Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "considering"

 

"considering" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 284

considering

considering (też: on the grounds of, for the sake of, on grounds of, in view of)

The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal impairment.

Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.

The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal

Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.

Considering the high added value that the GNSS and Galileo projects generate for EU industrial policy, it is essential to ensure their success.

Ze względu na wysoką wartość dodaną tworzoną przez projekty GNSS i Galileo w dziedzinie polityki przemysłowej UE, konieczne jest zadbanie o ich powodzenie.

Both Parliament and Commission recognise that an early adoption of the proposal is desirable, considering the importance of the work ahead to implement this programme.

Tak Parlament, jak i Komisja uznają za wskazane szybkie przyjęcie przedmiotowego wniosku, ze względu na wagę przyszłych prac nad wdrożeniem tego programu.

It would be worth considering the introduction of a special support system for the beekeeping sector, in view of its highly beneficial impact on the natural environment.

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem specjalnego systemu wsparcia dla sektora pszczelarskiego ze względu na jego niezmiernie korzystne oddziaływanie na przyrodę.

to consider {czasownik}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to take care, to advert, to pay attention, to pay attention to)

uważać [uważam|uważał] {czas. ndk}

considering (Present participle)

uważający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to deliberate, to contemplate)

rozważyć {czas. dk}
zastanowić się (nad) {czas. zwr. dk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to speculate, to think, to weigh up, to mull)

considering (Present participle)

rozważający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to accommodate)

uwzględnić {czas. dk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to look, to regard, to deem, to watch)

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk}

considering (Present participle)

patrzący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to take into consideration, to take into consideration account, to accommodate, to provide for)

considering (Present participle)

uwzględniający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to regard)

poczytać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas. dk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to recognise, to agnize, to acknowledge)

uznawać [uznaję|uznawał] {czas. ndk}

considering (Present participle)

uznający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to regard)

poczytywać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas. ndk}
prowadzić rozważania (na jakiś temat) {czas. ndk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to bear in mind, to act on)

brać pod uwagę {czas. ndk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to reflect on, to think about, to think, to think through)

przemyśleć {czas. dk}

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to handle, to treat)

considering (Present participle)

traktujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to consider [considered|considered] {czas.} (też: to act on)

wziąć pod uwagę {czas. dk}

considering (Present participle)

zastanawiający się (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
mieć wzgląd na (kogoś/coś) {czas. ndk}

to consider [considered|considered] {czas.} [form.] (też: to behold, to look on)

considering (Present participle)

przyglądający się (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

considering (Present participle)

kontemplujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "consider":

 

Podobne tłumaczenia

"considering" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "considering" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

When considering the most recent escalations, this should not be forgotten.

Biorąc pod uwagę ostatnią eskalację przemocy, nie można o tym zapomnieć.

However, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.

Jednak gdy spojrzymy na Komisję jako całość, suma minusów jest dodatnia.

I am 'in favour', but let us look at details when considering this kind of document.

Jestem "za”, ale rozpatrując tego rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować.

The dose is determined by the doctor considering the following factors.

Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

I asked him whether, considering the sacrifices he had to make, he ever had any regrets.

Zapytałam go czy, wziąwszy pod uwagę poświęcenia, kiedykolwiek żałował.

It is therefore very appropriate that we are considering this issue.

Jest więc jak najbardziej odpowiednie, że rozmawiamy o tej kwestii.

This draft is certainly too conservative considering what needs to be done.

Ten projekt jest oczywiście zbyt zachowawczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co musimy zrobić.

Considering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.

Mając na uwadze przyszłość, sądzę, że już od dziś należy zacząć stosować restrykcyjne zasady.

Caution should be exercised when considering the administration of Luminity to these patients.

Rozważając zastosowanie Luminity u tych pacjentów należy zachować ostrożność.

Maybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world."

Obecnie poświęcamy 3 miliardy godzin tygodniowo na granie w Internecie.

Mr President, the report that we are considering here is a good one.

Panie przewodniczący! Omawiane przez nas sprawozdanie jest dobre.

Even without considering the use of cyanide, mining for gold is far from kind to the environment.

Nawet pomijając wykorzystywanie cyjanku, wydobycie złota nie jest zbyt przyjazne dla środowiska.

Moreover, the Commission is considering the complaint received from the Andalusian Government.

Ponadto Komisja analizuje skargę otrzymaną od rządu Andaluzji.

A great time to hire is when you're considering a site redesign, or planning to launch a new site.

Idealną okazją do tego jest zmiana wyglądu witryny lub planowane uruchomienie nowej witryny.

We have also been considering safety criteria and we wanted to take this subject up once again.

Bierzemy pod uwagę także kryteria bezpieczeństwa i dlatego chcieliśmy ponownie poruszyć tę sprawę.

Firstly, we are considering the Commission's Fourth Report on Social and Economic Cohesion.

Po pierwsze, analizujemy czwarte sprawozdanie Komisji na temat spójności gospodarczej i społecznej.

A typical example is the proposal we are considering today, to combat terrorism on the Internet.

Typowym tego przykładem jest dyskutowany dziś wniosek dotyczący zwalczania terroryzmu w Internecie.

Despite this, considering the importance of the instrument under discussion, I will vote in favour.

Mimo to biorąc pod uwagę znaczenie dyskutowanego instrumentu będę głosować "za”.

Considering that, in the event of a solution to the Cyprus problem, this suspension will be lifted;

Zważywszy, że w przypadku rozwiązania problemu Cypru zawieszenie to zostanie zniesione;

Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.

Bośnia i Hercegowina oraz Serbia rozważają złożenie wniosku.
 

Wyniki z forum

"considering" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.