Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "come on"

 

"come on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-61 z 359

come on {wykrzyknik}

come on {wykrz.} (też: c'mon, drop it, come off it)

daj spokój {wykrz.}

Come on, it's crawling with bleedin ' Germans.

Daj spokój, tu aż się roi od cholernych Niemców.

Oh, come on, Barney, it's for a good cause.

Daj spokój Barnej - zrób to dla dobrej sprawy.

Come on, right when things are livening up?

Daj spokój, akurat wtedy, kiedy się wszystko rozkręca?

Dimitri: Come on, Milo.

Dimitri: Daj spokój Milo.

Oh, come on, Frank.

Daj spokój Frank.

come on {wykrz.} (też: off you go)

no dalej {wykrz.}

The State Department over here says, "Come on boy, I know you can make it."

Nasz Departament Stanu powtarza: "No dalej, wiemy, że dacie radę."

Oh, come on, Hodgins, hey, you're a smart guy, you're a smart guy.

No dalej, Hodgins, jesteś mądry, jesteś mądrym facetem.

"Come on Adam, don't be so wishy-washy.

No dalej Adam, nie bądź mięczakiem.

Come on -- everyone's got to get involved.

No dalej - każdy musi zagłosować.

Get to the point, Zilmar, come on.

O co ci chodzi, Zilmar, no dalej.

come on {wykrz.}

  no weź {wykrz.}

come on {wykrz.}

  weź przestań {wykrz.}

come on {wykrz.}

bez przesady {wykrz.}

I mean, come on, I'm not going to turn down my thermostat.

Przecież, bez przesady, nie mamy zamiaru marznąc.

come on {wykrz.} (też: big deal, that's tough, come off it)

oj tam, oj tam {wykrz.}

to come on {czasownik}

to come on {czas.} (też: to come close, to come closer, to come near, to come up)

zbliżyć się {czas. zwr. dk}

to come {czasownik}

to come [came|come] {czas.} (też: to attain, to come to, to arrive at)

dojść {czas. dk}

to come to terms with sb

dojść do porozumienia z kimś

It should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.

Dziękuję panu. Oczywiście powinniśmy nam być łatwo dojść do rozsądnego porozumienia w tej sprawie.

I am sure that we can come to an arrangement in this regard.

Jestem przekonany, że zdołamy dojść do porozumienia w tej materii.

come to a conclusion

dojść do wniosku

to come to oneself

dojść do siebie

to come [came|come] {czas.} (też: to arrive, to come along, to be along, to come near)

przyjść {czas. dk}

When are they going to come by and explain things to me? Who's in charge?

Kiedy zamierzają przyjść i wyjaśnić mi różne rzeczy? ~~~ Kto tu dowodzi?

And they asked him, saying, [How is it] that the scribes say that Elijah must first come?

I pytali go, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że Elijasz pierwej przyjść ma?

So you'll have to, like, go check it out and come see me or something.

Więc będziecie musieli iść to zobaczyć i przyjść mnie obejrzeć, czy coś.

If you wish, you can come to my office, I can show you the list and we can explain it.

Jeżeli Pan chce, proszę przyjść do mojego biura, mogę pokazać Panu listę i wyjaśnimy sprawę.

It has to come about as a result of reforms, investments, savings and changes.

To musi przyjść w wyniku reform, inwestycji, oszczędności i zmian.

to come [came|come] {czas.}

pójść {czas. dk}

Here, Parliament and the Council have come to a stop.

W tym przypadku Parlament i Rada nie mogły pójść dalej.

Madam, if you'd like to come this way.

Proszę pani, zechciałaby pani pójść ze mną.

Could we come?

Możemy pójść?

I believe, however, that the time has come to go even further, faster and better, in terms of both control and support for the European Union in financing its investments.

Uważam jednak, że tym razem przyszedł czas, by pójść jeszcze dalej, szybciej i lepiej, pod względem zarówno kontroli, jak i wsparcia dla Unii Europejskiej w finansowaniu jej inwestycji.

And that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.

Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.

to come [came|come] {czas.} (też: to come from)

Benefits are announced, without making it clear where they will come from.

Obwieszcza się korzyści, nie określając jednak dokładnie, skąd będą pochodzić.

We would hope that the Commission would say where these funds will come from.

Trzeba mieć nadzieję, że Komisja wskaże, skąd będą pochodzić te środki.

The question is: where will the extra or additional funding come from?

