Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "confirmed"

 

"confirmed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 472

confirmed {przymiotnik}

confirmed {przym.} (też: adamant, inflexible, immovable, impassive)

niewzruszony {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: rooted, ingrained, ingrown)

zakorzeniony {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: zealous, ardent, fervent, committed)

zagorzały {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: notorious)

notoryczny {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: hardened, unrepentant, unregenerate, impenitent)

zatwardziały {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: insurmountable, unconquerable, unsurmountable)

nieprzezwyciężony {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: true-blue)

zaprzysięgły {przym. m.}

As a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.

Jako zaprzysięgły hellenofil uważam, że Grecja wniosła ogromny wkład w naszą Unię.

confirmed {przym.} (też: verified, attested)

potwierdzony {przym. m.}

If confirmed, continue to monitor aminotransferases at least every 2 weeks.

Jeżeli wynik zostanie potwierdzony, nadal monitorować aminotransferazy nie rzadziej, jak co 2 tygodnie.

This conclusion was confirmed with the results from seven additional studies supplied by the company.

Wniosek ten został potwierdzony w siedmiu dodatkowych badaniach, które zostały dostarczone przez firmę.

Symptomatic CHF Confirmed LVEF drops of ≥ 15 % from Baseline and below 50 %

Objawowa niewydolność serca Potwierdzony spadek LVEF ≥ 15 % poziomu wyjściowego przy poziomie LVEF poniżej 50 %

This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.

Uniemożliwi to wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem.

The impact of cormorants on fish populations has been confirmed in several cases by ichthyological studies, as well as by catch statistics within the EU.

Wpływ kormoranów na populację ryb został potwierdzony kilkakrotnie w badaniach ichtiologicznych, a także w statystykach połowowych w UE.

to confirm {czasownik}

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to check out, to check, to look sth up)

sprawdzić {czas. dk}

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to certify, to prove, to bear out, to corroborate)

I confirmed (Simple past)

ja (m) potwierdzałem (Czas przeszły)

you confirmed (Simple past)

ty (m) potwierdzałeś (Czas przeszły)

he/she/it confirmed (Simple past)

on potwierdzał (Czas przeszły)

we confirmed (Simple past)

my (m) potwierdzaliśmy (Czas przeszły)

you confirmed (Simple past)

wy (m) potwierdzaliście (Czas przeszły)

they confirmed (Simple past)

oni potwierdzali (Czas przeszły)

I confirmed (Simple past)

ja (f) potwierdzałam (Czas przeszły)

you confirmed (Simple past)

ty (f) potwierdzałaś (Czas przeszły)

he/she/it confirmed (Simple past)

ona potwierdzała (Czas przeszły)

we confirmed (Simple past)

my (f) potwierdzałyśmy (Czas przeszły)

you confirmed (Simple past)

wy (f) potwierdzałyście (Czas przeszły)

they confirmed (Simple past)

one potwierdzały (Czas przeszły)

he/she/it confirmed (Simple past)

ono potwierdzało (Czas przeszły)

confirmed (Past participle)

potwierdzany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
utwierdzić (umocnić) {czas. dk}
utwierdzać (umocnić) {czas. ndk}

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to agree)

  przytwierdzać {czas. ndk} [wzn.]

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to agree)

  przytwierdzić {czas. dk} [wzn.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "confirm":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "confirmed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

Treatment of duodenal and gastric ulcer confirmed by endoscopy or radiography

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, potwierdzonego endoskopowo lub

Last but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.

Na koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.

Virologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load

Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana

The European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.

This information has not yet been confirmed by our national contact person

This information has not yet been confirmed by our national contact person

Today Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.

Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.

We have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.

Przy kilku okazjach potwierdziliśmy europejską perspektywę dla Czarnogóry.

In man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.

Treatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome

Leczenie dzieci niskiego wzrostu z zespołem Turnera potwierdzonym badaniem chromosomów.

The treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.

Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.

Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.

Haematologic response criteria (all responses confirmed after 4 weeks):

Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):

The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.

Ministrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.

I fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.

W pełni się z tym zgadzam i mam głęboką nadzieję, że to dążenie zostanie potwierdzone.

The latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.

Owo przeciwdziałanie zostanie ugruntowane jako priorytet polityki spójności po 2013 roku.

In all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.

We wszystkich tych obszarach potwierdzono uprawnienia wynikające z traktatu lizbońskiego.

The clinical relevance of these observations remains to be confirmed.

Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone.

The June European Council confirmed the direction taken by the Commission.

Czerwcowa Rada Europejska potwierdziła kierunek obrany przez Komisję.

diagnosis of PWS should be confirmed by appropriate genetic testing.

PWS powinno zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami genetycznymi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.