EN confirmed
play_circle_outline
{przymiotnik}

confirmed (też: adamant, firm, impassive, imperturbable)
confirmed (też: hardened, impenitent, unregenerate, unrepentant)
confirmed (też: ardent, avid, committed, dedicated)
confirmed (też: notorious)
confirmed (też: insurmountable, unconquerable, unsurmountable)
confirmed (też: ingrained, rooted, ingrown)
confirmed (też: true-blue)
As a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.
Jako zaprzysięgły hellenofil uważam, że Grecja wniosła ogromny wkład w naszą Unię.
confirmed (też: verified, attested)
If confirmed, continue to monitor aminotransferases at least every 2 weeks.
Jeżeli wynik zostanie potwierdzony, nadal monitorować aminotransferazy nie rzadziej, jak co 2 tygodnie.
Symptomatic CHF Confirmed LVEF drops of ≥ 15 % from Baseline and below 50 %
Objawowa niewydolność serca Potwierdzony spadek LVEF ≥ 15 % poziomu wyjściowego przy poziomie LVEF poniżej 50 %
This conclusion was confirmed with the results from seven additional studies supplied by the company.
Wniosek ten został potwierdzony w siedmiu dodatkowych badaniach, które zostały dostarczone przez firmę.

Przykłady użycia - "confirmed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).
Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).
EnglishTreatment of duodenal and gastric ulcer confirmed by endoscopy or radiography
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, potwierdzonego endoskopowo lub
EnglishToday Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.
EnglishThe European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.
EnglishVirologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load
Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana
EnglishThe treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.
Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.
EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Na koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.
EnglishIn man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.
Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.
EnglishThe latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
Owo przeciwdziałanie zostanie ugruntowane jako priorytet polityki spójności po 2013 roku.
EnglishTreatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome
Leczenie dzieci niskiego wzrostu z zespołem Turnera potwierdzonym badaniem chromosomów.
EnglishThis information has not yet been confirmed by our national contact person
This information has not yet been confirmed by our national contact person
EnglishRecent developments have confirmed that this is a very timely initiative.
Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.
EnglishHaematologic response criteria (all responses confirmed after 4 weeks):
Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):
EnglishWe have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.
Przy kilku okazjach potwierdziliśmy europejską perspektywę dla Czarnogóry.
EnglishHaematological response criteria (all responses to be confirmed after ≥ 4 weeks):
Kryteria odpowiedzi hematologicznej (potwierdzenie wszystkich odpowiedzi po ≥ 4 tygodniach):
EnglishI fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
W pełni się z tym zgadzam i mam głęboką nadzieję, że to dążenie zostanie potwierdzone.
EnglishAnd the commandment of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.
A tak wyrok Estery potwierdził ustawy tych dni Purym, co zapisano w tej księdze.
EnglishIn all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.
We wszystkich tych obszarach potwierdzono uprawnienia wynikające z traktatu lizbońskiego.
EnglishThe June European Council confirmed the direction taken by the Commission.
Czerwcowa Rada Europejska potwierdziła kierunek obrany przez Komisję.
EnglishWhen your or your child's disorder has been confirmed by leucocyte cystine measurements, the
Jeżeli u pacjenta (lub dziecka) potwierdzono rozpoznanie choroby na podstawie badania