Pytanie brzmi: skąd będą pochodzić nowe lub dodatkowe środki finansowe?

Pressure for innovation should come not from regulations but from demand.

Nacisk na innowacje powinien pochodzić nie z regulacji, lecz z popytu.

This will make it clearer to our citizens where the money is to come from.

Dzięki temu nasi obywatele będą dokładniej wiedzieli, skąd mają pochodzić środki finansowe.

to come [came|come] {czas.} (też: to come along, to come near)

Unfortunately the French presidency is unwilling to come to these meetings.

Niestety, prezydencja francuska nie chce przychodzić na te posiedzenia.

I can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.

Rozumiem, że nie chcieliście tu przychodzić ze złymi wieściami.

I just like to come up here sometimes and see what it might be like.

Poprostu lubię tu przychodzić i widzieć jak mogło by to być.

People can come in here and speak at all sorts of great length.

Ludzie mogą tu przychodzić i mówić ile chcą i o czym chcą.

The kids would come in -- or we thought they would come in.

Dzieci miały przychodzić tak przynajmniej sądziliśmy.

to come [came|come] {czas.} (też: to arrive)

przybyć {czas. dk}

I am ready to come to you personally the same day to present the mandate.

Jestem gotowa przybyć osobiście tego samego dnia, aby przedstawić mandat.

We want to create the conditions for this now so that they can come and work together with us.

Chcemy teraz stworzyć warunki, ku temu, by mogli oni przybyć i pracować wraz z nami.

on behalf of the PSE Group. - (FR) Thank you, Commissioner, for managing to come to Strasbourg.

w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie komisarzu! Dziękuję, że udało się panu przybyć do Strasburga.

It relates to people who do not, themselves, have the power to come to Europe.

Dotyczy on ludzi, którzy sami nie są w stanie przybyć do Europy.

He cannot come due to the well-publicised transport problems.

Nie zdołał przybyć z powodu znanych nam problemów komunikacyjnych.

to come [came|come] {czas.} (też: to come round, to come around)

And his sons shall war, and shall assemble a multitude of great forces, which shall come on, and overflow, and pass through; and they shall return and war, even to his fortress.

Ale synowie jego walczyć będą, i zbiorą mnóstwo wojsk wielkich; a z nagła następując jako powódź przechodzić będzie, potem wracając się, wojskiem nacierać będzie aż na twierdze jego.

Now, coming to the questions raised, I would like to make the following remarks.

Teraz, przechodząc do zadanych pytań, chciałbym przedstawić następujące uwagi.

They're all coming in at this time, walking across there, just kind of leisurely coming in.

Wszystkie pojawiają się o tej porze, przechodząc po prostu wpadają dla przyjemności.

I am now coming to the heart of the agreements, because the truth should be heard.

Przechodzę teraz do sedna umów, ponieważ należy poznać prawdę.

Now you can see that changes the light that's coming through there.

Teraz widzicie, że to zmienia światło które tędy przechodzi.

to come [came|come] (from) {czas.}

wziąć się (pojawić się) {czas. zwr. dk}

Consequently, we have to come down hard on those behind it.

Dlatego musimy wziąć się poważnie za tych, którzy za nim stoją.

When I first saw his picture, I thought that these superpowers came from his super collar.

Gdy zobaczyłem je po raz pierwszy, pomyślałem, że jego siła wzięła się z super kołnierzyka.

I am interested where these additional funds came from.

Jestem ciekawa, skąd wzięły się dodatkowe fundusze?

It is important to remember where this issue came from.

Należy pamiętać, skąd wzięła się ta kwestia.

Now, I guarantee that about 85 percent of you, or maybe it's fewer at TED, will have said it comes out of the ground.

Nasionko waży całkiem sporo, ale 99% reszty wzięło się z powietrza.

to come [came|come] {czas.} (też: to in or up, to drive, to go, to draw in)

wjechać {czas. dk}

This list already exists, but the fact that Mr Lukashenko himself cannot come to the European Union is not very convincing.

Ta lista istnieje, ale fakt, że akurat pan Łukaszenka nie może wjechać do Unii Europejskiej, jest mało przekonywujący.

By creating engineered micro landscapes to infiltrate in them, we don't prevent them from being used as emergency vehicle parking spaces, because, of course, a firetruck can come and park there.

Projektując oczyszczające oazy zieleni, nie ograniczamy pojazdom ratunkowym dostępu do hydrantów ponieważ wóz strażacki może tam spokojnie wjechać.

