Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "confused"

 

"confused" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 84

confused {przymiotnik}

confused {przym.} (też: raddled)

zdezorientowany {przym. m.}

I think Mr Morillon was looking as confused as I was.

Sądzę, że pan Morillon był tak samo zdezorientowany, jak ja.

Madam President, I have to admit to the Commissioner that I am really quite confused by what has been going on with this case.

Pani przewodnicząca! Muszę przyznać panu komisarzowi, że jestem naprawdę zdezorientowany tym, co dzieje się w tej sprawie.

I feel a little confused.

Czuję się nieco zdezorientowany.

I was totally confused.

Byłem zupełnie zdezorientowany.

If you feel faint or confused do not drive, use machines or perform any other tasks that require your attention.

Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

confused {przym.} (też: abashed, sheepish, ferdutzt)

zmieszany {przym. m.}

And he's still a little confused, but I think that anyone who talks to me for more than a couple of minutes realizes I'm not exactly a terrorist threat.

Nadal był lekko zmieszany, ale sądzę, że każdy kto porozmawia ze mną kilka minut, zdaje sobie sprawę, że kiepski ze mnie terrorysta.

confused {przym.} (też: abstruse, knotty, intricate, convoluted)

zawiły {przym. m.}

confused {przym.} (też: abashed, bemused, flustered)

speszony {przym. m.}

confused {przym.} (też: jumbled)

pomieszany {przym. m.}

confused {przym.} (też: disorderly, disconnected, helter-skelter, mixed-up)

bezładny {przym. m.}

confused {przym.}

  zbity z tropu {przym. m.}

to confuse {czasownik}

to confuse (fail to distinguish) {czas.} (też: to wrong, to confusticate)

mylić [mylę|mylił] {czas. ndk}

We must not confuse continued progress in the same direction with doing nothing more.

Nie możemy mylić stałego postępu w tym samym kierunku z nierobieniem niczego więcej.

If we confuse different objectives we will not achieve any of them properly.

Jeżeli będziemy mylić różne cele, to żadnego z nich nie zrealizujemy w należyty sposób.

It is not addressed to Parliament but to the Commission and we should not confuse them.

Jest ona kierowana nie do Parlamentu, lecz do Komisji i nie możemy ich mylić.

We must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!

Nie możemy mylić czynów przestępczych z polityką całego kraju!

However, you should not confuse the problems of other states with those of Ireland.

Nie należy jednak mylić problemów innych państw z irlandzkimi.

to confuse (fail to distinguish) {czas.} (też: to confusticate)

pomylić {czas. dk}

Be careful not to confuse your Viani inhaler with your ‘ rescue’ inhaler.

Należy uważać, aby nie pomylić leku Viani z lekiem wziewnym stosowanym doraźnie.

Nevertheless, care should be taken not to confuse one thing with another.

Niemniej jednak należy uważać, aby nie pomylić jednej rzeczy z drugą.

Be careful not to confuse your Seretide inhaler with your ‘ rescue’ inhaler.

Należy uważać, aby nie pomylić leku Seretide z innym lekiem.

And I framed it with color so you would not confuse it with advertising.

Obramowywałem je kolorem, by nie pomylić ich z reklamami.

We would not confuse judgment of the regularity or irregularity of expenditure with approval or disapproval of the purpose.

Nie chcielibyśmy pomylić oceniania prawidłowości lub nieprawidłowości wydatków z aprobowaniem lub odrzuceniem ich celowości.

to confuse {czas.} (też: to bemuse)

speszyć {czas. dk}

to confuse (bewilder) {czas.} (też: to disorientate, to fox)

zdezorientować {czas. dk}

Let us not be fooled: many who say here that they want to include citizens in truth merely want to confuse them and obstruct Europe.

Nie dajmy się nabrać: wielu spośród tych, którzy wzywają do włączenia w ten proces obywateli, chce ich raczej zdezorientować i zaszkodzić Europie.

to confuse (complicate) {czas.}

pogmatwać {czas. dk}

to confuse (complicate) {czas.} (też: to muddle)

gmatwać [gmatwam|gmatwał] {czas. ndk}

to confuse (complicate) {czas.} (też: to tangle, to entwine, to enlace, to intertwine)

splątać {czas. dk}

to confuse (complicate) {czas.}

zagmatwać {czas. dk}

to confuse {czas.} (też: to baffle, to confound)

However, the posing of the question during this evening's debate may confuse European Union citizens in Western Europe.

Postawienie pytania podczas dzisiejszej debaty może jednak wprawić w zakłopotanie obywateli UE w Europie Zachodniej.

to confuse (bewilder) {czas.}

to confuse (bewilder) {czas.}

mącić w głowie {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "confused":

Synonimy (angielski) dla "confuse":

 

Podobne tłumaczenia

"confused" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "confused" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The situation in Libya and within the international community is confused.

Sytuacja w Libii oraz w społeczności międzynarodowej jest skomplikowana.

I've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.

Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.

But I have found that one thing really confused people in Ireland.

Stwierdziłam, że jedna kwestia była dla Irlandczyków naprawdę niezrozumiała.

And he looks at me really confused and says, "No explosives?" (Laughter) I was like, "No, no.

Patrzy na mnie zdziwiony i pyta: "Żadnych materiałów wybuchowych"?

The Commission and Council seem to be confused as to what can and cannot be done with PNR data.

Komisja i Rada najwyraźniej nie rozumieją, co można zrobić przy pomocy danych PNR, a czego nie.

It confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?

Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?

This is a Stirling cycle engine; this had been confused by a lot of things we're doing.

To silnik Stirlinga. ~~~ Chciałem wyjaśnić parę nieporozumień.

It seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.

Moim zdaniem we wcześniejszych wystąpieniach doszło w tej kwestii do swego rodzaju pomylenia pojęć.

So I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.

Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.

I feel God's love when I'm hurt and confused, and I feel consoled and cared for.

Czuję miłość Boga zawsze gdy mi źle lub słabo, i czuję, że ktoś mnie pociesza i się o mnie troszczy.

on behalf of the EFD Group. - Mr Barroso, I am confused.

w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący Barroso! Kompletnie się pogubiłem.

The system has become a little confused between the market package and the climate package in this area.

Powstało drobne pomieszanie między pakietem rynkowym a pakietem klimatycznym w tej dziedzinie.

Everyone had their say and gave their own personal interpretation of what are confused and woolly texts.

Każdy mógł powiedzieć swoje i przedstawić własną interpretację tych zagmatwanych i niejasnych tekstów.

We have confused Maslow's hierarchy of needs just a little bit.

Pomieszaliśmy hierarchię potrzeb Maslowa, tylko trochę.

I believe that, from now on, the debate must focus on adapting this Lisbon Strategy to this confused period.

Wierzę, że od teraz debata musi skupiać się na przystosowaniu strategii lizbońskiej do tego trudnego okresu.

They are confused, and you cannot make a decision.

Są zdezorientowane, dlatego nie możecie podjąć decyzji.

The notions of racism on the one hand and legitimate public debate on the other are becoming utterly confused.

Następuje zasadnicze pomieszanie pojęć rasizmu z jednej i uzasadnionej debaty politycznej z drugiej strony.

Some people appear to be confused on this point.

Niektóre osoby są chyba zdezorientowane w tej kwestii.

The information on the situation is confused.

Informacje na temat obecnej sytuacji są niejasne.

People here get very confused about what a punishment is.

Ludzie często nie rozumieją, co to jest kara.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.