work.

wspierania spójności międzynarodowych działań w zakresie obrony cywilnej.

There is no consistency between agriculture and trade policy.

Brakuje spójności pomiędzy rolnictwem a polityką handlową.

Also, may I add a few words about climate change consistency.

Chciałabym też dodać kilka słów na temat spójności z polityką ukierunkowaną na walkę ze zmianą klimatu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.