So Hushai, David's friend, came into the city; and Absalom came into Jerusalem.

Szedł tedy Chusaj przyjaciel Dawida do miasta, a Absalom też wjechał do Jeruzalemu.

And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of Jehovah.

I wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z trąbami, do domu Pańskiego.

to come [came|come] (to sth) {czas.}

sięgnąć (do czegoś) {czas. dk}

(Laughter) And one night my daughter Eden came to me. ~~~ And as I lifted my leg out of bed, she reached for my crutches and handed them to me.

(Śmiech) Pewnej nocy przyszła do mnie moja córka Eden, gdy podniosłem nogę z łóżka, sięgnęła po moje kule i mi je podała.

(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.

(Śmiech) Kolejna skała wpadła do atmosfery ziemskiej i eksplodowała zanim sięgnęła gruntu, kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

It came up with a so-called scrapping premium, in other words, it used the national budget to finance a scheme to stabilise the automobile industry.

Wprowadzili tak zwaną premię za złomowanie, czyli sięgnęli po środki z budżetu państwa na finansowanie systemu stabilizacji przemysłu motoryzacyjnego.

to come [came|come] {czas.} (też: to amount to, to amount, to add up to, to carry out)

Now the figure is 40% and the Commission came close to giving agriculture the green light.

Obecnie ta proporcja wynosi 40%, a Komisji prawie udało się uzyskać zielone światło dla rolnictwa.

The worst performer is the country where my name comes from, where only 1 kg per year is collected.

Najgorsze wyniki ma kraj, z którego pochodzę, gdzie wskaźnik zbiórki wynosi 1 kg rocznie.

Coming from a country whose unemployment rate, at almost 20%, is twice the European average, this sounds absurd.

Sugestia ta, padająca z ust kraju, w którym stopa bezrobocia wynosi 20 % - dwa razy więcej niż średnia europejska - brzmi niedorzecznie.

17 Member States are at less than 18%. Some of them are stuck at 10% or 11% absorption when it comes to the Social Fund.

Stopa ta w 17 państwach członkowskich jest niższa niż 18 %, w niektórych z nich stopa absorpcji Funduszu Społecznego wynosi 10 % lub 11 %.

The capital of the ECB comes from the national central banks (NCBs) of all EU Member States. It amounts to €10,760,652,402.58 (as of 29 December 2010).

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 760 652 402,58 euro (od 29 grudnia 2010 r.).

to come [came|come] (to sth) {czas.}

sięgać [sięgam|sięgał] (do czegoś) {czas. ndk}

It's about six inches deep in the wall, but it just appears like it's coming out of the wall.

Sięga 20 centymetrów w głąb ściany, jednak ma się wrażenie, że z niej wystaje.

This report is fair and goes far enough to ensure that we will be kept busy during the coming months.

Jego treść jest na tyle słuszna i sięga w swym zakresie na tyle daleko, że będziemy mogli zajmować się nim przez najbliższe miesiące.

So this individual comes from a population that shares an origin with Neanderthals, but far back and then have a long independent history.

Więc ta osoba pochodzi z populacji, która ma wspólne pochodzenie z neandertalczykami, ale sięga ono dalej wstecz, a od tego momentu ma długą niezależną historię.

to come [came|come] {czas.} (też: to arrive, to come along)

I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.

Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.

Perhaps it was a mistake to come here.

Może to był błąd by tu przyjeżdżać.

I am talking about the residents of Ukraine, Moldova and other countries to the east, who want to come to the European Union.

Mówię tu o mieszkańcach Ukrainy, Mołdawii i innych krajów na wschodzie, którzy chcą do Unii Europejskiej przyjeżdżać.

We can afford to pay them and they want to come and work, but we are robbing those countries of their own people who have training.

Stać nas na to, by im zapłacić, a oni chcą przyjeżdżać i pracować, ale okradamy te kraje z ich ludzi, którzy mają kwalifikacje.

If we are going to continue to come to Strasbourg, perhaps we could make some changes to the transport systems to enable us to come here?

Jeśli nadal mamy przyjeżdżać do Strasburga, może zmienimy rodzaj środków transportu, które będą nas tu przywozić?

to come [came|come] {czas.} (też: to attain)

The question is this: why do the refugees want to come in the first place?

Pytanie brzmi: przede wszystkim dlaczego uchodźcy chcą tu przybywać?

The most important of these factors is the impunity with which aliens can come to Europe illegally.

Najważniejszym z nich jest bezkarność, z jaką cudzoziemcy mogą nielegalnie przybywać do Europy.

Criminals do not need to come through Lampedusa.

Przestępcy nie muszą przybywać przez Lampedusę.

So it is my premise that, even if we build a six-metre wall around the whole of the European frontier, they will still come.

Przypuszczam więc, że nawet jeśli zbudowalibyśmy dookoła całej granicy europejskiej mur sześciometrowej wysokości, to i tak będą przybywać.

Secondly, my understanding is that refugees coming into Malaysia have been quite badly treated.

Po drugie, rozumiem, że uchodźcy przybywający do Malezji byli bardzo źle traktowani.

to come [came|come] {czas.} (też: to drive up, to drive up to, to draw in, to approach)

podjechać {czas. dk}

to come [came|come] (from) {czas.}

brać się [biorę się|brał się] (pojawić się) {czas. zwr. ndk}

Architecture for me has been an investigation of a multiplicity of forces that could come from literally any place.

Architektura dla mnie jest badaniem mnogości sił, które mogą brać się dosłownie z każdego miejsca.

Human capital comes from education, and social capital comes from trust between people.

Kapitał ludzki bierze się z edukacji, kapitał społeczny - od zaufania między ludźmi.

Personally, I have an unshaken belief in the optimism that comes from modernity and openness.

Osobiście, niezachwianie wierzę w optymizm biorący się z nowoczesności i otwartości.

And the desire part comes, I guess, from social status, right?

Przypuszczam, że motywacja bierze się tutaj ze statusu społecznego, prawda?

Not only that, but I lost touch of where my food came from.

Poza tym nie wiedziałam już, skąd bierze się moje jedzenie.

to come [came|come] {czas.} (też: to catch up, to reach, to run, to lead)

However, the same message needs to come from the Greek political establishment.

Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.

This was a crisis foretold, as indicated by the news coming from the USA.

Kryzys był do przewidzenia, ponieważ wskazywały na niego wieści dobiegające z USA.

At the same time, the five-year period of the Barroso Commission is coming to a close.

Jednocześnie dobiega końca pięcioletnia kadencja Komisji pana Barroso.

The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.

W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.

After more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.

Po ponad dziesięciu latach prace nad jednolitym patentem europejskim dobiegają wreszcie końca.

to come [came|come] (by flying) {czas.} (też: to come flying, to fly to, to reach, to hit)

dolecieć {czas. dk}

to come [came|come] {czas.} (też: to flow in, to pour in, to flock, to throng)

napływać {czas. ndk}

Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.

Niektóre porty są otwarte, a cała pomoc humanitarna powinna napływać przez wschodnią część Libii.

to come [came|come] {czas.} (też: to swim up, to reach, to swim, to make)

dopłynąć {czas. dk}

to come [came|come] {czas.}

zdarzać się {czas. zwr. ndk}

to come [came|come] {czas.} (też: to drive, to go, to draw in)

to come [came|come] {czas.}

nachodzić [nachodzę|nachodził] {czas. ndk} [pot.]

I'll let you go this time... but you've got to promise never to come bothering me here again.

Puszczę cię teraz... ale obiecaj, że nigdy mnie nie będziesz nachodzić więcej.

to come [came|come] (by flying) {czas.} (też: to fly to, to hit, to come flying, to reach)

Well, they’re still coming in from the back there; they’re still coming in.

Nadal dolatują te z tyłu. ~~~ Jeszcze lecą.

And what I'd like you to do in this shot is keep your eye on this, on the surface of the load cell, as the limb comes flying through.

W trakcie tego ujęcia, chciałabym byście oberwowali to miejsce, na powierzchni tensometru, kiedy kończyna będzie dolatywała.

to come [came|come] {czas.} (też: to follow, to set in)

nastać {czas. dk}

Then came the financial crisis.

Potem nastał kryzys gospodarczy.

Now this I say: A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.

To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.

So now we are at a moment where the coming together of social justice as an idea and ecology as an idea, we finally can now see that they are really, at the end of the day, one idea.

Teraz nastał czas, kiedy społeczna sprawiedliwość łączy się z ekologią, i możemy zauważyć na koniec, że tak naprawdę są one ze sobą powiązane i tworzą jedność.

to come [came|come] (from inside) {czas.}

powiać (z wnętrza) {czas. dk}

to come [came|come] (from inside) {czas.}

powiewać [powiewam|powiewał] (z wnętrza) {czas. ndk}

to come [came|come] {czas.} (też: to flow, to swim, to swim up, to reach)

to come [came|come] {czas.} (też: to flock, to flow in, to pour in, to throng)

napłynąć {czas. dk}

to come [came|come] {czas.}

mieć orgazm {czas. ndk}

to come [came|come] {czas.} (też: to approach, to arrive, to come up)

nadjechać {czas. dk}

to come [came|come] {czas.}

najść {czas. dk} [pot.]

to come [came|come] {czas.} (też: to arrive, to come up, to approach)

nadjeżdżać {czas. ndk}

You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.

Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.

Good news, good news: Chariot's coming.

Dobra nowina, dobra nowina: nadjeżdża rydwan.

Good news: Chariot's coming.

Dobra nowina: nadjeżdża rydwan.

It's coming!

Nadjeżdża!

to come [came|come] {czas.} (też: to lead, to catch up, to reach, to run)

dobiegnąć {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "come on":

Synonimy (angielski) dla "come":

© Princeton Universityoccur · come up · arrive · get · come in · do · fare · make out · get along · follow · add up · amount · total · number · fall · derive · descend · hail · issue forth · semen

 

Podobne tłumaczenia

"come on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "come on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.

Jakby nie dość było klęski żywiołowej, jedna po drugiej pojawiają się awarie jądrowe.

Instead of taking off, she falls back, and she grabs Paula Radcliffe, says, "Come on.

Zamiast przejąć prowadzenie zatrzymuje się i chwyta Paulę Radcliffe mówi "Chodź z nami.

I would remind you that the interim agreement came into force on 1 July.

Pragnę państwu przypomnieć, że umowa tymczasowa weszła w życie dnia 1 lipca.

You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.

Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.

However, it must come on a proposal from the Commission - from you, Madam Commissioner.

Jednak z wnioskiem musi wystąpić Komisja - a więc Pani, Pani Komisarz.

Even if the Council were to come on board, a whole host of loopholes would still exist.

Nawet gdyby Rada się włączyła i tak nadal pozostanie całe mnóstwo luk.

To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.

Na zakończenie zwracam się do Rady o pilne porozumienie w tej kwestii.

However, the time has come to focus decisively on conflict resolution.

Jednakże nadszedł czas, aby zdecydowanie skupić się na rozwiązywaniu problemów.

And he would always laugh, and say, "Come on, man, we'll make it out."

A on tylko śmiał się i mówił: "Co ty, stary, jakoś z tego wyjdziemy".

Will this mean more products coming on to the European market than we already have?

Czy miałoby się to wiązać z większą ilością niż do tej pory produktów na rynku europejskim?

I will come on to what I think and why I think that is so important.

Przejdę teraz do omówienia tego, co sądzę o tej sprawie i dlaczego uważam ją za ważną.

If anybody plays, like, World of Warcraft, World of Warcraft comes on, like, four DVDs.

Coś dla grających w World of Warcraft: wychodzi on na 4 płytach DVD.

When this came out on television, the value of her art dropped to nothing.

Kiedy to ukazało się w telewizji, wartość jej sztuki spadła do zera.

The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.

Deklarowanym celem tej propozycji jest zniszczenie "propagandy terrorystycznej” w Internecie.

Madam President, I would like to come back on what Mr Watson said.

Pani przewodnicząca! Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana posła Watsona.

This attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.

Był on zwieńczeniem całej serii takich smutnych wydarzeń o podłożu religijnym.

It is an issue on which I myself have yet to come down on one side of or the other.

Jest to problem, nad którym ja też muszę się jeszcze pochylić i rozstrzygnąć tak, czy inaczej.

There's three of you and one of me, and you're running like roaches when the lights come on!

Jest was trzech, a ja jeden i uciekacie jak karaluchy od światła!

And he came on, he was presenting the video iPod, and what was on the enormous iPod behind him?

ale jeśli jest dobry, wciągamy się, poddajemy. ~~~ Kino, telewizja, iPody, komputery, komórki.

Fifthly, you have mentioned hedge funds and we have not yet come to a decision on this subject.

Po piąte, wspomniano o funduszach hedgingowych i jeszcze nie podjęliśmy decyzji w tym temacie.
 

Wyniki z forum

"come on" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.